Pradžia

2022 metai

2022-12-30

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

ŠIRVINTŲ SKYRIUS

SKELBIMAS APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

 

Parengtas sprendimo projektas dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8940/0007:0029), esančio Avižonių k., Širvintų sen., Širvintų r. sav., Vilniaus apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais bei pateikti pasiūlymus galima iki 2023-01-19 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje https://www.zpdris.lt (paslaugos Nr. KPZP-115656) arba Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Širvintų skyriuje, Vilniaus g. 61, Širvintos, tel. 8 706 85 931, 8 706 85 933.


2022-12-27

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

ŠIRVINTŲ SKYRIUS

SKELBIMAS APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

 

Parengtas sprendimo projektas dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8942/0005:0073), esančio Krunų k., Musninkų sen., Širvintų r. sav., Vilniaus apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais bei pateikti pasiūlymus galima iki 2023-01-13 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje https://www.zpdris.lt (paslaugos Nr. KPZP-115495) arba Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Širvintų skyriuje, Vilniaus g. 61, Širvintos, tel. 8 706 85 931, 8 706 85 933.


2022-12-27

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE DETALIOJO PLANO KEITIMĄ

Žemės sklypų (kadastro Nr. 8907/0001:44; 8907/0001:46; 8907/0001:106; 8907/0001:111) Kaimynų k., Musninkų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano keitimas (K-VT-89-22-284)

 

Detaliojo plano rengimo pagrindas:

 • Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 19 d. įsakymas Nr. 9-1092 „Dėl pritarimo žemės sklypų (kad. Nr. 8907/0001:44, 8907/0001:46, 8907/0001:106 ir 8907/0001:111) Kaimynų k., Musninkų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano keitimo iniciatyvai“.
 • Planavimo darbų programa 2022-02-07 Nr. 9-73.
 • Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. S-121 2022-03-28.
 • Topografinė nuotrauka TIIIS1-20210917-023436 2021-09-17.

Detaliojo plano koregavimo organizatorius – Širvintų rajono savivaldybės administracija (Juridinių asmenų registras, kodas 188722373, Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos).

Detaliojo plano iniciatorius – D. D., M. J., R. Ch., G. G., V. G., L. D.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas – UAB „Architektų gildija“ (įmonės kodas – 300935676, adresas – S. Moniuškos g. 10-7, LT-08121 Vilnius, tel. +370 684 30306 el. p. archgildija@gmail.com).

Projekto vadovas – Rokas Mazuronis.

Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinis.

Detaliojo plano koregavimo rengimo ir tvirtinimo tvarka – bendra tvarka.

Planuojamos teritorijos plotas – 6,5075 ha.

Planavimo tikslas ir uždaviniai:

 • Žemės sklypus Žebokštos g. 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, esančius Kaimynų k., Musninkų sen., Širvintų r. sav., padalinti į mažesnius žemės sklypus nekeičiant bendro sklypų ploto.
 • Įvertinus susiklosčiusią situaciją, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.
 • Vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir Širvintų rajono teritorijos bendrojo plano sprendiniais, nustatyti žemės sklypų tvarkymo ir naudojimo režimus bei statybos reglamentus.
 • Tikslinti ežero pakrantės apsaugos juostos ir esamo servituto plotą.
 • Suplanuoti priemones teritorijos gamtiniam ir kultūriniam savitumui išsaugoti.
 • Suplanuoti planuojamos teritorijos susisiekimo infrastruktūrą ir optimalų inžinerinių komunikacinių koridorių tinklą.
 • Numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.
 • Numatyti teritorijas želdynų plėtrai, priemones jiems atkurti, esamų apsaugai ir naudojimui.

Su detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, TPD Nr. K-VT-89-22-284), UAB „Architektų gildija“ (S. Moniuškos g. 10-7, Vilnius) patalpose, Širvintų rajono savivaldybės skelbimų lentoje ir www.sirvintos.lt interneto svetainėje nuo 2023-01-04 iki 2023-01-19 imtinai per ne mažiau nei 10 darbo dienų. Detalaus plano viešas susirinkimas numatomas nuotoliniu būdu 2023-01-19 16.00 val. Nuoroda į vaizdo transliaciją.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu anksčiau nurodytais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2023-01-19.

Pasiūlymus teikusiems asmenims ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.

Aiškinamasis raštas.

Pagrindinis brėžinys.


2022-12-23

Parengtas žemės sklypo (kadastro Nr. 8915/0002:0216), esančio Grežėniškių k., Gelvonų sen., Širvintų rajono sav., Vilniaus apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti. Kviečiame susipažinti su parengtu projektu UAB „Geovysa“ patalpose, I. Šeiniaus g. 15, Širvintos.

Taip pat galima susipažinti ZPDRIS sistemoje (www.zpdris).

Sprendinys.


2022-12-23

INFORMACIJA

apie parengtą Žemės sklypų (kad. Nr. 8975/0001:137, 8975/0001:314, 8975/0001:735) Meldų g. 12, 12A, Nečionių k., Širvintų sen., Širvintų r. sav., detalųjį planą (TPD Nr. K-VT-89-22-581)

 

Planavimo organizatorius: Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, www.sirvintos.lt, tel. (8 382) 51 590. 

Plano rengėjas: UAB „Projektavimas“, Linkmenų g. 5, Vilnius, Vilnius. PV – Tadas Markilevičius, tel. +370 676 37738, el. p. tadas@uabprojektavimas.lt.

Planavimo tikslai:

 • sujungti esamus žemės sklypus (kad. Nr. 8975/0001:137, 8975/0001:314, 8975/0001:735) į vieną ir padalinti į mažesnius žemės sklypus;
 • pakeisti suformuotų žemės sklypų žemės naudojimo paskirtį į kitą, nustatyti vienbučių ir dvibučių pastatų teritorijų naudojimo būdą;
 • naujai planuojamiems žemės sklypams nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimus bei statybos reglamentus;
 • suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuoti optimalų inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą bei susisiekimo infrastruktūrą;
 • numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis;
 • patikslinti Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane numatytų (jeigu ne – numatyti) miškų ir valstybinės reikšmės miškų plotų, atskirųjų želdynų, bendrojo naudojimo teritorijų ribas;
 • numatyti teritorijas želdynų plėtrai, priemones jiems atkurti, esamus apsaugoti ir naudoti.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka:

 • Susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2022-12-30 iki 2023-01-12 imtinai pas plano rengėją darbo metu, Širvintų rajono savivaldybės internetiniame puslapyje sirvintos.lt bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-89-22-581).
 • Sprendinių vieša ekspozicija vyks nuo 2022-12-30 iki 2023-01-12 imtinai Širvintų rajono savivaldybėje, Vilniaus g. 61, Širvintos, ir pas plano rengėją darbo metu.
 • Viešas svarstymas įvyks 2023-01-13 13.00 val. pas plano rengėją.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento pateikusiems asmenims planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (tpdris.lt), jeigu pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.

Aiškinamasis raštas.

Pagrindinis brėžinys.


2022-12-19

Planuojama rengti 4,0 ha teritorijos kairiosios Širvintos upės pakrantės Širvintų mieste detaliojo plano žemės sklypo Nr. V104 (kad. Nr. 8955/0004:98, Vilniaus g. 104, Širvintų m.) koregavimą.

Vadovaudamiesi Visuomenės informavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl Teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, 3 punktu, skelbiame, kad planuojamas rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentas 4,0 ha teritorijos kairiosios Širvintos upės pakrantės Širvintų mieste detaliojo plano, kuris patvirtintas Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 34 „Dėl 4,0 ha teritorijos kairiosios Širvintos upės pakrantės Širvintų mieste detalaus plano patvirtinimo“ (teritorijų planavimo dokumento registracijos Nr. T00036698), žemės sklypo Nr. V104 (kad. Nr. 8955/0004:98, Vilniaus g. 104, Širvintų m.) koregavimas.

4,0 ha teritorijos kairiosios Širvintos upės pakrantės Širvintų mieste detaliojo plano žemės sklypo Nr. V104 (kad. Nr. 8955/0004:98, Vilniaus g. 104, Širvintų m.) koregavimo planavimo tikslai:

 1. įvertinus susiklosčiusią miesto vystymo situaciją, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą;
 2. padalinti žemės sklypą;
 3. nustatyti žemės sklypams teritorijos naudojimo režimą, statybos reglamentus;
 4. suplanuoti priemones teritorijos gamtiniam ir kultūriniam savitumui išsaugoti;
 5. suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacinių koridorių tinklą;
 6. numatyti priemones esamų želdynų apsaugai ir naudojimui.

PRIDEDAMA:

 1. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius direktoriaus 2022 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. 9-758 „Dėl pritarimo 4,0 ha teritorijos kairiosios Širvintos upės pakrantės Širvintų mieste detaliojo plano žemės sklype Nr. V104 (kad. Nr. 8955/0004:98, Vilniaus g. 104, Širvintų m.) koregavimo iniciatyvai“.
 2. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius įsakymo „Dėl 4,0 ha teritorijos kairiosios Širvintos upės pakrantės Širvintų mieste detaliojo plano žemės sklype Nr. V104 (kad. Nr. 8955/0004:98, Vilniaus g. 104, Širvintų m.) koregavimo inicijavimo sutarties pagrindu organizavimo ir planavimo tikslų nustatymo“ projektas.
 3. Planavimo darbų programa.
 4. Planuojama teritorija (schema).

Susipažinti su dokumentais galima Širvintų rajono savivaldybės administracijos skelbimų lentoje III a., Vilniaus g. 61, Širvintų m.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti 10 darbo dienų nuo 2022 m. gruodžio 19 d. iki 2023 m. sausio 2 d. (imtinai) Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, tel. 8 382 51 590, el. paštu savivaldybe@sirvintos.lt).  


2022-12-06

INFORMUOJAME APIE VISUOMENĖS SUPAŽINDINIMĄ SU ŠIRVINTŲ MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMO SPRENDINIAIS

 

Planavimo organizatorius: Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, tel. (8 382) 51 590, faks. (8 382) 30 270, el. p. savivaldybe@sirvintos.lt.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Kelprojektas“, Jonavos g. 7 (D korpusas), LT-44269 Kaunas, el. p. info@kelprojektas.lt. Projekto vadovė – Gintarė Karpavičienė, tel. +37064909425, el. p. gintare.karpaviciene@kelprojektas.lt.

Planavimo pagrindas: Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius 2019 m. rugpjūčio  8 d. įsakymas Nr. 9-509 „Dėl Širvintų miesto bendrojo plano keitimo“.

Planavimo tikslai:

 • sudaryti sąlygas nuolat gerinti, socialiai ir ekonomiškai motyvuotą gyvenimo kokybę, palaikyti vidinę miesto plėtrą, skatinti daugiafunkcį žemės naudojimą, siekti socialinės integracijos ir mažinti raidos skirtumus;
 • keisti veiklos reglamentavimą atsižvelgiant į pasikeitusias miesto raidos tendencijas, patikslinti miesto plėtros prioritetus ir jų įgyvendinimo eiliškumą, miesto teritorijoje išskirti zonas, už kurių infrastruktūros kūrimą ir įrengimą atsakomybę prisiima plėtotojai, detalizuoti aktualiausių miesto dalių sprendinius tikslesniu masteliu;
 • išsaugoti ir plėsti kraštovaizdžio arealus ir jų ekologinį potencialą užtikrinant tinkamą jų planavimą, tvarkymą, naudojimą, darnų vystymąsi;
 • zonuoti gamtinio karkaso saugomo kraštovaizdžio erdvinę teritorinę struktūrą, nustatyti tvarkymo ir naudojimo reglamentus ir kraštovaizdžio estetinės vertės kūrimo principus;
 • suformuoti sąlygas pasiekti darnaus judumo tikslus, transporto būdams pirmenybę teikti atsižvelgiant į konkrečią miesto zoną, atitinkamai įvertinti magistralinių gatvių kategorijas, plėsti inžinerinę infrastruktūrą prioritetinėse miesto periferinėse zonose;
 • bendrąjį planą papildyti ilgalaikiais darnaus miesto plėtros kriterijais ir rodikliais;
 • panaikinti Bendrojo plano sprendinių prieštaravimus pagal įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.

Planavimo uždaviniai:

 • suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinės ir erdvinės plėtros kryptis;
 • patikslinti Bendrajame plane numatytų urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų vystymo poreikius, peržiūrėti teritorijos funkcinį zonavimą pagal planuojamą veiklą, optimizuoti planuojamos teritorijos socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą;
 • atsižvelgus į demografines tendencijas, patikslinti būsto sektoriaus plėtros teritorijų poreikį, numatyti priemones, ribojančias gyvenamųjų rajonų plėtrą ne prioritetinėse miesto plėtros teritorijose;
 • nustatyti tikslesnius statybos gyvenamosiose teritorijose reglamentus, kad jie būtų tinkamai įgyvendinami;
 • detalizuoti Bendrojo plano sprendinius prioritetinėms naujos plėtros ir esamoms gyvenamosioms teritorijoms identifikuojant jų viešąsias erdves, nustatant jų tankinimo galimybes, užstatymo principus ir parametrus. Numatyti priemones ir išteklius bei valdymo mechanizmą šiems Bendrojo plano sprendiniams įgyvendinti;
 • parengti kompleksiškus sovietinės statybos rajonų atnaujinimo sprendinius;
 • konkretizuoti buvusių pramonės ir sandėliavimo teritorijų konversijos pritaikant kitiems poreikiams reikalavimus;
 • apsvarstyti darbo vietų ir gyvenamųjų teritorijų subalansavimo priemones ir numatyti tvarią miesto plėtrą, taip pat ją užtikrinančius Bendrojo plano sprendinius;
 • tikslinti užstatymo aukštingumo reglamentavimą, nustatant galimą aukštingumą atskiruose kvartaluose, išskiriant foninį aukštingumą bei nurodant vertikalių galimybę ir parametrus;
 • įvertinti prekybos centrų išdėstymą ir jų tipologiją, spręsti plėtros ir realias esamų prekybos centrų įgyvendinimo galimybes;
 • numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo teritorinės struktūros formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones;
 • peržiūrėti valstybinių miškų schemą nagrinėjamoje teritorijoje ir, nustačius tikslingumą, suplanuoti naudmenų pavertimą į atskiruosius želdynus;
 • patikslinti inžinerinės infrastruktūros bei susisiekimo komunikacijų, socialinės, kultūrinės infrastruktūros, rekreacinės, pramonės, komercinės, gyvenamosios ar kitokios paskirties teritorijų naudojimo ir tvarkymo sprendinius atsižvelgiant į planuojamus kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso sprendinius bei šių dienų aktualijas;
 • detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius;
 • integruoti nagrinėjamoje teritorijoje galiojančių specialiųjų planų sprendinius.

Teritorijų planavimo dokumento rūšis: kompleksinis savivaldybės dalies bendrasis planas.

Teritorijų planavimo dokumento lygmuo: vietovės.

Viešinimo procedūrų tvarka: bendroji (vietovės lygmens bendrųjų planų) viešinimo tvarka.

Susipažinti su parengto Širvintų miesto bendrojo plano keitimo sprendiniais galima:

Skelbimas apie parengtą bendrąjį planą: informacija apie parengtą bendrąjį planą skelbiama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt (TDP Nr. TPD Nr. K-VT-89-19-525), planavimo organizatoriaus Širvintų rajono savivaldybės administracijos buveinės skelbimų lentoje (Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos) ir interneto svetainėje www.sirvintos.lt, Širvintų seniūnijos skelbimų lentoje (Vilniaus g. 86, LT-19120 Širvintos).

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengto Širvintų miesto bendrojo plano keitimo sprendiniais galima nuo 2022 12 15 iki 2023 01 04 d. teritorijų planavimo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-89-19-525); Širvintų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyriuje III a., kab. 322 (Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos), rengėjo UAB „Kelprojektas“ buveinėje, Jonavos g. 7 (D korpusas), LT-44192 Kaunas, informacija tel. +37064909425, el. paštas info@kelprojektas.lt.

Sprendinių vieša ekspozicija vyks: nuo 2022 12 15 iki 2023 01 04 d. Širvintų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyriuje, III a. (Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos).

Viešas susirinkimas dėl Širvintų miesto bendrojo plano keitimo sprendinių įvyks: 2023 01 04 d. 12.00 val. Širvintų rajono savivaldybės posėdžių salėje (II a.), Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl Širvintų miesto bendrojo plano keitimo sprendinių teikiami planavimo organizatoriui raštu (aukščiau nurodytu adresu) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybės priežiūros informacinėje sistemoje iki viešo svarstymo pabaigos – t. y. 2023 01 04 d. 13.30 val. Viešo susirinkimo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

Pasibaigus susipažinimo su parengtu dokumentu skirtam laikui, pateikti pasiūlymai nebus priimami. Teikiant pasiūlymus privaloma nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas ir juos patvirtinantys įrodymai. Pasiūlymus teikusiems asmenims planavimo organizatorius per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos atsakys raštu, nurodant, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta.


2022-12-05

INFORMACIJA

apie parengtą Žemės sklypo (kad. Nr. 8903/0002:67) Špokiškio k., Gelvonų sen., Širvintų r. sav. detaliojo plano, patvirtinto Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-05-19 įsakymu Nr. 181, keitimą inicijavimo sutarties pagrindu

(TPD Nr. K-VT-89-22-161)

 

Planavimo organizatorius: Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 61, Širvintų m., tel. Nr. (8 382) 51590, faksas (8 382) 30270, el. p. savivaldybe@sirvintos.lt.

Plano rengėjas: UAB „Projektavimas“, Kareivių g. 19-137, Vilnius. PV – Tadas Markilevičius, tel. +370 676 37738, el. p. tadas@uabprojektavimas.lt.

Planavimo tikslai:

1. Pakoreguoti esamų žemės sklypų (kad. Nr. 8903/0002:229 ir kad. Nr. 8903/0002:257) statybos reglamentus.

2. Tikslinti ežero pakrantės apsaugos juostos ir esamo servituto plotą.

3. Žemės sklypui (kad. Nr. 8903/0002:257) keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę ir nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą.

4. Suplanuoti susisiekimo ir inžinerinę infrastruktūrą.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka:

 • Susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2022-12-09 iki 2022-12-22 imtinai pas plano rengėją darbo metu, Širvintų rajono savivaldybės internetiniame puslapyje sirvintos.lt bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-89-22-161).
 • Sprendinių vieša ekspozicija vyks nuo 2022-12-09 iki 2022-12-22 imtinai Širvintų rajono savivaldybėje, Vilniaus g. 61, Širvintos, ir pas plano rengėją darbo metu.
 • Viešas svarstymas įvyks 2022-12-23 13.00 val. pas plano rengėją.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento pateikusiems asmenims planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (tpdris.lt), jeigu pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.

Aiškinamasis raštas.

Pagrindinis brėžinys.


2022-11-29

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE PRADEDAMĄ ŠIRVINTOS KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIO TVARKYMO PLANO KEITIMĄ

 

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos informuoja apie pradedamą rengti valstybės lygmens specialųjį teritorijų planavimo dokumentą – Širvintos kraštovaizdžio draustinio tvarkymo plano keitimą.

Planavimo pagrindas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. D1-221 „Dėl Širvintos valstybinio kraštovaizdžio draustinio tvarkymo plano pakeitimo rengimo pradžios ir planavimo tikslų ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. V-V-115 „Dėl Širvintos valstybinio kraštovaizdžio draustinio ribų ir tvarkymo planų pakeitimo planavimo darbų programos patvirtinimo “.

Širvintos kraštovaizdžio draustinio tvarkymo plano keitimo tikslas: nustatyti ir (ar) keisti kraštovaizdžio tvarkymo zonas, jų apsaugos ir tvarkymo reglamentus, gamtos ir kultūros paveldo apsaugos ir tvarkymo kryptis ir priemones, gyvenamųjų vietovių plėtros ir vystymo prioritetus, ūkinės veiklos sąlygas, kraštovaizdžio apsaugos, formavimo, kitas tvarkymo priemones, pažintinio turizmo trasų sistemą, kitus pažintinio turizmo infrastruktūros objektus, priemones, užtikrinančias palankią Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių ir saugomų rūšių apsaugos būklę, sudaryti sąlygas išsaugoti vertingas ekosistemas, laukinių gyvūnų, augalų ir grybų rūšis, nustatyti ir (ar) keisti priemones veiklos pažeistam gamtiniam kraštovaizdžiui, ekosistemoms ar atskiroms gamtos vertybėms atkurti.

Planavimo organizatorius: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Antakalnio g. 25, LT -10312 Vilnius, tel. (8 5) 272 32 84, el. paštas vstt@vstt.lt, interneto svetainės adresas https://vstt.lrv.lt/.

Plano rengėjas: UAB „Kraštotvarka ir teritorijų planavimas“, Užutėkio g. 26-13 Vilnius, tel. +370 65208297, +370 68657191, el. paštas uabkrastotvarka@gmail.com.

Su Širvintos kraštovaizdžio draustinio tvarkymo plano keitimo darbų programa galima susipažinti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos internetiniame tinklalapyje www.vstt.lt ir LR Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – atliekama atranka, kurią atlikus bus nuspręsta privaloma ar neprivaloma atlikti Tvarkymo plano SPAV.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir (ar) TPDRIS visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos, apie kurį bus paskelbta atskirai. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

Apie parengtą Širvintos kraštovaizdžio draustinio tvarkymo plano keitimą ir susipažinimą su juo bus paskelbta vėliau.


2022-11-29

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE PRADEDAMĄ RENGTI ŠIRVINTOS VALSTYBINIO KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIO RIBŲ PLANO KEITIMĄ

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos informuoja apie pradedamą rengti valstybės lygmens specialųjį teritorijų planavimo dokumentą – Širvintos valstybinio kraštovaizdžio draustinio ribų plano keitimą.

Planavimo pagrindas: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. 628 „Dėl valstybinių draustinių ribų planų pakeitimo rengimo pradžios ir planavimo tikslų“ ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. V-V-115 „Dėl Širvintos valstybinio kraštovaizdžio draustinio ribų ir tvarkymo planų pakeitimo planavimo darbų programos patvirtinimo “.

Širvintos kraštovaizdžio draustinio ribų plano keitimo tikslas: išplėsti Širvintos valstybinį kraštovaizdžio draustinį, apimant tinklo „Natura 2000“ teritoriją Širvintos upę ir jos slėnius.

Planavimo organizatorius: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Antakalnio g. 25, LT -10312 Vilnius, tel. (8 5) 272 32 84, el. paštas vstt@vstt.lt, interneto svetainės adresas https://vstt.lrv.lt/.

Plano rengėjas: UAB „Kraštotvarka ir teritorijų planavimas“, Užutėkio g. 26-13 Vilnius, tel. +370 65208297, +370 68657191, el. paštas uabkrastotvarka@gmail.com.

Su Širvintos kraštovaizdžio draustinio ribų plano keitimo darbų programa galima susipažinti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos internetiniame tinklalapyje www.vstt.lt ir LR Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – neatliekamas, nes rengiamas saugomų teritorijų specialiojo planavimo dokumentas skirtas tik gamtosauginiams klausimams spręsti ir nenumato ūkinės veiklos galimybių.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir (ar) TPDRIS visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos, apie kurį bus paskelbta atskirai. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

Apie parengtą Širvintos kraštovaizdžio draustinio ribų plano keitimą ir susipažinimą su juo bus paskelbta vėliau.


2022-11-18

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

ŠIRVINTŲ SKYRIUS

SKELBIMAS APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

 

Parengtas sprendimo projektas dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8972/0003:0024), esančio Padvarių k., Čiobiškio sen., Širvintų r. sav., Vilniaus apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais bei pateikti pasiūlymus galima iki 2022-12-06 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje https://www.zpdris.lt (paslaugos Nr. KPZP-113842) arba Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Širvintų skyriuje, Vilniaus g. 61, Širvintos, tel. 8 706 85 931, 8 706 85 933.


2022-11-16

Pradedamas rengti Žemės sklypo (kad. Nr. 8903/0002:67) Špokiškio k., Gelvonų sen., Širvintų r. sav. detaliojo plano, patvirtinto Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-05-19 įsakymu Nr. 181, keitimas inicijavimo sutarties pagrindu.

Planavimo organizatorius – Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 61, Širvintų m., tel. Nr. (8 382) 51590, faksas (8 382) 30270, el. p. savivaldybe@sirvintos.lt.

Plano rengėjas – UAB „Projektavimas“, Kareivių g. 19-137, Vilnius. PV – Tadas Markilevičius, tel. +370 676 37738, el. p. tadas@uabprojektavimas.lt.

Planavimo tikslai:

1. Pakoreguoti esamų žemės sklypų (kad. Nr. 8903/0002:229 ir kad. Nr. 8903/0002:257) statybos reglamentus.

2. Tikslinti ežero pakrantės apsaugos juostos ir esamo servituto plotą.

3. Žemės sklypui (kad. Nr. 8903/0002:257) keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę ir nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą.

4. Suplanuoti susisiekimo ir inžinerinę infrastruktūrą.

Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt [1] (TPD Nr. K-VT-89-22-161).

Apie supažindinimą su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuota papildomai.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento pateikusiems asmenims planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (tpdris.lt), jeigu pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.

Programa.

Teritorija.


2022-11-10

Akcinė bendrovė „Telia Lietuva“, vadovaudamasi 2019-06-06  LR „Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas“ 141 straipsnio 3 dalies nuostatomis, parengė Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos registravimo plano projektą „Telia tinklo apsaugos zonos planas Širvintų rajono savivaldybėje (papildomas)“ (toliau – Planas) ir pateikė Susisiekimo ministerijai tvirtinti. Planas parengtas „Telia“ infrastruktūrai, įrengtai iki įstatymo įsigaliojimo dienos ir esančiai Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje. Plane pažymėtos elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros objektų apsaugos zonos, kurių nebuvo Susisiekimo ministerijos ministro 2022-01-31 dienos įsakymu Nr. 3-61 patvirtintame plane „Telia tinklo apsaugos zonos planas Širvintų rajono savivaldybėje“.

Su Plano sprendiniais susipažinti galima Susisiekimo ministerijos tinklapyje (https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos).

Plano projekto rengėjas – projekto vadovas Egidijus Jonuška, kvalifikacijos atestato Nr. 34911, tel. 8610 40652, el. p. egidijus.jonuska@telia.lt.


2022-11-10

Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“, vadovaudamasi 2019-06-06 Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – Įstatymas) 141 straipsnio 3 dalies nuostatomis, parengė elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos registravimo plano projektą „VšĮ „Plačiajuostis internetas“ tinklo apsaugos zonos planas Širvintų rajono savivaldybėje“ (toliau – Planas) ir jį tvirtinti pateikė Susisiekimo ministerijai. Šis Planas parengtas VšĮ „Plačiajuostis internetas“ infrastruktūrai, įrengtai Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje iki Įstatymo įsigaliojimo dienos.

Su Plano sprendiniais susipažinti galima Susisiekimo ministerijos tinklapyje (https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/elektroniniu-rysiu-tinklu-elektroniniu-rysiu-infrastrukturos-apsaugos-zonos-vsi-placiajuostis-internetas-tinklo-planas-sirvintu-rajono-savivaldybeje).

Plano rengėjas – Giedrius Mickevičius, tel. +370 5 243 0882, el. p. info@placiajuostis.lt.


2022-11-07

Parengtas žemės sklypo (kadastro Nr. 8932/0003:0220), esančio Kriaunų k., Zibalų sen., Širvintų rajono sav., Vilniaus apskr., 9A, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Kviečiame susipažinti su parengtu projektu UAB „Geovysa“ patalpose, I. Šeiniaus g. 15, Širvintos.

Taip pat galima susipažinti ZPDRIS sistemoje (zpdris.lt).

Sprendinys.


2022-10-31

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

ŠIRVINTŲ SKYRIUS

SKELBIMAS APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

 

Parengtas sprendimo projektas dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8940/0007:0282), esančio Avižonių k., Širvintų sen., Širvintų r. sav., Vilniaus apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais bei pateikti pasiūlymus galima iki 2022-11-23 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje https://www.zpdris.lt (paslaugos Nr. KPZP-113490) arba Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Širvintų skyriuje, Vilniaus g. 61, Širvintos, tel. 8 706 85 931, 8 706 85 933.


2022-10-28

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

ŠIRVINTŲ SKYRIUS

SKELBIMAS APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

 

Parengtas sprendimo projektas dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8902/0003:0037), esančio Medinų k., Zibalų sen., Širvintų r. sav., Vilniaus apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais bei pateikti pasiūlymus galima iki 2022-11-17 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje https://www.zpdris.lt (paslaugos Nr. KPZP-113463) arba Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Širvintų skyriuje, Vilniaus g. 61, Širvintos, tel. 8 706 85 931, 8 706 85 933.


2022-10-24

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

ŠIRVINTŲ SKYRIUS

SKELBIMAS APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

 

Parengtas sprendimo projektas dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8910/0002:0406), esančio Rusių Rago k., Čiobiškio sen., Širvintų r. sav., Vilniaus apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais bei pateikti pasiūlymus galima iki 2022-11-09 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje https://www.zpdris.lt (paslaugos Nr. KPZP-112771) arba Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Širvintų skyriuje, Vilniaus g. 61, Širvintos, tel. 8 706 85 931, 8 706 85 933.


2022-10-11

Planuojama rengti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 8905/0001:121, plotas 42,7951 ha) Griciūnų k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano koregavimą.

Vadovaudamiesi Visuomenės informavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl Teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, 3 punktu, skelbiame, kad planuojamas rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentas žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 8905/0001:121, plotas 42,7951 ha) Griciūnų k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano, patvirtinto Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 9-570 (teritorijų planavimo dokumento registracijos Nr. T0003364), koregavimas.

Detaliojo plano keitimo planavimo tikslai:

 1. žemės sklypo, detaliajame plane pažymėto Nr. 225 (kad. Nr. 8905/0001:1051), Austėjos g. 1, Griciūnų k., Jauniūnų sen., Širvinų r., žemės naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijų pakeisti į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų naudojimo būdą, padalinti į mažesnius žemės sklypus, nustatyti privalomuosius ir papildomus teritorijų naudojimo reglamentus;
 2. žemės sklypo, detaliajame plane pažymėto Nr. 1 (kad. Nr. 8905/0001:1246), Austėjos g. 2, Griciūnų k., Jauniūnų sen., Širvinų r., žemės naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijų pakeisti į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų naudojimo būdą, padalinti į mažesnius žemės sklypus, nustatyti privalomuosius ir papildomus teritorijų naudojimo reglamentus;
 3. žemės sklypo, detaliajame plane pažymėto Nr. 5 (kad. Nr. 8905/0001:1083), Gabijos g. 14, Griciūnų k., Jauniūnų sen., Širvinų r., žemės naudojimo būdą iš susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijų pakeisti į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų naudojimo būdą, nustatyti privalomuosius ir papildomus teritorijų naudojimo reglamentus;
 4. žemės sklypo, detaliajame plane pažymėto Nr. 25 (kad. Nr. 8905/0001:1041), Šaltinio g. 51, Griciūnų k., Jauniūnų sen., Širvinų r., žemės naudojimo būdą iš visuomeninės paskirties objektų teritorijų pakeisti į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų naudojimo būdą, padalinti į mažesnius žemės sklypus, nustatyti privalomuosius ir papildomus teritorijų naudojimo reglamentus;
 5. žemės sklypo, detaliajame plane pažymėto Nr. 38 (kad. Nr. 8905/0001:1228), Žemynos g. 1, Griciūnų k., Jauniūnų sen., Širvinų r., žemės naudojimo būdą iš susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijų pakeisti į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų naudojimo būdą, nustatyti privalomuosius ir papildomus teritorijų naudojimo reglamentus;
 6. dalies žemės sklypo, detaliajame plane pažymėto Nr. 39 (kad. Nr. 8905/0001:1229), Žemynos g. 2, Griciūnų k., Jauniūnų sen., Širvinų r., žemės naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijų pakeisti į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų naudojimo būdą, padalinti į mažesnius žemės sklypus, nustatyti privalomuosius ir papildomus teritorijų naudojimo reglamentus;
 7. patikslinti anksčiau suplanuotos susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros sprendinius.

PRIDEDAMA:

 1. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 28 d. įsakymas Nr. 9-650 „Dėl pritarimo žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 8905/0001:121, plotas 42,7951 ha) Griciūnų k., Jauniūnų sen., Širvintų r., detaliojo plano koregavimo iniciatyvai“.
 2. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 8905/0001:121, plotas 42,7951 ha) Griciūnų k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano koregavimo inicijavimo sutarties pagrindu organizavimo ir planavimo tikslų nustatymo“ projektas.
 3. Planavimo darbų programa.
 4. Planuojama teritorija (schema).

Susipažinti su dokumentais galima Širvintų rajono savivaldybės administracijos skelbimų lentoje III a., Vilniaus g. 61, Širvintų m.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti 10 darbo dienų nuo š. m. spalio 12 d. iki spalio 25 d. (imtinai) Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, tel. Nr. 8 382 51 590, el. paštu savivaldybe@sirvintos.lt).


2022-09-29

INFORMACIJA

apie pradedamą Žemės sklypų (kad. Nr. 8975/0001:137, 8975/0001:314, 8975/0001:735) Meldų g. 12, 12A, Nečionių k., Širvintų sen., Širvintų r. sav., detalųjį planą (TPD Nr. K-VT-89-22-581)

 

Planavimo organizatorius: Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, www.sirvintos.lt, tel. (8 382) 51 590.

Plano rengėjas: UAB „Projektavimas“, Kalvarijų g. 156, Vilnius. PV – Tadas Markilevičius, tel. +370 676 37738, el. p. tadas@uabprojektavimas.lt.

Planavimo tikslai:

 • sujungti esamus žemės sklypus (kad. Nr. 8975/0001:137, 8975/0001:314, 8975/0001:735) į vieną ir padalinti į mažesnius žemės sklypus;
 • pakeisti suformuotų žemės sklypų žemės naudojimo paskirtį į kitą, nustatyti vienbučių ir dvibučių pastatų teritorijų naudojimo būdą;
 • naujai planuojamiems žemės sklypams nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimus bei statybos reglamentus;
 • suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuoti optimalų inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą bei susisiekimo infrastruktūrą;
 • numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis;
 • patikslinti Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane numatytų (jeigu ne – numatyti) miškų ir valstybinės reikšmės miškų plotų, atskirųjų želdynų, bendrojo naudojimo teritorijų ribas;
 • numatyti teritorijas želdynų plėtrai, priemones jiems atkurti, esamus apsaugoti ir naudoti.

Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-89-22-581).

Apie supažindinimą su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuota papildomai.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento, planavimo organizatoriui teikiami raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento pateikusiems asmenims planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (tpdris.lt), jeigu pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.

Įsakymas rengti, tikslai, programa.


2022-09-19

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

ŠIRVINTŲ SKYRIUS

SKELBIMAS APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

 

Parengtas sprendimo projektas dėl žemės sklypo (kadastro Nr.8910/0001:0418), esančio Užukamajo vs., Čiobiškio sen., Širvintų r. sav., Vilniaus apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-09-28 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu  https://www.zpdris.lt, paslaugos Nr. KPZP-111471 arba Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Širvintų skyriuje, Vilniaus g. 61, Širvintos, tel. 8 706 85 931, 8 706 85 933.


2022-09-02

Planuojama rengti žemės sklypų žemės sklypo (kad. 8940/0002:305) Kabaldos k., Širvintų sen., Širvintų r. sav., detalųjį planą.

Vadovaudamiesi Visuomenės informavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl Teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, 3 punktu, skelbiame, kad planuojama rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentas ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 8940/0002:305) KABALDOS K., ŠIRVINTŲ SEN., ŠIRVINTŲ R. SAV., DETALŲJĮ PLANĄ.

Žemės sklypo (kad. Nr. 8940/0002:305) Kabaldos k., Širvintų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano rengimo planavimo tikslai:

 1. esamą žemės sklypą (kad. Nr. 8940/0002:305) Kabaldos k., Širvintų sen., Širvintų r. sav., padalinti į atskirus žemės sklypus ir pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą;
 2. naujai planuojamiems žemės sklypams nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimus bei statybos reglamentus;
 3. suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuoti optimalų inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, susisiekimo infrastruktūrą;
 4. numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis;
 5. numatyti teritorijas želdynų plėtrai, priemones jiems atkurti, esamus apsaugoti ir naudoti;
 6. numatyti susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį;
 7. nurodyti nustatytas ir (ar) nustatyti konkrečias Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

PRIDEDAMA:

 1. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius 2022 m. rugpjūčio 19 d. įsakymą Nr. 9-541 „Dėl pritarimo žemės sklypo (kad. Nr. 8940/0002:305) Kabaldos k., Širvintų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano rengimo iniciatyvai“.
 2. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 8940/0002:305) Kabaldos k., Širvintų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano rengimo inicijavimo sutarties pagrindu organizavimo ir planavimo tikslų nustatymo“ projektas.
 3. Žemės sklypo (kad. Nr. 8940/0002:305) Kabaldos k., Širvintų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano rengimo planavimo darbų programa.
 4. Planuojamos teritorijos schema.

Susipažinti su dokumentais galima Širvintų seniūnijos skelbimų lentoje Vilniaus g. 86, Širvintų m.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti 10 darbo dienų nuo š. m. rugsėjo 2 d. iki rugsėjo 15 d. (imtinai) Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, tel. Nr. 8 382 51 590, el. paštu savivaldybe@sirvintos.lt).  


2022-08-25

Planuojama rengti žemės sklypų žemės sklypų (kad. Nr. 8970/0002:149, 8970/0002:269, 8970/0002:307) Užušilių g. 9, 9A, 15A, Vileikiškių k., Musninkų sen., Širvintų r. sav., detalųjį planą.

Vadovaudamiesi Visuomenės informavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl Teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, 3 punktu, skelbiame, kad planuojama rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentas ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 8970/0002:149, 8970/0002:269, 8970/0002:307) UŽUŠILIŲ G. 9, 9A, 15A, VILEIKIŠKIŲ K., MUSNINKŲ SEN., ŠIRVINTŲ R. SAV., DETALŲJĮ PLANĄ.

Žemės sklypų (kad. Nr. 8970/0002:149, 8970/0002:269, 8970/0002:307) Užušilių g. 9, 9A, 15A, Vileikiškių k., Musninkų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano rengimo planavimo tikslai:

 1. sujungti esamus žemės sklypus (kad. Nr. 8970/0002:149, 8970/0002:269, 8970/0002:307) į vieną ir padalinti į mažesnius žemės sklypus, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo;
 2. naujai planuojamiems žemės sklypams nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimus bei statybos reglamentus;
 3. suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuoti optimalų inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, susisiekimo infrastruktūrą;
 4. numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis;
 5. numatyti teritorijas želdynų plėtrai, priemones jiems atkurti, esamus apsaugoti ir naudoti;
 6. numatyti susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį.

PRIDEDAMA:

 1. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius 2022 m. rugpjūčio 1 d. įsakymą Nr. 9-510 „Dėl pritarimo žemės sklypų (kad. Nr. 8970/0002:149, 8970/0002:269, 8970/0002:307) Užušilių g. 9, 9A, 15A, Vileikiškių k., Musninkų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano rengimo iniciatyvai“.
 2. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 8970/0002:149, 8970/0002:269, 8970/0002:307) Užušilių g. 9, 9A, 15A, Vileikiškių k., Musninkų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano rengimo inicijavimo sutarties pagrindu organizavimo ir planavimo tikslų nustatymo“ projektas.
 3. Žemės sklypų (kad. Nr. 8975/0001:137,  8975/0001:314,  8975/0001:735)  Meldų g. 12, 12A,  Nečionių  k.,  Širvintų  sen., Širvintų  r. sav., detaliojo  plano  rengimo  planavimo  darbų  programa.
 4. Planuojamos teritorijos schema.

Susipažinti su dokumentais galima Musninkų seniūnijos skelbimų lentoje Vilniaus g. 5, Musninkų mstl., Musninkų sen., Širvintų r. sav.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti 10 darbo dienų nuo š. m. rugpjūčio 26 d. iki rugsėjo 8 d. (imtinai) Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos,  tel. Nr. 8 382 51 590,  el. paštu savivaldybe@sirvintos.lt).  


2022-08-22

Informacija apie parengtą Kernavės miestelio 1, 2, 3 kvartalo – urbanizuotos teritorijos tarp Pilkapių, Pajautos ir 10-o kvartalo vakarinės dalies – detaliojo plano statybos zonos ir statybos ribos koregavimą, servituto tikslinimą sklype Nr. 2.25.1 (Širvintų r. sav., Kernavė, Šilo g. 11, skl. kad. Nr. 8930/0004:426) ir techninės klaidos ištaisymą

 

Planuojama teritorija: skl. kad. Nr. 8930/0004:426, plotas – 0,2000 ha.

Dokumento rengimo pagrindas: Kernavės miestelio 1,2,3 kvartalo – urbanizuotos teritorijos tarp Pilkapių, Pajautos ir 10-o kvartalo vakarinės dalies – detalusis planas, patvirtintas 2006-11-28 Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-205 (reg. Nr. T00003773).

Planavimo tikslai: koreguoti statinių statybos ribą, statybos zoną, nurodyti servituto koordinates, ištaisyti techninę klaidą.

Planavimo organizatorius: Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, tel. (8 382) 51590, el. paštas: savivaldybe@sirvintos.lt, www.sirvintos.lt.

Planavimo iniciatorius: privatus asmuo.

Planavimo projekto rengėjas: projekto vadovė Jurgita Žostautienė, IVP Nr. 364437, Laurų Sodų 9-oji g. 9, Vilnius, tel. +370 686 47260, el. p. jurgita.jaseckaite@gmail.com.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: nuo 2022-08-22 iki 2022-09-02 (10 darbo dienų imtinai) LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt); Širvintų rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.sirvintos.lt); Kernavės seniūnijoje; rengėjo patalpose P. Vileišio g. 18A-120, Vilniuje, darbo dienomis 12.00–15.00 val. (iš anksto susitarus telefonu +370 686 47260).

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti planavimo organizatoriui arba rengėjui raštu, aukščiau nurodytais adresais arba el. paštu visą detaliojo plano sprendinių keitimo laikotarpį iki koreguojamo detaliojo plano viešinimo pabaigos.

Pagrindinis sprendinių brėžinys.


2022-08-01

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

ŠIRVINTŲ SKYRIUS

SKELBIMAS APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

 

Parengtas sprendimo projektas dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8932/0003:0220), esančio Kriaunų k., Zibalų sen., Širvintų rajono sav., Vilniaus apskr., 9A, kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-08-24 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje https://www.zpdris.lt, paslaugos Nr. KPZP-107967, arba Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Širvintų skyriuje, Vilniaus g. 61, Širvintos, tel. 8 706 85 931, 8 706 85 933. 


2022-07-12

Įsakymas Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“

Planavimo darbų programa


2022-07-08

Įsakymas Nr. 44KPĮ-10-(14.44.125.) „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo"

Planavimo darbų programa


2022-06-08

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

ŠIRVINTŲ SKYRIUS

SKELBIMAS APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

 

Parengtas sprendimo projektas dėl žemės sklypų (kadastrų Nr.8910/0001:0386; 8910/0001:0404), esančių Juknonių k., Čiobiškio sen., Širvintų rajono sav., Vilniaus apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-06-27 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu  https://www.zpdris.lt, paslaugos Nr. KPZP-107967 arba Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Širvintų skyriuje, Vilniaus g. 61, Širvintos, tel. 8 706 85 931, 8 706 85 933.


2022-06-01

Planuojama rengti 4,0 ha teritorijos kairiosios Širvintos upės pakrantės Širvintų mieste detaliojo plano žemės sklype Nr. V96 (kad. Nr. 8955/0004:19, Vilniaus g. 96, Širvintų m.) koregavimą.

Vadovaudamiesi Visuomenės informavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl Teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, 3 punktu, skelbiame, kad planuojamas rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentas 4,0 ha teritorijos kairiosios Širvintos upės pakrantės Širvintų mieste detaliojo plano, kuris patvirtintas Širvintų  rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 34 „Dėl 4,0 ha teritorijos kairiosios Širvintos upės pakrantės Širvintų mieste detalaus plano patvirtnimo“ (teritorijų planavimo dokumento registracijos Nr. T00036698), žemės sklype Nr. V96 (kad. Nr. 8955/0004:19, Vilniaus g. 96, Širvintų m.) koregavimą.

4,0 ha teritorijos kairiosios Širvintos upės pakrantės Širvintų mieste detaliojo plano žemės sklype Nr. V96 (kad. Nr. 8955/0004:19, Vilniaus g. 96, Širvintų m.) koregavimo planavimo tikslai:

         2.1. pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą;

         2.2. įvertinus susiklosčiusią miesto vystymo situaciją, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą;

         2.3. pakoreguoti esamo žemės sklypo teritorijos naudojimo režimą, statybos reglamentus;

         2.4. suplanuoti priemones teritorijos gamtiniam ir kultūriniam savitumui išsaugoti;

         2.5. suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacinių koridorių tinklą;

         2.6. numatyti priemones gamtos paveldui išsaugoti ir naudoti;

         2.7. numatyti teritorijas želdynų plėtrai, priemones jiems atkurti, esamų apsaugai ir naudojimui.

PRIDEDAMA:

 1. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius 2022 m. balandžio 26 d. įsakymą Nr. 9-288 „Dėl pritarimo 4,0 ha teritorijos kairiosios Širvintos upės pakrantės Širvintų mieste detaliojo plano žemės sklype Nr. V96 (kad. Nr. 8955/0004:19, Vilniaus g. 96, Širvintų m.) koregavimo iniciatyvai“.
 2. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius įsakymo „Dėl 4,0 ha teritorijos kairiosios Širvintos upės pakrantės Širvintų mieste detaliojo plano žemės sklype Nr. V96 (kad. Nr. 8955/0004:19, Vilniaus g. 96, Širvintų m.) koregavimo inicijavimo sutarties pagrindu organizavimo ir planavimo tikslų nustatymo“ projektas.
 1. Planavimo darbų programa.
 2. Planuojama teritorija (schema).

Susipažinti su dokumentais galima Širvintų rajono savivaldybės administracijos skelbimų lentoje III a., adresu Vilniaus g. 61, Širvintų m.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti 10 darbo dienų nuo š. m. birželio 1 d. iki birželio 15 d. (imtinai) Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos,  tel. Nr. 8 382 51 590,  el. paštu savivaldybe@sirvintos.lt).  


2022-04-25

INFORMUOJAME, KAD PARENGTOS ŠIRVINTŲ MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMO KONCEPCIJOS ALTERNATYVOS
IR STARTEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO (SPAV) ATASKAITA

Planavimo organizatorius: Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, tel. (8 382) 51 590, faks. (8 382) 30 270, el. p. savivaldybe@sirvintos.lt

Plano ir SPAV rengėjas: UAB „Kelprojektas“, Jonavos g. 7, LT-44269, Kaunas, Projekto vadovė – Gintarė Karpavičienė, tel. +37064909425, el. p. gintare.karpaviciene@kelprojektas.lt. SPAV dokumento rengėjas: UAB „Kelprojektas“ architektūros skyrius.

Planavimo pagrindas: Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius 2019 m. rugpjūčio  8 d. įsakymas Nr. 9-509 „Dėl Širvintų miesto bendrojo plano keitimo“.

Planavimo tikslai:

 • sudaryti sąlygas nuolat gerinti, socialiai ir ekonomiškai motyvuotą gyvenimo kokybę, palaikyti vidinę miesto plėtrą, skatinti daugiafunkcį žemės naudojimą, siekti socialinės integracijos ir mažinti raidos skirtumus;
 • keisti veiklos reglamentavimą atsižvelgiant į pasikeitusias miesto raidos tendencijas, patikslinti miesto plėtros prioritetus ir jų įgyvendinimo eiliškumą, miesto teritorijoje išskirti zonas, už kurių infrastruktūros kūrimą ir įrengimą atsakomybę prisiima plėtotojai, detalizuoti aktualiausių miesto dalių sprendinius tikslesniu masteliu;
 • išsaugoti ir plėsti kraštovaizdžio arealus ir jų ekologinį potencialą užtikrinant tinkamą jų planavimą, tvarkymą, naudojimą, darnų vystymąsi;
 • zonuoti gamtinio karkaso saugomo kraštovaizdžio erdvinę teritorinę struktūrą, nustatyti tvarkymo ir naudojimo reglamentus ir kraštovaizdžio estetinės vertės kūrimo principus;
 • suformuoti sąlygas pasiekti darnaus judumo tikslus, transporto būdams pirmenybę teikti atsižvelgiant į konkrečią miesto zoną, atitinkamai įvertinti magistralinių gatvių kategorijas, plėsti inžinerinę infrastruktūrą prioritetinėse miesto periferinėse zonose;
 • bendrąjį planą papildyti ilgalaikiais darnaus miesto plėtros kriterijais ir rodikliais;
 • panaikinti Bendrojo plano sprendinių prieštaravimus pagal įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.

Planavimo uždaviniai:

 • suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinės ir erdvinės plėtros kryptis;
 • patikslinti Bendrajame plane numatytų urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų vystymo poreikius, peržiūrėti teritorijos funkcinį zonavimą pagal planuojamą veiklą, optimizuoti planuojamos teritorijos socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą;
 • atsižvelgus į demografines tendencijas, patikslinti būsto sektoriaus plėtros teritorijų poreikį, numatyti priemones, ribojančias gyvenamųjų rajonų plėtrą ne prioritetinėse miesto plėtros teritorijose;
 • nustatyti tikslesnius statybos gyvenamosiose teritorijose reglamentus, kad jie būtų tinkamai įgyvendinami;
 • detalizuoti Bendrojo plano sprendinius prioritetinėms naujos plėtros ir esamoms gyvenamosioms teritorijoms identifikuojant jų viešąsias erdves, nustatant jų tankinimo galimybes, užstatymo principus ir parametrus. Numatyti priemones ir išteklius bei valdymo mechanizmą šiems Bendrojo plano sprendiniams įgyvendinti;
 • parengti kompleksiškus sovietinės statybos rajonų atnaujinimo sprendinius;
 • konkretizuoti buvusių pramonės ir sandėliavimo teritorijų konversijos pritaikant kitiems poreikiams reikalavimus;
 • apsvarstyti darbo vietų ir gyvenamųjų teritorijų subalansavimo priemones ir numatyti tvarią miesto plėtrą, taip pat ją užtikrinančius Bendrojo plano sprendinius;
 • tikslinti užstatymo aukštingumo reglamentavimą, nustatant galimą aukštingumą atskiruose kvartaluose, išskiriant foninį aukštingumą bei nurodant vertikalių galimybę ir parametrus;
 • įvertinti prekybos centrų išdėstymą ir jų tipologiją, spręsti plėtros ir realias esamų prekybos centrų įgyvendinimo galimybes;
 • numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo teritorinės struktūros formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones;
 • peržiūrėti valstybinių miškų schemą nagrinėjamoje teritorijoje ir, nustačius tikslingumą, suplanuoti naudmenų pavertimą į atskiruosius želdynus;
 • patikslinti inžinerinės infrastruktūros bei susisiekimo komunikacijų, socialinės, kultūrinės infrastruktūros, rekreacinės, pramonės, komercinės, gyvenamosios ar kitokios paskirties teritorijų naudojimo ir tvarkymo sprendinius atsižvelgiant įplanuojamus kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso sprendinius bei šių dienų aktualijas;
 • detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius;
 • integruoti nagrinėjamoje teritorijoje galiojančių specialiųjų planų sprendinius.

Planavimo darbų programa: išsamiau susipažinti su Planavimo darbų programa galima teritorijų planavimo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-89-19-525).

Informuojame, kad parengtos Širvintų miesto bendrojo plano keitimo koncepcijos alternatyvos ir SPAV ataskaita. Su parengta SPAV ataskaita ir koncepcijos alternatyvomis galima susipažinti teritorijų planavimo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TDP Nr. TPD Nr. K-VT-89-19-525), Širvintų rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.sirvintos.lt bei Širvintų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyriuje (adresu Vilniaus g. 61, LT-19120, Širvintos) nuo 2022 04 25 iki 2022 05 23

Viešas susirinkimas dėl SPAV ir koncepcijos alternatyvų įvyks 2022 05 23 d. 11.00 val. Širvintų rajono savivaldybės posėdžių salėje (2a.), adresu Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl Širvintų miesto bendrojo plano keitimo koncepcijos alternatyvų ir SPAV ataskaitos teikiami planavimo organizatoriui raštu (aukščiau nurodytu adresu) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybės priežiūros informacinėje sistemoje iki viešo svarstymo pabaigos – t. y. 2022 05 23. Viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

Visuomenė, teikdama pasiūlymus, turi nurodyti: fiziniai asmenys- vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; juridiniai asmenys- teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir savo, kaip juridinio asmens, pavadinimą, buveinės adresą; visais atvejais galima nurodyti elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kitus rekvizitus; pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.

Koncepcijos sprendiniai bus detalizuojami sprendinių konkretizavimo stadijoje.

Pasiūlymų teikimo tvarka plano rengimo eigoje (taip pat sprendinių konkretizavimo stadijoje): pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki sprendinių viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

Išsamesnė informacija teikiama: Širvintų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyriuje, Vilniaus g. 61, LT-19120, Širvintos. Kontaktinis asmuo: Dalia Kunevičienė tel. 8 616 89320, el. paštas: dalia.kuneviciene@sirvintos.lt.


NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

ŠIRVINTŲ SKYRIUS

SKELBIMAS APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

Parengtas sprendimo projektas dėl žemės sklypo (kadastro Nr.8972/0001:0137), esančio Pamusių k., Čiobiškio sen., Širvintų rajono sav., Vilniaus apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-05-30 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu  https://www.zpdris.lt, paslaugos Nr. KPZP-107016 arba Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Širvintų skyriuje, Vilniaus g. 61, Širvintos, tel. 8 706 85 931, 8 706 85 933.

 


2022-05-06

Informuojame apie parengtą   Žemės sklypo (kadastro Nr. 8905/0001:24) Plikiškių k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano statybos zonos, statybos ribos ir servituto koregavimą sklype Nr. 3 (Širvintų r.sav., Jauniūnų sen., Plikiškių k., Žaliosios g. 14  (sklypo kad. Nr. 8905/0001:68)) ir techninių klaidų ištaisymą.

Planuojama teritorija: skl. kad. Nr. 8905/0001:68, plotas – 0,6472 ha.

Detaliojo plano darbų organizatorius: Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, tel. (8 382) 51590, el. paštas : savivaldybe@širvintos.lt, www.širvintos.lt.

Planavimo iniciatorius: Privatus asmuo.

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: Projekto vadovė Jurgita Žostautienė, individualios veiklos pažyma Nr. 364437, Laurų Sodų 9-oji g. 9, Vilnius, tel. +370 686 47260, el. p. jurgita.jaseckaite@gmail.com.

Detaliojo plano koregavimo tikslai:  koreguoti statinių statybos ribą, statybos zoną, servitutą ir ištaisyti technines klaidas.

Dokumento rengimo pagrindas: Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-02-05 įsakymas Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 8905/0001:24) Plikiškių k., Jauniūnų s., Širvintų rajone detaliojo plano patvirtinimo Nr. 9-76.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu galima: nuo 2022-05-06 iki 2022-05-20 (10 darbo dienų) Širvintų rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.širvintos.lt); Jauniūnų seniūnijoje; elektroniniu paštu: jurgita.jaseckaite@gmail.com arba darbo dienomis nuo 12.00 – 13.00 val,  tel. +370 686 47260.

Pagrindinis sprendinių brėžinys.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ar rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano koregavimo viešinimo pabaigos.

 


2022-05-03

Informacija apie rengiamą žemės sklypų (kad. Nr. 8907/0002:39, 8907/0002:40) Užublendžių k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano keitimą

Planuojama teritorija, plotas: apie 2,6816 ha

 

Planavimo pagrindas: Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-01-27 įsakymas Nr. 9-53 ”Dėl pritarimo žemės sklypų (kad. Nr. 8907/0002:39, 8907/0002:40) Užublendžių k., Jauniūnų sen., Širvintų r., detaliojo plano keitimo iniciatyvai”, Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-03-21 įsakymas “Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 8907/0002:39, 8907/0002:40) Užublendžių k., Jauniūnų sen., Širvintų r., detaliojo plano keitimo  inicijavimo sutarties pagrindu ir planavimo tikslų nustatymo” Nr. 9-174 ir planavimo darbų programa, 2022-04-07 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. S-138.

Planavimo tikslai:  Žemės sklypui (kad. Nr. 8907/0002:134) pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę ir nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą, padalinti į atskirus žemės sklypus.

2. Žemės sklypą (kad Nr. 8907/0002:135) Ežero g. 10, Užublendžių k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., padalinti į atskirus žemės sklypus.

3. Naujai planuojamiems žemės sklypams nustatyti  žemės sklypų tvarkymo ir naudojimo režimus bei statybos reglamentus.

4. Tikslinti ežero pakrantės apsaugos juostos ir esamo servituto plotą.

Planavimo organizatorius: Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius, LT-19120 Širvintos, Vilniaus g. 61, tinklalapis www. sirvintos.lt, tel.: (8 382) 51590, el. paštas: savivaldybė@sirvintos.lt

Planavimo iniciatorius: Privatūs asmenys

Projekto rengėjas: Projekto vadovė  Jurgita Žostautienė (kv. atest. A156), IVP Nr. 364437, LT-10150 Vilnius, Laurų Sodų 9-oji g. 9, tel.: 8 686 47260, el. paštas: jurgita.jaseckaite@gmail.com

Teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka: bendra

SPAV reikalingumas: neatliekamas

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių keitimo galima teikti planavimo organizatoriui arba rengėjui raštu, aukščiau nurodytais kontaktais,  arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-89-22-341) per visą detaliojo plano sprendinių keitimo laikotarpį iki viešo svarstymo su visuomene susirinkimo pabaigos.

Apie galimybę susipažinti su parengtu detaliojo plano sprendinių keitimu, viešos ekspozicijos, viešo svarstymo su visuomene datą, laiką ir vietą bus paskelbta ir informuota atskirai.


2022-04-26

PRADEDAMAS RENGTI ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS SPECIALUSIS PLANAS

Informuojame, kad 2022-04-05 priimtas Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas NR. 9-223 „Dėl Atsinaujinančių energijos išteklių inžinerinės infrastruktūros vystymo Širvintų rajono savivaldybės teritorijos specialiojo plano rengimo organizavimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Planavimo organizatorius: Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, tel. (8 382) 51590, el. p.: savivaldybe@sirvintos.lt.

Planavimo iniciatorius: Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, tel. (8 382) 51590, el. p.: savivaldybe@sirvintos.lt.

Teritorijų planavimo dokumento lygmuo – savivaldybės.

Planuojama teritorija – Širvintų rajono savivaldybės teritorija, planuojamos teritorijos preliminarus plotas 906 km2.

Planavimo tikslai:

 1. Sudaryti sąlygas darniai Širvintų rajono savivaldybės teritorijos (toliau – Savivaldybės) raidai, suderinti valstybės, Savivaldybės, energetikos įmonių, fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesus aprūpinant vartotojus energijos ištekliais.
 2. suformuoti ilgalaikes Savivaldybės vėjo jėgainių ir saulės elektrinių plėtros kryptis siekiant užtikrinti saugų ir patikimą gaunamos elektros tiekimą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis bei neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai.
 3. Reglamentuoti aprūpinimo elektros energija būdus ir (arba) naudotinas energijos rūšis vartotojų teritorijose (zonose).
 4. Nustatyti vėjo jėgainių ir saulės energijos parkų statybai tinkamas vietas žemės ūkio teritorijose, įvertinti šių teritorijų naudojimo, tvarkymo, apsaugos aspektus, kitus reikalavimus;
 5. Numatyti priemones, užtikrinančias gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo objektų savitumo išsaugojimą.
 6. Įvertinti teritorijos urbanistinę struktūrą, parengtus ir rengiamus teritorijų planavimo dokumentus, esamą infrastruktūros sistemą ir kitą informaciją.
 7. Užtikrinti darnią alternatyvios energijos šaltinių plėtrą – numatyti vėjo jėgainių ir saulės energijos parkų statybos plėtros sprendinius, kurie nesukeltų pavojaus aplinkai ir žmonėms;
 8. Parinkti aplinkos ir visuomenės sveikatos apsaugos priemones ir apribojimus.

Planavimo uždaviniai:

 1. Plėtoti vėjo, saulės ir kitų atsinaujinančių išteklių energetikos infrastruktūrą ir numatyti jos plėtrai reikalingas teritorijas.
 2. Numatyti atsinaujinančių išteklių energetikos inžinerinės infrastruktūros statinių ir (ar) teritorijų apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.
 3. Esant poreikiui numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas ir plotus žemei visuomenės poreikiams paimti.
 4. Numatyti atsinaujinančių išteklių energijos inžinerinei infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus.
 5. Numatyti atsinaujinančių išteklių energijos inžinerinės infrastruktūros statinių išdėstymą.
 6. Numatyti atsinaujinančių išteklių naudojimo plėtrą.

Specialiojo plano rengėjas: nustatomas viešųjų pirkimų būdu.

Planuojamas rengimo terminas: 2022-2023 m.

Supažindinimo tvarka: susipažinti su planavimo darbų programa galima Širvintų rajono savivaldybės interneto svetainėje www.sirvintos.lt ir Širvintų rajono seniūnijų skelbimų lentose.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl rengimo Specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendinių planavimo organizatoriui anksčiau nurodytais kontaktais teikiami raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo  ir jo metu.

PRIDEDAMA. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-04-05 įsakymas Nr. 9-223 „Dėl Atsinaujinančių energijos išteklių inžinerinės infrastruktūros vystymo Širvintų rajono savivaldybės teritorijos specialiojo plano rengimo organizavimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Informacinis pranešimas su pridedamu Tapybos sprendimu paviešintas 2022 m. balandžio 27 d. Širvintų rajono savivaldybės administracijos skelbimų lentoje (Vilniaus g. 61, Širvintos, III aukštas šalia 322 kab.)

 


2022-04-25

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

ŠIRVINTŲ SKYRIUS

SKELBIMAS APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

Parengtas sprendimo projektas dėl žemės sklypo (kadastro Nr.8975/0001:0599), esančio Boruvkos k., Alionių sen., Širvintų rajono sav., Vilniaus apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-05-13 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu  https://www.zpdris.lt, paslaugos Nr. KPZP-106249 arba Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Širvintų skyriuje, Vilniaus g. 61, Širvintos, tel. 8 706 85 931, 8 706 85 933.


2022-04-22

Širvintų miesto bendrojo plano keitimo koncepcijos alternatyvos ir starteginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita

 


2022-04-04

PRIIMTAS SPRENDIMAS RENGTI ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE SPECIALŲJĮ PLANĄ

Informuojame, kad priimtas Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimas Nr. 1-58 „Dėl atsinaujinančių energijos išteklių inžinerinės infrastruktūros vystymo Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje specialiojo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo“, kurio pagrindu pradedamas Atsinaujinančių energijos išteklių inžinerinės infrastruktūros vystymo Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje specialiojo plano rengimas.

Planavimo organizatorius: Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, tel. (8 382) 51590, el. p.: savivaldybe@sirvintos.lt.

Planavimo iniciatorius: Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, tel. (8 382) 51590, el. p.: savivaldybe@sirvintos.lt.

Teritorijų planavimo dokumento lygmuo – savivaldybės.

Planuojama teritorija – Širvintų rajono savivaldybės teritorija, planuojamos teritorijos preliminarus plotas 906 km2.

Planavimo tikslai:

 1. Sudaryti sąlygas darniai Širvintų rajono savivaldybės teritorijos (toliau – Savivaldybės) raidai, suderinti valstybės, Savivaldybės, energetikos įmonių, fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesus aprūpinant vartotojus energijos ištekliais.
 2. suformuoti ilgalaikes Savivaldybės vėjo jėgainių ir saulės elektrinių plėtros kryptis siekiant užtikrinti saugų ir patikimą gaunamos elektros tiekimą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis bei neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai.
 3. Reglamentuoti aprūpinimo elektros energija būdus ir (arba) naudotinas energijos rūšis vartotojų teritorijose (zonose).
 4. Nustatyti vėjo jėgainių ir saulės energijos parkų statybai tinkamas vietas žemės ūkio teritorijose, įvertinti šių teritorijų naudojimo, tvarkymo, apsaugos aspektus, kitus reikalavimus;
 5. Numatyti priemones, užtikrinančias gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo objektų savitumo išsaugojimą.
 6. Įvertinti teritorijos urbanistinę struktūrą, parengtus ir rengiamus teritorijų planavimo dokumentus, esamą infrastruktūros sistemą ir kitą informaciją.
 7. Užtikrinti darnią alternatyvios energijos šaltinių plėtrą – numatyti vėjo jėgainių ir saulės energijos parkų statybos plėtros sprendinius, kurie nesukeltų pavojaus aplinkai ir žmonėms;
 8. Parinkti aplinkos ir visuomenės sveikatos apsaugos priemones ir apribojimus.

Planavimo uždaviniai:

 1. Plėtoti vėjo, saulės ir kitų atsinaujinančių išteklių energetikos infrastruktūrą ir numatyti jos plėtrai reikalingas teritorijas.
 2. Numatyti atsinaujinančių išteklių energetikos inžinerinės infrastruktūros statinių ir (ar) teritorijų apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.
 3. Esant poreikiui numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas ir plotus žemei visuomenės poreikiams paimti.
 4. Numatyti atsinaujinančių išteklių energijos inžinerinei infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus.
 5. Numatyti atsinaujinančių išteklių energijos inžinerinės infrastruktūros statinių išdėstymą.
 6. Numatyti atsinaujinančių išteklių naudojimo plėtrą.

Specialiojo plano rengėjas: nustatomas viešųjų pirkimų būdu.

Planuojamas rengimo terminas: 2022-2023 m.

Supažindinimo tvarka: susipažinti su Tarybos sprendimu galima Širvintų rajono savivaldybės interneto svetainėje ir seniūnijų skelbimų lentose.

 

PRIDEDAMA.  Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimas Nr. 1-58 „Dėl atsinaujinančių energijos išteklių inžinerinės infrastruktūros vystymo Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje specialiojo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo“.

 


2022.03.18

Planuojama rengti žemės sklypų (kad. Nr. 8975/0001:137, 8975/0001:314, 8975/0001:735) Meldų g. 12, 12A, Nečionių k., Širvintų sen., Širvintų r. sav., detalųjį planą

Vadovaudamiesi Visuomenės informavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl Teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, 3 punktu, skelbiame, kad planuojama rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentas ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 8975/0001:137, 8975/0001:314, 8975/0001:735) MELDŲ G. 12, 12A, NEČIONIŲ K., ŠIRVINTŲ SEN., ŠIRVINTŲ R. SAV., DETALŲJĮ PLANĄ.

Žemės sklypų (kad. Nr. 8975/0001:137, 8975/0001:314, 8975/0001:735) Meldų g. 12, 12A, Nečionių k., Širvintų s., Širvintų r. sav., detaliojo plano rengimo planavimo tikslai:

         1.1. sujungti esamus žemės sklypus (kad. Nr. 8975/0001:137, 8975/0001:314, 8975/0001:735) į vieną ir padalinti į mažesnius žemės sklypus;

         1.2. pakeisti suformuotų žemės sklypų žemės naudojimo paskirtį į kitą, nustatyti vienbučių ir dvibučių pastatų teritorijų naudojimo būdą;

         1.3. naujai planuojamiems žemės sklypams nustatyti tvarkymo ir naudojimo  režimus bei statybos reglamentus;

         1.4. suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuoti optimalų inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą;

         1.5. numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis;

         1.6. patikslinti Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane numatytų (jeigu ne – numatyti) miškų ir valstybinės reikšmės miškų plotų, atskirųjų želdynų, bendrojo naudojimo teritorijų ribas; 

         1.7. numatyti teritorijas želdynų plėtrai, priemones jiems atkurti, esamų apsaugai ir naudojimui.

PRIDEDAMA:

 1. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius 2022 m. kovo 8 d. įsakymą Nr. 9-155 „Dėl pritarimo žemės sklypų (kad. Nr. 8975/0001:137, 8975/0001:314, 8975/0001:735) Meldų g. 12, 12A, Nečionių k., Širvintų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano rengimo iniciatyvai“.
 2. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 8975/0001:137, 8975/0001:314, 8975/0001:735) Meldų g. 12, 12A, Nečionių k., Širvintų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano rengimo inicijavimo sutarties pagrindu organizavimo ir planavimo tikslų nustatymo“ projektas.
 3. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 8975/0001:137,  8975/0001:314,  8975/0001:735)  Meldų g. 12, 12A,  Nečionių  k.,  Širvintų  sen., Širvintų  r. sav., detaliojo  plano  rengimo  planavimo  darbų  programos patvirtinimo“  projektas.
 1. Žemės sklypų (kad. Nr. 8975/0001:137, 8975/0001:314,  8975/0001:735)  Meldų g. 12, 12A,  Nečionių  k.,  Širvintų  sen., Širvintų  r. sav., detaliojo  plano  rengimo  planavimo  darbų  programa.
 2. Planuojamos teritorijos schema.

Susipažinti su dokumentais galima Širvintų seniūnijos skelbimų lentoje, adresu Vilniaus g. 86,  LT-19120, Širvintų m.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti 10 darbo dienų nuo š. m. kovo 18 d. iki kovo 31       d. (imtinai) Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos,  tel. Nr. 8 382 51 590,  el. paštu savivaldybe@sirvintos.lt).  


2022.03.08

Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo įsakymą Nr. 44KPĮ-5-(14.44.125 E.)

Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo įsakymą Nr. 44KPĮ-5-(14.44.125 E.)

Planavimo darbų programa


2022.02.25.

Planuojama rengti žemės sklypų žemės sklypų  (kad. Nr. 8907/0002:39, 8907/0002:40) Užublendžių k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano keitimą.

Vadovaudamiesi Visuomenės informavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl Teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, 3 punktu, skelbiame, kad planuojamas rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentas ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 8907/0002:39, 8907/0002:40) UŽUBLENDŽIŲ K., JAUNIŪNŲ SEN., ŠIRVINTŲ R. SAV., DETALIOJO PLANO, kuris patvirtintas Širvintų  rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2001 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 112 (teritorijų planavimo dokumento registracijos Nr. T00037154), KEITIMĄ.

Žemės sklypų (kad. Nr. 8907/0002:39, 8907/0002:40) ) Užublendžių k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano keitimo planavimo tikslai:

         2.1. žemės sklypui (kad. Nr. 8907/0002:134) pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę ir nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą, padalinti į atskirus žemės sklypus;

         2.2. žemės sklypą (kad Nr. 8907/0002:135) Ežero g. 10, Užublendžių k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., padalinti į atskirus žemės sklypus;

         2.3. naujai planuojamiems žemės sklypams nustatyti žemės sklypų tvarkymo ir naudojimo režimus bei statybos reglamentus;

         2.4. tikslinti ežero pakrantės apsaugos juostos ir esamo servituto plotą.

PRIDEDAMA:

 1. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 27 d. įsakymas Nr. 9-53 „Dėl pritarimo žemės sklypų (kad. Nr. 8907/0002:39, 8907/0002:40) Užublendžių k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano keitimo iniciatyvai“.
 2. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius įsakymo „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 8907/0002:39, 8907/0002:40) Užublendžių k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano keitimo inicijavimo sutarties pagrindu organizavimo ir planavimo tikslų nustatymo“ projektas.
 1. Planavimo darbų programa.
 2. Planuojama teritorija (schema).

Susipažinti su dokumentais galima Jauniūnų seniūnijos skelbimų lentoje, adresu  Jaunimo g. 1, Jauniūnų k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti 10 darbo dienų nuo š. m. kovo 2 d. iki kovo 16 d. (imtinai) Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos,  tel. Nr. 8 382 51 590,  el. paštu savivaldybe@sirvintos.lt).  


2022.02.23.

Planuojama rengti žemės sklypų žemės sklypo (kad. Nr. 8955/0004:19) Vilniaus g. 96, Širvintų m., detaliojo plano keitimą.

Vadovaudamiesi Visuomenės informavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl Teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, 3 punktu, skelbiame, kad planuojamas rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentas ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 8955/0004:19) VILNIAUS G. 96, ŠIRVINTŲ M., DETALIOJO PLANO, kuris patvirtintas Širvintų  rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 34 „Dėl 4,0 ha teritorijos kairiosios Širvintos upės pakrantės Širvintų mieste detalaus plano patvirtnimo“ (teritorijų planavimo dokumento registracijos Nr. T00036698), KEITIMAS.

Žemės sklypo (kad. Nr. 8955/0004:19) Vilniaus g. 96, Širvintų m., detaliojo plano keitimo planavimo tikslai:

         2.1. pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą;

         2.2. įvertinus susiklosčiusią miesto vystymo situaciją, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą;

         2.3. pakoreguoti esamo žemės sklypo teritorijos naudojimo režimą, statybos reglamentus;

         2.4. suplanuoti priemones teritorijos gamtiniam ir kultūriniam savitumui išsaugoti;

         2.5. suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacinių koridorių tinklą;

         2.6. numatyti priemones gamtos paveldui išsaugoti ir naudoti;

         2.7. numatyti teritorijas želdynų plėtrai, priemones jiems atkurti, esamų apsaugai ir naudojimui.

PRIDEDAMA:

 1. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius direktoriaus 2021 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. 9-1215 „Dėl pritarimo žemės sklypo (kad. Nr. 8955/0004:19) Vilniaus g. 96, Širvintų m., detaliojo plano keitimo iniciatyvai“.
 2. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius įsakymo „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 8955/0004:19) Vilniaus g. 96, Širvintų m., detaliojo plano keitimo inicijavimo sutarties pagrindu organizavimo ir planavimo tikslų nustatymo“ projektas.
 1. Planavimo darbų programa.
 2. Planuojama teritorija (schema).

Susipažinti su dokumentais galima Širvintų rajono savivaldybės administracijos skelbimų lentoje III a., adresu Vilniaus g. 61, Širvintų m.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti 10 darbo dienų nuo š. m. vasario 24 d. iki kovo 9 d. (imtinai) Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos,  tel. Nr. 8 382 51 590,  el. paštu savivaldybe@sirvintos.lt).  


2022-02-17

Informuojame, kad parengtas Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl atsinaujinančių energijos išteklių inžinerinės infrastruktūros vystymo Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje specialiojo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo“ projektas:

 „DĖL ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE SPECIALIOJO PLANO RENGIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 19 punktu, 16 straipsnio 3 dalies 8 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 2 dalimi, 20 straipsnio 4 dalimi, 21 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 30 straipsnio 2 ir 8 dalimis, Inžinerinės infrastruktūros vystymo (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1-10/D1-61 „Dėl Inžinerinės infrastruktūros vystymo (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 10.2 ir 16.2 papunkčiais,

Širvintų rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

 1. Pradėti rengti atsinaujinančių energijos išteklių inžinerinės infrastruktūros vystymo Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje specialųjį planą (toliau – Specialusis planas) numatant vėjo jėgainių ir saulės elektrinių statybą.
 2. Nustatyti šiuos Specialiojo plano rengimo tikslus:

2.1. sudaryti sąlygas darniai Širvintų rajono savivaldybės teritorijos (toliau – Savivaldybės) raidai, suderinti valstybės, Savivaldybės, energetikos įmonių, fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesus aprūpinant vartotojus energijos ištekliais;

2.2. suformuoti ilgalaikes Savivaldybės vėjo jėgainių ir saulės elektrinių plėtros kryptis siekiant užtikrinti saugų ir patikimą gaunamos elektros tiekimą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis bei neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai;

2.3. reglamentuoti aprūpinimo elektros energija būdus ir (arba) naudotinas energijos rūšis vartotojų teritorijose (zonose);

2.4. nustatyti vėjo jėgainių ir saulės energijos parkų statybai tinkamas vietas žemės ūkio teritorijose, įvertinti šių teritorijų naudojimo, tvarkymo, apsaugos aspektus, kitus reikalavimus;

2.5. numatyti priemones, užtikrinančias gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros plaveldo objektų savitumo išsaugojimą;

2.6. įvertinti teritorijos urbanistinę struktūrą, parengtus ir rengiamus teritorijų planavimo dokumentus, esamą infrastruktūros sistemą ir kitą informaciją;

2.7. užtikrinti darnią alternatyvios energijos šaltinių plėtrą – numatyti vėjo jėgainių ir saulės energijos parkų statybos plėtros sprendinius, kurie nesukeltų pavojaus aplinkai ir žmonėms;

2.8. parinkti aplinkos ir visuomenės sveikatos apsaugos priemones ir apribojimus.

 1. Pavesti Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriui organizuoti Specialiojo plano rengimą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės merė                                                                                                Živilė Pinskuvienė“

 

          Pasiūlymai dėl planavimo tikslų teikiami 10 darbo dienų nuo š. m. vasario 18 d. iki kovo 3 d. (imtinai) Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos,  tel. Nr. 8 382 51 590,  el. paštu savivaldybe@sirvintos.lt).  


NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

ŠIRVINTŲ SKYRIUS

SKELBIMAS APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

Parengtas sprendimo projektas dėl žemės sklypo (kadastro Nr.8972/0002:0007), esančio Markučių k., Čiobiškio sen., Širvintų rajono sav., Vilniaus apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2022-03-03 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu  https://www.zpdris.lt, paslaugos Nr. KPZP-103604 arba Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Širvintų skyriuje, Vilniaus g. 61, Širvintos, tel. 8 706 85 931, 8 706 85 933.

 


Planuojama rengti žemės sklypų žemės sklypų (kad. Nr. 8907/0001:44, 8907/0001:46, 8907/0001:106 ir 8907/0001:111) Kaimynų k., Musninkų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano keitimą.

Vadovaudamiesi Visuomenės informavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl Teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, 3 punktu, skelbiame, kad planuojamas rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentas ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 8907/0001:44, 8907/0001:46, 8907/0001:106 IR 8907/0001:111) KAIMYNŲ K., MUSNINKŲ SEN., ŠIRVINTŲ R. SAV., DETALIOJO PLANO, kuris patvirtintas Širvintų  rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 9-154 (teritorijų planavimo dokumento registracijos Nr. T00076793), KEITIMĄ.

Žemės sklypų (kad. Nr. 8907/0001:44, 8907/0001:46, 8907/0001:106 ir 8907/0001:111) Kaimynų k., Musninkų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano keitimo planavimo tikslai:

2.1. žemės sklypus Žebokštos g. 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 Kaimynų k., Musninkų sen., Širvintų r. sav., padalinti į mažesnius žemės sklypus nekeičiant bendro sklypų ploto;

2.2. įvertinus susiklosčiusią situaciją, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą;

2.3. vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir Širvintų rajono teritorijos bendrojo plano sprendiniais, nustatyti žemės sklypų tvarkymo ir naudojimo režimus bei statybos reglamentus;

2.4. tikslinti ežero pakrantės apsaugos juostos ir esamo servituto plotą;

2.5. suplanuoti priemones teritorijos gamtiniam ir kultūriniam savitumui išsaugoti;

2.6. suplanuoti planuojamos teritorijos susisiekimo infrastruktūrą ir optimalų inžinerinių komunikacinių koridorių tinklą;

2.7. numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti;

2.8. numatyti teritorijas želdynų plėtrai, priemones jiems atkurti, esamų apsaugai ir naudojimui.

PRIDEDAMA:

 1. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius 2021 m. lapkričio 19 d. įsakymą Nr. 9-1092 „Dėl pritarimo žemės sklypų (kad. Nr. 8907/0001:44, 8907/0001:46, 8907/0001:106 ir 8907/0001:111) Kaimynų k., Musninkų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano keitimo iniciatyvai“.
 2. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius įsakymo „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 8907/0001:44, 8907/0001:46, 8907/0001:106 ir 8907/0001:111) Kaimynų k., Musninkų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano keitimo inicijavimo sutarties pagrindu organizavimo ir planavimo tikslų nustatymo“ projektas.
 3. Planavimo darbų programa.
 4. Planuojama teritorija (schema).

Susipažinti su dokumentais galima Musninkų seniūnijos skelbimų lentoje, adresu Vilniaus g. 5, Musninkų mstl., Musninkų sen., Širvintų r. sav.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti 10 darbo dienų nuo š. m. sausio 24 d. iki vasario 4 d. (imtinai) Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos,  tel. Nr. 8 382 51 590,  el. paštu savivaldybe@sirvintos.lt).  


Planuojama rengti žemės sklypo (kad. Nr. 8970/0001:21) Pigašių k., Musninkų sen., Širvintų r. sav., detalųjį planą

Vadovaudamiesi Visuomenės informavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl Teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, 3 punktu, skelbiame, kad planuojamas rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentas ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 8970/0001:21)) PIGAŠIŲ K., MUSNINKŲ SEN., ŠIRVINTŲ R. SAV., DETALŲJĮ PLANĄ.

Žemės sklypo (kad. Nr. 8970/0001:21) Pigašių k., Musninkų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano planavimo tikslai:

         2.1. padalinti žemės sklypą į mažesnius žemės sklypus;

         2.2. pakeisti suformuotų žemės sklypų žemės naudojimo paskirtį į kitą, nustatyti vienbučių ir dvibučių pastatų teritorijų naudojimo būdą;

         2.3. nustatyti suformuotų žemės sklypų statybos reglamentus;

         2.4. suplanuoti susisiekimo ir inžinerinę infrastruktūrą.

PRIDEDAMA:

 1. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius 2021-11-19 įsakymas Nr. 9-1093 „Dėl pritarimo žemės sklypo (kad. Nr. 8970/0001:21) Pigašių k., Musninkų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano rengimo iniciatyvai“.
 2. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius įsakymo „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 8970/0001:21) Pigašių k., Musninkų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano rengimo inicijavimo sutarties pagrindu organizavimo ir planavimo tikslų nustatymo“ projektas.
 3. Planavimo darbų programa.
 4. Planuojama teritorija (schema).

Susipažinti su dokumentais galima Musninkų seniūnijos skelbimų lentoje, adresu Vilniaus g. 5, Musninkų mstl., Musninkų sen., Širvintų r. sav.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti 10 darbo dienų nuo š. m. sausio 5 d. iki sausio 18 d. (imtinai) Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos,  tel. Nr. 8 382 51 590,  el. paštu savivaldybe@sirvintos.lt).  

 


Planuojama rengti žemės sklypo (kad. Nr. 8903/0002:67) Špokiškio k., Gelvonų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano keitimą.

Vadovaudamiesi Visuomenės informavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl Teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, 3 punktu, skelbiame, kad planuojamas rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentas ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 8903/0002:67) ŠPOKIŠKIO K., GELVONŲ SEN., ŠIRVINTŲ R. SAV., DETALIOJO PLANO, kuris patvirtintas Širvintų  rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 181 (teritorijų planavimo dokumento registracijos Nr. T00035292), KEITIMAS.

Žemės sklypo (kad. Nr. 8903/0002:67) Špokiškio k., Gelvonų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano keitimo planavimo tikslai:

2.1. pakoreguoti esamų žemės sklypų (kad. Nr. 8903/0002:229 ir kad. Nr. 8903/0002:257) statybos reglamentus;

2.2. tikslinti ežero pakrantės apsaugos juostos ir esamo servituto plotą;

2.3. žemės sklypui (kad. Nr. 8903/0002:257) keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę ir nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą;

2.4. suplanuoti susisiekimo ir inžinerinę infrastruktūrą.

PRIDEDAMA:

 1. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius 2021-12-07 įsakymas Nr. 9-1136 „Dėl pritarimo žemės sklypo (kad. Nr. 8903/0002:67) Špokiškio k., Gelvonų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano keitimo iniciatyvai“.
 2. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius įsakymo „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 8903/0002:67) Špokiškio k., Gelvonų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano keitimo inicijavimo sutarties pagrindu organizavimo ir planavimo tikslų nustatymo“ projektas.
 3. Planavimo darbų programa.
 4. Planuojama teritorija (schema).

Susipažinti su dokumentais galima Gelvonų seniūnijos skelbimų lentoje, adresu Mikalajūnų g. 2 Gelvonų mstl., Širvintų r. sav.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti 10 darbo dienų nuo š.m. sausio 4 d. iki sausio 17 d. (imtinai) Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos,  tel. Nr. 8 382 51 590,  el. paštu savivaldybe@sirvintos.lt).