Pradžia

2012 metai

2012-12-28

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1124 „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašo patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, esančio Jaunimo g. 11/9, Širvintų mieste, planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.

Planavimo tikslas: suformuoti valstybinės žemės sklypą, Jaunimo g. 11/9, Širvintų m., esamiems statiniams eksploatuoti.

Planavimo organizatorius – Marijonas Peslekas, gyv. J. Janonio g. 2-18, Širvintų m., Leokadija Silevičiūtė, gyv. Jaunimo g. 11/9, Širvintų m.

Projekto rengėjas – UAB „Atskaitos taškas“, Vilniaus g. 77, Širvintos, tel. (8 382) 52 975,               8 610 02 409, el. paštas: atskaitostaskas@gmail.com.

Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2013–01–16. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013–01–02 iki 2013–01–16, UAB „Atskaitos taškas“ patalpose, adresu: Vilniaus g. 77, Širvintos.

 

 


2012-12-27

 

Pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 8940/0003:194, plotas – 1,0000 ha) Paširvinčio g. 52, Kabaldos k., Širvintų sen., Širvintų r. sav., detalusis planas.

Planavimo pagrindas – 2012-11-21 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. S-303.

Planavimo tikslas – žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas į atskirus sklypus, dalies sklypų naudojimo paskirties keitimas į kitą paskirtį, gyvenamųjų teritorijų būdo, vienbučių ir dvibučių pastatų statybos pobūdžio, tvarkymo ir naudojimo režimų bei statybos reglamentų nustatymas.

Planavimo organizatorius – Asta Jasiukevičienė ir Arūnas Jasiukevičius.

Projekto rengėjas – Giedrius Muckus, tel.8 685 69 988, planai@detalieji.lt, http://www.detalieji.lt

Suinteresuoti asmenys pasiūlymus gali teikti projekto rengėjui raštu bei žodžiu.

Parengto detaliojo plano viešos ekspozicijos vieta ir laikas bus paskelbti papildomai.


2012-12-27

 

Pradedamas rengti žemės sklypų (kad. Nr. 8940/0005:390, plotas – 0,2853 ha; 8940/0005:492, plotas – 0,2337 ha) Cegelnės vs., Širvintų sen., Širvintų r. sav., detalusis planas.

Planavimo pagrindas – 2012-11-21 dienos detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. S-304.

Planavimo tikslas – žemės ūkio paskirties žemės sklypų naudojimo paskirties keitimas į kitą paskirtį, gyvenamųjų teritorijų būdo, vienbučių ir dvibučių pastatų statybos pobūdžio, sklypų apjungimas ir padalinimas į atskirus sklypus, tvarkymo ir naudojimo režimų bei statybos reglamentų nustatymas.

Planavimo organizatorius – Zenonas Rutkauskas ir Irena Rutkauskienė.

Projekto rengėjas – Giedrius Muckus, tel. 8 685 69 988, planai@detalieji.lt, http://www.detalieji.lt

Suinteresuoti asmenys pasiūlymus gali teikti projekto rengėjui raštu bei žodžiu.

Parengto detaliojo plano viešos ekspozicijos vieta ir laikas bus paskelbti papildomai.

 


2012-12-27

 

Pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 8940/0001:213, plotas – 1,3500 ha) Dailidžionių k., Širvintų sen., Širvintų r. sav., detalusis planas.

Planavimo pagrindas – 2012-10-05 dienos detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. S-270.

Planavimo tikslas – žemės ūkio paskirties žemės sklypo naudojimo paskirties keitimas į kitą paskirtį, gyvenamųjų teritorijų būdo, vienbučių ir dvibučių pastatų statybos pobūdžio, sklypo padalinimas, tvarkymo ir naudojimo režimų bei statybos reglamentų nustatymas.

Planavimo organizatorius – Darius Laurutėnas

Projekto rengėjas – Giedrius Muckus, tel. 8 685 69 988, planai@detalieji.lt, http://www.detalieji.lt

Suinteresuoti asmenys pasiūlymus gali teikti projekto rengėjui raštu bei žodžiu.

Parengto detaliojo plano viešos ekspozicijos vieta ir laikas bus paskelbti papildomai.

 


 

2012-12-27

 

Pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 8920/0002:171, plotas – 0,9994 ha) Šiaulių k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., detalusis planas.

Planavimo pagrindas – 2012-11-06 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. S-286.

Planavimo tikslas – žemės ūkio paskirties žemės sklypo naudojimo paskirties keitimas į kitą paskirtį, gyvenamųjų teritorijų būdo, vienbučių ir dvibučių pastatų statybos pobūdžio, padalinimas į atskirus sklypus, tvarkymo ir naudojimo režimų bei statybos reglamentų nustatymas.

Planavimo organizatorius – Irma Rastenė.

Projekto rengėjas – Giedrius Muckus, tel. 8 685 69 988, planai@detalieji.lt, http://www.detalieji.lt.

Suinteresuoti asmenys pasiūlymus gali teikti projekto rengėjui raštu bei žodžiu.

Parengto detaliojo plano viešos ekspozicijos vieta ir laikas bus paskelbti papildomai.

 

 


2012-12-27

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 8972/0003:275), esančio Padvarių k. Nr. 4A, Čiobiškio sen., Širvintų r. sav., Virvyčių kadastro vietovėje, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla – žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas, numatantis žemės sklypo padalijimą į du žemės sklypus, nekeičiant jų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties bei būdo.

Planavimo organizatorius – Juozas Gecevičius, gyv. Padvarių k. 4A, Čiobiškio sen., Širvintų r. sav.

Projekto rengėjas – UAB „GeoVySa“, I. Šeiniaus g. 15, Širvintos, tel. 8 647 18 209, el. paštas: geovysa@gmail.com.

Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2013 m. sausio 18 d.

Susipažinti su parengtu projektu galima 2013 m. sausio 7–18 d. UAB „GeoVySa“ patalpose adresu: I. Šeiniaus g. 15, Širvintos, I aukštas.

 


2012-12-19

 

Pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 8940/0004:410, plotas – 9,4932 ha) Motiejūnų k., Širvintų sen., Širvintų r. sav., detalusis planas.

Planavimo tikslas: žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą paskirtį – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos būdo, pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos ir sandėliavimo statinių statybos pobūdžio (P1/P2), sklypo padalinimas, tvarkymo ir naudojimo režimų bei statybos reglamentų nustatymas.

Planavimo organizatorius – UAB „Jametana“, Liepų g. 1, Motiejūnų k., Širvintų sen., Širvintų r. sav.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Teritorijų planavimas“, A. Goštauto g. 8-213, Vilnius, tel. 8 606 25 400, el. paštas: teritorijuplanavimas@inbox.lt

Detaliojo plano apimtyje bus sprendžiama dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūrų atlikimo.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano galima teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo, apie kurį bus paskelbta atskirai, pabaigos. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo į pateiktą klausimą gavimo dienos.

 


2012-12-18

 

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617) bei Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 1996, Nr. 90-2099; 2007, Nr. 33-1190; 2010, Nr. 78-4010), informuojame apie Jonavos, Širvintų ir Ukmergės rajonų savivaldybėse pradedamus rengti Širvintos valstybinio kraštovaizdžio draustinio ribų bei tvarkymo planus.

Planavimo tikslai: Širvintos valstybinio kraštovaizdžio draustinio ribų plano – nustatyti arba pakoreguoti esamą valstybinio draustinio ribą, taip pat, esant poreikiui ir galimybei, nustatyti jo buferinės apsaugos zonos ribas; Širvintos valstybinio kraštovaizdžio draustinio tvarkymo plano - nustatyti kraštovaizdžio tvarkymo zonas, jų ribas bei apsaugos ir tvarkymo reglamentus; teritorijų apsaugos bei tvarkymo, pažeistų gamtos kompleksų ir objektų atkūrimo priemones, aplinkosaugos ir miškų ūkio veiklos kryptis, pateikti svarbiausių apsaugos ir tvarkymo darbų programą; išnagrinėti žemės tikslinės paskirties ir žemės naudmenų transformavimo poreikius ir keitimo apribojimus; pasiūlyti konfliktinių situacijų sprendimą; įvertinus lankytojų srautus ir dabartinius poreikius, numatyti teritorijos pažintinio turizmo infrastruktūros sistemą – nustatyti pažintinio turizmo trasų sistemą, pasiūlyti kitus rekreacinės infrastruktūros objektus, numatyti teritorijas gyvenamųjų vietovių plėtrai, priemones ūkinei, įskaitant rekreacinę, veiklai reguliuoti. Planavimo metu įvertinus poreikius ir galimybes tvarkymo planų sprendiniais valstybinio draustinio buferinės apsaugos zonose gali būti numatomos priemonės, mažinančios neigiamą veiklos poveikį ir saugančios jo vizualinę aplinką.

Planavimo pagrindas: Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorės 2012 m. lapkričio 28 d. įsakymas Nr. V-333.

Projekto finansavimas: ES struktūrinių fondų lėšos ir LR valstybės biudžeto lėšos.

Planavimo organizatorius – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, A.Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8 5) 272 32 84, faks. (8 5) 272 25 72, el. paštas: vstt@vstt.lt, interneto tinklalapio adresas http://www.vstt.lt.

Planų rengėjas – VĮ Valstybės žemės fondo Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius, Konstitucijos 23 A korpusas, LT-08105 Vilnius, tel. (8 5) 261 88 56, faks. (8 5) 262 16 72, el. paštas: krastotvarka@vzf.lt.

Darbų terminai – 2012-11-15 – 2014-05-15.

Su specialiųjų planų darbų programa galima susipažinti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos internetiniame tinklalapyje www.vstt.lt.

Bus atliekama atranka dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Kviečiame aktyviai dalyvauti specialiųjų planų svarstymo su visuomene procese. Pasiūlymus dėl rengiamų teritorijų planavimo dokumentų galima teikti/siųsti paštu planavimo organizatoriui, rengėjui.

Visuomenės supažindinimas su specialiųjų planų sprendiniais numatomas 2014 m. sausio – vasario mėn. Tikslesnė informacija apie planavimo procedūras, t. y. susipažinimo, eksponavimo ir viešo susirinkimo datą, visuomenės informavimo priemonėse bus paskelbta papildomai.

 


2012-12-12 


Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-12-11 įsakymu Nr. 9-820 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 8955/0003:87) Tulpių g. 9, Širvintų m., plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui tvirtinimo“ patvirtintas žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo planavimo dokumentui.

 


2012-12-07

 

Pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 8940/0004:410, plotas – 9,4932 ha) Motiejūnų k., Širvintų sen., Širvintų r. detalusis planas.

Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą paskirtį – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos būdo, pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos ir sandėliavimo statinių statybos pobūdžio (P1/P2), sklypo padalinimas, tvarkymo ir naudojimo režimų bei statybos reglamentų nustatymas.

Planavimo organizatorius – UAB „Jametana“, Liepų g. 1, Motiejūnų k., Širvintų sen., Širvintų r.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Teritorijų planavimas“, A. Goštauto g. 8-213, Vilnius, tel. 8 606 25 400, el. paštas: teritorijuplanavimas@inbox.lt

Detaliojo plano apimtyje bus sprendžiama dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūrų atlikimo.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano galima teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo, apie kurį bus paskelbta atskirai, pabaigos. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo į pateiktą klausimą gavimo dienos.

 


2012-12-04

 

Parengtas „Širvintų rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo plano“ (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – 2010 m. lapkričio 23 d. Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-201) Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos dokumentas.

PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, tel. (8 382) 51 590, faks. (8 382) 30 270, el. paštas savivaldybe@sirvintos.lt, www.sirvintos.lt.

PLANO RENGĖJAS: UAB „TAEM URBANISTAI“, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8 5) 278 84 33, faks. (8 5) 278 87 89, el. paštas: urbanistai@taemgroup.lt. Projekto vadovė: Asta Maksimovienė, tel. (8 5) 278 84 33, kontaktinis asmuo: Ramunė Butvilienė, tel. (8 5) 278 87433.

PLANUOJAMA TERITORIJA: Širvintų rajono savivaldybės teritorija.

PLANAVIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI: Kraštovaizdžio plano tikslas yra planavimo priemonėmis užtikrinti Europos kraštovaizdžio konvencijos (Žin., 2002, Nr. 104–4621 su vėlesniais pakeitimais) ir Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio politikos (Žin., 2004, Nr. 174–6443 su vėlesniais pakeitimais) įgyvendinimą bei siekiamų kraštovaizdžio kokybės etalonų (moksliškai pagrįstų ir kompetentingų valdžios institucijų nustatytų bendruosius visuomenės siekius atitinkančių jo bruožų ir ypatumų kompleksų) formavimą; apibrėžti planuojamos teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo svarbiausias kryptis; nustatyti kraštovaizdžio tvarkymo zonas pagal žemėnaudos pobūdį, funkcinį prioritetą bei naudojimo intensyvumą; pateikti tikslinius formuojamo gamtinio, kaimiško ir miestiško kraštovaizdžio struktūros optimalumo (kokybės) rodiklius, įvertinančius visų galimų skirtingo prioriteto (konservacinių, rekreacinių, ekologinės apsaugos, ūkinių, gyvenamųjų ir kt.) zonų reikalavimus; numatyti priemones ir apribojimus, užtikrinančius formuojamo gamtinio, kaimiško ir miestiško kraštovaizdžio kokybę, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo vertybių išsaugojimą.

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA:

Numatomi rengimo etapai: rengimo, sprendinių poveikio vertinimo ir baigiamasis. Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

PLANAVIMO STADIJA: Koncepcijos nustatymas.

Nuo 2012 m. gruodžio 27 d. visuomenė gali susipažinti su specialiojo plano projektu Širvintų rajono savivaldybės administracijoje (kreiptis į Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėją Dalią Kunevičienę, Vilniaus g. 61, tel. (8 382) 30275, el. paštas: dalia.kuneviciene@sirvintos.lt), su strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita – į plano rengėją (kreiptis į projekto vadovę Astą Maksimovienę – UAB „TAEM URBANISTAI“, Smolensko g. 10, Vilnius, tel. (8 5) 2788433, el. paštas: urbanistai@taemgroup.lt).

Pasiūlymus dėl SPAV ataskaitos rengimo galima teikti planavimo organizatoriui adresu: Širvintų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos. Po viešo susirinkimo pasiūlymai dėl SPAV nebepriimami.

Viešas susirinkimas, kurio metu bus viešai supažindinta su SPAV ataskaita ir specialiojo plano projektu, įvyks 2013 m. sausio 28 d. 12 val. Širvintų rajono savivaldybės administracijos patalpose (Savivaldybės posėdžių salėje, 220 kab.).

 


2012-11-29

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 patvirtintomis „Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 247 redakcija) patvirtintais „Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais“, rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 8905/0001:440), esančio Gudulinės k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Rengiamas projektas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka, svarstomas su gretimų žemės sklypų savininkais ir naudotojais.

Planavimo tikslas – ūkininko sodybos vietos parinkimas.

Planavimo organizatorius – Raimundas Barauskas, gyv. Laisvės pr. 44-67, Vilnius.

Projekto rengėjas – UAB „GeoVySa“, I. Šeiniaus g. 15, Širvintos, tel. 8 603 39910, (8 382) 52 464.

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka – pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2012 m. gruodžio 21 d.

Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012 m. gruodžio 10 d. iki 2012 m. gruodžio 21 d. UAB „GeoVySa“ patalpose adresu I. Šeiniaus g. 15, Širvintos (I aukštas).

 


2012-11-27

 

Rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 8940/0008:0134), esančio Černiškių k., Širvintų sen., Širvintų r., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir Lietuvos Respublios aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 patvirtintomis „Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. Nutarimu Nr. 1079 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. Nutarimo Nr. 247 redakcija) patvirtintais „Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais“ – supaprastinta svarstymo procedūra rengiamas projektas svarstomas su gretimų žemės sklypų savininkais ir naudotojais.

Planavimo tikslas – ūkininko sodybos vietos parinkimas.

Planavimo organizatorius – Albertas Vanagas, Černiškių k., Širvintų sen., Širvintų r. sav., tel. 8 600 82 501

Projekto rengėjas – UAB „GeoMind“, Vilkpėdės g. 9-14, Vilnius, tel. 8 670 12 093.

Planavimo pasiūlymų pateikimo tavrka – pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui iki 2012 m. gruodžio 11 d.

Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012 m. lapkričio 27 d. iki 2012 m. gruodžio 11 d. UAB „GeoMind“ patalpose adresu: Vilkpėdės g. 9-14, Vilnius.

 

 


2012-11-23 


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin. 1995, Nr. 107-2391, 2004, Nr. 21-617, 2009, Nr. 159-7205) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1124 „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin. 2010, Nr. 91-4815), ir Širvintų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus 2012-05-07 išduotais Žemės sklypo plano rengimo reikalavimais Nr. 65, 2012 m. lapkričio 30 d. pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 8955/0005:165) Kalnalaukio g. 61, Širvintų m. planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas – padalinti žemės sklypą į du sklypus.

Planavimo organizatorius – Jurgita Jachimavičiūtė, Kalnalaukio g. 61, Širvintos.

Projekto rengėjas – UAB „GeoVySa“ I. Šeiniaus g. 15, Širvintos (I aukštas), tel. (8 382) 52 464, 8 647 18 209, el. p. geovysa@gmail.com.

Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2012-12-18.                                                                                                                                                                                            

Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012-12-05 iki 2012-12-18 UAB „GeoVySa“ patalpose adresu: I. Šeiniaus g. 15, Širvintos (I aukštas).

 


 

 

2012-11-23 


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin. 1995, Nr. 107-2391, 2004, Nr. 21-617, 2009, Nr. 159-7205) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1124 „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin. 2010, Nr. 91-4815), ir Širvintų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus 2012-09-07 išduotais Žemės sklypo plano rengimo reikalavimais Nr. 113, 2012 m. lapkričio 30 d. pradedamas rengti žemės sklypo, esančio Atminties g. 11, Širvintų m. planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas – suformuoti, gyvenamųjų teritorijų būdo, vienbučių ir dvibučių pastatų statybos pobūdžio prie esamų statinių žemės sklypą, Atmities g. 11, Širvintų m.

Planavimo organizatorius – Arvydas Kavaliukas, Virgilijus Kavaliukas, Zofija Kavaliukienė gyv. Atminties g. 11, Širvintos.

Projekto rengėjas – UAB „GeoVySa“ I. Šeiniaus g. 15, Širvintos (I aukštas), tel. (8 382) 52 464, 8 647 18 209, el. p. geovysa@gmail.com.

Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2012-12-18.                                                                                                                                 

Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012-12-05 iki 2012-12-18 UAB „GeoVySa“ patalpose adresu: I. Šeiniaus g. 15, Širvintos (I aukštas).

 
2012-11-13

 

Parengtas žemės sklypo (kad. Nr.8970/0003:173) Vileikiškių k., Musninkų sen., Širvintų r. sav., detalusis planas.

Planavimo pagrindas – 2012-05-28 dienos detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 177.

Planavimo tikslas – žemės sklypo naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio paskirties į kitą paskirtį, gyvenamųjų teritorijų būdo, vienbučių ir dvibučių pastatų statybos pobūdžio, tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorius – Mindaugas Gataveckas, tel. 8 687 27 656.

Projekto rengėjas – Giedrius Muckus, tel. 8 685 69988, el. paštas: planai@detalieji.lt, tinklalapis – http://www.detalieji.lt

Parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas Musninkų seniūnijos patalpose nuo 2012-11-09 iki 2012-12-07. Viešas susirinkimas įvyks 2012-12-07 9.30 val. Musninkų seniūnijos patalpose.

Suinteresuoti asmenys pasiūlymus ir pastabas gali pateikti projekto rengėjui raštu bei žodžiu. Detaliojo plano sprendinius bei viešo svarstymo procedūras galima apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

 


2012-11-13


Pradedamas rengti žemės sklypo (kad. Nr. 8940/0005:395, plotas - 3,2092 ha) Gavėnių k., Širvintų sen., Širvintų r. sav. detalusis planas 

Planavimo pagrindas – 2012-03-30 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 112.

Planavimo tikslas – žemės sklypo pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio paskirties į kitą paskirtį – gyvenamųjų teritorijų būdo, vienbučių ir dvibučių pastatų statybos pobūdžio, sklypų ribų keitimas padalinant į atskirus sklypus, tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorius – Gediminas Ragauskas ir Violeta Ragauskienė, gyv. Mindaugo g. 25-20, Širvintos.

Projekto rengėjas – Giedrius Muckus, tel. 8 685 69 988, el. paštas: planai@detalieji.lt, tinklalapis: http://www.detalieji.lt

Parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas Širvintų seniūnijos patalpose (Vilniaus g. 86, Širvintos) nuo 2012-11-09 iki 2012-12-07. Viešas susirinkimas įvyks 2012-12-07 10:15 val. Širvintų seniūnijos patalpose (Vilniaus g. 86, Širvintos).

Suinteresuoti asmenys pasiūlymus ir pastabas gali pateikti projekto rengėjui raštu bei žodžiu. Detaliojo plano sprendinius bei viešo svarstymo procedūras galima apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

 


2012-11-09

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 patvirtintomis „Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 247 redakcija) patvirtintais „Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais“, rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 8940/0005:414), esančio Bajorų k., Alionių sen., Širvintų r. sav., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Rengiamas projektas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka, svarstomas su gretimų žemės sklypų savininkais ir naudotojais.

Planavimo tikslas – ūkininko sodybos vietos parinkimas.

Planavimo organizatorius – Edvardas Iškauskas, gyv. I. Kanto al. 10-28, Vilnius.

Projekto rengėjas – UAB „GeoVySa“, I. Šeiniaus g. 15, Širvintos, tel. 8 603 39 910, (8 382) 52 464.

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka – pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2012 m. gruodžio 3 d.

Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012 m. lapkričio 20 d. iki 2012 m. gruodžio 3 d. UAB „GeoVySa“ patalpose adresu I. Šeiniaus g. 15, Širvintos (I aukštas).

 


 

 

2012-11-09

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 patvirtintomis „Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 247 redakcija) patvirtintais „Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais“ rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 8972/0002:370), esančio Markučių k., Čiobiškio sen., Širvintų r. sav., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Rengiamas projektas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka, svarstomas su gretimų žemės sklypų savininkais ir naudotojais.

Planavimo tikslas – ūkininko sodybos vietos parinkimas.

Planavimo organizatorius – Danutė Širvinskienė, gyv. Tujų g. 23-14, Vilnius.

Projekto rengėjas – UAB „GeoVySa“, I. Šeiniaus g. 15, Širvintos, tel. 8 603 39910, (8 382) 52 464.

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka – pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2012 m. gruodžio 3 d.

Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012 m. lapkričio 20 d. iki 2012 m. gruodžio 3 d. UAB „GeoVySa“ patalpose adresu I. Šeiniaus g. 15, Širvintos (I aukštas).2012-11-09

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos mėn. 21 d. nutarimu Nr. 1124 „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašo patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, esančio Kalnalaukio g. 78, Širvintų mieste, planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.

Planavimo tikslas: suformuoti valstybinės žemės sklypą Kalanalaukio g. 78, Širvintų m., esamiems statiniams eksploatuoti.

Planavimo organizatorius – Nerija Cibulskaja, Kalanalaukio g. 78, Širvintų m.

Projekto rengėjas – UAB „Atskaitos taškas“, Vilniaus g. 77, Širvintos., tel. 8 382 52 975, 8 610 02 409, el. paštas: atskaitostaskas@gmail.com.

Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2012 m. lapkričio 26 d. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012 m. lapkričio 12 d. iki 2012 m. lapkričio 26 d., UAB „Atskaitos taškas“ patalpose, adresu: Vilniaus g. 77, Širvintos.

 


2012-11-09

 

INFORMACIJA APIE STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO ATRANKOS IŠVADĄ

 

Vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967 (Žin., 2004, Nr. 130-4650) 17 punktu, informuojame apie Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 9-721 „Dėl Širvintų rajono šilumos ūkio plėtros specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo“ priimtą sprendimą nerengti Širvintų rajono šilumos ūkio plėtros specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Norint susipažinti su sprendimo priėmimo motyvais, prašome kreiptis į Planavimo organizatorių – Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorių, Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos tel. (8 382) 30270, faks. (8 382) 30270, el. paštas: savivaldybe@sirvintos.lt,

PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos tel. (8 382) 30270 faks. (8 382) 30270, el. paštas: savivaldybe@sirvintos.lt, www.sirvintos.lt

PLANO RENGĖJAS: UAB „Statybos strategija“, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8 5) 2788433, faks. (8 5) 2788789, info@s-strategija.lt, www.s-strategija.lt. Plano rengėjo atstovas: Arvydas Tamošaitis, tel. (8 5) 2104150.

PLANO PAVADINIMAS: Širvintų rajono šilumos ūkio plėtros specialusis planas (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – 2011 m. balandžio 28 d. Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-51).

Planuojama teritorija:  Širvintų rajono savivaldybės teritorija.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: užtikrinti sistemingą Širvintų rajono šilumos ūkio plėtrą, suformuoti sistemas ir jų vystymo koncepciją; suformuoti ilgalaikes savivaldybės šilumos ūkio modernizavimo ir plėtros kryptis, siekiant užtikrinti saugų ir patikimą šilumos tiekimą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis bei neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai; suderinti valstybės, savivaldybės, energetikos, fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesus aprūpinant vartotojus šiluma ir energijos ištekliais šilumos gamybai; reglamentuoti aprūpinimo šiluma būdus ir (arba) naudotinas kuro bei energijos rūšis šilumos gamybai šilumos vartotojų teritorijoje; užtikrinant darnią tinklų plėtrą, nustatyti tinklų plėtros prioritetines kryptis ir rezervuoti teritorijas šiai plėtrai, nustatant planuojamos teritorijos naudojimo, tvarkymo, apsaugos priemones bei kitus reikalavimus.

Darbų atlikimo terminai:– 2012 m. I ketv. – 2013 m. I ketv.

Planavimo programa: Planavimo darbų etapai: parengiamasis etapas, dokumento rengimo etapas, sprendinių pasekmių vertinimo etapas, baigiamasis etapas.

Specialusis planas rengiamas, derinimas ir tvirtinimas bendra tvarka.

PASIŪLYMŲ TEIKIMAS: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

 


2012-11-08


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 8903/0004:8) Lemantaučiznos vs., Gelvonų sen., Širvintų r. sav., (Bagaslaviškio kadastro vietovėje), formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla – žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas, numatantis žemės sklypo padalijimą į tris žemės sklypus, nekeičiant jų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties bei būdo.

Planavimo organizatorius – Pranas Gatelis, Palimira, Gatelienė, gyv. Vydūno g. 19-50 , Vilnius.

Projekto rengėjas – UAB „GeoVySa“, I. Šeiniaus g. 15, Širvintos, tel. 8 647 18 209, el. paštas: geovysa@gmail.com.

Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2012 m. lapkričio 30 d. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012 m. lapkričio 19 d. iki 2012 m. lapkričio 30 d., UAB „GeoVySa“ patalpose, I. Šeiniaus g. 15, Širvintos (I aukštas).

 


2012-10-29

 

Pranešame, kad pradedamas rengti „Širvintų rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo plano“ (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas yra 2010 m. lapkričio 23 d. Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-201) STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO (toliau vadinama – SPAV) APIMTIES NUSTATYMO DOKUMENTAS.

Planavimo tikslai: kraštovaizdžio plano tikslas yra planavimo priemonėmis užtikrinti Europos kraštovaizdžio konvencijos (Žin., 2002, Nr. 104–4621 su vėlesniais pakeitimais) ir Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio politikos (Žin., 2004, Nr. 174–6443 su vėlesniais pakeitimais) įgyvendinimą bei siekiamų kraštovaizdžio kokybės etalonų (moksliškai pagrįstų ir kompetentingų valdžios institucijų nustatytų bendruosius visuomenės siekius atitinkančių jo bruožų ir ypatumų kompleksų) formavimą; apibrėžti planuojamos teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo svarbiausias kryptis; nustatyti kraštovaizdžio tvarkymo zonas pagal žemėnaudos pobūdį, funkcinį prioritetą bei naudojimo intensyvumą; pateikti tikslinius formuojamo gamtinio, kaimiško ir miestiško kraštovaizdžio struktūros optimalumo (kokybės) rodiklius, įvertinančius visų galimų skirtingo prioriteto (konservacinių, rekreacinių, ekologinės apsaugos, ūkinių, gyvenamųjų ir kt.) zonų reikalavimus; numatyti priemones ir apribojimus, užtikrinančius formuojamo gamtinio, kaimiško ir miestiško kraštovaizdžio kokybę, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo vertybių išsaugojimą.

Planuojama teritorija: Širvintų rajono savivaldybės teritorija.

PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, tel. 8 (382) 51 590, faks. 8 (382) 30 270, el. paštas savivaldybe@sirvintos.lt, www.sirvintos.lt.

PLANO RENGĖJAS: UAB „Statybos strategija”, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. 8 (5) 278 84 33, faks. 8 (5) 278 87 89, el. paštas info@s-strategija.lt, www.s-strategija.lt. Projekto vadovė: Asta Maksimovienė, tel. 8 (5) 278 84 33, kontaktinis asmuo: Ramunė Butvilienė, tel. (8 5) 278 87433, el. p. ramune.butviliene@s-strategija.lt.

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA:

Numatomi rengimo etapai: rengimo, sprendinių poveikio vertinimo ir baigiamasis. Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Specialusis planas rengiamas, svarstomas, derinamas ir tvirtinamas bendra tvarka. Specialiojo plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimas bus atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 patvirtinto „Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo“ nustatyta tvarka.

PASIŪLYMŲ TEIKIMAS: pasiūlymus dėl SPAV visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki viešo susirinkimo dėl SPAV ir jo metu. Po viešo susirinkimo pasiūlymai dėl SPAV nepriimami.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

Apie viešojo svarstymo su visuomene procedūras bus pranešta atskiru pranešimu.

 


2012-10-29

 


 

UAB „Statybos strategija“ informuoja, kad Širvintų rajono savivaldybės administracijos užsakymu yra parengti „Širvintų rajono šilumos ūkio plėtros specialiojo plano“ (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – 2011 m. balandžio 28 d. Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-51) sprendiniai.

Planavimo organizatorius Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 61, LT–19120 Širvintos, tel. 8 (382) 51590, faks. 8 (382) 30270, el. paštas savivaldybe@sirvintos.lt, www.sirvintos.lt.

Specialiojo plano rengėjasUAB „Statybos strategija”, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8 5) 2788433, faks. (8 5) 2788789, [email protected], www.s-strategija.lt. Informaciją teikia: Projekto vadovas Arvydas Tamošaitis, el. paštas arvydas.tamosaitis@s-strategija.lt.

Planuojama teritorija: Širvintų rajono savivaldybės teritorija.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: užtikrinti sistemingą Širvintų rajono šilumos ūkio plėtrą, suformuoti sistemas ir jų vystymo koncepciją; suformuoti ilgalaikes savivaldybės šilumos ūkio modernizavimo ir plėtros kryptis, siekiant užtikrinti saugų ir patikimą šilumos tiekimą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis bei neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai; suderinti valstybės, savivaldybės, energetikos, fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesus aprūpinant vartotojus šiluma ir energijos ištekliais šilumos gamybai; reglamentuoti aprūpinimo šiluma būdus ir (arba) naudotinas kuro bei energijos rūšis šilumos gamybai šilumos vartotojų teritorijoje; užtikrinant darnią tinklų plėtrą, nustatyti tinklų plėtros prioritetines kryptis ir rezervuoti teritorijas šiai plėtrai, nustatant planuojamos teritorijos naudojimo, tvarkymo, apsaugos priemones bei kitus reikalavimus.

Darbų atlikimo terminai – 2012 m. I ketv. – 2013 m. I ketv.

Planavimo programa: Planavimo darbų etapai: parengiamasis etapas, dokumento rengimo etapas, sprendinių pasekmių vertinimo etapas, baigiamasis etapas.

Specialusis planas rengiamas, derinimas ir tvirtinimas bendra tvarka.

Susipažinti su teritorijų planavimo dokumentu bus galima nuo 2012 m. lapkričio 16 d. iki 2012 m. gruodžio 18 d. imtinai pas planavimo organizatorių ir plano rengėją aukščiau nurodytais kontaktais. Nuo 2012 m. lapkričio 27 d. iki 2012 m. gruodžio 18 d. imtinai „Širvintų rajono šilumos ūkio plėtros specialusis planas“ bus viešai eksponuojamas Širvintų rajono savivaldybės administracijoje (Vilniaus g. 61, LT–19120 Širvintos) informaciniame stende. Viešas susirinkimas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir plano sprendiniams aptarti vyks 2012 m. gruodžio 18 d. 14 val. Širvintų rajono savivaldybės administracijos salėje.

PASIŪLYMŲ TEIKIMAS: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu

 

 


2012-10-22

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1124 „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašo patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo, esančio Širvintų mieste, Medžiotojų g. 4, (kad. Nr. 8955/0005:) planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.

Planavimo tikslas: kitos paskirties (gyvenamųjų teritorijų būdo, vienbučių ir dvibučių pastatų statybos pobūdžio) naudojamam žemės sklypui prie esamų statinių Medžiotojų g. 4, Širvintų m., suformuoti.

Planavimo organizatorius – Leonardas Kamarauskas, Medžiotojų g. 4, Širvintų m.

Projekto rengėjas – UAB „Atskaitos taškas“, Vilniaus g. 77, Širvintos., tel. 8 382 52975, 8 610 02409, el. paštas: atskaitostaskas@gmail.com.

Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2012-11-06. Kviečiame susipažinti su parengtu projektu nuo 2012-10-22 iki 2012-11-06, UAB „Atskaitos taškas“ patalpose, adresu Vilniaus g. 77, Širvintos.

 

 


2012-10-19

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 8905/0002:381), esančio Medžiukų k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav. (Barskūnų kadastro vietovėje), formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas – žemės sklypo padalijimas į aštuonis žemės sklypus, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties bei būdo.

Planavimo organizatoriai – UAB „AJ INVEST“, adresas Šeimyniškių g. 3, Vilnius.

Projekto rengėjas – UAB „GEO BALTIJA“, Šeimyniškių g. 3, Vilnius, tel. 8 652 80 507, el. paštas:  vikte@geobaltija.lt.

Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2012 m. lapkričio 2 d.

Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2012 m. spalio 22 iki 2012 m. lapkričio 2 d., UAB „GEO BALTIJA“ patalpose, adresu Šeimyniškių g. 3, Vilnius.

 

 


2012-10-19

 

Parengtas žemės sklypo (8903/0004:398) Širvintų raj., Gelvonų seniūnijos, Pyplių kaime specialusis planas.

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 2004, Nr.21-617, Nr. 152-5531) ir Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2007, Nr.33-1190) informuojame apie parengtą Kaimo plėtros žemėtvarkos projektą miškui įveisti ne miško žemėje (specialiojo planavimo dokumentą).

Planavimo tikslas: miško įveisimas ne miško žemėje.

Planavimo organizatorius: žemės savininkas Nerijus Jauneika

Plano rengėjas – VĮ Valstybės žemės fondo Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius, Konstitucijos pr. 23 A korpusas, LT-08105 Vilnius, tel. (8 5) 261 8856, faks. (8 5) 262 1672, el. paštas krastotvarka@vzf.lt

Planas svarstomas supaprastinta tvarka. Susipažinti su specialiojo plano sprendiniais ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita galima pas plano rengėją.

 

 


2012-10-15

 

Parengtas Širvintų rajono savivaldybėje naujai steigiamo Alkos miško liepos valstybinio genetinio draustinio ribų planas.

Planavimo pagrindas – Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorės 2011 m. spalio 27 d. įsakymas Nr. V-275.

Planavimo organizatorius Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, A.Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8 5) 272 32 84, faks. (8 5) 272 25 72, el.p. vstt@vstt.lt

Plano rengėjas – VĮ Valstybės žemės fondo Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius, Konstitucijos pr. 23 A korpusas, LT-08105 Vilnius, tel. (8 5) 262 34 60, faks. (8 5) 262 16 72, el.p. krastotvarka@vzf.lt  

Kviečiame visuomenę nuo š. m. lapkričio 5 d. iki gruodžio 5 d. susipažinti su sprendiniais ir pareikšti savo pastabas bei pasiūlymus raštu ekspozicijos vietose esančiame pasiūlymų registracijos žurnale. Plano grafinė ir tekstinė dalys eksponuojamos Širvintų rajono savivaldybės II aušto foje (Vilniaus g. 61, Širvintos) bei VĮ Ukmergės miškų urėdijos (Vilniaus g. 140, LT-20168, Ukmergė) I aukšto skelbimų lentoje. Su parengto plano sprendiniais taip pat galima susipažinti ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos internetiniame tinklalapyje www. vstt.lt. Pasiūlymus galima siųsti paštu, faksu ar elektroniniu paštu planavimo organizatoriui arba plano rengėjui.

Viešas susirinkimas vyks 2012 m. gruodžio 6 d. 8.30 val. Ukmergės miškų urėdijos salėje.

Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jam išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

 

 


2012-10-17

 

 

Širvintų rajono savivaldybės administracijos užsakymu yra parengta „Širvintų rajono šilumos ūkio plėtros specialiojo plano“ (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – 2011 m. balandžio 28 d. Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1–51) koncepcija.

 

Planavimo organizatorius Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 61, LT–19120 Širvintos, tel. 8 (382) 51 590, faks. 8 (382) 30 270, el. paštas savivaldybe@sirvintos.lt, www.sirvintos.lt.


Specialiojo plano rengėjasUAB „Statybos strategija“, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8–5) 278 8433, faks. (8 5) 278 8789, [email protected], www.s-strategija.lt. Informaciją teikia: projekto vadovas Arvydas Tamošaitis, el. paštas arvydas.tamosaitis@s-strategija.lt.


Planuojama teritorija: Širvintų rajono savivaldybės teritorija.


Planavimo tikslai ir uždaviniai: užtikrinti sistemingą Širvintų rajono šilumos ūkio plėtrą, suformuoti sistemas ir jų vystymo koncepciją; suformuoti ilgalaikes savivaldybės šilumos ūkio modernizavimo ir plėtros kryptis, siekiant užtikrinti saugų ir patikimą šilumos tiekimą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis bei neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai; suderinti valstybės, savivaldybės, energetikos, fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesus aprūpinant vartotojus šiluma ir energijos ištekliais šilumos gamybai; reglamentuoti aprūpinimo šiluma būdus ir (arba) naudotinas kuro bei energijos rūšis šilumos gamybai šilumos vartotojų teritorijoje; užtikrinant darnią tinklų plėtrą, nustatyti tinklų plėtros prioritetines kryptis ir rezervuoti teritorijas šiai plėtrai, nustatant planuojamos teritorijos naudojimo, tvarkymo, apsaugos priemones bei kitus reikalavimus.