Pradžia

2024 metai

2024-06-18

Planuojama rengti 8,43 HA TERITORIJOS ŠIRVINTŲ MIESTE DETALIOJO PLANO (TPDR NR. T00036697) KOREGAVIMĄ ŽEMĖS SKLYPUOSE I. ŠEINIAUS G. 14, (KAD. NR. 8955/0003:186), PLENTO G. 27 (KAD. NR. 8955/0003:204), PLENTO G. 27A (KAD. NR. 8955/0003:113), PLENTO G. 29B (KAD. NR. 8955/0003:199).

Vadovaudamiesi Visuomenės informavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl Teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, 3 punktu, skelbiame, kad planuojama rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentą: 8,43 ha teritorijos Širvintų mieste detaliojo plano, patvirtinto Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2003 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. 33 „Dėl 8,43 ha teritorijos Širvintų mieste detaliojo plano patvirtinimo“ (Teritorijų planavimo dokumento registracijos Nr. T00036697) koregavimą žemės sklypuose I. Šeiniaus g. 14, (kad. Nr. 8955/0003:186), Plento g. 27 (kad. Nr. 8955/0003:204), Plento g. 27A (kad. Nr. 8955/0003:113), Plento g. 29B (kad. Nr. 8955/0003:199).

Nustatomi šie planavimo tikslai ir detaliojo plano uždaviniai:

2.1. pertvarkyti žemės sklypų ribas ir plotą: apjungti žemės sklypus, kurių kad. Nr. 8955/0003:113 (Plento g. 27A, Širvintų m.) ir kad. Nr. 8955/0003:186 (I. Šeiniaus g. 14, Širvintų m.); nustatyti komercinės paskirties objektų teritorijų naudojimo būdą;

2.2. pakeisti žemės sklypo, kurio kad. Nr. 8955/0003:204 (Plento g. 27, Širvintų m.), komercinės paskirties teritorijos objektų naudojimo būdą į susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijų, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų naudojimo būdus;

2.3. nustatyti pagrindinius teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimus bei reglamentus;

2.4. planuojamoje teritorijoje nustatyti užstatymo zoną ir ribas, suplanuoti reikalingus servitutus, inžinerinės infrastruktūros koridorius;

2.5. žemės sklypuose, kurių kad. Nr. 8955/0003:113 (Plento g. 27A, Širvintų m.) ir kad. Nr. 8955/0003:186 (I. Šeiniaus g. 14, Širvintų m.), numatyti mažmeninės prekybos įmonės, kurios bendras plotas iki 3000 kv. m, statybą; 

2.6. nustatyti kitus reikalingus reglamentus, vadovaujantis Širvintų miesto bendrojo plano keitimo sprendiniais (patvirtintais 2024 m. kovo 14 d. Širvintų rajono tarybos sprendimu Nr. 1-39 „Dėl Širvintų miesto bendrojo plano keitimo patvirtinimo“);

2.7. suformuoti žemės sklypą įsiterpusioje valstybinėje žemėje tarp žemės sklypų, kurių kad. Nr. 8955/0003:186, Nr.8955/0003:204; Nr.8955/0003:113, Nr.8955/0003:119, Plento ir Juodelių g. ir šiam žemės sklypui nustatyti kitą pagrindinę žemės naudojimo paskirtį susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijų naudojimo būdą.

PRIDEDAMA:

Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl 8,43 ha teritorijos Širvintų mieste detaliojo plano koregavimo žemės sklypuose I. Šeiniaus g. 14, (kad. Nr. 8955/0003:186), Plento g. 27 (kad. Nr. 8955/0003:204), Plento g. 27A (kad. Nr. 8955/0003:113), Plento g. 29B (kad. Nr. 8955/0003:199) inicijavimo sutarties pagrindu rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“ projektas.

Susipažinti su dokumentais galima Širvintų rajono savivaldybės pastato III a. kabančioje skelbimų lentoje, Vilniaus g. 61, LT-19120, Širvintų m.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti 10 darbo dienų: nuo 2024 m. birželio 18 d. iki liepos 3 d. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, tel. Nr. 8 382 51 590, el. paštu savivaldybe@sirvintos.lt).  


2024-06-10

INFORMACIJA

apie pradedamą rengti Žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 8905/0001:121, plotas 42,7951 ha) Griciūnų k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano koregavimą

(TPD Nr. K-VT-89-24-223)

Planavimo organizatorius: Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, tel. (8 382) 51 590, faksas (8 382) 30 270, el. p. savivaldybe@sirvintos.lt.

Plano rengėjas: UAB „Regroup projektavimas“, adresas Geležinio Vilko g. 18A (III a.), Vilnius, tel. 0 671 85640, www.regroup.lt, el.p. info@regroup.lt. Teritorijų planavimo vadovas: Tadas Markilevičius, el. p. planavimas@regroup.lt.

Planavimo tikslai:

 1. Planuojamoje teritorijoje pakeisti žemės sklypų ribas bei plotus.
 2. Tikslinti inžinerinių tinklų koridorių teritorijas ir jų sprendinius.
 3. Esant poreikiui tikslinti žemės sklypų pagrindines žemės naudojimo paskirtis bei žemės naudojimo būdus, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-89-24-223).

Apie galimybę susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuota papildomai.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento, planavimo organizatoriui teikiami raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento pateikusiems asmenims planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (tpdris.lt), jeigu pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.

Priedai.


2024-06-06

                       INFORMACIJA                          

apie parengtą Teritorijos, apribotos Perkūno, Eglių ir Pamiškės gatvėmis (plotas – apie 11,25 ha) Kabaldos k., Širvintų sen., Širvintų r. sav., detalųjį planą

(TPD Nr. K-VT-89-24-1)

Planavimo organizatorius: Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 61, Širvintų m., tel. Nr. (8 382) 51590, faksas (8 382) 30270, el. p. savivaldybe@sirvintos.lt.

Plano rengėjas: UAB „Projektavimas“, Linkmenų g. 5, Vilnius. PV – Tadas Markilevičius, tel. +370 676 37738, el. p. tadas@uabprojektavimas.lt.

Planavimo tikslai: 1. Detalizuojant Širvintų miesto teritorijos bendrajame plane ir kituose teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti urbanizuotų ar urbanizuojamų teritorijų naudojimo reglamentus.

 1. Padalinti esamus ir suprojektuoti naujus žemės sklypus užtikrinant darnią planuojamos teritorijos raidą ir funkcionavimą, pakeisti esamų žemės sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą, nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimus bei statybos reglamentus: leistiną pastatų aukštį, žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ir ribą.
 2. Suformuoti tinkamiausią urbanistinę struktūrą, inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, susisiekimo infrastruktūrą.
 3. Nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus.
 4. Numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.
 5. Numatyti susisiekimo komunikacijas ir joms veikti reikalingus servitutus.
 6. Planuojamoje teritorijoje patikslinti Širvintų miesto teritorijos bendrajame plane numatytų atskirųjų želdynų, bendro naudojimo teritorijų ribas.
 7. Numatyti teritorijas želdynų plėtrai, esamus apsaugoti ir naudoti.
 8. Esant poreikiui, formuoti žemės sklypus laisvoje valstybinėje žemėje.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka:

 • Susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2024-06-07 iki 2024-06-21 imtinai pas plano rengėją darbo metu, Širvintų rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.sirvintos.lt, bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-89-24-1).
 • Sprendinių vieša ekspozicija vyks nuo 2024-06-07 iki 2024-06-21 imtinai Širvintų rajono savivaldybėje, Vilniaus g. 61, Širvintų m., darbo metu.
 • Viešas svarstymas įvyks 2024-06-25, 8.00 val. pas plano rengėją.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento, planavimo organizatoriui teikiami raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento pateikusiems asmenims planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (tpdris.lt), jeigu pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.

Pagrindinis brėžinys

Inžinerinių tinklų brėžinys

Aiškinamasis raštas


2024-04-18

Informacinis pranešimas apie detaliojo plano koregavimą

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas:

Apie 0,0637 ha teritorijos prie Kalnalaukio g. 10A, Širvintų mieste, detaliojo plano sprendinių koregavimas.

Detaliojo plano rengimo pagrindas:

 • Sprendimas dėl TPD koregavimo (Širvintų rajono savivaldybės mero 2023-12-13 potvarkis Nr. 6-278 „Dėl apie 0,0637 ha teritorijos prie Kalnalaukio g. 10A, Širvintų mieste, detaliojo plano koregavimo rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“; TPDRIS REG311823; 2023-12-13).
 • Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2024-01-03 9-1 „Dėl apie 0,0637 ha teritorijos prie Kalnalaukio g. 10A, Širvintų mieste, detaliojo plano koregavimo organizavimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“.
 • Apie 0,0637 ha teritorijos prie Kalnalaukio 10A, Širvintų mieste, detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programa.

Planavimo organizatorius: Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 61, Širvintų m., tel. Nr. +37038251590, faksas +37038230270, el. p. savivaldybe@sirvintos.lt.

Planavimo iniciatorius: Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 61, Širvintų m., tel. Nr. +37038251590, faksas +37038230270, el. p. savivaldybe@sirvintos.lt.

Projekto rengėjas: UAB „Zemindar“, adresas – Sporto g. 3-2, Riešės k., Vilniaus r., tel. Nr. +37068606906, el. p. arturas@zemindar.lt.

Teritorijų planavimo vadovė: Indrė Dubovskytė, atestato Nr. A1874, tel. Nr +37061550001, el. p. indre@a-i.lt.

Planavimo tikslai ir detaliojo plano uždaviniai:

 • pakeisti detaliuoju planu suformuoto žemės sklypo Kalnalaukio 10A, Širvintų m., ribas;
 • pakeisti detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties žemės sklypo naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijų į daugiabučių gyvenamųjų namų ir bendrabučių teritorijų naudojimo būdą;
 • nustatyti naujai suformuotam žemės sklypui teritorijos naudojimo režimą, statybos reglamentus;
 • naujai suformuotame žemės sklype numatyti automobilių stovėjimo vietų išdėstymą. Teritorijų planavimo dokumento rūšis: kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas. Detaliojo plano koregavimo rengimo ir tvirtinimo tvarka: bendra.

Koncepcija: nerengiama.

Detaliojo plano etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.

Planuojamos teritorijos plotas: apie 0,18 ha.

Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-89-24-43.

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu bendrąją viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2024-04-22 iki 2024-05-15 imtinai:

 • planavimo organizatoriaus internetiniame tinklapyje www.sirvintos.lt;
 • Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-89-24-43);
 • su projektu susipažinti galima iš anksto susitarus telefonu +37068606906, UAB „ZEMINDAR“ patalpose Sporto 3-2, Riešės k., Vilniaus r.;
 • Širvintų rajono savivaldybės skelbimų lentoje ir interneto svetainėje nuo 2024-04-22 iki 2024-05-15.

Viešas projekto svarstymas numatomas 2024-05-15 15:30 val. Širvintose, Vilniaus g. 61, 2-ame aukšte, Posėdžių salėje.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu anksčiau nurodytais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento pateikusiems asmenims planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), jeigu pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.

Teritorijų planavimo vadovė: Indrė Dubovskytė.

Informacinis pranešimas

Sprendinių brėžinys


2024-03-29

Planuojama rengti apie 0,2844 ha teritorijos prie Senovės gatvės Kernavės mstl., Kernavės sen., Širvintų r. sav., detalųjį planą.

Vadovaudamiesi Visuomenės informavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl Teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, 3 punktu, skelbiame, kad planuojama rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentą APIE 0,2844 HA TERITORIJOS PRIE SENOVĖS GATVĖS KERNAVĖS MSTL., KERNAVĖS SEN., ŠIRVINTŲ R. SAV., DETALŲJĮ PLANĄ.

Nustatomi šie planavimo tikslai ir detaliojo plano uždaviniai:

 1. pakeisti žemės ūkio paskirties sklypo (kad. Nr. 8930/0004:157, plotas – 0,2844 ha) Kernavės mstl., Kernavės sen., Širvintų r. sav., žemės paskirtį į kitą ir jam nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų naudojimo būdą;
 2. žemės sklypui nustatyti teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimus bei statybos reglamentus pagal Kernavės miestelio bendrojo plano sprendinius;
 3. suplanuoti reikalingus servitutus, inžinerinės infrastruktūros koridorius, želdynus.

PRIDEDAMA:

 1. 2024 m. kovo 29 d. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 9-207 „Dėl pritarimo apie 0,2844 ha teritorijos prie Senovės gatvės Kernavės mstl., Kernavės sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano rengimo iniciatyvai“.
 2. Širvintų rajono savivaldybės mero potvarkio „Dėl apie 0,2844 ha teritorijos prie Senovės gatvės Kernavės mstl., Kernavės sen., pagrindu Širvintų r. sav., detaliojo plano inicijavimo sutarties pagrindu rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“ projektas.

Susipažinti su dokumentais galima Širvintų rajono savivaldybės pastato III a. esančioje skelbimų lentoje, Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintų m.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti 10 darbo dienų: nuo š. m. kovo 29 d. iki balandžio 12 d. (imtinai) Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, tel. Nr. 8 382 51 590, el. paštu savivaldybe@sirvintos.lt).


2024-03-19

Planuojama rengti 3,7147 ha teritorijos prie Alinavos g., Puorių k., Širvintų sen., Širvintų r. sav., detalųjį planą.

Vadovaudamiesi Visuomenės informavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl Teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, 3 punktu, skelbiame, kad planuojama rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentą APIE 3,7147 HA TERITORIJOS PRIE ALINAVOS G., PUORIŲ K., ŠIRVINTŲ SEN., ŠIRVINTŲ R. SAV., DETALŲJĮ PLANĄ.

Nustatomi šie planavimo tikslai ir detaliojo plano uždaviniai:

 1. žemės ūkio paskirties kitų žemės ūkio paskirties žemės sklypų naudojimo būdo sklypą (kad. Nr. 8940/00012:426) padalinti į atskirus žemės sklypus, jiems nustatyti kitos paskirties komercinės paskirties objektų, pramonės ir sandėliavimo objektų ir atskirųjų želdynų teritorijų būdus;
 2. planuojamoje teritorijoje suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, reikalingus servitutus, optimalų inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą;
 3. numatyti susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingus servitutus;
 4. numatyti funkcinius ir kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis;
 5. naujai planuojamiems žemės sklypams nustatyti teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimus bei statybos reglamentus, vadovaujantis Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

PRIDEDAMA:

Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024-02-01 įsakymo Nr. 9-53 „Dėl apie  3,7147 ha teritorijos prie Alinavos g., Puorių k., Širvintų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano rengimo organizavimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ projektas.

Schema.

Susipažinti su dokumentais galima Širvintų rajono savivaldybės pastate III a. skelbimų lentoje, adresu Vilniaus g. 61,  LT-19120, Širvintų m.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti 10 darbo dienų: nuo š. m. kovo 19 d. iki balandžio 2 d. (imtinai) Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos,  tel. Nr. 8 382 51 590,  el. paštu savivaldybe@sirvintos.lt).  


2024-03-13

PLANUOJAMAS RENGTI ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KOREGAVIMAS

Vadovaudamiesi Visuomenės informavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl Teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. 1079 3 punktu, skelbiame, kad planuojama rengti savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentą ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KOREGAVIMĄ.

Planavimo organizatorius: Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, tel. (8 382) 51 590, faks. (8 382) 30 270, el. p. savivaldybe@sirvintos.lt.

Bendrojo plano koregavimo tikslai:

 1. Keisti funkcinio zonavimo sprendinius Širvintų miesto teritorijoje ir jo gretimybėje.
 2. Keisti funkcinio zonavimo sprendinius Kernavės miestelio teritorijoje ir jo gretimybėje.
 3. Panaikinti Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniuose pažymėtą numatomą 330 kV elektros perdavimo liniją. Pagal poreikį tikslinti su elektros perdavimo linijos panaikinimu susijusius kitus Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius.
 4. Suformuoti nuostatas dėl prioritetinės plėtros teritorijų.

Bendrojo plano koregavimo uždaviniai:

 1. Keičiant funkcinio zonavimo sprendinius Širvintų miesto teritorijoje ir jo gretimybėje bei Kernavės miestelio teritorijoje ir jo gretimybėje, įvertinti vietovės lygmens bendruosiuose planuose numatytus sprendinius. Keičiant funkcines zonas, tikslinti joms taikomus reglamentus, Bendrojo plano sprendinių nuostatas.
 2. Pagal pasikeitusią situaciją keisti Bendrojo plano sprendiniuose numatytą elektros perdavimo linijų tinklą.
 3. Formuojant nuostatas dėl prioritetinės plėtros teritorijų, įvertinti Širvintų rajono savivaldybės galimybes įsipareigoti plėtoti socialinę ir (ar) inžinerinę infrastruktūrą.
 4. Pagal poreikį keisti ir kitus Bendrojo plano sprendinius siekiant nustatytų Bendrojo plano koregavimo tikslų.

PRIDEDAMA:

Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“ projektas.

Bendrojo plano koregavimo planavimo darbų programa.

Susipažinti su dokumentais galima Širvintų rajono savivaldybės pastate III a. skelbimų lentoje, adresu Vilniaus g. 61,  LT-19120, Širvintų m.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti 10 darbo dienų: nuo 2024 m. kovo 13 d. iki kovo 26 d. (imtinai) Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos,  tel. Nr. 8 382 51 590,  el. paštu savivaldybe@sirvintos.lt).  


2024-02-05

Planuojama rengti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 8905/0001:121, plotas 42,7951 ha) Griciūnų k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano koregavimą.

Vadovaudamiesi Visuomenės informavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl Teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, 3 punktu, skelbiame, kad planuojama rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentą ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 8905/0001:121, PLOTAS 42,7951 HA) GRICIŪNŲ K., JAUNIŪNŲ SEN., ŠIRVINTŲ R., DETALIOJO PLANO KOREGAVIMĄ.

Nustatomi šie planavimo tikslai ir detaliojo plano uždaviniai:

 1. planuojamoje teritorijoje pakeisti žemės sklypų ribas bei plotus;
 2. tikslinti inžinerinių tinklų koridorių teritorijas ir jų sprendinius;
 3. esant poreikiui tikslinti žemės sklypų pagrindines žemės naudojimo paskirtis bei žemės naudojimo būdus, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

PRIDEDAMA:

Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 8905/0001:121, plotas 42,7951 ha) Griciūnų k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano koregavimo inicijavimo sutarties pagrindu organizavimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ projektas.

Programa.

Schema.

Susipažinti su dokumentais galima Širvintų rajono savivaldybės pastate III a. skelbimų lentoje, adresu Vilniaus g. 61,  LT-19120, Širvintų m.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti 10 darbo dienų: nuo š. m. vasario 5 d. iki vasario  19 d. (imtinai) Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos,  tel. Nr. 8 382 51 590,  el. paštu savivaldybe@sirvintos.lt).  


2024-01-31

KVIEČIAME SUSIPAŽINTI SU ŠIRVINTŲ MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMO SPRENDINIŲ PATIKSLINIMAIS, VADOVAUJANTIS TERITORIJŲ PLANAVIMO ĮSTATYMO 37 STRAIPSNIO 3 DALIMI (KAI TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIAI KEIČIAMI ATSIŽVELGUS Į DERINANČIŲ INSTITUCIJŲ PASTABAS)

 

Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi, informuojame apie galimybę susipažinti su bendrojo plano sprendinių pakeitimais, atsižvelgus į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadijoje.

TPD Nr. K-VT-89-19-525.

TPD pavadinimas: Širvintų miesto bendrojo plano keitimas.

Planavimo organizatorius: Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, tel. (8 382) 51 590, faks. (8 382) 30 270, el. p. savivaldybe@sirvintos.lt.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Tyrens Lietuva“, Jonavos g. 7 (D korpusas), LT-44269, Kaunas, el. p. info@kelprojektas.lt. Projekto vadovė – Gintarė Karpavičienė, tel. +37064909425, el. p. gintare.karpaviciene@kelprojektas.lt.

Planavimo pagrindas: Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius 2019 m. rugpjūčio 8 d. įsakymas Nr. 9-509 „Dėl Širvintų miesto bendrojo plano keitimo“.

Planavimo tikslai:

 • sudaryti sąlygas nuolat gerinti socialiai ir ekonomiškai motyvuotą gyvenimo kokybę, palaikyti vidinę miesto plėtrą, skatinti daugiafunkcį žemės naudojimą, siekti socialinės integracijos ir mažinti raidos skirtumus;
 • keisti veiklos reglamentavimą atsižvelgiant į pasikeitusias miesto raidos tendencijas, patikslinti miesto plėtros prioritetus ir jų įgyvendinimo eiliškumą, miesto teritorijoje išskirti zonas, už kurių infrastruktūros kūrimą ir įrengimą atsakomybę prisiima plėtotojai, detalizuoti aktualiausių miesto dalių sprendinius tikslesniu masteliu;
 • išsaugoti ir plėsti kraštovaizdžio arealus ir jų ekologinį potencialą užtikrinant tinkamą jų planavimą, tvarkymą, naudojimą, darnų vystymąsi;
 • zonuoti gamtinio karkaso saugomo kraštovaizdžio erdvinę teritorinę struktūrą, nustatyti tvarkymo ir naudojimo reglamentus ir kraštovaizdžio estetinės vertės kūrimo principus;
 • suformuoti sąlygas pasiekti darnaus judumo tikslus, transporto būdams pirmenybę teikti atsižvelgiant į konkrečią miesto zoną, atitinkamai įvertinti magistralinių gatvių kategorijas, plėsti inžinerinę infrastruktūrą prioritetinėse miesto periferinėse zonose;
 • bendrąjį planą papildyti ilgalaikiais darnaus miesto plėtros kriterijais ir rodikliais;
 • panaikinti Bendrojo plano sprendinių prieštaravimus pagal įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.

Planavimo uždaviniai:

 • suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinės ir erdvinės plėtros kryptis;
 • patikslinti Bendrajame plane numatytų urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų vystymo poreikius, peržiūrėti teritorijos funkcinį zonavimą pagal planuojamą veiklą, optimizuoti planuojamos teritorijos socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą;
 • atsižvelgus į demografines tendencijas, patikslinti būsto sektoriaus plėtros teritorijų poreikį, numatyti priemones, ribojančias gyvenamųjų rajonų plėtrą ne prioritetinėse miesto plėtros teritorijose;
 • nustatyti tikslesnius statybos gyvenamosiose teritorijose reglamentus, kad jie būtų tinkamai įgyvendinami;
 • detalizuoti Bendrojo plano sprendinius prioritetinėms naujos plėtros ir esamoms gyvenamosioms teritorijoms identifikuojant jų viešąsias erdves, nustatant jų tankinimo galimybes, užstatymo principus ir parametrus. Numatyti priemones ir išteklius bei valdymo mechanizmą šiems Bendrojo plano sprendiniams įgyvendinti;
 • parengti kompleksiškus sovietinės statybos rajonų atnaujinimo sprendinius;
 • konkretizuoti buvusių pramonės ir sandėliavimo teritorijų konversijos pritaikant kitiems poreikiams reikalavimus;
 • apsvarstyti darbo vietų ir gyvenamųjų teritorijų subalansavimo priemones ir numatyti tvarią miesto plėtrą, taip pat ją užtikrinančius Bendrojo plano sprendinius;
 • tikslinti užstatymo aukštingumo reglamentavimą, nustatant galimą aukštingumą atskiruose kvartaluose, išskiriant foninį aukštingumą bei nurodant vertikalių galimybę ir parametrus;
 • įvertinti prekybos centrų išdėstymą ir jų tipologiją, spręsti plėtros ir realias esamų prekybos centrų įgyvendinimo galimybes;
 • numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, gamtinio karkaso ir ekologiškai pagrįstos žemės naudojimo teritorinės struktūros formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones;
 • peržiūrėti valstybinių miškų schemą nagrinėjamoje teritorijoje ir, nustačius tikslingumą, suplanuoti naudmenų pavertimą į atskiruosius želdynus;
 • patikslinti inžinerinės infrastruktūros bei susisiekimo komunikacijų, socialinės, kultūrinės infrastruktūros, rekreacinės, pramonės, komercinės, gyvenamosios ar kitokios paskirties teritorijų naudojimo ir tvarkymo sprendinius atsižvelgiant į planuojamus kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso sprendinius bei šių dienų aktualijas;
 • detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius;
 • integruoti nagrinėjamoje teritorijoje galiojančių specialiųjų planų sprendinius.

Su pakoreguotais bendrojo plano sprendiniais (pagal teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas) galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, planavimo organizatoriaus Širvintų rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje nuo 2024-01-31.

PRIDEDAMA:

 1. Pagrindinis brėžinys.
 2. Aiškinamasis raštas.

2024-01-25

Planuojama rengti teritorijos apie 5,2881 ha prie Pamiškės gatvės Papiernios k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., detalųjį planą.

Vadovaudamiesi Visuomenės informavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl Teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, 3 punktu, skelbiame, kad planuojama rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentą TERITORIJOS APIE 5,2881 HA PRIE PAMIŠKĖS GATVĖS PAPIERNIOS K., JAUNIŪNŲ SEN., ŠIRVINTŲ R. SAV., DETALŲJĮ PLANĄ.

Nustatomi šie planavimo tikslai ir detaliojo plano uždaviniai:

 1. planuojamoje teritorijoje suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, reikalingus servitutus, optimalų inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą;
 2. nekeičiant pagrindinės žemės sklypų naudojimo paskirties ir naudojimo būdo, esamus du kitos paskirties vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų naudojimo būdo žemės sklypus padalinti į atskirus žemės sklypus, ne mažesnius kaip 0,10 ha;
 3. numatyti funkcinius ir kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis;
 4. valstybinės žemės dalyje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai (apie 0,9003 ha), suformuoti kitos paskirties bendro naudojimo, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų naudojimo būdų žemės sklypus;
 5. numatyti susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingus servitutus;
 6. naujai planuojamiems žemės sklypams nustatyti teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimus bei statybos reglamentus, vadovaujantis Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendruoju planu;    
 7. naujai planuojamuose žemės sklypuose maksimaliai saugoti esamus vertingus želdinius, formuojant želdynų grupes.

 PRIDEDAMA:

 1. 2023 m. spalio 31 d. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 9-662 „Dėl teritorijos apie 5,2881 ha prie Pamiškės gatvės Papiernios k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano rengimo inicijavimo sutarties pagrindu organizavimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ projektas.
 2. Teritorijos apie 5,2881 ha prie Pamiškės gatvės Papiernios k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano rengimo planavimo darbų programa.
 3. Planuojamos teritorijos darbų schema.

Susipažinti su dokumentais galima Širvintų rajono savivaldybės pastato III a. esančioje skelbimų lentoje, Vilniaus g. 61,  LT-19120 Širvintų m.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti 10 darbo dienų nuo 2024 m. sausio 25 d. iki vasario 8 d. (imtinai) Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, tel. Nr. 8 382 51 590, el. paštu savivaldybe@sirvintos.lt).


2024-01-24

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE DETALIOJO PLANO KOREGAVIMĄ

Širvintų m. teritorijos (plotas apie 8,00 ha), apribotos Upelio–Jaunimo–Plento–Žolynų gatvėmis, detaliojo plano koregavimas (K-VT-89-23-889)

 

Detaliojo plano rengimo pagrindas:

 • Sprendimas dėl TPD koregavimo (Širvintų r. sav. admin. įsakymas 2023-07-19 Nr. 9-480 ir 2023-10-17 Nr. 9-642; TPDRIS Nr. REG301435; 2023-11-15).
 • Planavimo darbų programa ( TPDRIS Nr. REG302389 2023-11-15).
 • Informacija apie vykdomas viešųjų pirkimų procedūras bei sudarytą plano rengimo sutartį (Nr. 2023-09-18 Nr. S-400).

Detaliojo plano koregavimo organizatorius –  Širvintų rajono savivaldybės administracija (Juridinių asmenų registras, kodas 188722373 Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, tel. (8 382) 51 590, el. p. savivaldybe@sirvintos.lt).

Detaliojo plano iniciatorius – Širvintų rajono savivaldybės administracija (Juridinių asmenų registras, kodas 188722373 Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, tel. (8 382) 51 590, el. p. savivaldybe@sirvintos.lt).

Detaliojo plano koregavimo rengėjas – UAB „Architektų gildija“ (įmonės kodas 300935676, adresas S. Moniuškos g. 10-7, LT-08121 Vilnius, tel. +370 684 30306, el. p. archgildija@gmail.com).

Projekto vadovas – Rokas Mazuronis.

Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinis.

Detaliojo plano koregavimo rengimo ir tvirtinimo tvarka – bendra tvarka.

Planuojamos  teritorijos plotas – apie 2,00 ha.

Planavimo tikslas ir uždaviniai:

- pakeisti suformuotų žemės sklypų Nr. TK 14, Nr. TK 16, Nr. TK 22, Nr. BŽ 01, Nr. BŽ 13, Nr. GG 18 ir Nr. GG 19 ribas;

- nustatyti žemės sklypams Nr. TK 14, Nr. TK 16, Nr. TK 22, Nr. BŽ 01, Nr. BŽ 13, Nr. GG 18 ir Nr. GG 19 teritorijos naudojimo režimą, statybos reglamentus.

Detaliojo plano susipažinimas:

Su detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, TPD Nr. K-VT-89-23-889), UAB „Architektų gildija“ (S. Moniuškos g. 10-7, Vilnius) patalpose, Širvintų rajono savivaldybės skelbimų lentoje ir interneto svetainėje nuo 2024-02-02 iki 2024-02-15 imtinai ne mažiau 10 darbo dienų. Detalaus plano viešas susirinkimas numatomas nuotoliniu būdu 2024-02-15 15:00 val. Nuoroda į vaizdo transliaciją.

Pasiūlymų teikimo tvarka:

Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu anksčiau nurodytais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2024-02-15.

Pasiūlymus teikusiems asmenims ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.

Informacinis pranešimas apie detaliojo plano koregavimą

Aiškinamasis raštas ir sprendiniai


2024-01-18

Planuojama rengti 3,7147 ha teritorijos prie Alinavos g., Puorių k., Širvintų sen., Širvintų r. sav., detalųjį planą.

Vadovaudamiesi Visuomenės informavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl Teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, 3 punktu, skelbiame, kad planuojama rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentą APIE 3,7147 HA TERITORIJOS PRIE ALINAVOS G., PUORIŲ K., ŠIRVINTŲ SEN., ŠIRVINTŲ R. SAV., DETALŲJĮ PLANĄ.

Nustatomi šie planavimo tikslai ir detaliojo plano uždaviniai:

 1. žemės ūkio paskirties kitų žemės ūkio paskirties žemės sklypų naudojimo būdo sklypą (kad. Nr. 8940/00012:426) padalinti į atskirus žemės sklypus, jiems nustatyti kitos paskirties komercinės paskirties objektų, pramonės ir sandėliavimo objektų ir atskirųjų želdynų teritorijų būdus;
 2. planuojamoje teritorijoje suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, reikalingus servitutus, optimalų inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą;
 3. numatyti susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingus servitutus;
 4. numatyti funkcinius ir kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis;
 5. naujai planuojamiems žemės sklypams nustatyti teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimus bei statybos reglamentus, vadovaujantis Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

PRIDEDAMA:

Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl apie 3,7147 ha teritorijos prie Alinavos g., Puorių k., Širvintų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano rengimo organizavimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ projektas.

Susipažinti su dokumentais galima Širvintų rajono savivaldybės pastate III a. skelbimų lentoje, adresu Vilniaus g. 61,  LT-19120, Širvintų m.

Detaliojo plano rengimo planavimo darbų programa. 

Darbų schema.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti 10 darbo dienų: nuo š. m. sausio 18 d. iki sausio 31 d. (imtinai) Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos,  tel. Nr. 8 382 51 590,  el. paštu savivaldybe@sirvintos.lt).  


2024-01-18

Planuojama rengti apie 6,64 ha teritorijos Pociūnų k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., detalųjį planą.

Vadovaudamiesi Visuomenės informavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl Teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, 3 punktu, skelbiame, kad planuojama rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentą APIE 6,64 HA TERITORIJOS POCIŪNŲ K., JAUNIŪNŲ SEN., ŠIRVINTŲ R. SAV., DETALŲJĮ PLANĄ.

Nustatomi šie planavimo tikslai ir detaliojo plano uždaviniai:

 1. esamą žemės ūkio paskirties kitų žemės ūkio paskirties žemės sklypų naudojimo būdo sklypą (kad. Nr. 8905/0001:641) padalinti į atskirus žemės sklypus, jiems nustatyti kitos paskirties vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų, atskirųjų želdynų, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų naudojimo būdus;
 2. planuojamoje teritorijoje suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, reikalingus servitutus, optimalų inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą;
 3. vadovaujantis Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendruoju planu, naujai planuojamiems žemės sklypams nustatyti teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimus bei statybos reglamentus., vadovaujantis Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

PRIDEDAMA:

 1. 2023 m. gruodžio 21 d. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 9-766 „Dėl pritarimo apie 6,64 ha teritorijos Pociūnų k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano rengimo iniciatyvai“.
 2. Širvintų rajono savivaldybės mero potvarkio „Dėl apie 6,64 ha teritorijos Pociūnų k., Jauniūnų sen., pagrindu Širvintų r. sav., detaliojo plano inicijavimo sutarties pagrindu rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“ projektas.

Susipažinti su dokumentais galima Širvintų rajono savivaldybės pastate III a. skelbimų lentoje, adresu Vilniaus g. 61,  LT-19120, Širvintų m.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti 10 darbo dienų: nuo š. m. sausio 18 d. iki sausio 31 d. (imtinai) Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos,  tel. Nr. 8 382 51 590,  el. paštu savivaldybe@sirvintos.lt).  


2024-01-17

INFORMACIJA

apie pradedamą rengti Teritorijos, apribotos Perkūno, Eglių ir Pamiškės gatvėmis (plotas – apie 11,25 ha) Kabaldos k., Širvintų sen., Širvintų r. sav., detalųjį planą

(TPD Nr. K-VT-89-24-1) 

Planavimo organizatorius: Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 61, Širvintų m., tel. Nr. (8 382) 51590, faksas (8 382) 30270, el. p. savivaldybe@sirvintos.lt.

Plano rengėjas: UAB „Projektavimas“, Linkmenų g. 5, Vilnius. PV – Tadas Markilevičius, tel. +370 676 37738, el. p. tadas@uabprojektavimas.lt.

Planavimo tikslai: 1. Detalizuojant Širvintų miesto teritorijos bendrajame plane ir kituose teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti urbanizuotų ar urbanizuojamų teritorijų naudojimo reglamentus.

 1. Padalinti esamus ir suprojektuoti naujus žemės sklypus užtikrinant darnią planuojamos teritorijos raidą ir funkcionavimą, pakeisti esamų žemės sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą, nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimus bei statybos reglamentus: leistiną pastatų aukštį, žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ir ribą.
 2. Suformuoti tinkamiausią urbanistinę struktūrą, inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, susisiekimo infrastruktūrą.
 3. Nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus.
 4. Numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.
 5. Numatyti susisiekimo komunikacijas ir joms veikti reikalingus servitutus.
 6. Planuojamoje teritorijoje patikslinti Širvintų miesto teritorijos bendrajame plane numatytų atskirųjų želdynų, bendro naudojimo teritorijų ribas.
 7. Numatyti teritorijas želdynų plėtrai, esamus apsaugoti ir naudoti.
 8. Esant poreikiui, formuoti žemės sklypus laisvoje valstybinėje žemėje.

Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-89-24-1).

Apie supažindinimą su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuota papildomai.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento, planavimo organizatoriui teikiami raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento pateikusiems asmenims planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (tpdris.lt), jeigu pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.

Pridedama:

Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas su planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti ir planuojamos teritorijos riba.                     


2024-01-12

Planuojama rengti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 8905/0001:121, plotas 42,7951 ha) Griciūnų k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano koregavimą.

Vadovaudamiesi Visuomenės informavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl Teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, 3 punktu, skelbiame, kad planuojama rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentą ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 8905/0001:121, PLOTAS 42,7951 HA) GRICIŪNŲ K., JAUNIŪNŲ SEN., ŠIRVINTŲ R., DETALIOJO PLANO KOREGAVIMĄ.

Nustatomi šie planavimo tikslai ir detaliojo plano uždaviniai:

 1. planuojamoje teritorijoje pakeisti žemės sklypų ribas bei plotus;
 2. tikslinti inžinerinių tinklų koridorių teritorijas ir jų sprendinius;
 3. esant poreikiui tikslinti žemės sklypų pagrindines žemės naudojimo paskirtis bei žemės naudojimo būdus, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

PRIDEDAMA:

Širvintų rajono savivaldybės mero potvarkio „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 8905/0001:121, plotas 42,7951 ha) Griciūnų k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., detaliojo plano koregavimą inicijavimo sutarties pagrindu rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“ projektas.

Susipažinti su dokumentais galima Širvintų rajono savivaldybės pastate III a. skelbimų lentoje, adresu Vilniaus g. 61,  LT-19120, Širvintų m.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti 10 darbo dienų: nuo š. m. sausio 13 d. iki sausio 26 d. (imtinai) Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos,  tel. Nr. 8 382 51 590,  el. paštu savivaldybe@sirvintos.lt).