Pradžia

2013 metai


 


2013-12-27

 

Vadovaujantis 2013-09-25 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 216 ir 2013-12-13 susitarimu Nr.1, pradedamas rengti žemės sklypų (kad. Nr. 8930/0003:251, 8930/0003:252, 8930/0003:253) Klišabalės k., Kernavės sen., Širvintų r. sav. ir (kad. Nr. 8930/0003:17) Kernavės mstl., Kernavės sen., Širvintų r. sav. detalusis planas.

Planavimo tikslas: Kernavės miestelio centrinės dalies II etapo ir Klišabalės vietovės III etapo detaliojo plano keitimas - žemės sklypų Nr. 17.36; 17.35; 17.34 (kad. Nr. 8930/0003:251, 8930/0003:252, 8930/0003:252) padalinimas ir ribų keitimas. Žemės ūkio paskirties žemės sklypo kad. Nr. 8930/0003:17 pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas į kitą paskirtį, rekreacinių teritorijų būdą, trumpalaikio poilsio statinių statybos (R/R2) pobūdį, sklypo padalinimas ir ribų keitimas. Žemės sklypų naudojimo ir tvarkymo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatorius – Michailas Bakša, gyv. B. Dvariono g. 21, Vilnius ir Viktoras Blinstrubas, gyv. Akacijų g. 11, Skaidiškės, Vilniaus r. sav.

Detaliojo plano rengėjas – UAB “Teritorijų planavimas“, A. Goštauto g. 8-213, Vilnius, tel. 8 606 25 400, el. paštas: teritorijuplanavimas@inbox.lt.

Apie parengtą detalųjį planą ir viešo svarstymo tvarką bus skelbiama papildomai.


2013-12-20


Informuojame, kad yra patvirtinta „Širvintų rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo plano“ koncepcija, parengti sprendiniai (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – 2010 m. lapkričio 23 d. Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-201). 

PLANAVIMO ORGANIZATORIUS Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, tel. (8 382) 51 590, faks. (8 382) 30 270, el. paštas savivaldybe@sirvintos.lt, www.sirvintos.lt.

PLANO RENGĖJAS UAB „TAEM URBANISTAI“, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8 5) 278 84 33, faks. (8 5) 278 87 89, el. paštas: urbanistai@taemgroup.lt. Projekto vadovė Asta Maksimovienė, tel. (8 5) 278 84 33.

PLANUOJAMA TERITORIJA Širvintų rajono savivaldybės teritorija.

PLANAVIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI Kraštovaizdžio plano tikslas yra planavimo priemonėmis užtikrinti Europos kraštovaizdžio konvencijos (Žin., 2002, Nr. 104–4621 su vėlesniais pakeitimais) ir Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio politikos (Žin., 2004, Nr. 174–6443 su vėlesniais pakeitimais) įgyvendinimą bei siekiamų kraštovaizdžio kokybės etalonų (moksliškai pagrįstų ir kompetentingų valdžios institucijų nustatytų bendruosius visuomenės siekius atitinkančių jo bruožų ir ypatumų kompleksų) formavimą; apibrėžti planuojamos teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo svarbiausias kryptis; nustatyti kraštovaizdžio tvarkymo zonas pagal žemėnaudos pobūdį, funkcinį prioritetą bei naudojimo intensyvumą; pateikti tikslinius formuojamo gamtinio, kaimiško ir miestiško kraštovaizdžio struktūros optimalumo (kokybės) rodiklius, įvertinančius visų galimų skirtingo prioriteto (konservacinių, rekreacinių, ekologinės apsaugos, ūkinių, gyvenamųjų ir kt.) zonų reikalavimus; numatyti priemones ir apribojimus, užtikrinančius formuojamo gamtinio, kaimiško ir miestiško kraštovaizdžio kokybę, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo vertybių išsaugojimą.

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA rengimo, sprendinių poveikio vertinimo ir baigiamasis. 

Plano sudėtis tekstinė ir grafinė dalys.

Specialusis planas rengiamas, svarstomas, derinamas ir tvirtinamas bendrąja tvarka.

Informuojame, kad 2013 m. lapkričio 22 d. Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 2-242 patvirtinta Širvintų rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo plano koncepcija. Susipažinti su patvirtinta koncepcija galima Širvintų rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje (kreiptis į vedėją Dalią Kunevičienę), taip pat tinklalapyje www.sirvintos.lt.

Susipažinti su teritorijų planavimo dokumento parengtais sprendiniais bus galima nuo 2014 m. sausio 13 d. iki 2014 m. vasario 13 d. pas planavimo organizatorių (kreiptis į Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėją Dalią Kunevičienę, Vilniaus g. 61, Širvintos, tel. 8 616 89 320, el. paštas d.kuneviciene@sirvintos.lt) ir plano rengėją (projekto vadovę A. Maksimovienę – TAEM URBANISTAI, UAB, Smolensko g. 10, Vilnius, tel. (8 5) 2788433, el. paštas urbanistai@taemgroup.lt). Nuo 2014 m. sausio 23 d. iki vasario 13 d. Širvintų rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo specialusis planas“ bus viešai eksponuojamas Širvintų rajono savivaldybės patalpose. Viešasis susirinkimas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir plano sprendiniams aptarti įvyks 2014 m. vasario 13 d. 13.00 val. Širvintų rajono savivaldybės administracijos patalpose (II aukšte).

Pasiūlymų teikimas pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

 


 2013-12-18

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio mėn. 11 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 8950/0004:32), esančio Šešuolėlių II k., Zibalų sen., Širvintų r. sav., , kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas – ūkininko sodybos vietos parinkimas.

Planavimo organizatorius  Ramūnas Ošenis. 

Projekto rengėjas - UAB „GEOMANAI“. Pylimo g. 29A-1, LT – 01309 Vilnius. Matininkas Darius Katilius, tel. 8 683 31 439, el.paštas: darius@geomanai.lt.

Pasiūlymus teikti projekto rengėjui nuo 2013-12-18 iki 2014-01-09.

Susipažinti su parengtu projektu galima rengėjo patalpose, adresu: Pylimo g. 29A-1, LT-01309 Vilnius, darbo dienomis 9:00–17:00 val. iki 2014-01-09.


2013-12-17

Vadovaujantis 2013-11-13 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 270, pradedamas rengti žemės sklypų (kad. Nr. 8920/0001:190, plotas-1,5400 ha; 8920/0001:191, plotas-1,0000 ha), esančių Jauniūnų k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., detalusis planas.

Planavimo tikslai: žemės ūkio paskirties žemės sklypų naudojimo paskirties keitimas į kitą paskirtį, gyvenamųjų teritorijų būdo, vienbučių ir dvibučių pastatų statybos pobūdžio, inžinerinės infrastruktūros būdo, sklypų sujungimas ir padalinimas, tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatoriai – UAB „Nadirsatas“, Vytenio g. 50, Vilnius.    

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Teritorijų planavimas“, A. Goštauto g. 8-213, Vilnius, tel. 8 606 25 400, el. paštas: teritorijuplanavimas@inbox.lt.

Apie parengtą detalųjį planą ir viešo svarstymo tvarką bus skelbiama papildomai.


2013-12-16


Pradedamas rengti žemės sklypų (kad. Nr. 8905/0001:435, plotas – 4,5000 ha; 8905/0001:434, plotas – 2,6000 ha ) Diržioniškių k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav. detalusis planas

Planavimo tikslai: žemės ūkio paskirties žemės sklypų naudojimo paskirties keitimas į kitą paskirtį, gyvenamųjų teritorijų būdo, vienbučių ir dvibučių pastatų statybos pobūdžio, inžinerinės infrastruktūros būdo, sklypų sujungimas ir padalinimas, tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatoriai – Jonas Urbanovičius, gyv. Miško g. 24, Maišiagala, Vilniaus r. sav. ir Stanislava Dovgialo, gyv. Šerkšno g. 3, Avižieniai, Vilniaus r. sav.  

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Teritorijų planavimas“, A. Goštauto g. 8-213, Vilnius, tel. 8 606 25 400, el. paštas: teritorijuplanavimas@inbox.lt

Apie parengtą detalųjį planą ir viešo svarstymo tvarką bus skelbiama papildomai.


2013-12-16

Parengtas žemės sklypų (kad. Nr. 8920/0001:236, plotas – 17,9034 ha, 8920/0001:237, plotas – 53,1000 ha, 8920/0002:325, plotas – 8,5000 ha, 8920/0002:328, plotas – 51,0062 ha; 8920/0002:329, plotas – 25,0838 ha; 8920/0002:326, plotas – 20,0000 ha) Blendės k., Jauniūnų sen., Širvintų r. detalusis planas.

Planavimo tikslas: žemės sklypų pagrindinės paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą paskirtį – gyvenamųjų teritorijų būdo/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos pobūdžio, komercinės paskirties objektų teritorijos budo, visuomeninės paskirties teritorijų budo, atskirųjų želdynų teritorijos būdo, inžinerinės infrastruktūros teritorijų būdo, bendro naudojimo būdo/urbanizuotų teritorijų viešųjų erdvių pobūdžio, esamų miškų suformavimas atskirais sklypais, sklypų sujungimas bei padalinimas, tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamentų nustatymas, infrastruktūros plano rengimas sujungiant detaliojo plano rengimo etapo stadijas.

Planavimo organizatorius – Rolandas Repšys, gyv. Kiparisų g. 13, Didžioji Riešė, Vilniaus r. sav.; Andrej Žarnovskij, Aleksej Žarnovskij, gyv. Viluniškių k. Trakų r. sav.; Arūnas Vladas Šarka, gyv. Tuzenchauzų g. 10-1, Vilnius; Vytautas Palionis gyv. Ličiūnų k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.

           Detaliojo plano rengėjas – UAB “Teritorijų planavimas“, A. Goštauto g. 8-213, Vilnius, tel. 8 606 25 400, el. paštas: teritorijuplanavimas@inbox.lt

Susipažinti su patvirtinta SPAV ataskaita, SPAV subjektų išvadomis ir parengtu detaliuoju  planu galima detaliojo plano rengėjo patalpose nuo 2013 m. gruodžio 18 d. Parengtas detalusis planas bus viešai eksponuojamas Širvintų savivaldybės administraciniame pastate nuo 2014 m. sausio 8 d.

Viešas susirinkimas įvyks 2014 m. sausio 23 d. 10.00 val. Širvintų savivaldybės posėdžių salėje, Vilniaus g. 61, Širvintos, kab. Nr. 220.

Planavimo pasiūlymai ir pretenzijos pateikiami raštu detaliojo planavimo rengėjui iki viešo susirinkimo pabaigos. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo į pateiktą klausimą gavimo dienos.


2013-12-16

 Vadovaujantis LR Vyriausybės 1996 m. rugsėjo mėn. 18 d. nutarimo Nr.1079 ,,Dėl teritorijų planavimo dokumentų projektų svarstymo su visuomene nuostatų patvirtinimo‘‘ 2010 m. pakeitimu informuojame, kad rengiamas teritorijos (plotas apie 2,0 ha) Plento g., Širvintų mieste, detalusis planas.

                      Projekto rengimo pagrindas – Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-10-10 įsakymas Nr. 9-619.

                      Projekto tikslas – teritorijoje prie Plento gatvės Širvintų mieste suformuoti žemės sklypus inžinerinės infrastruktūros teritorijoms (automobilių stovėjimo aikštelėms) bei atskirųjų želdynų teritorijoms.

Projekto organizatorius – Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, tel. 8(382) 30275.

           Projekto rengėjas – UAB ,,Sostinės studija‘‘, A.Goštauto g. 8-410B, Vilnius. Projekto vadovė – Andželika Kažienė, tel. 868674252.

           Planavimo terminai: 2012 -2015 m.

           Detaliojo plano sprendinių pasekmių poveikio vertinimas atliekamas: aplinkosauginiu, urbanistiniu, kraštovaizdžio apsaugos, aplinkos kokybės.

Detaliojo plano rengimo etapo stadijos sujungiamos. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros nebus atliekamos.

           Supažindinimas su parengtu detaliuoju planu. Supažindinimo su parengto detaliojo plano sprendiniais pradžia nuo 2014-01-14 d.

             Parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas Širvintų rajono savivaldybės 3 aukšte skelbimų lentoje, Vilniaus g. 61, Širvintų m., nuo 2014-01-29 iki 2014-02-12. Viešas aptarimas vyks Širvintų rajono savivaldybės salėje 2014-02-13 10.00 val.

             Planavimo pasiūlymai teikiami organizatoriui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

             Informaciją apie rengiamą projektą teikia projekto organizatorius ir projekto rengėjas.

             Apskundimo tvarka. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A.Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, per mėnesį nuo pareiškėjams registruoto pranešimo įteikimo dienos.

        


2013-12-13


Parengtas žemės sklypų (kad. Nr. 8920/0001:236, plotas – 17,9034 ha, 8920/0001:237, plotas – 53,1000 ha, 8920/0002:325, plotas – 8,5000 ha, 8920/0002:328, plotas – 51,0062 ha; 8920/0002:329, plotas – 25,0838 ha; 8920/0002:326, plotas – 20,0000 ha) Blendės k., Jauniūnų sen., Širvintų r. detalusis planas.

Planavimo tikslas: žemės sklypų pagrindinės paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą paskirtį – gyvenamųjų teritorijų būdo/vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos pobūdžio, komercinės paskirties objektų teritorijos budo, visuomeninės paskirties teritorijų budo, atskirųjų želdynų teritorijos būdo, inžinerinės infrastruktūros teritorijų būdo, bendro naudojimo būdo/urbanizuotų teritorijų viešųjų erdvių pobūdžio, esamų miškų suformavimas atskirais sklypais, sklypų sujungimas bei padalinimas, tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamentų nustatymas, infrastruktūros plano rengimas sujungiant detaliojo plano rengimo etapo stadijas.

Planavimo organizatorius – Rolandas Repšys, gyv. Kiparisų g. 13, Didžioji Riešė, Vilniaus r. sav.; Andrej Žarnovskij, Aleksej Žarnovskij, gyv. Viluniškių k. Trakų r. sav.; Arūnas Vladas Šarka, gyv. Tuzenchauzų g. 10-1, Vilnius; Vytautas Palionis gyv. Ličiūnų k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.

           Detaliojo plano rengėjas – UAB “Teritorijų planavimas“, A. Goštauto g. 8-213, Vilnius, tel. 8 606 25 400, el. paštas: teritorijuplanavimas@inbox.lt

Susipažinti su patvirtinta SPAV ataskaita, SPAV subjektų išvadomis ir parengtu detaliuoju  planu galima detaliojo plano rengėjo patalpose nuo 2013 m. gruodžio 18 d. Parengtas detalusis planas bus viešai eksponuojamas Širvintų savivaldybės administraciniame pastate nuo 2014 m. sausio 8 d.

Viešas susirinkimas įvyks 2014 m. sausio 23 d. 10.00 val. Širvintų savivaldybės posėdžių salėje, Vilniaus g. 61, Širvintos, kab. Nr. 220.

Planavimo pasiūlymai ir pretenzijos pateikiami raštu detaliojo planavimo rengėjui iki viešo susirinkimo pabaigos. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo į pateiktą klausimą gavimo dienos.


2013-12-13


Pradedamas rengti žemės sklypų (kad. Nr. 8905/0001:435, plotas – 4,5000 ha; 8905/0001:434, plotas – 2,6000 ha ) Diržioniškių k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav. detalusis planas

Planavimo tikslai: žemės ūkio paskirties žemės sklypų naudojimo paskirties keitimas į kitą paskirtį, gyvenamųjų teritorijų būdo, vienbučių ir dvibučių pastatų statybos pobūdžio, inžinerinės infrastruktūros būdo, sklypų sujungimas ir padalinimas, tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas.

Planavimo organizatoriai – Jonas Urbanovičius, gyv. Miško g. 24, Maišiagala, Vilniaus r. sav. ir Stanislava Dovgialo, gyv. Šerkšno g. 3, Avižieniai, Vilniaus r. sav.  

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Teritorijų planavimas“, A. Goštauto g. 8-213, Vilnius, tel. 8 606 25 400, el. paštas: teritorijuplanavimas@inbox.lt

Apie parengtą detalųjį planą ir viešo svarstymo tvarką bus skelbiama papildomai.


2013 12 13


Rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 8930/0001:355), esančio Pakalniškių k., Kernavės sen., Širvintų r. sav., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 patvirtintomis „Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 247 redakcija) patvirtintais „Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais“ – supaprastinta svarstymo procedūra rengiamas projektas svarstomas su gretimų žemės sklypų savininkais ir naudotojais.

Planavimo tikslas – ūkininko sodybos vietos parinkimas.

Planavimo organizatorius – Birutė Blusevičienė, gyv. Slyvų g. 23, Šiaulių k., Širvintų sen., Širvintų r. sav.

Projekto rengėjas – MB "Ginmesta", Upelio 2-23, Širvintos; tel. 8 656 18 850.

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka - pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2014 m. sausio 8 d.

Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013 m. gruodžio 16 d. iki 2014 m. sausio 8 d. adresu Zibalų g. 16, Širvintos.

 


 

2013 12 13


Rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 8942/0005:33), esančio Krunų k., Musninkų sen., Širvintų r. sav., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 patvirtintomis „Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 247 redakcija) patvirtintais „Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais“ – supaprastinta svarstymo procedūra rengiamas projektas svarstomas su gretimų žemės sklypų savininkais ir naudotojais.

Planavimo tikslas – ūkininko sodybos vietos parinkimas.

Planavimo organizatorius – Algis Teišerskis, gyv. R.Kalantos g. 121-7, Kaunas.

Projekto rengėjas – MB „Ginmesta“, Upelio 2-23, Širvintos; tel. 8 656 18 850.

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka - pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2014 m. sausio 8 d.

Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013 m. gruodžio 16 d. iki 2014 m. sausio 8 d. adresu Zibalų g. 16, Širvintos.


2013-12-12 


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, (Žin. 1995, Nr. 107-2391, 2004, Nr. 21-617, 2009, Nr. 159-7205) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1124 „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin. 2010, Nr. 91-4815), 2013-10-01 Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo Nr. 9-626, bei 2013-07-01 Širvintų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus Žemės sklypo plano, rengimo reikalavimais Nr. 102, 2013 m. spalio 1 d. pradedamas rengti žemės sklypo, esančio Atminties g. 17, Širvintų m., planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslassuformuoti valstybinės žemės sklypą Atminties g. 17, Širvintų m. esamiems statiniams eksploatuoti.

Planavimo organizatorius – Janina Murauskienė gyv. Atminties g. 17, Širvintos.

Projekto rengėjas – UAB „GeoVySa“ I. Šeiniaus g. 15, Širvintos (I aukštas), tel. (8 382) 52 464, 8 647 18 209, el. p. geovysa@gmail.com.

Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2014-01-09.

Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013-12-23 iki 2014-01-09 UAB „GeoVySa“ patalpose adresu: I. Šeiniaus g. 15, Širvintos (I aukštas).

 


2013-12-11

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D - 476/D1 - 429 patvirtintomis „Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis“, rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 8907/0001:318), esančio Užublendžių k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Rengiamas projektas supaprastinta tvarka svarstomas su gretimų žemės sklypų savininkais ir naudotojais.

Planavimo tikslas – ūkininko sodybos vietos parinkimas, servitutų tikslinimas.

Planavimo organizatorius – Andrejus Varlamovas, gyv. K. Borutos g. 24-43, Vilnius.

Projekto rengėjas – UAB „GeoVySa“, I. Šeiniaus g. 15, Širvintos, tel. 8 603 39 910, (8 382) 52 464.

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka – pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2014 m. sausio 8 d.

Susipažinti su parengtu projektu ir poveikio aplinkai vertinimo ataskaita galima nuo 2013 m. gruodžio 23 d. iki 2014 m. sausio 8 d. UAB „GeoVySa“ patalpose adresu I. Šeiniaus g. 15, Širvintos (I aukštas).

 


2013-12-06


Rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 8905/0002:384, plotas 0,1568 ha) Medžiukų k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., detalusis planas.

Planavimo tikslas: žemės ūkio paskirties žemės sklypo naudojimo paskirties keitimas į kitą paskirtį, gyvenamųjų teritorijų būdo, vienbučių ir dvibučių pastatų statybos pobūdžio, tvarkymo ir naudojimo režimų bei statybos reglamentų nustatymas.

Planavimo organizatorius: UAB „AJ INVEST”, Kalvarijų g. 125, Vilnius, tel. 8 655 17 277.

Plano rengėjas: UAB „Geodezija ir architektūra“, Šeimyniškių g. 3, Vilnius, tel. 8 659 06 845, el. paštas: dainorui@yahoo.com.

Su parengtu detaliuoju  planu galima susipažinti nuo 2013-12-09 iki 2014-01-10  Jauniūnų    seniūnijos patalpose, adresu Jaunimo g. 1, Jauniūnų k., Širvintų r. sav.  

Viešas susirinkimas įvyks 2014-01-10, 12.00 val. UAB „Geodezija ir architektūra” patalpose, adresu Šeimyniškių g. 3, Vilnius.

Planavimo pasiūlymai ir pretenzijos pateikiami raštu detaliojo planavimo rengėjui iki viešo susirinkimo pabaigos. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo į pateiktą klausimą gavimo dienos.


2013-12-06


Rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 8905/0002:381, plotas 0,7917 ha) Medžiukų k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., detalusis planas.

Planavimo tikslas: žemės ūkio paskirties žemės sklypo naudojimo paskirties keitimas į kitą paskirtį, gyvenamųjų teritorijų būdo, vienbučių ir dvibučių pastatų statybos pobūdžio, sklypo padalinimas, tvarkymo ir naudojimo režimų bei statybos reglamentų nustatymas.

Planavimo organizatorius: UAB „AJ INVEST”, Kalvarijų g. 125, Vilnius, tel. 8 655 17 277.

Plano rengėjas: UAB „Geodezija ir architektūra“, Šeimyniškių g. 3, Vilnius, tel. 8 659 06 845, el. paštas: dainorui@yahoo.com.

Su parengtu detaliuoju  planu galima susipažinti nuo 2013-12-09 iki 2014-01-10  Jauniūnų    seniūnijos patalpose, adresu Jaunimo g. 1, Jauniūnų k., Širvintų r. sav.  

Viešas susirinkimas įvyks 2014-01-10, 10.00 val. UAB „Geodezija ir architektūra” patalpose, adresu Šeimyniškių g. 3, Vilnius.

Planavimo pasiūlymai ir pretenzijos pateikiami raštu detaliojo planavimo rengėjui iki viešo susirinkimo pabaigos. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo į pateiktą klausimą gavimo dienos.

 


2013-12-06

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 8905/0001:636), esančio Gudulinės k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., Barskūnų kadastro vietovėje, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla – žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas, numatantis žemės sklypo dalių iš bendrosios nuosavybės teise valdomo žemės sklypo atidalijimą į keturis žemės sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, bei būdo.

Planavimo organizatorius – Vladimiras Gančarovas, Taresa Tamošiūnienė, Vladislavas Gončarovas ir Regina Koloskovienė, gyv. Medžiukų k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav.

Projekto rengėjas - UAB "GeoVySa", adresas I. Šeiniaus g. 15, Širvintos, tel. 8 647 18 209, el. paštas: geovysa@gmail.com.

Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2014-01-03.

Susipažinti su parengtu projektu ir poveikio vertinimo ataskaita galima nuo 2013-12-17 iki 2014-01-03, UAB „GeoVySa“ patalpose, adresu: I. Šeiniaus g. 15, Širvintos (I aukštas).


2013-12-06

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 patvirtintomis „Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis“, rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 8942/0005:228), esančio Krunų k., Musninkų sen., Širvintų r. sav., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka svarstomas su gretimų žemės sklypų savininkais ir naudotojais.

Planavimo tikslas – ūkininko sodybos vietos parinkimas.

Planavimo organizatorius – Indrė Martinkienė, gyv. Girulių g. 16-12, Vilnius.

Projekto rengėjas – UAB G.M.&Co, Verkių g. 29, Vilnius, tel. 8 655 94 415, (8 5) 260 14 55.

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka – pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2013 m. gruodžio 23 d.

Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013 m. gruodžio mėn. 9 d. iki 2013 m. gruodžio mėn. 23 d. UAB G.M.&Co patalpose adresu Verkių g. 29, Vilnius.

 


2013-12-05

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir LR Aplinkos ūkio ministro 2004-08-11 įsakymu Nr.3D-476/D1-429 patvirtintomis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis (su vėlesniais pakeitimais) ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2004, Nr. 112-4189), rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 8930/0001:61), Kernavės mstl., Kernavės sen., Širvintų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas - formavimo ir pertvarkymo projektas, numatantis, žemės sklypo dalių iš bendrosios nuosavybės teise valdomo žemės sklypo atidalijimą į du žemės sklypus ir pil. Martynui Greiniui atidalintos dalies padalijimą į du žemės sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties.

Planavimo organizatoriai: Martynas Greinys, gyv. Klišabalės k., Kernavės sen., Širvintų r. sav.; Stanislava Viktorija Survilienė.

Specialiojo plano rengėjas - UAB „ATERRA“, Vienuolyno g. 17-5, Ukmergė; tel. 8 656 57 800 el. paštas: aterrainfo@gmail.com.

Pplanavimo pasiūlymus, pastabos ir pretenzijas teikti specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui iki 2013-12-20.

Su specialiuoju planu ir sprendinių poveikio vertinimo ataskaita galima susipažinti – plano rengėjo patalpose: Vienuolyno g. 17-5, Ukmergė nuo 2013-012-09 iki 2013-12-20.


2013-12-04


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo (kad. Nr.8950/0003:294), esančio Staškūniškio k., Zibalų sen., Širvintų r. sav., Šešuolėlių kadastro vietovėje, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla – žemės sklypų padalinimas į du žemės sklypus, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties bei būdo, specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patikslinimas.

Planavimo organizatorius – Robertas Jankauskas gyv. Staškūniškio k., Zibalų sen., Širvintų r. sav.

 Projekto rengėjas – J. Pašvenskienės individuali įmonė, adresas Bajorų kelio 3-oji g. 6, Vilnius, tel. 8 650 22 349, el. paštas: jadvygap@nkm.lt

Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2013 m. gruodžio 18 d.

Susipažinti su projektu ir pasiūlymus teikti galima viešo svarstymo metu nuo 2013 m. gruodžio 4 d. iki 2013 m. gruodžio 18 d., J. Pašvenskienės individualios įmonės, patalpose, adresu Bajorų kelio 3-oji g. 6, Vilnius.


2013-12-04

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 8922/0002:39, plotas - 8,0000 ha) Šlevėtrų k., Alionių sen., Širvintų r. sav. formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas – valstybinės žemės sklypo 64/800 dalies iš bendrosios nuosavybės teise valdomo žemės sklypo, kad. Nr. 8922/0002:39, Šlevėtrų k., Alionių sen., Širvintų r. sav. atidalijimas, suformuojant kitos paskirties žemės sklypą, reikalingą pastatams, unikalus Nr. 4400-1209-2006, 4400-1209-2010, 4400-1209-2032, eksploatuoti.

Planavimo organizatoriai – Jurgis Stankevičius, Danguolė Stankevičiūtė, Mindaugas Stankevičius, Laimė Teresė Stankevičiūtė, Romualdas Stankevičius, Bronius Stankevičius ir Gintautas Stankevičius.

Projekto rengėjas – UAB ,,Traksalis“, adresas Vytauto g. 34, Trakai, tel. 8 528 51297.

Pasiūlymus teikti projekto rengėjui iki 2013 m. gruodžio 19 d

Susipažinti su projektu galima viešo svarstymo metu nuo 2013 m. gruodžio 5 d. iki 2013 m. gruodžio 19 d. adresu Vytauto g. 34, Trakai.

 


2013-12-04

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 8940/0007:17, plotas – 10,1063 ha), esančio Kantrimiškio k., Širvintų sen., Širvintų r. sav. (Motiejūnų kadastro vietovėje), formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas bei numatoma veikla – žemės sklypo padalijimas į du žemės sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties bei būdo.

 

Projekto organizatorius – Kristina Valė Savkienė, gyv. Kantrimiškio k., Širvintų sen., Širvintų r. sav.

Projekto rengėjas: R. Chačkovskienės individuali įmonė, adresas: Kviečių 2D-6, Vilnius, tel. 8 676 34 995, el. paštas: reggrn@gmail.com

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu ir poveikio vertinimo ataskaita bei teikti pasiūlymus dėl plano sprendinių skiriamas 10 d. d. laikotarpis nuo 2013-12-23 adresu Kviečių 2D-6, Vilnius.


2013-12-04

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 8912/0002:213, plotas – 3,2182 ha), esančio Pikūnų k., Širvintų sen., Širvintų r. sav. (Družų kadastro vietovėje), formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas bei numatoma veikla – žemės sklypo padalijimas į du žemės sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties bei būdo.

 

Projekto organizatorius – Leonas Karalius, gyv. Pikūnų k., Širvintų sen., Širvintų r. sav.

Projekto rengėjas: R. Chačkovskienės individuali įmonė, adresas: Kviečių 2D-6 Vilnius, tel. 8 676 34 995, el. paštas: reggrn@gmail.com

Pasiūlymus teikti projekto rengėjui iki 2014 m. sausio 13 d

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu ir poveikio vertinimo ataskaita galima nuo 2013-12-23 iki 2014-01-13 adresu Kviečių 2D-6, Vilnius.


2013-12-02

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 8901/0010:389) Družų g. 8, Širvintų k., Širvintų sen., Širvintų r. sav. formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas – žemės sklypo padalijimas į du žemės sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties.

Planavimo organizatorius – Dangiras Dvilevičius.

Projekto rengėjas – Eduard Šuškevič (individuali veikla), adresas Girulių g. 13-52, Vilnius, tel. 8 605 70 284, el. paštas: e.suskevic@gmail.com.

Pasiūlymus teikti projekto rengėjui iki 2013 m. gruodžio 20 d

Susipažinti su projektu galima viešo svarstymo metu nuo 2013 m. gruodžio 2 d. iki 2013 m. gruodžio 20 d. adresu S. Neries g. 21, Vilnius.


2013-11-22

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.3D- 452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 8901/0005:20 Akmenių k.v.) Juozapavos k. 1, Širvintų sen., Širvintų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.

Planavimo tikslas – žemės sklypo dalių iš bendrosios nuosavybės teise valdomo žemės sklypo atidalijimas, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties bei būdo, išskyrus atidalijamų namų valdos ir miško sklypų.

Planavimo organizatorius – Povilas Panfilovas, Aleksandr Panfilov, Vladimir Panfilov, Zina Kavaliukienė, Lida Blažienė, Jonas Panfilovas, Saulius Blažys, Kęstutis Blažys.

Specialiojo plano rengėjas – UAB „GEOMANAI“, Pylimo g. 29A-1, LT-01309 Vilnius,

tel. 8 683 31 439, darius@geomanai.lt.

         Pasiūlymus teikti projekto rengėjui nuo 2013-11-27 iki 2013-12-11.

         Susipažinti su parengtu projektu galima rengėjo patalpose, adresu: Pylimo g. 29A-1, LT-01309 Vilnius, darbo dienomis 9:00–17:00 val., tel. 8 683 31 439 iki 2013-12-11.


2013-11-18

 

Vadovaudamiesi Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 (Žin., 2002, Nr. 41-1539; 2005, Nr. 80-2899) (toliau – Nuostatai), 32.1.1.2. p., informuojame, kad 2013-12-04, 11.00 val. Kvakšių k., Širvintų r. bus ženklinamos sklypo (kad. Nr. 8920/0002:349), priklausančio Arturui Mučiniui ir Jolantai Mučinienei, ribos. Kviečiame sklypo (kad. Nr. 8920/0002:7) (savininkas – Bronislovas Brejeras - miręs) būsimą (-us) paveldėtoją (-us) dalyvauti paženklinant sklypų ribas. Neatvykus darbai bus tęsiami.

UAB „Atskaitos taškas“, Vilniaus g. 77, Širvintos.

Tel. 8 382 52975, mob. 8 610 02409, El. paštas: atskaitostaskas@gmail.com

 


2013-11-18

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.3D- 452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypų (kad. Nr. 8940/0007:149, 8940/0007:213, 8940/0007:214, 8940/0007:294), esančių Kielių k., Širvintų sen., Širvintų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – žemės sklypų sujungimas į vieną žemės sklypą ir žemės sklypo dalių iš bendrosios nuosavybės teise valdomo žemės sklypo atidalijimą, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties ir būdo.
Planavimo organizatoriai – Jadvyga Tamašiūnienė, Šakių rajono Grinaičių žemės ūkio bendrovė.
Projekto rengėjas
UAB Korporacija „Matininkai“, Justiniškių g. 62A, Vilnius, matininkas Robert Možeiko, tel. (8 5) 212 97 60, el. paštas: vilnius@matininkai.lt
               Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013-11-18 iki 2013-11-30 UAB Korporacijoje „Matininkai“, Justiniškių g. 62A, Vilnius, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., pietų pertrauka nuo 12.00 iki 13.00 val.

 


2013-11-15

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 127-4581; 2008, Nr. 112-4270), rengiamas žemės sklypo, Mantagališkių k., Musninkų sen., Širvintų r. sav., (kadastro Nr.: 8942/0005:192 - Musninkų k.v.) kaimo plėtros žemėtvarkos projektas miškui įveisti ne miško žemėje. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas – suformuoti žemės ūkio paskirties žemėje žemės naudmenų plotą, kuriame galima įveisti mišką.

Planavimo organizatoriusUAB „Agro Wood, Vakario g. 30-1, Galgiai, LT-13101 Vilniaus r. sav., tel. 8 605 40 458.

Projekto rengėjas – UAB „Žemėtvarkos projektai“, Taikos g. 105-12, LT-05201 Vilnius, tel. 8 612 90 330, el. paštas: avaranauskiene@gmail.com.

Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2013 m. lapkričio 29 d.

Su parengtu projektu bei sprendinių poveikio vertinimu galima susipažinti nuo 2013 m. lapkričio 15 iki 2013 m. lapkričio 29 dienos UAB „Žemėtvarkos projektai“ patalpose adresu: Taikos g. 105-12, LT-05201 Vilnius.

 


2013-11-14

 

Vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 (Žin., 2002, Nr. 41-1539; 2005, Nr. 80-2899) (toliau – Nuostatai), 32.1.1.2. punktu, informuojame, kad 2013–11–29, 9.00 val. Družų k., Širvintų sen., Širvintų r. sav., bus ženklinamos žemės sklypo (kad. Nr. 8912/0003, Nr. 588), priklausančio Nijolei Butienei, ribos. Kviečiame sklypo (kad. Nr. 8912/0003:118) (bendrasavininkai - Aldona Savickienė ir Vytautas Savickas išvykę į užsienio valstybę) įgaliotus asmenis dalyvauti ženklinant sklypų ribas. Neatvykus darbai bus tęsiami.

UAB „Atskaitos taškas“, Vilniaus g. 77, Širvintos, tel. 8 382 52 975, 8 610 02 409, el. paštas: atskaitostaskas@gmail.com

 


2013-11-12

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 patvirtintomis „Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis“, rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 8942/0007:30), esančio Paberžės k., Musninkų sen., Širvintų r. sav., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Rengiamas projektas supaprastinta tvarka svarstomas su gretimų žemės sklypų savininkais ir naudotojais.

Planavimo tikslas – ūkininko sodybos vietos parinkimas, servitutų tikslinimas.

Planavimo organizatorius – Vida Puzinienė, gyv. Čiobiškio g. 25, Musninkai, Širvintų r. sav.

Projekto rengėjas – UAB „GeoVySa“, I. Šeiniaus g. 15, Širvintos, tel. 8 603 39 910, (8 382) 52 464.

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka – pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2013 m. gruodžio 6 d.

Susipažinti su parengtu projektu ir poveikio aplinkai vertinimo ataskaita galima nuo 2013 m. lapkričio 25 d. iki 2013 m. gruodžio 6 d. UAB „GeoVySa“, I. Šeiniaus g. 15, Širvintose (I aukšte).

 


 

2013-11-12

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 patvirtintomis „Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis“, rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 8910/0002:495), esančio Rusių Rago k., Čiobiškio sen., Širvintų r. sav., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Rengiamas projektas supaprastinta tvarka svarstomas su gretimų žemės sklypų savininkais ir naudotojais.

Planavimo tikslas – ūkininko sodybos vietos parinkimas, servitutų tikslinimas.

Planavimo organizatorius – Giedrius Adomavičius, gyv. Vilnaius g. 16-8, Širvintos.

Projekto rengėjas – UAB „GeoVySa“, I. Šeiniaus g. 15, Širvintos, tel. 8 603 39 910, (8 382) 52 464.

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka – pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2013 m. gruodžio 6 d.

Susipažinti su parengtu projektu ir poveikio aplinkai vertinimo ataskaita galima nuo 2013 m. lapkričio 25 d. iki 2013 m. gruodžio 6 d. UAB „GeoVySa“, I. Šeiniaus g. 15, Širvintose (I aukšte).


2013-11-08

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 8930/0002:125), esančio Čirkų k., Kernavės sen., Širvintų r. sav., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: parinkti vietą naujai ūkininko sodybai (gyvenamosios paskirties pastatui su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatais, reikalingais ūkininko veiklai vykdyti).

Planavimo organizatorius - Tomaš Naruškevič, J. Franko g. 16A-2, Vilnius.

Specialiojo plano rengėjas - UAB „G.M. & Co“ Verkių g. 29, Vilnius.

Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2013 m. lapkričio 22 d.

Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013 m. lapkričio 6 d. iki 2013 m. lapkričio 22 d. adresu Verkių g. 29, Ūkio kiemas 3, Vilniuje.

Kontaktinė informacija pasiteiravimui: UAB „G.M. & Co“, Verkių g. 29, LT-09108, Vilnius, telefonai: 8 699 87 171, 8 699 07 149, el. paštas: arunas.liskunas@gmail.com2013-11-07

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 patvirtintomis „Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis“, rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 8942/0005:21), esančio Krunų k., Musninkų sen., Širvintų r. sav., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka, svarstomas su gretimų žemės sklypų savininkais ir naudotojais.

Planavimo tikslas – ūkininko sodybos vietos parinkimas.

Planavimo organizatorius – Mantas Šleževičius, gyv. Smolensko g. 5a, Vilniuje, tel. 8 698 81 972.

Projekto rengėjas – UAB „Atskaitos taškas“, Vilniaus g. 77, Širvintos; tel. 8 610 02 409,  (8 382) 52 975, el. paštas atskaitostaskas@gmail.com.

Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2013 m. lapkričio 8 d.

Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2013 m. lapkričio 8 d. iki 2013 m. lapkričio 22 d. UAB „Atskaitos taškas“ patalpose adresu Vilniaus g. 77, Širvintos.2013-11-06

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, (Žin. 1995, Nr. 107–2391, 2004, Nr. 21–617, 2009, Nr. 159–7205) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1124 „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin. 2010, Nr. 91–4815), 2013–10–28 Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo“ Nr. 9 – 668 bei 2013–10–29 Širvintų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus „Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimais Nr. 118, rengiamas žemės sklypo, esančio Zibalų g. 10, Širvintų m., planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas – suformuoti valstybinės žemės sklypą, Zibalų g. 10, Širvintų m., esamiems statiniams eksploatuoti.

Planavimo organizatorius – Jadvyga Morkūnienė (pagal įgaliojimą – Dalia Vietrinienė), gyv. Zibalų g. 10, Širvintos, tel. 8 610 63 513.

Projekto rengėjas - UAB „Atskaitos taškas“, Vilniaus g. 77, Širvintos, tel. (8 382) 52 975,               8 610 02 409, el. paštas: atskaitostaskas@gmail.com.

Su parengtu projektu susipažinti galima nuo 2013–11–07 iki 2013–11–21, UAB „Atskaitos taškas“, Vilniaus g. 77, Širvintose, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriams ir projekto rengėjui iki 2013–11–21.

 


2013-10-31 


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 8975/0001:131), esančio Pagirių k. 9, Alionių sen., Širvintų r. sav., Vičiūnų kadastro vietovėje formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla – žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas, numatantis žemės sklypo padalijimą į du žemės sklypus nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties bei būdo, išskyrus formuojamos esamos namų valdos sklypo.

Planavimo organizatorius – Valius Mažulis, gyv. Alionių I k., Alionių sen., Širvintų r. sav.

Projekto rengėjas - UAB „GeoVySa“, adresas I. Šeiniaus g. 15, Širvintos, tel. 8 647 18 209, el. paštas geovysa@gmail.com.

Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2013 m. lapkričio 22 d.

Susipažinti su parengtu projektu ir poveikio vertinimo ataskaita galima nuo 2013-11-11 iki 2013-11-22, UAB „GeoVySa“, adresu I. Šeiniaus g. 15, Širvintos (I aukštas).


2013-10-31

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.3D- 452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 8942/0005:166) Žadžių k., Musninkų sen., Širvintų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – žemės sklypo padalijimas į du žemės sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties ir būdo.
Planavimo organizatorius – Karolis Kasparaitis.
Projekto rengėjas
UAB Korporacija „Matininkai“, Justiniškių g. 62A, Vilnius, tel. (8 5) 212 97 60, el. paštas: vilnius@matininkai.
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-10-31 iki 2013-11-11 UAB Korporacijoje „Matininkai“, Justiniškių g. 62A, Vilniuje, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., pietų pertrauka nuo 12.00 iki13.00 val.

 


2013-10-31

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.3D- 452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 8942/0005:283) Žadžių k., Musninkų sen., Širvintų r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektas.

Planavimo tikslas – Karoliui Kasparaičiui priklausančios žemės sklypo dalies iš bendrosios nuosavybės teise valdomo žemės sklypo atidalijimą ir atidalintos dalies padalinimas į tris žemės sklypus, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties ir būdo.
Planavimo organizatorius – Karolis Kasparaitis.
Projekto rengėjas
UAB Korporacija „Matininkai“, Justiniškių g. 62A, Vilnius, tel. (8 5) 212 97 60, el. paštas: vilnius@matininkai.
Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2013-10-31 iki 2013-11-11 UAB Korporacijoje „Matininkai“, Justiniškių g. 62A, Vilniuje, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., pietų pertrauka nuo 12.00 iki 13.00 val.