Pradžia

2021 metai

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ IR PATEIKTĄ TVIRTINTI APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANĄ

Informuojame, kad pateiktas tvirtinti Aukštos įtampos 110 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Širvintų rajono savivaldybėje, apsaugos zonų teritorijų planas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ ir Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339 „Dėl Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ parengtas ir Lietuvos Respublikos energetikos ministrui pateiktas tvirtinti Aukštos įtampos 110 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Širvintų rajono savivaldybėje, apsaugos zonų teritorijų planas (toliau – Planas).

Plano iniciatorius: LITGRID AB, Karlo Gustavo Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, tel. +370 707 02 171, el. paštas info@litgrid.eu, interneto svetainės adresas www.litgrid.eu.

Plano rengėjas: UAB „Sweco Lietuva“, Spaudos g. 6-1, LT-05132 Vilnius, tel. (+370 5) 262 2621, el. paštas info@sweco.lt, interneto svetainės adresas www.sweco.lt.

Plano rengimo pagrindas: LITGRID, AB ir UAB „Sweco Lietuva” 2021 m. rugpjūčio 13 d. paslaugos pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 21VP-SUT-139/21134.

Plano objektas: Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje esantys aukštos įtampos elektros perdavimo tinklai – dalis 110 kV oro linijos Atš. Širvintos (unikalus Nr. 4400-0152-0552).

Plano tikslas: parengti Aukštos įtampos 110 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Širvintų rajono savivaldybėje, apsaugos zonų teritorijų planą (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto).

Susipažinti su parengto ir pateikto tvirtinti Plano sprendiniais galima Plano iniciatoriaus interneto svetainėje adresu https://www.litgrid.eu/index.php/zemes-savininkams/tvirtinami-apsaugos-zonu-teritoriju-planai-/31682.

 


NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

ŠIRVINTŲ SKYRIUS

SKELBIMAS APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

Parengtas sprendimo projektas dėl žemės sklypo (kadastro Nr.8942/0005:0128), esančio Krunų k., Musninkų sen., Širvintų rajono sav., Vilniaus apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2021-11-15 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu  https://www.zpdris.lt, paslaugos Nr. KPZP-99293 arba Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Širvintų skyriuje, Vilniaus g. 61, Širvintos, tel. 8 706 85 931, 8 706 85 933.

 


Informuojame apie parengtą 0,4970 ha teritorijos Užublendžių k., Jauniūnų sen., Širvintų r. detaliojo plano, sklypo Nr. 5, Ežero g. 12A (kad. Nr. 8907/0002:137), užstatymo zonos ir ribų koregavimą ir galimybę susipažinti su sprendiniais

Planuojama teritorija: Ežero g. 12A, Užublendžių k., Jauniūnų sen., Širvintų r. (kadastro Nr. 8907/0002:137)

Detaliojo plano darbų organizatorius: Širvintų miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos. tel. (8 382) 51590, el. paštas: savivaldybe@sirvintos.lt,  www.sirvintos.lt

Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys (duomenys nuasmeninti)

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: Egidijus Vidrinskas, adresas: Vilų g. 3-2 Šilutė. Informacija teikiama tel. +370 686 26128, el. paštas: egidijus_vidrinskas@hotmail.com. Individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 62
Projekto vadovas – Egidijus Vidrinskas, kvalifikacijos atestatas – Nr. A 455

Detaliojo plano koregavimo tikslai: techninio projekto rengimo metu koreguojama statybos zona ir riba.

Dokumento rengimo pagrindas: 2001-06-21 Širvintų rajono Valdybos sprendimu Nr. 112 patvirtintas teritorijos Užublendžių k., Jauniūnų sen., Širvintų r. sav., detalusis planas

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima: nuo 2021-10-11 iki 2021-10-25 (10 darbo dienų) Širvintų miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.sirvintos.lt), skiltyje Veikla – Veiklos sritys – Architektūra ir kraštotvarkos planavimas – Informacija apie teritorijų planavimą ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ar rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

Aiškinamasis raštas

Brėžinys


NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

ŠIRVINTŲ SKYRIUS

SKELBIMAS APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

Parengtas sprendimo projektas dėl žemės sklypo (kadastro Nr.8930/0001:0382), esančio Ardiškio k., Kernavės sen., Širvintų rajono sav., Vilniaus apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2021-08-31 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu  https://www.zpdris.lt, paslaugos Nr. KPZP-96214 arba Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Širvintų skyriuje, Vilniaus g. 61, Širvintos, tel. 8 706 85 931, 8 706 85 933.


PRAŠYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ČIOBIŠKIO G. 11, LAPELIŲ K., ČIOBIŠKIO SEN., ŠIRVINTŲ R. SAV., (KADASTRINIS  Nr. 8972/0001:0018)  PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES PAKEITIMO IR NAUDOJIMO BŪDO NUSTATYMO

Gautas prašymas: 2021-07-19

Būsena: rengiamas Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas

Skelbimas: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad gautas prašymas pakeisti/nustatyti žemės pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą.

Esama pagrindinė žemės sklypo, naudojimo paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas – nenustatytas. Planuojama nauja pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Vilniaus g. 61, Širvintos, el. p. savivaldybe@sirvintos.lt)  ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.


NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

ŠIRVINTŲ SKYRIUS

SKELBIMAS APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

 

Parengtas sprendimo projektas dėl žemės sklypo (kadastro Nr.8910/0002:0489), esančio Rusių Rago k., Čiobiškio sen., Širvintų rajono sav., Vilniaus apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2021-07-16 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu  https://www.zpdris.lt, paslaugos Nr. KPZP-93665 arba Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Širvintų skyriuje, Vilniaus g. 61, Širvintos, tel. 8 706 85 931, 8 706 85 933.


 

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

ŠIRVINTŲ SKYRIUS

SKELBIMAS APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

 

Parengtas sprendimo projektas dėl žemės sklypo (kadastro Nr.8902/0003:0343), esančio Pariešių k., Zibalų sen., Širvintų rajono sav., Vilniaus apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais bei pateikti pasiūlymus galima iki 2021-07-16 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu  https://www.zpdris.lt, paslaugos Nr. KPZP-93464 arba Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Širvintų skyriuje, Vilniaus g. 61, Širvintos, tel. 8 706 85 931, 8 706 85 933.


NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

ŠIRVINTŲ SKYRIUS

SKELBIMAS APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

Parengtas sprendimo projektas dėl žemės sklypo (kadastro Nr.8901/0003:0165), esančio Bredėnų k., Širvintų sen., Širvintų rajono sav., Vilniaus apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2021-06-10 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu  https://www.zpdris.lt, paslaugos Nr. KPZP-91441 arba Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Širvintų skyriuje, Vilniaus g. 61, Širvintos, tel. 8 706 85 931, 8 706 85 933.

 


NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

ŠIRVINTŲ SKYRIUS

SKELBIMAS APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ


Parengtas sprendimo projektas dėl žemės sklypo (kadastro Nr.8915/0002:0216), esančio Grežėniškių k., Gelvonų sen., Širvintų rajono sav., Vilniaus apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2021-05-31 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu  https://www.zpdris.lt, paslaugos Nr. KPZP-90491 arba Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Širvintų skyriuje, Vilniaus g. 61, Širvintos, tel. 8 706 85 931, 8 706 85 933.

 


 

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

ŠIRVINTŲ SKYRIUS

SKELBIMAS APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

 

Parengtas sprendimo projektas dėl žemės sklypo (kadastro Nr.8942/0005:0237), esančio Krunų k., Musninkų sen., Širvintų rajono sav., Vilniaus apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2021-04-14 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu  https://www.zpdris.lt, paslaugos Nr. KPZP-87727 arba Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Širvintų skyriuje, Vilniaus g. 61, Širvintos, tel. 8 706 85 931, 8 706 85 933.

 


 

INFORMUOJAME APIE PRADEDAMĄ RENGTI PROJEKTO „RAIL BALTICA“ GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪROS DEPŲ PLĖTROS SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANĄ


AB „LTG Infra“


Rengimo pagrindas: 2018 m. gruodžio 27 d. LRV nutarimas Nr. 1398 „Dėl Projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depų susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“. LR susisiekimo ministro 2019 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. 3-123 „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena–Jiesia modernizavimo susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos, projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros Kauno geležinkelių mazge susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos, projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depų susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos, projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Vilnius susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Plano organizatorius: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. [email protected], www.sumin.lt. Kontaktiniai asmenys: Tinklų ir tarptautinių ryšių departamento Plėtros ir logistikos skyriaus vyriausiasis specialistas Valdas Brėskis, tel. (8 5) 239 3872, el. p. [email protected], skyriaus vedėjas Vytautas Palevičius, tel. (8 5) 239 3965, el. p. vytautas.palevicius@sumin.lt.

AB „LTG Infra“, Geležinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius (adresas korespondencijai: Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius), tel. (8 5) 269 3353, el.p. LGinfrastruktura@litrail.lt. Kontaktinis asmuo: Projektų valdymo departamento Projektų parengimo skyriaus projekto vadovė Kristina Račkauskaitė, tel. (8 616) 38252, el. p. kristina.rackauskaite@litrail.lt. Projekto „Rail Baltica“ interneto svetainė www.rail-baltica.lt.

Plano rengėjas: UAB „Atamis”, Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. (8 5) 27 28 334, faks. (8 5) 20 31 280, el. p. info@atamis.lt, www.atamis.lt. Projekto vadovas: Žilvinas Grabauskas, tel. (8 620) 51398, el. p. z.grabauskas@atamis.lt

Planuojama teritorija: Kauno, Marijampolės, Alytaus, Panevėžio ir Vilniaus apskričių teritorijos.

Teritorijų planavimo lygmuo, rūšis:  valstybės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentas.

Projektas „Rail Baltica“ Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. spalio 11 d. nutarimu Nr. XI-1612 „Dėl projekto „Rail Baltica“ pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu“ yra pripažintas ypatingos valstybinės svarbos projektu.

Planavimo tikslai:

- nustatyti optimalias projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depų plėtros teritorijas;

- numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

Plano darbų programa (susipažinti su planavimo darbų programa galima teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), TPD Nr. S-NC-00-19-12):

Plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2020 m. III ketv., planavimo pabaiga – 2022 m. III ketv.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Visuomenės informavimo tvarka: bendroji teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.

Bendrųjų sprendinių formavimas (koncepcija): rengiamas.

Bendrųjų sprendinių formavimo (koncepcijos) nepriklausomas profesinis vertinimas: atliekamas.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): Planavimo organizatoriaus sprendimu atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas be atrankos procedūros (rengiamas vertinimo apimties nustatymo dokumentas, vertinimo ataskaita).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki baigiamojo susirinkimo-konferencijos pabaigos, susirinkimo-konferencijos metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

 


 

 

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS


ŠIRVINTŲ SKYRIUS


 

SKELBIMAS APIE SPRENDIMO PROJEKTĄ DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

Parengtas sprendimo projektas dėl žemės sklypo (kadastro Nr.8901/0002:0152), esančio Barčių k., Širvintų sen., Širvintų rajono sav., Vilniaus apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2021-01-26 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu  https://www.zpdris.lt, paslaugos Nr. KPZP-84180 arba Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Širvintų skyriuje, Vilniaus g. 61, Širvintos, tel. 8 706 85 931, 8 706 85 933