. Pradžia

Pranešėjų apsauga

Aktualūs teisės aktai:

Informacijos apie pažeidimus Širvintų rajono savivaldybės administracijoje teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato informacijos apie Širvintų rajono savivaldybės administracijoje (toliau – Administracija) galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo Administracijoje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, jos vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką.

Administracijoje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu informaciją turi teisę pateikti asmuo, kurį su Administracija sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą Administracijoje, ją gali pateikti vienu iš šių būdų:

1. tiesiogiai kompetentingam subjektui – Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjui;

2. atsiųsti informaciją Administracijos elektroninio pašto adresu [email protected];

3. telefonu arba kitomis balso pranešimų sistemomis, o jeigu prieš tai buvo pateiktas informaciją apie pažeidimą teikiančio asmens sutikimas, – ir susitikus su kompetentingu subjektu per nustatytą laikotarpį ir užpildžius nustatytą pranešimo apie pažeidimą formą.

Širvintų rajono savivaldybės administracijoje paskirtas kompetentingas subjektas – Administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas Justinas Kontrimavičius (tel. +370 645 25179) – administruoja vidinį pranešimų kanalą ir yra atsakingas už Pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimų vykdymą.

Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant pranešimo apie pažeidimą odt pdf docx formatais (pasirinktinai).

Pranešimo nagrinėjimo schema.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

1. to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
2. asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu Pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, jog asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Dažniausiai užduodami klausimai.