. Pradžia

Patarimai vartotojams

PATARIMAI VARTOTOJAMS

Vartotojas – fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (asmeniniais tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis (t. y. perkantis prekes bei paslaugas).

Vartojimo sutartimi verslininkas įsipareigoja perduoti vartotojui prekes nuosavybės teise arba suteikti paslaugas vartotojui, o vartotojas įsipareigoja priimti prekes ar paslaugas ir sumokėti jų kainą.

 

Vartotojas turi teisę

 1. savo nuožiūra įsigyti ir naudoti prekes bei paslaugas (pasirinkti pardavėją, paslaugų teikėją);
 2. įsigyti saugias, tinkamos kokybės prekes ar paslaugas;
 3. gauti teisingą ir visapusišką informaciją valstybine kalba apie parduodamas prekes, teikiamas paslaugas;
 4. gauti informaciją apie savo teisių įgyvendinimo ir gynimo tvarką;
 5. į pažeistų teisių gynimą ir į turtinės ir neturtinės žalos (nuostolių) atlyginimą;
 6. kreiptis dėl pažeistų teisių gynimo į ginčus nagrinėjančias institucijas ar teismą;
 7. jungtis į vartotojų asociacijas;
 8. į švietimą vartojimo srityje;
 9. į ekonominių interesų apsaugą ir kt.

PIRKIMAS

Informacija apie prekes ir paslaugas:

 • Prieš įsigyjant prekę ar paslaugą pareikalaukite kuo daugiau informacijos raštu apie prekių kokybę, pagrindines tos prekių, paslaugų rūšies savybes, rodiklius, kainą, įskaitant visus mokesčius, vartojimo būdą, saugumą, kokybės garantijos terminą, tinkamumo naudoti terminą, kitas prekių ir jų naudojimo savybes, paslaugų prigimtį, teikimo sąlygas, teikimo terminus, paslaugų kaina.
 • Prieš įsigyjant prekę, paslaugą, pasidomėkite tos prekių ar paslaugų rūšies techninėmis savybėmis, pagrindiniais kokybės rodikliais.
 • Neskubėti pirkti, palyginkite kelių pardavėjų, paslaugų teikėjų pasiūlymus.
 • Skaitykite prekių ženklinimo, kainų nurodymo (parduotuvės lentynose, vitrinose, reklamoje) etiketes. Pasidomėkite prekės kilme, rūšimi, sudėtimi, galutine pardavimo kaina, standartinio (pvz., kg, m, m2 ) vieneto kaina. Palyginkite nesupakuotų ir įvairiais kiekiais supakuotų prekių kainas.
 • Palyginkite prekės ženklinimo, kainų nurodymo etiketėje bei kasos čekyje nurodytas kainas. Atminkite, kad pretenzijas dėl neteisingo atsiskaitymo galite reikšti tik nepasitraukę nuo kasos ar prekystalio.
 • Prieš įsigydami prekę ją apžiūrėkite, jei reikia, pasimatuokite, pareikalaukite pardavėjo pademonstruoti kaip preke naudotis.

Pirkimą- pardavimą patvirtinantys, kokybės garantijos dokumentai:

 • Saugokite prekės, paslaugos pirkimą - pardavimą patvirtinantį dokumentą- kasos čekį, garantinį taloną, atsiskaitymo už komunalines paslaugas kvitą Net jei pardavėjas yra fizinis asmuo, dirbantis pagal verslo liudijimą, jis, pirkėjui reikalaujant, privalo išduoti pirkimą- pardavimą patvirtinantį dokumentą (numeruotą VMI išduotą čekių knygelės kvitą). Jei neišsaugosite tokio dokumento, pardavėjas, paslaugos teikėjas gali netenkinti Jūsų reikalavimo keisti, remontuoti prekę, grąžinti už nekokybišką prekę ar paslaugą sumokėtus pinigus. Rekomenduoju kiekvienuose namuose paskirti stalčiuką, dėžutę pirkimo- pardavimo dokumentams saugoti.
 • Reikalaukite, kad pardavėjas kokybės garantiją pateiktu raštu. Kokybės garantija turi būti valstybine kalba. Joje turi būti nurodyta, kad kokybės garantija negali varžyti vartotojų teisių įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, kokybės garantijos teikėjo pavadinimas ir adresas, išdėstytos garantijos sąlygos, įskaitant trukmę, taikymo teoriją, informacija apie pretenzijų pareiškimo tvarką.

SUTARČIŲ SUDARYMAS

 • Prieš sudarant rašytinę vartojimo sutartį iš pardavėjo, paslaugos teikėjo pareikalaukite standartinės sutarties formos. Išstudijuokite ją. Pasirašykite sutartį, kitus pardavėjo siūlomus pasirašyti dokumentus (prekių priėmimo - perdavimo aktą, garantinę pažymą) tik tada, kai sutarties sąlygos Jums yra suprantamos ir priimtinos.
 • Į rašytinę sutartį reikalaukite įtraukti kuo daugiau žodžiu aptartų, indvidualių sąlygų: prekės, paslaugos kokybės rodiklius (medžiagas, žaliavas, artikulą, modelį, išmatavimus, spalvą), prekės pristatymo, paslaugos atlikimo terminą, atsiskaitymo tvarką ir kt.
 • Iš pardavėjo, paslaugos teikėjo pareikalaukite visų sutarties priedų (brėžinio, sąmatos, medžiagų, žaliavų sąrašo, užsakymo lapo) egzemplioriaus.

PREKIŲ PRIĖMIMAS – PERDAVIMAS

 • Priimdami prekę, gerai apžiūrėkite ją, patikrinkite jos modelį, komplektaciją, kitas savybes, visus neatitikimus detaliai nurodykite pardavėjo pateiktame Prekės priėmimo- perdavimo akte;
 • jei prekė iš esmės neatitinka pirkimo- pardavimo sutarties, jos nepriimkite ir nedelsdami apie tai informuokite pardavėją raštu;
 • susipažinkite su Prekės priėmimo- perdavimo akte pateiktu tekstu ir tik tada jį pasirašykite.

LIZINGO SUTARTYS

Prieš sudarant vartojimo kredito (lizingo) sutartį išsiaiškinkite:

 1.  ne tik kredito sumą, palūkanas, sutarties sudarymo mokestį bet ir visus papildomus mokesčius, susijusius su kredito administravimu, aptarnavimu, t. y. bendrąją kredito kainos metinę normą;
 2. per kiek laiko turite teisę atsisakyti sutarties, ypač jei prekė pristatoma ne sutarties sudarymo dieną;
 3. sutarties nutraukimo sąlygas;
 4. išankstinio kredito grąžinimo sąlygas;
 5. savo atsakomybę, jei pažeisite mokėjimų įsipareigojimus;
 6. kas yra prekės pardavėjas ir kas yra kredito teikėjas, kas prisiima garantinius įsipareigojimus dėl prekės kokybės;
 7. jei lizingu įsigyta netinkamos kokybės prekė ir pardavėjas per 14 dienų nevykdo Jūsų raštu pareikštų teisėtų reikalavimų (keisti nauja, nemokamai atstatyti prekės kokybę), Jūs turite teisę nevykdyti kredito sutarties ir atgauti visas su kreditu susijusias įmokas.

MOKĖJIMO KORTELĖS

 • Išmokite naudotis kortele, įranga; Jei nesugebate naudotis įranga, padėti, konsultuotis kvieskite tik gerai pažįstamą, patikimą asmenį, banko darbuotoją.
 • Su savimi turėkite kredito įstaigos nurodytą asmenį (telefoną), kuriam galėtumėte bet kuriuo paros metu pranešti apie kortelės praradimą;
 • Su kortele nelaikykite PIN kodo, kitų tapatybę patvirtinančių priemonių; PIN kodą geriausia įsidėmėti;
 • Jei nesugebate naudotis kitokiu nei Jums įprastas bankomatu, nesinaudokite juo;
 • Pinigų mokėjimo metu nenutraukite operacijų;
 • Jei įtariate, kad Jūsų slaptažodžius žino kiti asmenys, pakeiskite juos; bankomate įvesdami PIN kodą klaviatūrą galite pridengti ranka;
 • Rinkite banko operacijas patvirtinančius kvitus (parduotuvėse, ...) bei palyginkite su banko pateikiamomis ataskaitomis.
 • Jei Jūs praradote mokėjimo kortelę ir iki pranešimo bankui be Jūsų žinios buvo atlikti mokėjimai, tai Jūsų suma, susijusi su kortelės praradimu negali viršyti 150 eurų (apie 520 Lt.).
 • Už nuostolius, atsiradusius dėl neįvykdytų operacijų (bankomatas neišduoda pinigų,), klaidingai atliktų ne dėl Jūsų kaltės operacijų, ne Jūsų inicijuotų operacijų, po pranešimo apie kortelės praradimą, atsako bankas.

NETINKAMOS KOKYBĖS PREKĖS

Vartotojas, įsigijęs netinkamos kokybės prekę, apie kurios trūkumus jis nebuvo informuotas, turi teisę savo pasirinkimu iš pardavėjo reikalauti:

 • pakeisti netinkamos kokybės prekę tokia pat tinkamos kokybės preke;
 • atitinkamai sumažinti prekės kainą;
 • per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus ar atlyginti vartotojo išlaidas šalinant prekės trūkumus, jeigu to neatliko pardavėjas;
 • vienašališkai nutraukti pirkimo ir pardavimo sutartį bei pareikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

Terminai reikalavimams dėl prekių trūkumų pareikšti:

Kai nenustatytas prekės kokybės garantijos ar tinkamumo naudoti terminas, tai pirkėjas reikalavimus dėl prekės trūkumų gali pareikšti ne vėliau kaip per dvejus metus nuo prekės perdavimo dienos. Terminas reikalavimams dėl gabenamų ar paštu siunčiamų prekių trūkumų pareikšti skaičiuojamas nuo jų atgabenimo į paskirties vietą dienos.
Kai yra nustatytas prekės kokybės garantijos terminas, reikalavimai dėl prekės trūkumų gali būti reiškiami, jeigu trūkumai nustatyti per garantijos terminą. Kai sutartyje nustatytas trumpesnis nei dveji metai prekės kokybės garantijos terminas ir prekės trūkumai nustatyti pasibaigus šiam terminui, tačiau nepraėjus daugiau kaip dvejiems metams nuo prekės perdavimo dienos, pardavėjas atsako už daikto trūkumus, jeigu pirkėjas įrodo, kad trūkumas atsirado iki prekės perdavimo.

PREKIŲ KEITIMAS

Jei vartotojas nusiperka tinkamos kokybės, tačiau netinkamos formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo ne maisto prekę ir jeigu daiktas nebuvo naudojamas, nesugadintas ir nepraradęs prekinės išvaizdos, tai ne vėliau kaip per 14 dienų nuo daikto perdavimo jam, turėdamas kasos aparato kvitą ar kitus įrodymus iš kurio pardavėjo jį pirko, turi teisę pareikalauti pakeisti nusipirktą daiktą analogišku kitos formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktu. Jeigu pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, pirkėjas per 14 dienų gali grąžinti prekę pardavėjui ir atgauti už ją sumokėtus pinigus. Prekės keičiamos ar grąžinamos prekės pirkimo vietoje arba kitoje pardavėjo nurodytoje, bet pirkėjui patogioje vietoje.Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėse nustatyta, kad kai kurių tinkamos kokybės prekių pirkėjas negali reikalauti pakeisti. Tai parfumerijos ir kosmetikos preparatai, spausdintos knygos, apatiniai drabužiai, kūdikių drabužėliai, laikrodžiai, perlai, brangakmeniai ir taurieji metalai bei jų dirbiniai, išskyrus dirbtinę bižuteriją, optikos ir fotografijos aparatai, baldai, garso ir vaizdo aparatūra, šviestuvai, patalynės reikmenys, žaislai ir žaidimai, išskyrus sporto reikmenis ir kt.

Vartojimo ginčas – iš vartojimo sutarties kilęs vartotojo ir pardavėjo ar paslaugų teikėjo nesutarimas dėl įsigytų prekių ar paslaugų, kurio metu vartotojas reiškia turtinį reikalavimą pardavėjui ar paslaugos teikėjui.

 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba užtikrina vartotojų teisių apsaugą, ne teismo tvarka sprendžia vartotojų ir pardavėjų, paslaugų teikėjų ginčus, prižiūri, ar rinkai tiekiami ne maisto produktai atitinka ne maisto produktų saugą, kokybę, ženklinimą nustatančių teisės aktų reikalavimus, įstatymų nustatyta tvarka kontroliuoja sutarčių standartines sąlygas ir ginčija nesąžiningas vartojimo sutarčių sąlygas, atlieka turizmo paslaugų teikėjų veiklos priežiūrą, vykdo reklamos priežiūrą, tiria nesąžiningą komercinę veiklą, taiko įstatymų nustatytas poveikio priemones, gina vartotojų viešąjį interesą ir kt.

 

Kur kreiptis dėl ginčo su pardavėju ar paslaugos teikėju?

Vartotojas, manantis, kad jo teisės ir teisėti interesai buvo pažeisti (pavyzdžiui, įsigijus nekokybišką prekę ar paslaugą, negavus visų ar dalies prekių ar paslaugų, dėl pardavėjo ar paslaugos teikėjo veiksmų patyrus materialinę žalą ar kt.), vadovaujantis Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 21 straipsnio 1 dalimi, pirmiausia privalo raštu kreiptis į pardavėją ar paslaugos teikėją ir nurodyti savo reikalavimą. Verslininkas privalo neatlygintinai išnagrinėti vartotojo kreipimąsi ir, kai nesutinka su vartotojo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nuo vartotojo kreipimosi gavimo dienos, pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Jeigu pardavėjas ar paslaugos teikėjas netenkina vartotojo reikalavimo, jį tenkina iš dalies, arba nepateikia atsakymo per 14 dienų, vartotojas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą dėl ginčo nagrinėjimo alternatyvia (ginčų sprendimo ne teisme) tvarka (nuoroda į kreipimosi tvarką: http://vvtat.lt/lt/vartotojams/kaip_pateikti_prasyma.html).

 

Kitos vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos:

 1. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba – vartotojų ir elektroninių ryšių paslaugų teikėjų arba pašto paslaugos teikėjų ginčai dėl Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir Lietuvos Respublikos pašto įstatymo reglamentuojamų santykių;
 2. Lietuvos bankas – vartojimo ginčai dėl finansinių paslaugų, nurodytų Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatyme;
 3. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija – vartotojų ir energetikos įmonių, geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo įmonių ginčai dėl apmokėjimo už suvartotą energiją ar paslaugas, dėl valstybės reguliuojamų kainų ir (ar) tarifų taikymo, dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją, dėl prisijungimo, energijos ir energijos išteklių tiekimo srautų balansavimo, taip pat kiti vartotojų ir energetikos įmonių ginčai energetikos srityje, nepriskirti Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos;
 4. Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos – vartotojų ir energetikos įmonių ginčai dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo, taip pat vartotojų ir energijos taupymo paslaugų teikėjų ginčus dėl energijos taupymo paslaugų teikimo;
 5. Lietuvos advokatūros advokatų taryba ar jos sudarytas organas – vartotojų ir advokatų ginčai dėl teisinių paslaugų.

            Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektas vartotojo prašymą išnagrinėja ir sprendimą priima ne vėliau kaip per 90 dienų nuo to laiko, kai gavo šio Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 23 straipsnio 3 dalyje nurodytus dokumentus, jeigu kiti įstatymai nenumato kitaip. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą vartotojo prašymo nagrinėjimas negali būti baigtas, ginčus nagrinėjanti institucija gali terminą pratęsti, bet ne ilgiau kaip 30 dienų.

SUKČIAVIMAS

Dažniausiai pasitaikantys sukčiavimo atvejai:

 1. Pranešimai telefonu apie artimus žmones ištikusias nelaimes (reikalaujama išpirka pinigais ar vertingais daiktais).
 2. Pranešimai SMS žinute apie laimėjimą loterijoje (dažniausiai reikalaujama pateikti papildymo kortelių kodus).
 3. Pranešimai SMS žinute ar telefonu, el. paštu su reikalavimu patikslinti asmeninės banko sąskaitos, mokėjimo kortelės duomenis, raktažodžius.
 4. Nepažįstamo asmens prašymas padėti pervesti pinigus iš užsienio per Jūsų asmeninę banko sąskaitą (reikalaujama pateikti banko sąskaitos, mokėjimo kortelės, asmens kodo duomenis).

NESKUBĖKITE VYKDYTI SUKČIŲ REIKALAVIMŲ:

 • Jei gavote pranešimą apie artimuosius ištikusią nelaimę, pirmiausia bandykite patys susisiekti su savo artimaisiais.
 • Atsiminkite, kad bankai niekada neprašo pateikti konfidencialios ar slaptos kliento informacijos nei internetu, nei el.paštu, nei telefonu, kokia problema beiškiltų, ji sprendžiama tik Jums nuvykus į banko skyrių.
 • Neatskleiskite savo asmeninių duomenų (asmens kodo, banko sąskaitos, mokėjimo kortelės, elektroninės bankininkystės slaptažodžių ir kt. duomenų) kitiems asmenims.
 • Jei nedalyvavote jokioje loterijoje, tai ir netikėkite laimėjimu.

Neįsileiskite į namus jokių nepažįstamų ar mažai pažįstamų asmenų. Valstybinių institucijų, teisėtvarkos pareigūnai privalo pateikti tarnybinį pažymėjimą su nuotrauka, be to, paprastai juos lydi seniūnijos darbuotojas.

Kilo klausimų? Daugiau informacijos galite rasti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto svetainėje www.vvtat.lt, taip pat konsultacijų telefonu (85) 262 67 60.