Pradžia

Tikslinės kompensacijos

 

Tikslinės kompensacijos

Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos skiriamos:

  1. asmenims, kuriems nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
  2. asmenims, kuriems nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

Slaugos išlaidų tikslinė kompensacija asmenims, kuriems nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis – 2,6 tikslinių kompensacijų bazės dydžio.

Slaugos išlaidų tikslinė kompensacija asmenims, kuriems nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis yra 1,9 tikslinių kompensacijų bazės dydžio.

Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skiriamos:

  1. asmenims, kuriems nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis;
  2. asmenims, kuriems nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija asmenims, kuriems nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis yra 1,1 tikslinių kompensacijų bazės dydžio.

Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija asmenims, kuriems nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis yra 0,6 tikslinių kompensacijų bazės dydžio.

Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos vaikams, kuriems iki 2005 m. birželio 30 d. buvo nustatyta sunki ar vidutinė negalia, arba vaikams, kuriems iki 2018 m. gruodžio 31 d. buvo nustatytas sunkus arba vidutinis neįgalumo lygis, iki jiems nustatytos negalios termino pabaigos skiriamos ir mokamos netaikant reikalavimo nustatyti specialųjį nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikį.

Šiuo atveju priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija vaikams, kuriems nustatyta sunki negalia arba sunkus neįgalumo lygis, yra vienos tikslinių kompensacijų bazės dydžio, o ši kompensacija vaikams, kuriems nustatyta vidutinė negalia arba vidutinis neįgalumo lygis, – 0,5 tikslinių kompensacijų bazės dydžio.

Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos vaikams, kuriems iki 2005 m. birželio 30 d. buvo nustatyta visiška negalia, iki jiems nustatyto visiškos negalios termino pabaigos skiriamos ir mokamos netaikant reikalavimo nustatyti specialųjį nuolatinės slaugos poreikį ir yra 2,5 tikslinių kompensacijų bazės dydžio.

Teisė gauti tikslinę kompensaciją iki negalios, kuri buvo nustatyta iki 2005 m. birželio 30 d., arba specialiojo nuolatinės slaugos ar priežiūros (pagalbos) poreikio, kuris buvo nustatytas iki 2018 m. gruodžio 31 d., termino pabaigos išsaugoma šiems asmenims:

1) neįgaliesiems, kuriems nustatytos negalios priežastis „nuo vaikystės“;

2) neįgaliesiems, pripažintiems tokiais iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukako 24 metai, taip pat asmenims, kurie dėl ligos ar traumos, atsiradusios, iki jiems sukako 24 metai, padarinių neįgaliais pripažinti po 24 metų sukakties dienos, tačiau ne vėliau kaip iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukako 26 metai;

3) 60 procentų ir daugiau darbingumo netekusiems asmenims, kuriems specialusis nuolatinės slaugos arba nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis nustatytas iki 2018 m. gruodžio 31 d. galiojusia tvarka;

4) senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems specialusis nuolatinės slaugos arba nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis nustatytas iki 2018 m. gruodžio 31 d. galiojusia tvarka.

Dokumentai, reikalingi tikslinei kompensacijai gauti:

  1. prašymas;
  2. Lietuvos Respublikos piliečio pasas arba Lietuvos Respublikos pasas, asmens tapatybės kortelė, arba leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
  3. pažyma,  išduota Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos apie nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos ar priežiūros (pagalbos) poreikį;
  4. asmens, turinčio teisę gauti slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, vieno iš tėvų (įtėvių), globėjo ar rūpintojo asmens dokumentai;

Kas, kur ir kada gali kreiptis dėl tikslinių kompensacijų?

Tikslinės kompensacijos skiriamos ir mokamos pagal asmenų, turinčių teisę gauti šias išmokas, gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje arba vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais.

Tikslinės kompensacijos skiriamos asmenų, turinčių teisę gauti šias išmokas, arba jų globėjų ar rūpintojų prašymu. Tikslinės kompensacijos 18 metų nesukakusiems asmenims skiriamos jų tėvų (įtėvių), globėjų ar rūpintojų prašymu.

Savivaldybės administracija sprendimą dėl tikslinės kompensacijos skyrimo privalo priimti ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo prašymo skirti tikslinę kompensaciją su visais reikiamais dokumentais arba papildomų dokumentų gavimo.

Tikslinės kompensacijos skiriamos ir mokamos nuo teisės gauti tikslinę kompensaciją atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 6 mėnesius iki dokumentų tikslinei kompensacijai skirti gavimo savivaldybės administracijoje dienos.

Teisės gauti tikslinę kompensaciją atsiradimo diena laikoma diena, nuo kurios asmeniui nustatomas specialusis nuolatinės slaugos arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis

Tikslinė kompensacija skiriama laikotarpiui, kurį tikslinės kompensacijos gavėjas turi teisę gauti šią išmoką. 

Daugiau informacijos apie tikslines kompensacijas rasite:

Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatyme

 PRAŠYMO TIKSLINEI KOMPENSACIJAI GAUTI FORMA (SP-6)