Pradžia

Tikslinės kompensacijos

Tikslinės kompensacijos

Asmenys, turintys teisę gauti tikslinę kompensaciją:

  1. Asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, skiriama ir mokama slaugos išlaidų tikslinė kompensacija.
  2. Asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, ir vaikams, kuriems nustatytas sunkus arba vidutinis neįgalumo lygis, skiriama ir mokama priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija.

Asmenims, tuo pačiu metu turintiems teisę gauti slaugos išlaidų tikslinę kompensaciją ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, skiriama ir mokama didesnė tikslinė kompensacija.

Tikslinių kompensacijų dydžiai:

  1. Slaugos išlaidų tikslinė kompensacija yra 2,5 tikslinių kompensacijų bazės dydžio (280 Eur).
  2. Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija yra šių dydžių:

1) asmenims, netekusiems 75–100 procentų darbingumo, ir vaikams, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis, – 1 tikslinių kompensacijų bazės dydžio (112 Eur);

2) asmenims, netekusiems 60–70 procentų darbingumo, vaikams, kuriems nustatytas vidutinis neįgalumo lygis, ir asmenims, sukakusiems Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatytą senatvės pensijos amžių, – 0,5 tikslinių kompensacijų bazės dydžio (56 Eur).

Dokumentai, reikalingi tikslinei kompensacijai gauti:

  1. prašymas;
  2. Lietuvos Respublikos piliečio pasas arba Lietuvos Respublikos pasas, asmens tapatybės kortelė, arba leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
  3. pažyma,  išduota Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos apie nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos ar priežiūros (pagalbos) poreikį;
  4. asmens, turinčio teisę gauti slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, vieno iš tėvų (įtėvių), globėjo ar rūpintojo asmens dokumentai;

Kas, kur ir kada gali kreiptis dėl tikslinių kompensacijų?

Tikslinės kompensacijos skiriamos ir mokamos pagal asmenų, turinčių teisę gauti šias išmokas, gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje arba vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais.

Tikslinės kompensacijos skiriamos asmenų, turinčių teisę gauti šias išmokas, arba jų globėjų ar rūpintojų prašymu. Tikslinės kompensacijos 18 metų nesukakusiems asmenims skiriamos jų tėvų (įtėvių), globėjų ar rūpintojų prašymu.

Savivaldybės administracija sprendimą dėl tikslinės kompensacijos skyrimo privalo priimti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo skirti tikslinę kompensaciją su visais reikiamais dokumentais arba papildomų dokumentų gavimo.

Tikslinės kompensacijos skiriamos ir mokamos nuo teisės gauti tikslinę kompensaciją atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 mėnesių iki dokumentų tikslinei kompensacijai skirti gavimo savivaldybės administracijoje dienos.

Teisės gauti tikslinę kompensaciją atsiradimo diena laikoma diena, kurią asmeniui nustatomas specialusis nuolatinės slaugos arba nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis arba vaikui nustatomas sunkus arba vidutinis neįgalumo lygis.

Tikslinė kompensacija skiriama laikotarpiui, kurį tikslinės kompensacijos gavėjas turi teisę gauti šią išmoką. 

 

Daugiau informacijos apie tikslines kompensacijas rasite:

Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatyme

 

PRAŠYMO TIKSLINEI KOMPENSACIJAI GAUTI FORMA (SP-6 (2))