. Pradžia

Informacija apie socialines paslaugas

Informacija apie socialines paslaugas

Socialinės paslaugos

Socialinių paslaugų rūšys

 • Bendrosios socialinės paslaugos.
 • Specialiosios socialinės paslaugos.
 1. BENDROSIOS SOCIALINĖS PASLAUGOS
 • Maitinimo organizavimas.
 • Transporto organizavimas.
 • Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas.
 • Kitos bendrosios socialinės paslaugos.

Dokumentai, reikalingi bendrosioms socialinėms paslaugoms gauti:

 1. Prašymas
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (LR piliečio pasas ar tapatybės kortelė, leidimas nuolat gyventi Lietuvoje).
 3. Pažyma iš seniūnijos apie deklaruotą gyvenamąją vietą.
 4. Pažyma apie šeimos sudėtį (iš seniūnijos, kurioje asmuo deklaravęs gyvenamąją vietą).
 5. Pažyma apie asmens (šeimos narių) už 3 mėnesius iki kreipimosi dėl paslaugų gavimo arba kreipimosi mėnesio gaunamas pajamas.
 6. Pensininko ar neįgaliojo pažymėjimo kopija.
 7. Kiti dokumentai, patikslinantys socialinių paslaugų skyrimo tikslingumą, pagal būtinumą.
 1. SPECIALIOSIOS SOCIALINĖS PASLAUGOS
 • Socialinė priežiūra (pagalba į namus).
 • Socialinė globa:

- dienos socialinė globa institucijoje;

- dienos socialinė globa asmens namuose;

- trumpalaikė socialinė globa;

- ilgalaikė socialinė globa.

Dokumentai, reikalingi specialiosioms socialinėms paslaugoms gauti:

 1. Prašymas.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (LR piliečio pasas ar tapatybės kortelė, leidimas nuolat gyventi Lietuvoje).
 3. Pažyma iš seniūnijos apie deklaruotą gyvenamąją vietą.
 4. Pažyma apie šeimos sudėtį iš seniūnijos, kurioje asmuo (šeima) deklaravęs gyvenamąją vietą arba faktiškai gyvena.
 5. Vaiko (vaikų) gimimo liudijimo (liudijimų) kopija (kopijos).
 6. Santuokos, ištuokos ar mirties liudijimų kopijos (jei yra).
 7. Pažyma apie asmens (šeimos narių) už tris mėnesius iki kreipimosi dėl paslaugų skyrimo arba kreipimosi mėnesio gaunamas pajamas.
 8. Pensininko ar neįgaliojo pažymėjimo kopija.
 9. Kiti dokumentai, patikslinantys socialinių paslaugų teikimo reikalingumą pagal būtinumą.

Mokėjimas už socialines paslaugas

 • Mokėjimo už socialines paslaugas dydis asmeniui (šeimai) nustatomas individualiai, atsižvelgiant į teikiamų asmeniui (šeimai) socialinių paslaugų rūšį ir asmens (šeimos narių) finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas.

Mokėjimas už bendrąsias socialines paslaugas

 • Nemokamai teikiamos : informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne, specialiųjų poreikių lygio nustatymas, aprūpinimas kompensacine technika, bei maitinimo organizavimo paslaugos.
 • Už kitas bendrąsias paslaugas (asmens higienos ir priežiūros, transporto ir kt) asmenys (šeimos) moka pagal patvirtintą tų paslaugų teikimo ir mokėjimo už jas tvarką.
 1. Mokėjimas už socialinę priežiūrą (pagalba į namus)
 • Nemokamai socialinė priežiūra (pagalba į namus) teikiama:

- asmeniui (šeimai), teisės aktų nustatyta tvarka gaunančiam socialinę pašalpą;

- asmeniui (šeimai), kurio pajamos vienam šeimos nariui  per mėnesį yra mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį.

 • Asmenys (šeimos), kurių pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra didesnės kaip 2 VRP moka iki 20 proc. asmens (šeimos) pajamų, tačiau atskaičius nustatytą asmens (šeimos) mokėjimo už socialinę priežiūrą dalį, asmens(vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mėnesio pajamos negali likti mažesnės už VRP dvigubą dydį.
 1. Mokėjimas už dienos socialinę globą
 • Vieno gyvenančio asmens mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis neturi viršyti 20 procentų asmens pajamų.
 • Asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui neviršija valstybės remiamų pajamų trigubo dydžio, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis neturi viršyti 20 procentų asmens pajamų.
 • Asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui viršija valstybės remiamų pajamų trigubą dydį, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis neturi viršyti 50 procentų asmens pajamų.
 1. Mokėjimas už trumpalaikę socialinę globą
 • Nemokamai trumpalaikė socialinė globa teikiama:

- 7 kalendorines dienas krizių atvejais, kai socialinės rizikos suaugęs asmuo patiria fizinį ar psichologinį smurtą ar kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, sveikatai ar gyvybei;

- likusiam be tėvų globos vaikui ir socialinės rizikos vaikui.

 • Asmens mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą trumpalaikę socialinę globą dydis neturi viršyti 80 procentų asmens pajamų.
 • Asmenys gaunantys slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, visa šios kompensacijos dalis (100 procentų) skiriama mokėjimui už trumpalaikę socialinę globą padengti.
 1. Mokėjimas už ilgalaikę socialinę globą
 • Nemokamai ilgalaikė socialinė globa teikiama :

- likusiam be tėvų globos vaikui ir socialinės rizikos vaikui.

 • Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį neturi viršyti 80 procentų asmens pajamų, jeigu asmens turto vertė mažesnė už jo gyvenamosios vietos nustatytą turto vertės normatyvą.
 • Jeigu suaugusio asmens turto vertė didesnė už jo gyvenamosios vietos nustatytą turto vertės normatyvą, mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį padidėja vienu procentu, skaičiuojant nuo turto vertės, viršijančios normatyvą.
 • Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą vaikui su negalia dydis nustatomas neatsižvelgiant į asmens turtą ir neturi viršyti 80 procentų vaiko pajamų.
 • Asmenys, laikinai išvykę iš ilgalaikę socialinę globą teikiančios socialinių paslaugų įstaigos, už išvykimo laiką moka 30 procentų jiems nustatyto mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydžio.
 • Asmenys gaunantys slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, visa šios kompensacijos dalis (100 procentų) skiriama mokėjimui už ilgalaikę socialinę globą padengti.

KAS IR KUR GALI KREIPTIS DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ?

Paslaugas norintis gauti arba jo įgaliotas asmuo turėtų kreiptis:

 • dėl bendrųjų paslaugų teikimo į paslaugas teikiančias organizacijas;
 • dėl specialiųjų paslaugų į seniūnijose dirbančius socialinio darbo organizatorius, kurie paruoš reikiamus dokumentus.
 • kilus neaiškumams - į Socialinės paramos skyriaus vedėją Ievą Kananovič, Vilniaus g. 61, 102 kab., tel. 8 382 30278, 8 682 41701, el.p. ieva.kananovic@sirvintos.lt

Daugiau informacijos apie socialines paslaugas galima rasti:

 1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme.
 2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakyme Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ , Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014-06-16 įsakyme Nr.A1-321 ,,Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakyme Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ pakeitimo“.
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-06-14 nutarime Nr.583 ,,Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-12-23 nutarime Nr.1485 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-06-14 nutarimo Nr.583 ,,Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
 4. Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2010-09-30 sprendimu Nr. 1-168 patvirtintame ,,Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos apraše“, Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015-01-29 sprendime Nr. 1-18 ,,Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2010-09-30 sprendimo Nr. 1-168 ,, ,,Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo“ dalinio pakeitimo“.
 5. Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2017-01-26 sprendimu Nr. 1-9 patvirtintame ,,Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų asmeniui skyrimo Širvintų rajone tvarkos aprašo patvirtinimo“.