. Pradžia

Nuostatai

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2009 m. vasario 27 d. Nr. 1-36

Širvintos 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr.55-1049; 2008, Nr.113-4290) 16 str. 2 d. 10 p., 18 str. 1 d. ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo (1995, Nr. 104-2322) 5 str.,

Širvintų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.    Patvirtinti Širvintų rajono savivaldybės administracijos nuostatus (pridedama).

2.    Įgalioti Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti šio sprendimo 1 punktu patvirtintus Savivaldybės administracijos nuostatus ir juos įregistruoti juridinių asmenų registre.

3.    Pripažinti netekusiais galios Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2003 m. balandžio 24 d. sprendimą Nr. 16 „Dėl administracijos nuostatų tvirtinimo“, Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gegužės 26 sprendimą Nr. 107 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės administracijos nuostatų dalinio pakeitimo“.

 

 Savivaldybės meras                                                                                  Kęstutis Pakalnis 

 

 

 

PATVIRTINTA

Širvintų rajono savivaldybės tarybos

2009 m. vasario 27 d.

sprendimu Nr. 1-36 

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

NUOSTATAI 

I.       BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Širvintų rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybės administracija) yra Širvintų rajono savivaldybės įstaiga, visiškai išlaikoma iš Širvintų rajono savivaldybės biudžeto, atliekanti viešojo administravimo funkcijas.

2. Savivaldybės administracija yra atskaitinga Savivaldybės tarybai.

3. Savivaldybės administraciją steigia, reorganizuoja ar likviduoja Savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba).

4. Savivaldybės administracijos steigėja yra Širvintų rajono savivaldybės taryba.

5. Savivaldybės administracija turi juridinio asmens statusą. Savivaldybės administracija turi herbinį antspaudą ir sąskaitų bankuose.

6. Savivaldybės administracijos buveinė: Vilniaus g. 61, LT – 19120 Širvintos.

7. Savivaldybės administracija veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos įstatymu, Viešojo administravimo įstatymu, Valstybės tarnybos įstatymu, Biudžetinių įstaigų įstatymu, kitais teisės aktais, nustatančiais savivaldybių veiklą, Savivaldybės tarybos sprendimais ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais bei šiais nuostatais.

8. Savivaldybės administracijos struktūrą, jos veiklos nuostatus ir darbo užmokesčio fondą, didžiausią leistiną valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš savivaldybės biudžeto, skaičių Savivaldybės mero teikimu tvirtina arba keičia Širvintų rajono savivaldybės taryba, o pareigybes tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.

9. Savivaldybės administracijos įgaliojimai nėra susiję su savivaldybės tarybos įgaliojimų pabaiga. 

 

II. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

 

10.    Savivaldybės administracija:

10.1. savivaldybės teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina;

10.2. įgyvendina įstatymus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, nereikalaujančius savivaldybės tarybos sprendimų;

10.3. įstatymų nustatyta tvarka organizuoja savivaldybės biudžeto pajamų, išlaidų ir kitų piniginių išteklių buhalterinės apskaitos tvarkymą, organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės turto valdymą ir naudojimą;

10.4. administruoja viešųjų paslaugų teikimą;

10.5. per įgaliotus valstybės tarnautojus atstovauja savivaldybei savivaldybės įmonių ir akcinių bendrovių valdymo organuose;

10.6. rengia savivaldybės institucijų sprendimų ir potvarkių projektus;

10.7. atlieka Savivaldybės tarybos sekretoriato, jeigu yra įsteigtas, Savivaldybės mero, Tarybos narių ir Savivaldybės kontrolieriaus finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą;

10.8. atlieka kitas įstatymų, kitų teisės aktų ir Savivaldybės tarybos sprendimų nustatytas funkcijas. 

 

III. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪRA, KOMPETENCIJA 

 

11. Savivaldybės vykdomoji institucija (vykdomosios institucijos) – Savivaldybės administracijos direktorius, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas (jeigu šiai pareigybei suteikiami vykdomosios institucijos įgaliojimai), turintys viešojo administravimo teises ir pareigas. Savivaldybės administracijos direktorius pavaldus Savivaldybės tarybai, atskaitingas Savivaldybės tarybai ir merui.

12. Savivaldybės administracija yra savivaldybės įstaiga, kurią sudaro struktūriniai padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir struktūriniai teritoriniai padaliniai – seniūnijos (savivaldybės administracijos filialai).

13. Savivaldybės administracijos direktorius vadovauja Savivaldybės administracijai. Jis yra įstaigos vadovas.

14. Savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo ir atleidimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas ir Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas.

15. Savivaldybės administracijos direktorius į pareigas skiriamas mero teikimu Savivaldybės tarybos sprendimu Savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu. Savivaldybės administracijos direktoriaus kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas į pareigas skiriamas Savivaldybės administracijos direktoriaus siūlymu, Savivaldybės mero teikimu, Savivaldybės tarybos sprendimu politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu.

16. Savivaldybės administracijos direktoriaus atostogų ar ligos metu, taip pat kai jis laikinai negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių, Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir kituose įstatymuose, taip pat kituose teisės aktuose, reglamento nustatyta tvarka atlieka savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas.

17. Tarnybines nuobaudas Savivaldybės administracijos direktoriui (direktoriaus pavaduotojui) už tarnybinius nusižengimus skiria Savivaldybės taryba. Tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūra pradedama mero iniciatyva arba remiantis jo gauta rašytine informacija apie Savivaldybės administracijos direktoriaus (direktoriaus pavaduotojo) tarnybinius nusižengimus.

18. Pasibaigus Savivaldybės administracijos direktoriaus, administracijos direktoriaus pavaduotojo kadencijai, jei šias pareigas ėję asmenys nepaskiriami naujai kadencijai arba jei Savivaldybės administracijos direktorius, administracijos direktoriaus pavaduotojas atsistatydina ar atleidžiamas iš pareigų, išskyrus atleidimą už tarnybinius nusižengimus, šie asmenys turi teisę Vyriausybės nustatyta tvarka grįžti į iki paskyrimo Savivaldybės administracijos direktoriumi, direktoriaus pavaduotoju eitas pareigas, o kai tokios galimybės nėra, – į kitas tos pačios ar žemesnės kategorijos pareigas, jeigu eitos pareigos pagal teisės aktus priskiriamos valstybės tarnautojų (išskyrus politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo pareigas) pareigoms.

19. 18 dalyje nustatytu atveju Savivaldybės administracijos direktorius, administracijos direktoriaus pavaduotojas turi teisę grįžti į iki išrinkimo Savivaldybės tarybos nariais eitas pareigas, jeigu jie ėjo šias pareigas savivaldybės ar valstybės biudžetinėje ar viešojoje įstaigoje arba savivaldybės kontroliuojamoje įmonėje, o kai tokios galimybės nėra, – į kitas pareigas savivaldybės ar valstybės biudžetinėje ar viešojoje įstaigoje arba savivaldybės kontroliuojamoje įmonėje. Jeigu šie asmenys iki paskyrimo Savivaldybės administracijos direktoriumi, direktoriaus pavaduotoju tokių pareigų nėjo arba atsisakė pasiūlytų kitų žemesnės kategorijos pareigų, pagal teisės aktus priskiriamų valstybės tarnautojų (išskyrus politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo pareigas) pareigoms, arba kitų pareigų savivaldybės ar valstybės biudžetinėje ar viešojoje įstaigoje arba savivaldybės kontroliuojamoje įmonėje, jiems išmokamos atitinkamai 2 mėnesių savivaldybės administracijos direktoriaus, administracijos direktoriaus pavaduotojo darbo užmokesčio dydžio išeitinės išmokos. Šios išmokos išmokamos per 2 mėnesius lygiomis dalimis kas mėnesį. Jeigu asmuo pradeda eiti pareigas valstybės tarnyboje anksčiau negu po 2 mėnesių, likusi neišmokėta išmokos dalis nemokama.

20. Savivaldybės administracijos direktoriaus (direktoriaus pavaduotojo) kompetenciją, funkcijas ir atsakomybę nustato jų pareigybių aprašymai. Pareigybių aprašymus tvirtina Savivaldybės taryba.

21. Savivaldybės administracijos direktorius:

21.1. tiesiogiai ir asmeniškai atsako už įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais;

21.2. tiesiogiai įgyvendindamas įstatymus, Vyriausybės ir Savivaldybės tarybos sprendimus, gali kreiptis į valstybinio administravimo subjektus, leisti įsakymus, privalomus Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams, Savivaldybės administracijos filialams – seniūnijoms ir į struktūrinius padalinius neįeinantiems valstybės tarnautojams, taip pat jam priskirtos kompetencijos klausimais – savivaldybės gyventojams ir kitiems savivaldybės teritorijoje esantiems subjektams;

21.3. organizuoja Savivaldybės administracijos darbą, tvirtina Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir Savivaldybės administracijos filialų – seniūnijų veiklos nuostatus, atsako už vidaus administravimą savivaldybės administracijoje;

21.4. administruoja asignavimus, Savivaldybės tarybos skirtus Savivaldybės administracijai;

21.5. Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka administruoja savivaldybės biudžeto asignavimus ir kitus piniginius išteklius, organizuoja savivaldybės biudžeto vykdymą ir atsako už savivaldybės ūkinę bei finansinę veiklą, administruoja savivaldybės turtą;

21.6. įstatymų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir iš jų atleidžia savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir kitus savivaldybės administracijos darbuotojus, atlieka kitas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir Savivaldybės tarybos jam paskirtas personalo valdymo funkcijas;

21.7. koordinuoja ir kontroliuoja viešąsias paslaugas teikiančių subjektų darbą, atlieka kitas pagal įstatymus ir Savivaldybės tarybos sprendimus jam priskirtas savivaldybės juridinių asmenų valdymo funkcijas;

21.8. organizuoja Savivaldybės tarybos narių, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymą;

21.9. Savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka atsiskaito už savo ir Savivaldybės administracijos veiklą teikdamas veiklos ataskaitas Savivaldybės tarybai ir merui;

21.10. Savivaldybės tarybos reglamento nustatyta tvarka ir terminais, bet ne rečiau kaip kartą per metus, informuoja Savivaldybės gyventojus apie savo veiklą;

21.11. teikia Savivaldybės merui siūlymus dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus Savivaldybės administracijoje;

21.12. Savivaldybės administracijos direktorius priima sprendimus šiais klausimais:

21.12.1. dėl nuosavybės teisės į pastatus pripažinimo;

21.12.2.  dėl žalos atlyginimo;

21.12.3.  dėl licencijų ir leidimų išdavimo;

21.12.4.  dėl moksleivių maitinimo, vaikų globos ir apgyvendinimo vaikų globos įstaigose;

21.12.5.  dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo, globėjo (rūpintojo ) paskyrimo bei vaiko gyvenamosios vietos nustatymo;

21.12.6.  dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) panaikinimo;

21.12.7.  dėl vaiko globėjo (rūpintojo) pakeitimo, nušalinimo, kai vaikui nustatyta laikinoji globa (rūpyba);

21.12.8.  dėl šeimų, auginančių nepilnametį vaiką (-us), įrašymo į socialinės rizikos šeimų, auginančių nepilnamečius vaikus, apskaitą;

21.12.9.  dėl šeimų išrašymo iš socialinės rizikos šeimų, auginančių nepilnamečius vaikus, apskaitos;

21.12.10. tvirtina specialiuosius ir detaliuosius planus;

21.12.11. dėl socialinės paramos ir kompensacijų;

21.12.12. dėl žemės sklypų ribų suformavimo specialiųjų planų rengimo;

21.12.13. dėl žemės sklypų detaliųjų planų rengimo;

21.12.14. dėl žemės reformos žemėtvarkos projektų (savivaldybės lygmens specialiuosius planus);

21.12.15. dėl sklypų dydžių ir ribų, naudojimo apribojimų bei sklypų apskaičiuotos vertės suderinimo;

21.12.16. dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų ūkininko ūkio sodybos formavimui;

21.12.17. dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo žemės sklypų naudotojams ir savininkams;

21.12.18. dėl statybos leidimų ir leidimų griauti pastatus;

21.12.19. dėl adresų suteikimo, pakeitimo ir panaikinimo;

21.12.20. dėl žemės ūkio paskirties sklypų padalinimo projektų;

21.12.21. dėl civilinės saugos funkcijos vykdymo.

22. Savivaldybės administracijos direktorius jam įstatymų nustatytus ir Savivaldybės tarybos perduotus įgaliojimus, išskyrus 21.4. ir 21.5. punktuose nustatytus įgaliojimus, turi teisę, kiek ji neapribota Savivaldybės tarybos sprendimu, pavesti vykdyti Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas atsiskaito Savivaldybės administracijos direktoriui, o prireikus – ir Savivaldybės tarybai.

23. Kai savivaldybės teritorijoje laikinai įvedamas tiesioginis valdymas, Savivaldybės administracijos direktorius ir jo pavaduotojas yra pavaldūs ir atskaitingi Vyriausybės įgaliotiniui. 

 

IV.  SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

24. Pagrindiniai Savivaldybės administracijos padaliniai yra skyriai. Jie vykdo savivaldybės institucijų formuojamą savivaldybės politiką ir atsako už tam tikrą savivaldybės veiklos sritį.

25. Savivaldybės administracijos struktūrinių ir struktūrinių teritorinių padalinių kompetenciją, funkcijas, atsakomybę, darbo organizavimą ir vidaus struktūrą nustato šių padalinių nuostatai. Padalinių nuostatus tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.

26.  Savivaldybės administracijos padalinio steigimas, struktūros tikslinimas ar likvidavimas nustatomas atskiru Savivaldybės tarybos sprendimu.

27. Savivaldybės administracijos padaliniai privalo palaikyti tarpusavio ryšius taip, kad galėtų efektyviai vykdyti savo administracines funkcijas.

28. Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų tarnybos sąlygos ir tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme. Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai yra atskaitingi Savivaldybės administracijos direktoriui.

29. Darbuotojų kompetenciją, funkcijas ir atsakomybę nustato administracijos darbuotojų pareigybių aprašymai. Savivaldybės administracijos darbuotojų pareigybių aprašymus rengia padalinio vadovas, tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.

30. Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, negali būti Savivaldybės, kurioje jie dirba, tarybos nariais. 

 

V. ADMINISTRACIJOS VEIKLOS PLANAVIMAS 


31. Savivaldybės administracijos padaliniai savo veiklą organizuoja pagal metų ir mėnesinius planus. Metiniai planai pateikiami Savivaldybės administracijos direktoriui iki gruodžio 15 dienos, o mėnesiniai – likus 5 darbo dienoms iki kito mėnesio pradžios.

32. Remdamasis padalinių planais Savivaldybės administracijos direktorius teikia pasiūlymus Tarybai, Savivaldybės merui dėl strateginio planavimo, ilgalaikių socialinių, kultūrinių, ūkinių, investicinių, demografinių, nusikalstamumo prevencijos, ekologinių, sveikatos ir kitų programų projektų rengimo.

33. Planų vykdymą organizuoja ir kontroliuoja padalinių vadovai ir Savivaldybės administracijos direktorius.

34. Administracijos darbo planų vykdymo klausimai svarstomi Administracijos padalinių posėdžiuose ir pasitarimuose.

35. Posėdžiai ir pasitarimai šaukiami Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtu laiku. Juose privalo dalyvauti skyrių vedėjai, kitų padalinių vadovai. Administracijos padalinių pasitarimai paprastai rengiami kiekvieną pirmadienį. Į pasitarimus gali būti kviečiami Savivaldybės meras, mero pavaduotojas, mero patarėjas, Tarybos komitetų pirmininkai, savivaldybės įmonių, įstaigų, organizacijų atstovai, tiesiogiai susiję su nagrinėjamais klausimais. Savivaldybės administracijos direktorius gali leisti padalinio vedėjui nedalyvauti posėdyje ar pasitarime, jeigu jame nesvarstomi su jo funkcijomis ir pareigomis susiję klausimai. Savivaldybės administracijos direktorius gali rengti išvažiuojamuosius posėdžius seniūnijose. Posėdžius ir pasitarimus veda Savivaldybės administracijos direktorius, jo nesant – direktoriaus pavaduotojas. Apie pasitarimą ar posėdį kiekvienam dalyviui turi būti pranešta ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas iki jo pradžios. Jeigu pasitarime nedalyvavo Savivaldybės meras, apie rezultatus jis informuojamas. Visus Savivaldybės administracijos posėdžius ir pasitarimus techniškai aptarnauja Dokumentų valdymo ir vietinio ūkio skyrius. Jeigu posėdžio metu nepavyksta pašalinti visų nesutarimų, posėdžio pasitarimo protokolai įteikiami Savivaldybės merui, kuris priima galutinį sprendimą. Protokolai (originalai) laikomi Dokumentų valdymo ir vietinio ūkio skyriuje kartu su atitinkama kita medžiaga. 

 

VI. DARBO SANTYKIAI IR DARBO APMOKĖJIMAS 

 

36. Savivaldybės administracijos darbuotojų santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti teisės aktai.

37. Savivaldybės administracijos darbuotojų darbo užmokestis nustatomas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

VII. LĖŠOS IR TURTAS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA 

 

38. Savivaldybės turtą Savivaldybės administracija valdo ir naudoja patikėjimo teise Biudžetinių įstaigų įstatymo, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo, Tarybos sprendimų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

39. Savivaldybės administracija turi teisę gauti paramą ir labdarą, gali turėti nebiudžetinių lėšų, kurios naudojamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

VIII. VEIKLOS KONTROLĖ 

 

40. Savivaldybės administracijos veiklą kontroliuoja Savivaldybės taryba ir Savivaldybės kontrolierius pagal savo kompetenciją, Savivaldybės administracijos finansinė veikla kontroliuojama įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_____________________________________