Pradžia

Transporto išlaidų kompensacija ir lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacija

Transporto išlaidų kompensacija ir lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacija

Transporto išlaidų ir lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijas neįgaliesiems iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų moka:

- asmenims, gaunantiems valstybines socialinio draudimo, nukentėjusių asmenų ar mokslininkų valstybines pensijas, – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai (toliau vadinama – Fondo valdybos teritoriniai skyriai);

- kitiems asmenims – savivaldybių administracijos;

- šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką, – savivaldybių administracijos.

Transporto išlaidų kompensacija, kuri yra 25 procentų bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžio (9,5 Eur), sutrikusią judėjimo funkciją turintiems asmenims mokama kas mėnesį. Ši kompensacija mokama už einamąjį mėnesį asmeniui arba jo tėvams, arba globėjams (rūpintojams) ir naudojama pagal tikslinę paskirtį asmens transporto paslaugų poreikiui tenkinti.

Dokumentai, reikalingi tikslinei kompensacijai gauti:

  1. prašymas;
  2. specialiojo transporto išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo pažyma;
  3. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

Kas, kur ir kada gali kreiptis dėl tikslinių kompensacijų?

Nepilnamečių asmenų, kitų neveiksnių ar ribotai veiksnių asmenų, kuriems nustatytas specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis, vardu prašymą ir kitus dokumentus pateikia jų tėvai arba globėjai (rūpintojai).

Fondo valdybos teritoriniai skyriai arba savivaldybių administracijos sprendimą dėl kompensacijos skyrimo priima ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo nurodytų visų dokumentų pateikimo dienos.

Kompensacija skiriama ir mokama nuo specialiojo transporto išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 mėnesių, nuo nurodytų dokumentų pateikimo dienos.

Kompensacija mokama laikotarpiu, kuriuo asmeniui nustatytas šis poreikis, t. y. kompensacija asmeniui mokama iki tos dienos (imtinai), iki kurios asmeniui nustatytas specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis. Jei, pasibaigus specialiojo transporto išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo terminui, šis poreikis nustatomas pakartotinai, kompensacijos mokėjimas pratęsiamas nuo naujai išduotoje specialiojo transporto išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo pažymoje nurodytos šio poreikio nustatymo datos, jei dėl šios kompensacijos mokėjimo pratęsimo asmuo kreipėsi per 12 mėnesių nuo specialiojo transporto išlaidų kompensacijos poreikio pakartotinio nustatymo dienos.

Lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacija

Specialiųjų automobilių įsigijimo techninio pritaikymo išlaidų kompensacija skiriama:

  1. Neįgaliesiems, turintiems sutrikusią judėjimo funkciją, kuriems nustatytas specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis;
  2. Šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

Asmenims, kuriems nustatytas specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis ir Šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką, kartą per 6 metus mokama iki 32 BSI (1216 Eur) dydžio lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacija.

Lengvųjų automobilių įsigijimo, jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijai paskirti reikalingi dokumentai:

Atsižvelgiant į aplinkybes, pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
3. Neįgalaus vaiko gimimo liudijimas;
4. NDNT išduota pažyma apie neįgaliam vaikui nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos poreikį;
5. Lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo pažyma;
6. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų nustatytos formos vairuotojų sveikatos patikrinimo medicininė pažyma (FNr.083-1/a), kurioje nurodoma, kad asmuo gali vairuoti specialųjį lengvąjį automobilį;
7. Vairuotojo pažymėjimas;
8. Dokumentai, patvirtinantys specialiojo automobilio pirkimo ir (ar) lengvojo automobilio pritaikymo išlaidas: 
a) sąskaita faktūra ir pinigų sumokėjimą patvirtinantis dokumentas (t.y. kasos aparato kvitas arba kasos pajamų orderio antrasis egzempliorius arba kasos pajamų orderio kvitas arba pinigų priėmimo kvitas), jei automobilį pardavė įmonė ar organizacija. Tuo atveju, kai pateikiamas pinigų priėmimo kvitas, kuriame nurodyti parduodamos ar perkamos prekės pavadinimas, kiekis, matavimo vienetai ir vieneto kaina, pateikti sąskaitą faktūrą nebūtina;
b) arba pirkimo-pardavimo sutarties kopija, patvirtinta VĮ „Regitra“, jei automobilis perkamas iš fizinio asmens Lietuvoje;
c) arba pirkimo užsienio valstybėje dokumentas, patvirtintas VĮ „Regitra“, jei automobilis perkamas užsienyje;
d) arba pirkimo–pardavimo kvitas, jei automobilis perkamas iš asmens, turinčio verslo liudijimą;
e) automobilio techninį pritaikymą ir (ar) remontą atlikusios įmonės išduotas dokumentas (jei automobiliui reikalingas techninis pritaikymas)“.
9. Transporto priemonės registracijos liudijimas (kai asmuo pageidauja gauti automobilio įsigijimo išlaidų kompensaciją);
10. Nepriklausomo turto vertintojo ataskaita apie automobilio rinkos vertę;
11. Kiti.

Daugiau informacijos apie transporto išlaidų ir lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijas  rasite:

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakyme „Dėl transporto išlaidų kompensacijų mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

PRAŠYMO TRANSPORTO IŠLAIDŲ IR (ARBA) SPECIALIOJO LENGVOJO AUTOMOBILIO ĮSIGIJIMO IR JO TECHNINIO PRITAIKYMO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJAI GAUTI FORMA (SP-7)