Pradžia

Šalpos pensijos ir kompensacijos

Šalpos pensijos ir kompensacijos

Šalpos išmokos skiriamos ir mokamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymu.

Nustatomos šios šalpos pensijų rūšys:

1) šalpos neįgalumo pensijos;

2) šalpos senatvės pensijos;

3) šalpos našlaičių pensijos.

Šalpos išmokų dydžio matas yra šalpos pensijų bazė. Jos dydis negali būti mažesnis negu 112 eurų. Šalpos pensijų bazę tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Asmenys, turintys teisę gauti šalpos neįgalumo pensiją:

 1. asmenys, kuriems nustatytas sunkus, vidutinis ar lengvas neįgalumas:

- su sunkiu neįgalumu – 2 šalpos pensijų bazių dydžio;
- su vidutiniu neįgalumu – 1,5 šalpos pensijų bazės dydžio;
- su lengvu neįgalumu – šalpos pensijų bazės dydžio.

 1. asmenys, pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais iki 24 metų (atskirais atvejais – iki 26 metų):

- netekę 100 procentų darbingumo, – 2,25 šalpos pensijų bazių dydžio;

- netekę 95 procentų darbingumo, – 2,16 šalpos pensijų bazių dydžio;

- netekę 90 procentų darbingumo, – 2,08 šalpos pensijų bazių dydžio;

- netekę 85 procentų darbingumo, – 2 šalpos pensijų bazių dydžio;

- netekę 80 procentų darbingumo, – 1,91 šalpos pensijų bazės dydžio;

- netekę 75 procentų darbingumo, – 1,82 šalpos pensijų bazės dydžio;

- netekę 70 procentų darbingumo, – 1,74 šalpos pensijų bazės dydžio;

- netekę 65 procentų darbingumo, – 1,65 šalpos pensijų bazės dydžio;

- netekę 60 procentų darbingumo, – 1,43 šalpos pensijų bazės dydžio;

- netekę 55 procentų darbingumo, – 1,2 šalpos pensijų bazės dydžio;

- netekę 50 procentų darbingumo, – 0,98 šalpos pensijų bazės dydžio;

- netekę 45 procentų darbingumo, – 0,75 šalpos pensijų bazės dydžio.

 1. tėvai (įtėviai), globėjai ar rūpintojai, kurie ne mažiau kaip 15 metų slaugė namuose neįgaliuosius, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar priežiūros (pagalbos) poreikis:

- netekę 100 procentų darbingumo, – 1,5 šalpos pensijų bazės dydžio;

- netekę 95 procentų darbingumo, – 1,48 šalpos pensijų bazės dydžio;

- netekę 90 procentų darbingumo, – 1,47 šalpos pensijų bazės dydžio;

- netekę 85 procentų darbingumo, – 1,46 šalpos pensijų bazės dydžio;

- netekę 80 procentų darbingumo, – 1,45 šalpos pensijų bazės dydžio;

- netekę 75 procentų darbingumo, – 1,31 šalpos pensijų bazės dydžio;

- netekę 70 procentų darbingumo, – 1,18 šalpos pensijų bazės dydžio;

- netekę 65 procentų darbingumo, – 1,05 šalpos pensijų bazės dydžio;

- netekę 60 procentų darbingumo, – šalpos pensijų bazės dydžio.

 1. motinos, pagimdžiusios ir išauginusios iki 8 metų penkis ar daugiau vaikų:

- netekusios 100 procentų darbingumo, – 1,5 šalpos pensijų bazės dydžio;

- netekusios 95 procentų darbingumo, – 1,48 šalpos pensijų bazės dydžio;

- netekusios 90 procentų darbingumo, – 1,47 šalpos pensijų bazės dydžio;

- netekusios 85 procentų darbingumo, – 1,46 šalpos pensijų bazės dydžio;

- netekusios 80 procentų darbingumo, – 1,45 šalpos pensijų bazės dydžio;

- netekusios 75 procentų darbingumo, – 1,31 šalpos pensijų bazės dydžio;

- netekusios 70 procentų darbingumo, – 1,18 šalpos pensijų bazės dydžio;

- netekusios 65 procentų darbingumo, – 1,05 šalpos pensijų bazės dydžio;

- netekusios 60 procentų darbingumo, – šalpos pensijų bazės dydžio.

 1. kiti, aukščiau neišvardinti asmenys:

- netekę 100 procentų darbingumo, – šalpos pensijų bazės dydžio;

- netekę 95 procentų darbingumo, – 0,99 šalpos pensijų bazės dydžio;

- netekę 90 procentų darbingumo, – 0,98 šalpos pensijų bazės dydžio;

- netekę 85 procentų darbingumo, – 0,96 šalpos pensijų bazės dydžio;

- netekę 80 procentų darbingumo, – 0,95 šalpos pensijų bazės dydžio;

- netekę 75 procentų darbingumo, – 0,94 šalpos pensijų bazės dydžio;

- netekę 70 procentų darbingumo, – 0,93 šalpos pensijų bazės dydžio;

- netekę 65 procentų darbingumo, – 0,91 šalpos pensijų bazės dydžio;

- netekę 60 procentų darbingumo, – 0,9 šalpos pensijų bazės dydžio.

5 punkte nurodytiems asmenims šalpos pensijos skiriamos ir mokamos, jeigu jie nėra vienas iš asmenų, privalomai draudžiamų valstybiniu socialiniu draudimu pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymą, nėra ūkininkai ar jų partneriai pagal Ūkininko ūkio įstatymą.

Asmenys, turintys teisę gauti šalpos senatvės pensiją:

 1. tėvai (įtėviai), globėjai ar rūpintojai, kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių ir ne mažiau kaip 15 metų slaugė namuose neįgaliuosius, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar priežiūros (pagalbos) poreikis – 1 šalpos pensijų bazės dydžio šalpos pensija;
 2. motinos, pagimdžiusios ir išauginusios iki 8 metų penkis ar daugiau vaikų ir sukakusios senatvės pensijos amžių – 1 šalpos pensijų bazės dydžio šalpos pensija;
 3. kiti, aukščiau neišvardinti asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių – 0,9 šalpos pensijų bazės dydžio šalpos pensija.

3 punkte nurodytiems asmenims, turintiems teisę į pensiją (išskyrus valstybinę socialinio draudimo našlių pensiją) ar pensijų išmoką, kurių dydis (bendra jų suma) mažesnis už šalpos pensiją, mokamas šalpos pensijos ir pensijos ar pensijų išmokos (bendros jų sumos) skirtumas.

Asmenys, turintys teisę gauti šalpos našlaičių pensiją:

Teisę gauti šalpos našlaičių pensiją turi mirusiojo arba įstatymų nustatyta tvarka paskelbto mirusiu asmens vaikai (įvaikiai), kurie yra:

1) nesukakę 18 metų;

2) sukakę 18 metų ir mokosi pagal teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotų švietimo įstaigų bendrojo ugdymo programas ar formaliojo profesinio mokymo programas arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės formos studijų programas, – iki mokymosi ar studijų pagal šias programas baigimo (išskyrus bendrojo ugdymo programų mokinius, turinčius teisę gauti šalpos našlaičių pensiją iki tų metų, kuriais jie baigia mokytis pagal šias programas, rugpjūčio 31 d.), tačiau ne vyresni negu 24 metų;

3) sukakę 18 metų ir pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais) iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukanka 24 metai, taip pat asmenys, kurie dėl ligos ar traumos, atsiradusios iki jiems sukako 24 metai, padarinių nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais) pripažinti po 24 metų sukakties dienos, tačiau ne vėliau kaip iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukanka 26 metai, ir, jeigu jie nuo pripažinimo neįgaliaisiais dienos nuolat yra nedarbingi ar iš dalies darbingi (invalidai).

Našlaičiams, netekusiems abiejų tėvų (įtėvių), šalpos našlaičių pensijos skiriamos už kiekvieną iš mirusių tėvų (įtėvių). Mirusiojo vaikams (įvaikiams), turintiems teisę gauti šalpos našlaičių pensiją, ši teisė išlieka ir juos įvaikinus.

Šalpos našlaičių pensija skiriama ir mokama 0,5 šalpos pensijų bazės dydžio kiekvienam vaikui. Kai ši pensija skiriama 4 ar daugiau mirusiojo vaikų (įvaikių), 1,5 šalpos pensijų bazės skiriama ir mokama visiems mirusiojo vaikams (įvaikiams) lygiomis dalimis.

Asmenys, turintys teisę gauti šalpos kompensaciją:

1) tėvai (įtėviai), kurie iki 1995 m. sausio 1 d. ne mažiau kaip 8 metus slaugė namuose vaikus invalidus arba vaikus, pripažintus I ar II grupės invalidais nuo vaikystės arba tapusius I ar II grupės invalidais iki 18 metų;

2) motinos, kurios iki 1995 m. sausio 1 d. pagimdė penkis ar daugiau vaikų ir išaugino juos iki 8 metų.

Šalpos kompensacijos skiriamos ir mokamos, kai jie sukanka amžių, penkeriais metais mažesnį už senatvės pensijos amžių, arba pripažįstami nedarbingais ar iš dalies darbingais asmenimis, netekusiais 60 procentų ir daugiau darbingumo.

Šalpos kompensacija yra 1,5 šalpos pensijų bazės dydžio.

Savivaldybės administracija sprendimą dėl šalpos išmokos skyrimo privalo priimti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo skirti šalpos išmoką su visais reikiamais dokumentais arba papildomų dokumentų gavimo.

Dokumentai, kuriuos, atsižvelgiant į aplinkybes, būtina pateikti:

 1. prašymas;
 2. Lietuvos Respublikos piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė, arba leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, o jeigu kreipiamasi dėl šalpos išmokos skyrimo neįgaliam vaikui,- šio vaiko gimimo liudijimas;
  3. vieno iš tėvų (įtėvių), globėjo ar rūpintojo asmens tapatybės dokumentas;
  4. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduota neįgalumo ar darbingumo lygio pažyma;
 3. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos ir (ar) Gydytojų konsultacinės komisijos išduotos pažymos, patvirtinančios, kiek laiko namuose slaugytas asmuo buvo neįgalusis, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis (iki 2005 m. liepos 1 d. – vaikas invalidas, I ar II grupės invalidas nuo vaikystės arba I ar II grupės invalidas, juo tapęs iki 18 metų, arba visiškos negalios invalidas);
 4. Gydytojų konsultacinės komisijos arba Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduotos pažymos, patvirtinančios, kiek laiko namuose slaugytas asmuo buvo senatvės pensijos amžių sukakęs neįgalusis, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis;
 5. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus pažyma, kad nurodytos pensijos nėra paskirtos dėl to, kad asmuo neturi teisės jų gauti;
 6. globos, auklėjimo ar slaugos įstaigos (jeigu nesukakęs 18 metų asmuo apgyvendintas ar slaugomas šioje įstaigoje) išduota pažyma apie tai, kokią dalį šioje įstaigoje apgyvendinto ar slaugomo asmens išlaikymui skiriamų lėšų sudaro Privalomojo sveikatos draudimo fondo, valstybės biudžeto ir (ar) savivaldybės biudžeto lėšos;
 7. pranešimas iš asmens gyvenamosios vietos savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnybos, kad vaikai nebuvo globojami ar rūpinami kūdikių namuose arba kitose globos, auklėjimo ar slaugos įstaigose ir įstatymų nustatyta tvarka motinai nebuvo atimtos motinystės ar vaikų auklėjimo teisės arba motinai tėvystės teisės nebuvo apribotos;
 8. mirties liudijimas arba įsiteisėjęs teismo sprendimas apie nurodyto asmens paskelbimą mirusiu asmens, už kurį prašoma paskirti šalpos našlaičių pensiją;
 9. dokumentai, patvirtinantys tėvystės (motinystės) ryšius su mirusiuoju (paskelbtu mirusiu asmeniu), - vaikų gimimo liudijimai arba kiti dokumentai, kurie įstatymų nustatyta tvarka patvirtina giminystės ryšius;
 10. pažyma iš mokymo įstaigos, jeigu našlaitis vaikas (įvaikis), vyresnis kaip 18 metų, mokosi ir jo teisė gauti šalpos našlaičių pensiją siejama su mokymusi;
 11. kiti.

 Daugiau informacijos apie šalpos pensijas ir kompensacijas rasite:

Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatyme
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 29 d. nutarime Nr. 346 „Dėl Valstybinių šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“

PRAŠYMO ŠALPOS IŠMOKAI GAUTI FORMA (SP-6 (1))