Pradžia

Parama nėščiai moteriai

Parama nėščiai moteriai

Nėščiai moteriai, kuri pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą neturi teisės gauti motinystės pašalpos, iki numatytos gimdymo datos likus 70 kalendorinių dienų skiriama 2 bazinių socialinių išmokų dydžio (76 Eur) vienkartinė išmoka.

Dokumentai, reikalingi išmokai gauti, pateikiami atsižvelgiant į aplinkybes:

 1. prašymas;
  2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  3. sveikatos priežiūros įstaigos išduota pažyma apie nėštumą;
  4. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus pažyma, kad moteriai nėra paskirta ir nemokama motinystės pašalpa, jeigu savivaldybės administracija nėra sudariusi asmens duomenų teikimo sutarties su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba;
 2. kiti.

Gimus vaikui

Kiekvienam gimusiam vaikui skiriama 11 bazinių socialinių išmokų dydžio (418 Eur) vienkartinė išmoka.

Dokumentai, reikalingi išmokai gauti, pateikiami atsižvelgiant į aplinkybes:

 1. prašymas;
  2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  3. vaiko (vaikų) gimimo faktą patvirtinantys dokumentai*;
 2. kiti.

Įvaikintam vaikui

Įvaikintam vaikui, neatsižvelgiant į tai, kad jau buvo išmokėta išmoka gimusiam vaikui, skiriama 11 bazinių socialinių išmokų dydžio (418 Eur) vienkartinė išmoka.

Dokumentai, reikalingi išmokai gauti, pateikiami atsižvelgiant į aplinkybes:

 1. prašymas;
 2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 3. vaiko (vaikų) gimimo faktą patvirtinantys dokumentai*;
 4. teismo sprendimas įvaikinti;

Išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai (nuo 2017 m. sausio 1 d.)

Auginančiam vaiką vienam iš vaiko tėvų (ar turimam vieninteliam iš tėvų), įtėvių ar vaiko globėjui mokslo ar studijų laikotarpiu ir 12 mėnesių po mokslo ar studijų baigimo (pagal mokymosi ir (ar) kvalifikacijos pasiekimus įteisinantį dokumentą), jeigu jis mokosi (mokėsi) pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja (studijavo) aukštojoje mokykloje pagal nuolatinę studijų formą, iki jam sukaks 26 metai, arba jeigu jis studijuoja (studijavo) doktorantūroje ar medicinos rezidentūroje, iki jam sukaks 30 metų (įskaitant ir akademinių atostogų dėl nėštumo laikotarpį), ir jeigu pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą jis neturi teisės gauti vaiko priežiūros išmokos, skiriama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio (152 Eur) išmoka per mėnesį. Ši išmoka mokama vaiko priežiūros laikotarpiu nuo vaiko gimimo dienos, iki vaikui sukaks vieneri metai.

Išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai neskiriama, kai kitam iš vaiko tėvų (įtėvių) ar globėjui už tą patį vaiką paskirta vaiko priežiūros išmoka pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą.

Dokumentai, reikalingi išmokai gauti, pateikiami atsižvelgiant į aplinkybes:

 1. prašymas;
  2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 2. vaiko (vaikų) gimimo faktą patvirtinantys dokumentai*;
  4. švietimo įstaigos pažyma, kad asmenys mokosi, arba mokymosi ir (ar) kvalifikacijos pasiekimus įteisinantys dokumentai;
 3. kiti.

Išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui (nuo 2017 m. sausio 1 d.)

Kai vienu metu gimsta du ar daugiau vaikų, vienam iš vaiko tėvų (ar turimam vieninteliam iš tėvų) skiriama išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui ir ši išmoka mokama nuo vaikų gimimo dienos, iki jiems sukaks 2 metai.

Kai vienu metu gimsta du vaikai, skiriama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio (152 Eur) išmoka per mėnesį. Kai vienu metu gimsta daugiau kaip du vaikai, išmokos dydis atitinkamai didinamas 4 bazinių socialinių išmokų dydžiu (152 Eur).

 Dokumentai, reikalingi išmokai gauti, pateikiami atsižvelgiant į aplinkybes:

 1. prašymas;
 2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 3. vaiko (vaikų) gimimo faktą patvirtinantys dokumentai*;
 4. kiti.

Išmoka vaikui

 1. Bendrai gyvenančių asmenų, išskyrus asmenis, kurie augina ir (ar) globoja tris ar daugiau vaikų, auginamam ir (ar) globojamam vaikui, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, nuo gimimo dienos iki 2 metų yra skiriama ir mokama 0,75 bazinės socialinės išmokos dydžio (28,5 Eur) išmoka per mėnesį, jeigu vidutinės bendrai gyvenančių asmenų pajamos, nustatytos Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje, vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (153 Eur).

Bendrai gyvenančių asmenų, kurie augina ir (ar) globoja tris ar daugiau vaikų, auginamam ir (ar) globojamam vaikui, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, nuo gimimo dienos iki 2 metų yra skiriama ir mokama 0,75 bazinės socialinės išmokos dydžio (28,5 Eur) išmoka per mėnesį, nevertinant gaunamų pajamų.

 1. Bendrai gyvenančių asmenų, išskyrus asmenis, kurie augina ir (ar) globoja tris ar daugiau vaikų, auginamam ir (ar) globojamam vaikui, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, nuo 2 iki 18 metų yra skiriama ir mokama 0,4 bazinės socialinės išmokos dydžio (15,2 Eur) išmoka per mėnesį, jeigu vidutinės bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (153 Eur).

Bendrai gyvenančių asmenų, kurie augina ir (ar) globoja tris ar daugiau vaikų, auginamam ir (ar) globojamam vaikui, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, nuo 2 iki 18 metų yra skiriama ir mokama 0,4 bazinės socialinės išmokos dydžio (15,2 Eur) išmoka per mėnesį, nevertinant gaunamų pajamų.       

 Dokumentai, reikalingi išmokai gauti, pateikiami atsižvelgiant į aplinkybes:

 1. prašymas;
 2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 3. vaiko (vaikų) gimimo faktą patvirtinantys dokumentai*;
 4. pažymos apie pajamas (tik tuo atveju, jei pajamos, palyginti su praėjusiais kalendoriniais metais, sumažėjo;
 5. įmonės, įstaigos, organizacijos, fondo ar antstolio išduota pažyma apie lėšas vaikui išlaikyti (tuo atveju, jei pajamos, palyginti su praėjusiais kalendoriniais metais, sumažėjo);
 6. globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju) patvirtinantys dokumentai;
 7. pažymos iš švietimo įstaigų, kai yra vyresnių nei 18 metų besimokančių vaikų*;
 8. kiti.

Išmoka vaikui neskiriama arba jos mokėjimas nutraukiamas, jeigu:

 1. nepilnametis yra emancipuotas;
 2. nepilnametis yra susituokęs;
 3. nepilnametis yra suimtas, atlieka su laisvės atėmimu susijusią bausmę, jam LR baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės, paskelbta jo paieška arba jis teismo pripažintas nežinia kur esančiu, – kol neišnyksta nurodytos aplinkybės.

Tais atvejais, kai vaiko tėvai dirba ar gyvena skirtingose Europos Sąjungos valstybėse narėse, teisė į išmoką vaikui nustatoma vadovaujantis ES socialinės apsaugos sistemos koordinavimo reglamentais.

Europos Komisijos svetainėje pateikta informacija apie kiekvienos Europos Sąjungos valstybės socialines išmokas. Galima rasti informaciją ne tik apie tai, kokia išmoka priklauso šeimai, bet yra aprašytos ir pagrindinės sąlygos išmokai gauti bei nurodytų išmokų dydžiai.

Išmoka privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui

Kiekvienam privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui jo tėvo ar motinos tarnybos laikotarpiu skiriama 1,5 bazinės socialinės išmokos dydžio (57 Eur) išmoka per mėnesį. Jeigu privalomąją pradinę karo tarnybą tuo pačiu metu atlieka ir vaiko tėvas, ir motina, išmokų vaikui skaičius nedidinamas.

Dokumentai, reikalingi išmokai gauti, pateikiami atsižvelgiant į aplinkybes:

 1. prašymas;
  2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  3. karinio vieneto, kuriame privalomosios pradinės karo tarnybos karys (karė) atlieka tarnybą, išduotą pažymą apie atliekamą privalomąją  pradinę karo tarnybą;
 2. kiti.

* Pažymėtų dokumentų pateikti nereikia, jeigu pareiškėjo prašyme skirti išmoką nurodyti duomenys yra Lietuvos Respublikos gyventojų registre ar kituose registruose ar valstybės informacinėse sistemose

Kas, kur ir kada gali kreiptis dėl išmokų vaikams?

Dėl išmokų gali kreiptis vienas  iš vaiką (vaikus) auginančių tėvų, globėjas (rūpintojas).

Dėl išmokų už vaikus reikia kreiptis į deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybę. Jeigu deklaruotos gyvenamosios vietos neturima – į savivaldybę, kurioje gyvenama.

Dėl išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai, išmokos gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui, išmokos vaikui, išmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui galima kreiptis nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos. Jei šeima kreipsis vėliau, priklausanti jai išmoka bus paskirta ir sumokėta nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo visų dokumentų, būtinų išmokai skirti, pateikimo dienos.

Dėl vienkartinės išmokos gimus vaikui, įregistravus vaiko gimimą civilinės metrikacijos įstaigoje ir deklaravus vaiko gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, reikia kreiptis ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo vaiko gimimo dienos.

Dėl vienkartinės išmokos  įvaikintam vaikui reikia kreiptis  ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo vaiko įvaikinimo dienos.

Dėl vienkartinės išmokos nėščiai moteriai reikia kreiptis ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo dienos, kurią moteriai buvo likę 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos.

 Daugiau informacijos apie išmokas vaikams rasite:

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatyme

Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimu Nr.801

Kreipimosi vieta:

Širvintų miesto ir Širvintų seniūnijos gyventojai dėl išmokos kreipiasi į Širvintų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir vaiko teisių apsaugos skyriaus Socialinės paramos poskyrį (Vilniaus g. 61, Širvintos (8 382) 51 368, 52 604), kiti – į gyvenamosios vietos seniūnijos socialinio darbo organizatorių.

 

PRAŠYMO VAIKO IŠMOKAI GAUTI FORMA (SP-3 (A1))

PRAŠYMO VIENKARTINEI VAIKO IŠMOKAI GAUTI FORMA (SP-3 (A))