Pradžia

Išmoka vaikui

Gimus vaikui

 

Kiekvienam gimusiam vaikui skiriama 11 bazinių socialinių išmokų dydžio (nuo 2015-01-01 – 418 Eur) vienkartinė išmoka.

 

Dokumentai, reikalingi išmokai gauti:

1. prašymas;
2. asmens tapatybės dokumentas;

3. vaiko gimimo liudijimas arba civilinės metrikacijos skyriaus išduotas dokumentas, kai vaiko gimimo liudijimas neišduodamas*.

 

Įvaikintam vaikui

 

Įvaikintam vaikui, neatsižvelgiant į tai, kad jau buvo išmokėta išmoka gimusiam vaikui, skiriama 11 bazinių socialinių išmokų dydžio (nuo 2015-01-01 – 418 Eur) vienkartinė išmoka.

 

Dokumentai, reikalingi išmokai gauti:

  1. prašymas;
  2. asmens tapatybės dokumentas ir vaiko gimimo liudijimas*;

 

Išmoka vaikui

 

1. Bendrai gyvenančių asmenų auginamam ir (ar) globojamam vaikui, kuriam globa nustatyta šeimoje, nuo gimimo dienos iki 2 metų yra skiriama ir mokama 0,75 bazinės socialinės išmokos dydžio (nuo 2015-01-01 – 28,5 Eur) išmoka per mėnesį, jeigu vidutinės bendrai gyvenančių asmenų pajamos, nustatytos Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje, vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (nuo 2015-01-01 153 Eur).

2. Bendrai gyvenančių asmenų auginamam ir (ar) globojamam vaikui, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, yra skiriama ir mokama 0,4 bazinės socialinės išmokos dydžio (nuo 2015-01-01– 15,2 Eur) išmoka per mėnesį, jeigu vidutinės bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (nuo 2015-01-01 – 153 Eur):

  • ·         kai vaikas yra nuo 2 iki 7 metų;
  • ·        

 

Dokumentai, reikalingi išmokai gauti, pateikiami atsižvelgiant į aplinkybes:

1. prašymas; 
2. asmens tapatybės dokumentas;

3. vaiko (vaikų) gimimo liudijimas (liudijimai)*;

4. mokyklos pažyma, jeigu vyresnis kaip 18 metų asmuo mokosi*.

Išmoka vaikui neskiriama arba jos mokėjimas nutraukiamas, jeigu:

1. nepilnametis yra emancipuotas;

2. nepilnametis yra susituokęs;

3. nepilnametis yra suimtas, atlieka su laisvės atėmimu susijusią bausmę, jam LR baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės, paskelbta jo paieška arba jis teismo pripažintas nežinia kur esančiu, - kol neišnyksta nurodytos aplinkybės.

Tais atvejais, kai vaiko tėvai dirba ar gyvena skirtingose Europos Sąjungos valstybėse narėse, teisė į išmoką vaikui nustatoma vadovaujantis ES socialinės apsaugos sistemos koordinavimo reglamentais.

Internetiniame puslapyje http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/missoc_en.htm pateikta informacija apie kiekvienos Europos Sąjungos valstybės socialines išmokas. Galima rasti informaciją ne tik apie tai, kokia išmoka priklauso šeimai, bet yra aprašytos ir pagrindinės sąlygos išmokai gauti bei nurodytų išmokų dydžiai.

 

 Išmoka privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui

 

Kiekvienam privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui jo tėvo ar motinos tarnybos laikotarpiu skiriama 1,5 bazinės socialinės išmokos dydžio (nuo 2015-01-01 – 57 Eur) išmoka per mėnesį. Jeigu privalomąją pradinę karo tarnybą tuo pačiu metu atlieka Ir vaiko tėvas, ir motina, išmokų vaikui skaičius nedidinamas.

 

Dokumentai, reikalingi išmokai gauti:

1. prašymas;
2. asmens tapatybės dokumentas;

3. karinio vieneto, kuriame privalomosios pradinės karo tarnybos karys (karė) atlieka tarnybą, išduotą pažymą apie atliekamą privalomąją  pradinę karo tarnybą.

* Pažymėtų dokumentų pateikti nereikia, jeigu pareiškėjo prašyme skirti išmoką nurodyti duomenys yra Lietuvos Respublikos gyventojų registre ar kituose registruose ar valstybės informacinėse sistemose

 

Kas, kur ir kada gali kreiptis dėl išmokų vaikams?

 

Dėl išmokų gali kreiptis vienas  iš vaiką (vaikus) auginančių tėvų, globėjas (rūpintojas).

 

Dėl išmokų už vaikus reikia kreiptis į deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybę. Jeigu deklaruotos gyvenamosios vietos neturima - į savivaldybę, kurioje gyvenama.

 

Dėl išmokos vaikui, išmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui galima kreiptis nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos. Jei šeima kreipsis vėliau, priklausanti jai išmoka bus paskirta ir sumokėta nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo visų dokumentų, būtinų išmokai skirti, pateikimo dienos.

 

Dėl vienkartinės išmokos gimus vaikui, įregistravus vaiko gimimą civilinės metrikacijos įstaigoje ir deklaravus vaiko gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, reikia kreiptis ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo vaiko gimimo dienos.

 

Dėl vienkartinės išmokos  įvaikintam vaikui reikia kreiptis  ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo vaiko įvaikinimo dienos.

 

Dėl vienkartinės išmokos nėščiai moteriai reikia kreiptis ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo dienos, kurią moteriai buvo likę 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos.

 

Daugiau informacijos apie išmokas vaikams rasite:

 

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatyme (Žin., 1994, Nr.89-1706; 2004, Nr. 88-3208);

 

Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimu Nr.801  (Žin., 2004, Nr.100-3724);

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakyme Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 81-2986). 

Kreipimosi vieta

Širvintų miesto ir Širvintų seniūnijos gyventojai dėl išmokos kreipiasi į Širvintų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir vaiko teisių apsaugos skyriaus Socialinės paramos poskyrį (Vilniaus g. 61, Širvintos (8 382) 51 368, 52 604), kiti – į gyvenamosios vietos seniūnijos socialinio darbo organizatorių.