. Pradžia

Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo neįgaliesiems organizavimas

Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo neįgaliesiems organizavimas

Būsto ir gyvenamosios aplinkos (toliau - būsto) pritaikymas neįgaliesiems apima neįgaliojo gyvenamo būsto patalpų minimalų pertvarkymą, koreguojant žmonėms su negalia neprieinamas erdves, smulkius remonto darbus, užtikrinant neįgaliajam savarankišką ir saugų judėjimą patalpose ir patekimą į būstą.
Būstas pritaikomas neįgaliajam, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas specialus nuolatinės slaugos poreikis, bet kurio tipo neįgaliojo vežimėlio poreikis, kitų techninės pagalbos neįgaliesiems priemonių (vaikštynės, ramentai ir pan.) poreikis.

Suaugusiam asmeniui būstas gali būti naujai pritaikomas ne anksčiau kaip po 10 metų po paskutiniojo sprendimo pritaikyti būstą priėmimo dienos, išskyrus atvejus, kai asmeniui nustatomas didesnis nei turėtas judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimas. Vaikams ir jaunuoliams nuo 7 iki 24 metų amžiaus būsto pritaikymo tikslingumą  nepraėjus 10 metų nuo paskutinio pritaikymo, sprendimą priima komisija. 

Reikalingi dokumentai

Asmuo (jo įgaliotas atstovas ar jo tėvai (įtėviai), sutuoktinis,  vaikai  (įvaikiai),  globėjas, rūpintojas), pageidaujantis, kad jam (jo globotiniui, rūpintiniui) būtų pritaikytas būstas, kreipiasi į Širvintų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir vaiko teisių apsaugos skyriaus Socialinės paramos poskyrį (102 kab., Vilniaus g. 61 Širvintos) ir pateikia šiuos  dokumentus:

-        laisvos formos prašymą atlikti būsto pritaikymą;

-        asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės) kopiją ir teisėtą atstovavimą patvirtinančio dokumento kopiją (kai prašymą teikia atstovaujantis asmuo);

-        neįgaliojo pažymėjimo kopiją;

-        moksleivio ar studento pažymėjimo kopiją (jei reikia);

-        išrašas iš medicininių dokumentų (Forma Nr. 027/a) (jei reikia dėl dializės);

-        būsto savininko (bendraturčių, jei yra) rašytinį laisvos formos sutikimą leisti pritaikyti būstą, kai prašoma pritaikyti asmeniui, kuris nėra šio būsto savininkas;

-        bendrosios nuosavybės bendraturčių sutikimą (ne mažiau kaip 50 proc.+1), kai prašoma rekonstruoti daugiabučio namo bendro naudojimo objektus;

-        kita pareiškėjui svarbi informacija.

Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisija, patvirtinta savivaldybės administracijos direktoriaus, įvertina būsto pritaikymo asmeniui, turinčiam judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, poreikį ir priima sprendimą dėl būsto pritaikymo poreikio tenkinimo. Jei priimamas sprendimas finansuoti būsto pritaikymą, pareiškėjas su komisijos sprendimu ir preliminariu būsto pritaikymo darbų aprašu supažindinamas pasirašytinai. Pareiškėjas, kurio prašymas pritaikyti būstą yra atmestas, apie sprendimą informuojamas raštu, nurodant prašymo atmetimo motyvus.

Reglamentuojantys teisės aktai:

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugpjūčio 10 d. įsakymas Nr. A1-460 „Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems 2016-2018 metais tvarkos aprašo patvirtinimo".