Pradžia

Vaizdo duomenų tvarkymas Administracijoje

Vaizdo duomenų tvarkymas Savivaldybės administracijoje

Širvintų rajono savivaldybės administracijos ir Širvintų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų patalpose vykdoma patalpų stebėsena.

Tvarkomų duomenų sąrašas:

Vaizdo stebėjimo duomenys (be garso).

Duomenų tvarkymo tikslas:

Užtikrinti asmenų ir turto saugumą, viešąją tvarką, įgyvendinti nusižengimų prevenciją.

Duomenų valdytojas:

Širvintų rajono savivaldybės administracija (kodas Juridinių asmenų registre 188722373, Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, el. p.  savivaldybe@sirvintos.lt, tel. (8 382 51 590) .

Duomenų tvarkymo pagrindas:

Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies f punktas – tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni, ypač kai duomenų subjektas yra vaikas.

Vaizdo stebėjimo vietos:

 • Širvintų rajono savivaldybės administracijos antro aukšto vestibiulyje, pirmojo aukšto vestibiulyje (paradinės įėjimo durys), pirmame aukšte prieš atsargines įėjimo duris, adresu: Vilniaus g. 61, Širvintos
 • Širvintų rajono savivaldybės administracijos seniūnijose (pagrindiniai įėjimai):
  • Miško g. 8, Alionys I, Širvintų r. sav.
  • Mokyklos g. 7, Zibalai, Širvintų r. sav.
  • Neries g. 23, Čiobiškis, Širvintų r. sav.
  • Mikalajūnų g. 2, Gelvonai, Širvintų r. sav.
  • Jaunimo g. 1, Jauniūnai, Širvintų r. sav.
  • Kerniaus g. 4, Kernavė, Širvintų r. sav.
  • Vilniaus g. 5, Musninkai, Širvintų r. sav.
  • Vilniaus g. 86, Širvintos

   Žr. žemėlapį

Duomenų gavėjai:

Vaizdo stebėjimo duomenys tretiesiems asmenims teikiami tik esant BDAR ir ADTAĮ nustatytiems asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijams, taip pat gali būti pateikti ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui dėl nagrinėjamų administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų kaip įrodymai, kitais įstatymų nustatytais atvejais.

Duomenų saugojimo laikotarpis:

Vaizdo stebėjimo duomenys yra saugomi iki 1,5 mėnesio. Pasibaigus šiam terminui dalis duomenų automatiškai sunaikinama, tai yra trinami seniausi įrašų segmentai, taip atlaisvinant vietą diske naujesniems įrašams. Jeigu vaizdo duomenys naudojami kaip įrodymai civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje ar kitais įstatymų numatytais atvejais, vaizdo duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

Jūsų teisės, susijusios su vaizdo stebėsena:

 • žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie tvarkomi;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys;
 • reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant šio ir kitų įstatymų nuostatų;
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt);

Pasikonsultuoti su duomenų apsaugos pareigūnu el. p.  justinas.kontrimavicius@sirvintos.lt 

Detalesnė informacija:

Vaizdo duomenų tvarkymo Širvintų rajono savivaldybės administracijoje taisyklės, patvirtintos Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2019 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. 9-222 (toliau – Taisyklės). Su Taisyklėmis galite susipažinti čia.