Pradžia

Savivaldybės kontrolierius

Audronė Adomavičienė

Vilniaus g. 61, Širvintos, LT1912, kabineto Nr. 218

Tel. (8  382) 30 272, 8 687 39 870

el.paštas: kontrole @ sirvintos.lt

Savivaldybės kontrolierius  – yra subjektas, vykdantis kontrolės ir audito funkcijas, prižiūrintis,  ar teisėtai , efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas Savivaldybės ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas Savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.

Savivaldybės kontrolierius yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Širvintų rajono savivaldybės biudžeto. Yra viešasis juridinis asmuo, turintis Savivaldybės tarybos patvirtintą išlaidų sąmatą, dokumentų blankus, savo antspaudą su pavadinimu ir Savivaldybės herbu, sąskaitą banke.

Savivaldybės kontrolierius  atlieka išorės auditą, siekdamas įvertinti administracinės veiklos kokybę bei efektyvumą, taip pat vidaus kontrolės ir vidaus audito sistemos patikimumą ir įstatymų nustatyta tvarka teikia rekomendacijas jai gerinti.

Savivaldybės kontrolierius  atlieka finansinį ir veiklos auditą Savivaldybės administracijoje, Savivaldybės administravimo subjektuose bei Savivaldybės kontroliuojamose įmonėse. Savivaldybės  kontrolieriaus  atliekamo audito išorinę peržiūrą atlieka Valstybės kontrolė.

Savivaldybės kontrolierius sudaro veiklos plano projektą, gavęs Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pritarimą. Su šiuo projektu supažindina Valstybės kontrolę ir Savivaldybės centralizuotą vidaus audito tarnybą. Kasmet iki einamųjų metų lapkričio 15 dienos patvirtina ateinančių metų veiklos planą, organizuoja jo vykdymą ir atsako už jį.

Savivaldybės tarybos veiklos reglamente nustatyta tvarka ir terminais teikia Kontrolieriaus veiklos ataskaitą.

Savivaldybės kontrolieriaus  finansinį, ūkinį, materialinį aptarnavimą atlieka Savivaldybės administracija.

Savivaldybės kontrolieriaus veikla grindžiama nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo, objektyvumo ir profesionalumo principais.