. Pradžia

Leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos versija

Antra.

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimas.

 

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimas, pateikus visus privalomuosius dokumentus.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas.

2.Išorinės reklamos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013-07-30 įsakymu Nr. 4-670 „Dėl išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. 4-371 redakcija).

3. Reklamos kultūros paveldo objektuose, jų teritorijoje ir apsaugos zonose įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-13 įsakymu Nr.         ĮV-138 „Dėl reklamos kultūros paveldo objektuose, jų teritorijoje ir apsaugos zonose įrengimo taisyklių patvirtinimo“.

4. Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašas, patvirtintas Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 9-936 „ Dėl leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo tvirtinimo“.

5. Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatai, patvirtinti Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. 1-68 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų tvirtinimo“.

6. Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimas Nr. 1-242 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2018-03-29 sprendimo Nr. 1-68 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų tvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Paraišką gauti leidimą, kurioje nurodoma:

1.1. Pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė; pareiškėjo (fizinio asmens) vardas, pavardė, gimimo data, adresas korespondencijai, individualios veiklos vykdymo registracijos pažymos ar verslo liudijimo numeris; telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu pareiškėjas jį turi);

1.2. Dokumentas, įrodantis, kad pareiškėjas turi teisę vykdyti veiklą, kurią reklamuoja;

1.3. Išorinės reklamos plotas;

1.4. Išorinės reklamos įrengimo adresas, vieta;

1.5. Reklamos skleidimo laikotarpis;

1.6. Informacija apie Savivaldybės institucijos išduotą statybą leidžiantį dokumentą, jei reklaminis įrenginys, ant kurio numatoma skleisti išorinę reklamą, yra statinys, kuriam privalomas šis dokumentas;

1.7. Dokumento, patvirtinančio Savivaldybės institucijos sutikimą įrengti išorinę reklamą, jei žemė, statiniai, įrenginiai ar kiti objektai, ant kurių numatoma įrenti išorinę reklamą, priklauso Savivaldybei nuosavybės teise ar yra valdomi patikėjimo teise, data ir numeris;

1.8. Informacija, ar pareiškėjas yra žemės sklypo, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininkas;

1.9. Kokiu būdu (raštu arba elektroninėmis priemonėmis) Pareiškėjas norėtų gauti leidimą;

1.10 Kokiu būdu (raštu arba elektroninėmis priemonėmis) pareiškėjas norėtų gauti pranešimus.

1.11 Dokumentus, patvirtinančius žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančio asmens (toliau – savininkas) sutikimą, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas pats yra šių objektų savininkas. Jeigu išorinė reklama įrengiama ant bendrojo naudojimo objektų – butų ir kitų patalpų savininkų daugumos sutikimą, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar Jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip;

1.12. Nuosavybės teisę patvirtinančio dokumento kopiją, kai pareiškėjas yra žemės sklypo, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininkas. Jei pareiškėjas nėra žemės sklypo, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama savininkas, pateikiama nuomos sutartis ir nuosavybę patvirtinantys dokumentai, jei nuomos sutartis nėra įregistruota VĮ Registrų centre;

2 Išorinės reklamos, įrengimo projektą (2 egz.) (toliau – projektas):

2.1. Aiškinamąjį raštą;

2.2. Schemą su pažymėta reklaminio įrenginio vieta ant topografinio pagrindo, kai reklaminis įrenginys įrengiamas ant žemės;

2.3. Išorinės reklamos įrengimo vietą apibūdinančius duomenis (viso objekto, ant kurio planuojama įrengti reklamą, esamos padėties spalvotą nuotrauką ar objekto projektą (kai objektas nepastatytas ar neįrengtas);

2.4. Išorinės reklamos spalvinį bei grafinį vaizdą ir tekstą;

2.5. Laikiklių ir tvirtinimo mazgų brėžinius, jei reklama tvirtinama laikikliais;

2.6. Jei išorinė reklama įrengiama ant stulpų, lynų ar kitokių konstrukcijų, esančių virš gatvių, šiuos objektus eksploatuojančių subjektų raštišką sutikimą;

2.7. Jei išorinę reklamą numatoma įrengti kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose bei apsaugos zonose – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos raštišką suderinimą;

2.8. Jei išorinę reklamą numatoma įrengti saugomose teritorijose – saugomų teritorijų direkcijos arba regiono aplinkos apsaugos departamento, kai saugomoje teritorijoje nėra įsteigtos saugomų teritorijų direkcijos, raštišką suderinimą;

2.9. Projekto rengėjo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija.

3. Vietinės rinkliavos sumokėjimo patvirtinančio dokumento kopija.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

 

________

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Ūkio plėtros skyriaus specialistė Jovita Šakinytė, (8 382) 30 273, el. p. paštas  jovita.sakinyte@sirvintos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Ūkio plėtros skyriaus vedėja Rita Gujienė, (8 382) 30 283, el. p. rita.gujiene@sirvintos.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Leidimas įrengti išorinę reklamą išduodamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo visų dokumentų, kurių reikia leidimui išduoti, gavimo. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai ar neteisingai užpildyti dokumentai arba neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Vadovaujantis Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. 1-68 patvirtintais Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatais ir Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. 1-242 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2018-03-29 sprendimo Nr. 1-68 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų tvirtinimo“ daliniu pakeitimu.

  Reklamos vieta

 

 

 

 

 

 

Reklamos tipas

Privačios nuosavybės teise ar valdytojo / naudotojo teise valdomuose objektuose

Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo / naudotojo teise valdomuose objektuose

Iškaba*

14 Eur per metus

29 Eur per metus

Išorinė reklama*

29 Eur per metus

53 Eur per metus

Trumpalaikė reklama (iki 1 mėn.)**

0,50 Eur per parą

0,60 Eur per parą

Ant viešojo keleivinio transporto*

(miesto ir priemiestinių autobusų)

1 transporto priemonei 15 Eur per metus

 

 

PASTABOS:

1.  Kaina nurodyta už 1 kv. m išorinės reklamos ploto.

2.  Leidimo galiojimo terminas negali būti ilgesnis kaip 10 metų.

3.  Rinkliava už leidimo įrengti išorinę reklamą Savivaldybės teritorijoje išdavimą skaičiuojama taip*:

R=TxPxK:365xD, t. y.:

R – apskaičiuota rinkliava (Eur);

T – vietinės rinkliavos metinis dydis už reklamos leidimo išdavimą, kai įrengiama 1 kv. m reklamos ploto (Eur);

P – reklamos plotas (kv. m);

K – koeficientas, lygus 1;

365 – dienų skaičius metuose;

D – leidimo galiojimo terminas (dienomis).

4.  Rinkliava už leidimo įrengti išorinę reklamą Savivaldybės teritorijoje išdavimą apskaičiuojama taip**:

R=TxPxD, t.y.:

R – apskaičiuota rinkliava (Eur);

T – vietinės rinkliavos metinis dydis už reklamos leidimo išdavimą, kai įrengiama 1 kv.m reklamos ploto (Eur);

P – reklamos plotas (kv.m);

D – leidimo galiojimo terminas (dienomis).

Vietinė rinkliava už leidimą įrengti išorinę reklamą mokama į Širvintų rajono savivaldybės administracijos, į. k. 188722373, surenkamąją sąskaitą Nr. LT02 4010 0420 0032 4840, esančią Luminor Bank AB.

11.

Prašymo forma

https://www.sirvintos.lt/lt/paslaugos/paraisku-blankai/teritoriju-planavimas-ir-statyba/1603

12.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Dokumentai leidimui įrengti išorinę reklamą gauti gali būti teikiami, pranešimai gaunami ir leidimas išduodamas per elektroninių valdžios vartų sistemą:

https://www.epaslaugos.lt/portal/citizen/service/42526/24423

13.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

                           ______