. Pradžia

Žemės ūkio valdų išregistravimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos versija

Pirma

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Žemės ūkio valdų išregistravimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Žemės ūkio valdų programoje generuojamas prašymas išregistruoti žemės ūkio valdą iš Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo registro ir pateikiamas pasirašyti duomenų teikėjui. Jei valdoje yra partneris, tai privalo kartu dalyvauti išregistruojant valdą ir pasirašyti dokumentus. Prašymas persiunčiamas VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui (toliau – ŽŪIKVC). Žemės ūkio valdos valdytojas gali pateikti rašytinį prašymą dėl valdos išregistravimo tiesiogiai VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui, kuriame nurodo valdos valdytojo asmens duomenis, žemės ūkio valdos identifikavimo kodą, korespondencijos adresą ir kontaktinį telefoną bei išdėsto prašymo esmę. Jeigu prašymą pateikia valdos valdytojo įgaliotas asmuo, pridedama įgaliojimo atstovauti valdos valdytojui kopija. Išregistravus žemės ūkio valdą, pareiškėjui paštu siunčiamas pranešimas apie valdos išregistravimą jo nurodytu korespondencijos adresu. 

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m.  gegužės 2 d. nutarimas Nr. 431 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 27 d. nutarimo Nr. 1351 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.67F06D3C953E

 

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Norėdamas išregistruoti žemės ūkio valdą, valdos valdytojas ar jo įgaliotas atstovas   pateikia šiuos dokumentus:

·         valdos valdytojo (juridinio ar fizinio asmens) tapatybę patvirtinantį dokumentą;

·         jeigu duomenis teikia valdos valdytojo įgaliotas asmuo, įgaliojimą atstovauti valdos valdytojui ir įgaliotojo asmens tapatybės dokumentą;

·         jungtinės veiklos nutraukimo sutartį, pasirašytą valdytojo ir visų partnerių, arba valdos partnerio (partnerių) rašytinį sutikimą išregistruoti valdą, jeigu valdoje įregistruotas partneris (partneriai).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

  –

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kęstutis Ciesiūnas, Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. 8 382 30 271                                          el. paštas kestutis.ciesiunas@sirvintos.lt;

Daiva Šimelienė, Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 382 30 271                                        el. paštas daiva.simeliene@sirvintos.lt;

Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus specialistai seniūnijose.

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Jūratė Meškutavičienė, Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja, tel. 8 616 26846 , el. paštas jurate.meskutaviciene@sirvintos.lt

 

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

ŽŪIKVC valdą išregistruoja per 10 darbo dienų

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

 _

12.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Duomenys įvedami į valdų registro duomenų bazę

13.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Išregistruota žemės ūkio valda neatstatoma.