. Pradžia

Žemės ūkio technikos išregistravimas

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos versija

Pirma

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Žemės ūkio technikos išregistravimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslaugos gali kreiptis fiziniai ir juridiniai asmenys norintys įregistruotas žemės ūkio mašinas parduoti ar kitu būdu perduoti į užsienį arba kai šių mašinų tolimesnė eksploatacija negalima (pilnai susidėvėję, morališkai pasenę, nepataisomai sugadintos).

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 2006-03-14            Nr. 247 „Dėl Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“.

2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas            2006-10-02 Nr. 3D-384 „Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas

3. Atstovavimą patvirtinantis dokumentas kai išregistruoją savininko įgaliotas asmuo.

4. Registracijos liudijimas

5. Valstybinio numerio ženklas

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

  _

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Mindaugas Staniulis, Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. 8 686 31 760,

el. p.: mindaugas.staniulissirvintos.lt

 

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Jūratė Meškutavičienė, Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja, tel. 8 616 26 846

el. p.: jurate.meskutavicienesirvintos.lt        

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo išregistravimo prašymo ir traktoriui išregistruoti reikalingų dokumentų pateikimo.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

 

Paslauga teikiama neatlygintinai.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Nurodomas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakyme, 2006-10-02 Nr. 3D-384 „Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“.

12.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Duomenys įvedami į registro duomenų bazę.

 

13.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Pateiktų duomenų teisingumą privaloma sutikrinti nuvykus į transporto buvimo vietą.