. Pradžia

Vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse išdavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos versija

Pirma

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse išdavimas.

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Licencija suteikia teisę verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse.

Vienkartinės licencijos išduodamos ne ilgesniam kaip renginio trukmės laikui.

Vienkartinės licencijos gali būti išduodamos tik licencijos turėtojams, turintiems licencijas verstis mažmenine prekyba atitinkamų grupių alkoholiniais gėrimais, licencijas verstis sezonine mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu, taip pat Europos juridiniams asmenims ir jų filialams, turintiems teisę verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas Nr. 1-857;

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais taisyklių patvirtinimo“;

3. Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2014-09-25 sprendimas Nr. 1-160 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Licencijos turėtojas, norintis įsigyti vienkartinę licenciją (ne ilgesniam kaip renginio trukmės laikui) raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai arba per kontaktinį centrą Žemės ūkio ir turto valdymo skyriui pateikia:

1. motyvuotą paraišką, kurioje nurodomi šie duomenys: licencijos turėtojo rekvizitai, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu licencijos turėtojas jį turi), juridinio asmens pavadinimas, kodas ir buveinė, kokiu būdu (tiesiogiai licencijas išduodančioje institucijoje ar registruotu laišku) licencijos turėtojas norėtų gauti licenciją, renginio paskirtis ir pavadinimas, renginio data, renginio trukmės laikas, prekybos alkoholiniais gėrimais vieta, prekybos alkoholiniais gėrimais laikas, pardavimo būdas, turimos licencijos pavadinimas, numeris, išdavimo data, licenciją išdavusios institucijos pavadinimas;

2. renginio organizatoriaus prašymą (suderinimą), leidimą;

3. pastato savininko, kuriame numatomas masinis renginys, paroda, mugė, sutikimą (pateikiamas, jeigu renginys rengiamas stacionariuose pastatuose);

4. licencijos verstis atitinkamų grupių alkoholiniais gėrimais kopiją, patvirtintą vadovo parašu ir antspaudu.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Žemės ūkio ir turto valdymo skyrius patikrina licencijos prašytojo registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jo registravimo duomenis valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registro internetinėje svetainėje.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Jūratė Meškutavičienė

Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja

tel. 8 616 26 846,

el. p. jurate.meskutavicienesirvintos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Jūratė Meškutavičienė

Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja

tel. 8 616 26 846,

el. p. jurate.meskutavicienesirvintos.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Licencija išduodama ne ilgesniam kaip renginio trukmės laikui, ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo dienos. Jeigu pateikti ne visi arba nevisiškai (netiksliai) užpildyti dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Už licencijos išdavimą nustatyta valstybės rinkliava - 17 Eur.

Rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (į. k. 188659752),

gavėjo bankas AB „Swedbank“,

sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300,

įmokos kodas 52389,

įmokos pavadinimas – valstybės rinkliava už licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimą.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Reikia pateikti motyvuotą paraišką, kurioje nurodomi šie duomenys: licencijos turėtojo rekvizitai, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu licencijos turėtojas jį turi), juridinio asmens pavadinimas, kodas ir buveinė, kokiu būdu (tiesiogiai licencijas išduodančioje institucijoje ar registruotu laišku) licencijos turėtojas norėtų gauti licenciją, renginio paskirtis ir pavadinimas, renginio data, renginio trukmės laikas, prekybos alkoholiniais gėrimais vieta, prekybos alkoholiniais gėrimais laikas, pardavimo būdas, turimos licencijos pavadinimas, numeris, išdavimo data, licenciją išdavusios institucijos pavadinimas.

12.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

-

13.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.