. Pradžia

Ūkinių gyvūnų draudimo įmokų dalinis kompensavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas 

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos versija

Pirma

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

 Ūkinių gyvūnų draudimo įmokų dalinis kompensavimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

 Paramos gavėjams kompensuojama dalis sumokėtų draudimo įmokų, kurie savanoriškuoju draudimu apdraudė   nuosavybės teise priklausančius ūkinius gyvūnus nuo ūkinių gyvūnų užkrečiamųjų ligų  dėl kurių turi būti išnaikinami visi (100 proc.) ūkyje esantys gyvūnai pagal Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos nustatytą gyvūnų ligų sąrašą.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

 Ūkinių gyvūnų  draudimo įmokų dalinio kompensavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio

31 d įsakymu Nr.3D-971 (aktuali redakcija _ Žemės ūkio ministro 2018-07-04 įsakymas Nr.3D-446).

 Širvintų rajono savivaldybės ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimo procedūros aprašas, patvirtintas Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 9-627.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

 Paramos paraiška teikiama prieš patiriant draudimo įmokas.

 Prie paramos paraiškos pateikiama:

1. pareiškėjo tapatybę patvirtinantį dokumentą;

2. pažymą apie žemės ūkio subjekto vykdomų veiklų sąnaudas;

2. draudimo paslaugų pirkimo dokumentus;

3. draudimo sutartį ir ar jos pakeitimus.

 Paramos gavėjai sumokėję visą draudimo įmoka ir draudimo sutarčiai pasibaigus ar ją nutraukus(ne vėliau kaip  per 60 kalendorinių dienų nuo sutarties pasibaigimo ar jos nutraukimo) savivaldybei pateikia:

1. draudimo įmokos mokėjimo dokumentus (parodyti), ir jų kopijas;

2. jei įvyko draudiminis įvykis, gautų draudimo išmokų dydį pagrindžiančius dokumentus (parodyti), ir jų kopijas;

Kiekvienas mokėjimo dokumento lapas turi būti patvirtintas paramos gavėjo parašu.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Paramos paraiškos formoje išvardyti dokumentai.         

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Daiva Šimelienė, Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (86 83) 18515, el. p.: daiva.simeliene@sirvintos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Jūratė Meškutavičienė, Žemės ūkio  ir turto valdymo skyriaus vedėja, tel.

8 616 26846, el. p.: jurate.meskutaviciene@sirvintos.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Paramos paraiška registruojama ir įvertinami per 10 darbo dienų nuo jų įregistravimo savivaldybėje dienos.  

Iškilus klausimams ar neaiškumams pareiškėjui siunčiamas paklausimas į kurį privaloma atsakyti per  10 darbo dienų. Į 10 darbo dienų mokėjimo dokumentų vertinimo terminą neįskaičiuojama paklausimų terminas.

Apie priimtą sprendimą pareiškėjas informuojamas pagal paraiškoje pasirinktą informavimo priemonę.

Mėnesiui pasibaigus bet ne vėliau kaip iki kito mėnesio 5 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai pateikiama informacija apie priimtus sprendimus skirti paramą.  Duomenys suvedami į ŽŪMIS duomenų bazę   daliai draudimo įmokų kompensuoti.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Paramos paraiška pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės ,,Rizikos valdymas“  veikos srities ,,Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokų“, susijusių su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu (forma patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. liepos 04 d. įsakymu Nr. 3D-446).   https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/863f7cf3808a11e89188e16a6495e98c,

12.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

   _

13.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

   _