. Pradžia

Ūkininko ūkio išregistravimas iš Ūkininkų ūkio registro

Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos versija Pirma
2. Administracinės paslaugos pavadinimas Ūkininko ūkio išregistravimas iš Ūkininkų ūkio registro
3. Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslaugos gali kreiptis fiziniai asmenys, įregistravę ūkininko ūkį. Ūkis iš registro išregistruojamas:

  • ūkininko prašymu;
  • ūkininkui mirus, jeigu nėra įpėdinio ir ūkio veikla toliau netęsiama;
  • teismo sprendimu.
4. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1.Lietuvos Respublikos 1999 m. gegužės 4 d. ūkininko ūkio įstatymas Nr. VIII-1159, (aktuali redakcija – Lietuvos Respublikos 2017-06-30 ūkininko ūkio įstatymas Nr. XIII-585). įsigaliojo 2018 m. sausio 1 d.)

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.79911/bUlSaeDytl                                                             

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimas Nr. 817 „Dėl Ūkininkų ūkių registro reorganizavimo ir Ūkininkų ūkių registro nuostatų patvirtinimo“,( aktuali redakcija – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-11-29 d. nutarimas Nr. 989).

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.214076/pHiwLntKcT

3.Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 3D-844 „ Dėl Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f2d74172eb4a11e7a5cea258c39305f6?jfwid=-15zxvv4pec).

5. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
  1. Ūkininko prašymas.
  2. Asmens tapatybės dokumentą.
  3. Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimai.
  4. Mirties liudijimas.
  5. Teismo sprendimas.
Pateikiami dokumentų originalai ir kopijos arba kopijos patvirtintos notaro.
6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) -
7. Administracinės paslaugos teikėjas

Kęstutis Ciesiūnas, Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriaus. specialistas,

tel. 8 382 30 271, el. paštas: kestutis.ciesiunas@sirvintos.lt
8. Administracinės paslaugos vadovas Jūratė Meškutavičienė, Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja, tel. 8 616 26 846 , el. paštas jurate.meskutavicienesirvintos.lt
9. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 10 darbo dienų.
10. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.
11. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Laisvos formos, prašyme reikia nurodyti išregistravimo priežastį.
12. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Ūkininkų ūkių registras.
13. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai Administracinė paslauga galutinė. Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimai paimami.