. Pradžia

Ūkininko ūkio įregistravimas į Ūkininkų ūkio registrą

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.   

Administracinės paslaugos versija

Pirma

2.   

Administracinės paslaugos pavadinimas

Ūkininko ūkio įregistravimas į Ūkininkų ūkio registrą

3.   

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga teikiama fiziniams asmenims norintiems verstis žemės ūkio veikla, miškininkyste ir kitokia įstatymų neuždrausta veikla, kuriai nereikia steigti įmonės. Ūkį registre pagal asmens prašymą registruoja savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus specialistas. Registravimo duomenys įrašomi ir saugomi registro duomenų bazėse, o ūkio registravimui pateikti dokumentai - ūkininko ūkio byloje. Vieno asmens vardu gali būti įregistruotas tik vienas ūkis. Ūkis registruojamas savivaldybėje, kurios teritorijoje yra ūkio žemė. Jeigu ūkio žemė yra keliose savivaldybėse, ūkis įregistruojamas asmens pasirinkimu vienoje iš jų. Apie ūkio įregistravimo duomenų pakeitimus ūkininkas privalo raštu informuoti ūkį įregistravusios savivaldybės administraciją ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo šių pokyčių atsiradimo dienos, kartu pateikdamas dokumentus, patvirtinančius duomenų pakeitimus. Ūkis vieną kartą per kalendorinius metus, t. y. iki kiekvienų metų gruodžio 31 d. turi būti atnaujintas. Prašymą įregistruoti ūkininko ūkį ir atsiimti ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimą asmuo turi atvykti asmeniškai, arba teisės aktų nustatyta tvarka įgaliotas asmuo turintis notaro patvirtintą įgaliojimą

4.   

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos 1999 m. gegužės 4 d. ūkininko ūkio įstatymas Nr. VIII-1159, (aktuali redakcija – Lietuvos Respublikos 2017-06-30 ūkininko ūkio įstatymas Nr. XIII-585). (įsigaliojo 2018 m. sausio 1 d.)

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.79911/bUlSaeDytl

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimas Nr. 817 „Dėl Ūkininkų ūkių registro reorganizavimo ir Ūkininkų ūkių registro nuostatų patvirtinimo“,( aktuali redakcija – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-11-29 d. nutarimas Nr. 989).

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.214076/pHiwLntKcT

3.Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 3D-844 „ Dėl Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f2d74172eb4a11e7a5cea258c39305f6?jfwid=-15zxvv4pec).

 

5.   

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas.

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

3. Žemės nuosavybės ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo dokumentai, išduoti VĮ Registrų centro.

4. Žemės sklypo planas arba schema.

5. Asmens arba jo partnerio profesinį pasirengimą ūkininkauti patvirtinantis dokumentas ir jo kopija (netaikoma asmenims, vyresniems kaip 50 metų ir turintiems ne mažesnę kaip 3 metų žemės ūkio veiklos patirtį).

Jeigu ūkininkas žemės ūkio veikla verčiasi kartu su kitais asmenimis (partneriais), papildomai pateikiama:

1. Partnerių asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai ir jų kopijos.

2. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis ir jos kopija.

3.Partnerių bendrai veiklai skirtos nuosavybės ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo dokumentai, žemės sklypo planas arba schema, jeigu partneriai bendrai veiklai skiria žemę.

4. Ūkininko sutuoktinio prašymas įregistruoti jį partneriu, jeigu nesudaryta jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis.

5. Mokėjimo pavedimas su banko žyma arba kvitas apie sumokėtą valstybės rinkliavą.

6.   

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

  _

7.   

Administracinės paslaugos teikėjas

Kęstutis Ciesiūnas, Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas,

tel. 8 382 30271,

el. paštas: kestutis.ciesiunas@sirvintos.lt

 

8.   

Administracinės paslaugos vadovas

Jūratė Meškutavičienė, Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja,

tel. 8 616 26846,

el. paštas: jurate.meskutaviciene@sirvintos.lt

9.   

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“, (aktuali redakcija – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018-09-19 nutarimas Nr. 946).

Už ūkininko ūkio įregistravimą Ūkininko ūkio registre ir įregistravimo pažymėjimo išdavimą nuo 2018 m. rugsėjo 25 d. mokama 12,00 EUR, įmokos kodas 53089, „Swedbank“

sąskaita LT247300010112394300.

Pažymėjimas išduodamas per 10 darbo dienų nuo dokumentų pateikimo.

10.   

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

 

11.   

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Pildoma atvykus.

Prašymo forma.

12.   

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Ūkininkų ūkių registras.

13.   

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga galutinė. Išduodamas ūkininko ūkio pažymėjimas.