. Pradžia

Pasėlių ir augalų draudimo įmokų dalinis kompensavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas 

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos versija

Pirma

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

  Pasėlių ir augalų draudimo įmokų dalinis kompensavimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

 Kompensuojama dalis draudimo įmokų  žemės ūkio veiklos subjektams, kurie užsiima pirmine žemės ūkio produktų gamyba yra laikoma maža arba vidutinė įmonė, atskiru draudimo liudijimu (polisu) yra apdraudusi nuosavybės teise priklausančius ir Lietuvos Respublikoje auginamus augalus nuo nuostolių, kuriuos sukelia stichinėms nelaimėms prilyginamos nepalankioms oro sąlygoms (šalna, speigas, kruša, ledas, lietus, audra).

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

 Pasėlių ir augalų  draudimo įmokų kompensavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. gegužės 25 d įsakymu Nr.3D-327 (aktuali redakcija – Žemės ūkio ministro 2018-06-27 įsakymas Nr.3D-418).

 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. spalio 17 d. įsakymas Nr. 3D-594 „Dėl pasėlių ir augalų didžiausiųjų draudimo įmokų įkainių 2016–2020 m. nustatymo “.

Širvintų rajono savivaldybės pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimo procedūros aprašas, patvirtintas Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 9-626.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

 Pareiškėjai savivaldybei pateikia paramos paraišką kvietime nustatytais terminais. Kvietimus teikti paramos paraiškas skelbia  Nacionalinė mokėjimo Agentūra.

 Prie paramos paraiškos pateikiama:

1. pareiškėjo tapatybę patvirtinantį dokumentą;

2. draudimo paraišką;

3. draudimo paslaugų pirkimo dokumentus.

 Pareiškėjas įsipareigoja:

1. ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 15 d. savivaldybei pateikti visus dokumentus dėl draudimo sutarties pakeitimo (jei draudimo sutartis per jos galiojimo laikotarpį buvo keičiama) ir visus draudimo įmokų, nustatytų draudimo sutartyje, sumokėjimo patvirtinimo dokumentus;

2. ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų pranešti savivaldybei apie bet kurių duomenų, pateiktų šioje paramos paraiškoje, taip pat apie savo rekvizitų pasikeitimus bei aplinkybių, kurios turi įtakos tinkamam įsipareigojimų vykdymui, atsiradimą;

3. atsiskaitymus su draudimo įmone vykdyti tik per finansines institucijas.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

   _

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Daiva Šimelienė, Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (86 83) 18515, el. p.: daiva.simeliene@sirvintos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Jūratė Meškutavičienė, Žemės ūkio  ir turto valdymo skyriaus vedėja, tel. (8616) 26846 el. p.: jurate.meskutaviciene@sirvintos.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

 Paramos paraiška registruojama ir įvertinami per 10 darbo dienų nuo jų įregistravimo savivaldybėje dienos.

 Iškilus klausimams ar neaiškumams pareiškėjui siunčiamas paklausimas į kurį privaloma atsakyti per 10 darbo dienų. Į 10 darbo dienų mokėjimo dokumentų vertinimo terminą neįskaičiuojama paklausimų terminas.

 Apie priimtą sprendimą pareiškėjas informuojamas pagal paraiškoje pasirinktą informavimo priemonę.

 Mėnesiui pasibaigus bet ne vėliau kaip iki kito mėnesio 5 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai pateikiama informacija apie priimtus sprendimus skirti paramą.  Duomenys suvedami į ŽŪMIS duomenų bazę   daliai draudimo įmokų kompensuoti. Pareiškėjui siunčiamas sprendimas dėl pagalbos skyrimo/ neskyrimo.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

 Paramos paraiška pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės ,,Rizikos valdymas“  veikos srities ,,Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokų“, susijusių su  pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimu (forma patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 3D-418).

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a3ed70307a4111e89188e16a6495e98c,

 

12.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

   _

13.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

   _