. Pradžia

Paramos teikimas bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

 

1.

Administracinės paslaugos versija

Antra

 

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Paramos teikimas bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą. 

 

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Bičių laikytojas, norėdamas gauti paramą už papildomą bičių maitinimą (įprastinį cukrų, ekologišką cukrų, invertuotojo cukraus sirupą), iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. turi kreiptis į teritorines Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybas pagal savo gyvenamąją vietą arba buveinės adresą ir užpildyti Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo taisyklių 3 priede nurodytą Pranešimo apie ūkinių gyvūnų bandą formą (forma GŽ-1). Duomenis apie turimą bičių šeimų skaičių laikytojas turi atnaujinti prieš teikdamas paramos paraišką. Jeigu po paramos paraiškos pateikimo sumažėjo laikomų bičių šeimų skaičius dėl nuo paramos gavėjo nepriklausančių aplinkybių (ligos, vagystės ar pan.), per 7 kalendorines dienas apie šį pasikeitimą jis privalo pranešti teritorinei valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai pagal savo gyvenamąją vietą arba buveinės adresą.

 

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro  2008 m. birželio

26 d. įsakymas Nr. 3D-357 (aktuali redakcija- Žemės ūkio ministro 2018-06-08 įsakymas Nr. 3D-375).

 

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Bičių laikytojas turi atvykti į savivaldybę pagal gyvenamąją vietą arba buveinės adresą ir pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų aprašą ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus. Jei ūkis ekologinis, bičių laikytojas savivaldybės darbuotojui turi pateikti sertifikavimo institucijos išduotą sertifikatą.

Savivaldybės administracijos specialistas patikrina ar tinkamai užpildytas išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų aprašas, ar įrašyti rekvizitai yra teisingi (esant netikslumų, bičių laikytojas pateiktus duomenis pataiso), suveda duomenis į Paramos už papildomą bičių maitinimą informacinę sistemą (toliau – BIS) ir atspausdina paramos paraišką, 2 egzemplioriais. Jei ūkis yra ekologinis, patikrina, ar pateiktas sertifikavimo institucijos išduotas sertifikatas. 

 

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

  _

 

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Daiva Šimelienė, Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 382 30289,

el. p.: daiva.simeliene@sirvintos.lt

 

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Jūratė Meškutavičienė, Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja,

 tel.  8 616 26846,

el. p.: jurate.meskutaviciene@sirvintos.lt        

 

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Tuo momentu kai kreipiasi bičių laikytojas.

 

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai

 

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo pavyzdį galima rasti adresu: 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/378969526b5311e89a0fd2d617326139,

 

 

12.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

VĮ ŽŪIKVC   Bičių registras

 

13.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga galutinė