. Pradžia

Paraiškų priėmimas tiesioginėms išmokoms gauti už deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos versija

Antra

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Paraiškų priėmimas tiesioginėms išmokoms gauti už deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paraiškas gali pateikti asmeniškai asmuo arba jo įgaliotas asmuo, turintis notariškai patvirtintą įgaliojimą. Pareiškėjai, norintys gauti tiesiogines išmokas privalo deklaruoti visus valdomus žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus, už kuriuos prašo paramos ir visus valdomus naudmenų plotus, už kuriuos neprašo paramos.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015-12-04 įsakymas Nr. 3D-897 „Dėl paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016-2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“. (aktuali redakcija Žemės ūkio ministro 2018-09-19 įsakymas Nr.3D-644).

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/0d1758609d2611e591078486468c1c39/dGPVEYfNKb,

 

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pareiškėjas (arba pareiškėjo įgaliotas asmuo) seniūnijoje pagal pareiškėjo valdos centro adresą dirbančiam seniūnijos darbuotojui arba Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus specialistui pateikia:

1. Laisvos formos dokumentą su pagrindiniais paraiškai užpildyti reikalingais duomenimis (vietoje išmatuotų laukų plotų schemą/brėžinį su nurodytais laukų kraštinių ilgiais, pasėlių pavadinimais, laukų plotais).

2. Deklaruojamų plotų kadastro žemėlapius (žemės sklypų planus) – juos turintys pareiškėjai.

3. Žemės valdymo teisės (nuosavybės, nuomos ar kitais pagrindais) patvirtinimo dokumentus (kartu su kadastro žemėlapiais (žemės sklypų planais), kai pareiškėjas praėjusiais metais neteikė paraiškos ir, jei pareiškėjo nurodytoje vietoje jau yra įbraižyti kito pareiškėjo laukai ir nepavyksta išspręsti dvigubo deklaravimo.

4. Deklaruojantiems valstybinėje žemėje būtina pateikti tos žemės naudojimo ar valdymo teisės patvirtinimo dokumentą.

5. Teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kai paraišką teikia pareiškėjo įgaliotas asmuo, kai paraišką teikia juridinis asmuo.

6. Kai pareiškėjo valdoje auginami grūdinių ir ankštinių augalų plotai sudaro 30 ha ir daugiau ir (arba) bulvių, plotų suma 10 ha ir daugiau, turi nurodyti pažymėtas augalų veisles ir sertifikavimą.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pareiškėjas privalo nurodyti:

fizinis asmuo – vardą, pavardę, o juridinis – juridinio asmens teisinę formą ir pavadinimą;

fizinio asmens arba juridinio asmens registravimo kodą,

tikslų adresą pagal gyvenamą vietą, kuriuo būtų galima susisiekti su pareiškėju, telefono numerį, nurodomas valdos numeris;

banko pavadinimą ir atsiskaitomosios sąskaitos numerį, pareiškėjas pateikia duomenis apie visus disponuojamus pasėlius.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kęstutis Ciesiūnas, Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas,

tel. 8 382 30 271 el. p.: kestutis.ciesiunas@sirvintos.lt

Daiva Šimelienė, Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė,

tel. 8 382 30 271 el. paštas daiva.simeliene@sirvintos.lt

Specialistai seniūnijose.

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Jūratė Meškutavičienė, Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja,  tel. (8 616) 26846

el. p.: jurate.meskutaviciene@sirvintos.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Paraiškų priėmimo terminai, kiekvienais metais skelbiami atskiru Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro įsakymu

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

_

12.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Paraiškų priėmimo informacinė sistema

13.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paslauga yra tarpinė