. Pradžia

Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos teikimas melioruotos žemės savininkams ar kitiems naudotojams

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos versija

Pirma

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos teikimas melioruotos žemės savininkams ar kitiems naudotojams.

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

1. Techninių dokumentų išdavimas melioruotos žemės savininkams ar kitiems naudotojams apie jų žemėje esančius melioracijos statinius.

2. Kartografinės medžiagos išdavimas matininkams ir projektuotojams.

3. Techninių sąlygų statiniams melioruotoje žemėje projektuoti išdavimas.

4. Techninių sąlygų miško įveisimui melioruotoje žemėje išdavimas.

5. Topografinių planų ir projektų derinimas.

6. Dokumentų išdavimas  tvenkinio kasimui melioruotoje žemėje.

7. Pažymos apie atliktus melioracijos statinių atstatymo darbus.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. 3D-564 „Dėl melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimo melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams taisyklių“ pakeitimo“;

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. 3D-673 „Dėl techninių sąlygų statiniams melioruotoje žemėje projektuoti išdavimo taisyklių patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas 2010 m. lapkričio 3 d. Nr. 3D-969 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“ patvirtinimo“ pakeitimo“;

Lietuvos Respublikos 1993-12-09 melioracijos įstatymas Nr. I-323 (aktuali redakcija – Lietuvos Respublikos 2010-04-27 melioracijos įstatymas Nr. XI-787);

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 18 d. Nr. 3D-805/D1-848 įsakymas „Dėl miško įveisimo ne miško žemėje“ pakeitimo“;

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. D1-590/3D-583 „Dėl dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo ir priežiūros aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro2017 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 3D-754 „Dėl topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Fizinis/juridinis asmuo, norintis gauti technines sąlygas statiniams projektuoti ar miškui įveisti melioruotoje žemėje, Savivaldybės priimamajame pateikia šiuos dokumentus:

Prašymą (forma Nr. 1);

Žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo teisę patvirtinantį dokumentą (arba jo patvirtintą kopiją);

Planuojamos statybos ribų planą (M 1:2000) su jame pažymėtais esamais ir projektuojamais Statiniais ir žemės sklypų naudotojų ribomis.

Melioruotos žemės savininkas ar kitas naudotojas, norintis gauti techninius dokumentus apie jų žemėje esančius melioracijos statinius, Savivaldybės priimamajame pateikia šiuos dokumentus:

Prašymą (laisvos formos);

Dokumentą, patvirtinantį naudojimosi žeme faktą;

Nusausintos žemės sklypo planą masteliu 1:10000 kopija.

Matininkas ar projektuotojas, norintis gauti kartografinę medžiagą, prie prašymo (laisvos formos) turi pridėti:

Skaitmeninį žemės ribų planą (*.dwg formatu);

Žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo teisę patvirtinantį dokumentą.

Geodezininkas, prašymą derinti topografinius planus esančius Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje pateikia per el. TOPD paslaugą adresu https://www.geoportal.lt/extra-services-webapp/views/topd/serviceInfo.jsf.

Planui derinti geodezininkas per TOPD paslaugą pateikia:

1.  Prašymą;

2.  Plano topografinių erdvinių objektų rinkinį *.dwg formatu.

Projektuotojas, norėdamas suderinti projektą, Savivaldybės priimamajame pateikia:

Prašymą (laisvos formos);

Projektą (2 egz.)

Asmuo, norintis įrengti/suderinti dirbtinį vandens telkinį melioruotoje žemėje, Savivaldybės priimamajame pateikia:

Prašymą (laisvos formos);

Melioracijos statinių planą masteliu 1:2000 su pažymėta dirbtinio vandens telkinio įrengimo vieta ir koordinatėmis.

 Juridinis asmuo, norintis gauti prašymą apie atliktus melioracijos atstatymo darbus, Savivaldybės priimamajame pateikia:

Prašymą (laisvos formos);

Drenažo išpildomąją nuotrauką.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

  _

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Žemės ūkio ir turto valdymo skyrius, specialistė, atsakinga už melioraciją, Rasa Minkštimienė,

8 682 41 723

el. p. rasa.minkstimienesirvintos.lt

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Žemės ūkio ir turto valdymo skyrius, specialistė, atsakinga už melioraciją,

Dovilė Romaškienė,

8 612 23 794

el. p. dovile.romaskienesirvintos.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja,

Jūratė Meškutavičienė

8 616  26 846

el. p. jurate.meskutavicienesirvintos.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų

 


Topografinių planų derinimas –

10  darbo dienų nuo pateikimo vertinimui per el. TOPD paslaugą

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

1. Prašymo forma Nr. 1

2. Prašymo forma Nr. 2

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

 

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

_