. Pradžia

Medžiojamų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui įvertinimas

Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos versija

Pirma

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Medžiojamų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui įvertinimas.

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

 Žemės, miško ir vandens telkinių sklypų, kuriuose nėra uždrausta medžioti savininkai, valdytojai ir naudotojai apie laisvėje gyvenančių medžiojamų gyvūnų padarytą žalą nedelsdami privalo pranešti atitinkamai seniūnijai. Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo žalos pastebėjimo seniūnui pateikia arba išsiunčia rašytinį prašymą dėl žalos įvertinimo ir atlyginimo. Direktoriaus įsakymu sudaryta Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos apskaičiavimo komisija atlieka patikrą vietoje, įvertina ir apskaičiuoja žalos dydį. Surašomas nuostolių įvertinimo aktas, kurį pasirašo komisijos nariai ir kviesti asmenys.

 

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos Medžioklės 2002-06-20 įstatymas Nr. IX-966 (aktuali redakcija – Lietuvos Respublikos Medžioklės 2013-10-01 įstatymas). https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A92E17FDCD13

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002-09-23 d. įsakymas Nr. D1-486/3D-359 „Dėl Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams ir miškui apskaičiavimo metodikos patvirtinimo,“ Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. birželio 21 d. įsakymo D1-455/3D-440 redakcija. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.78DDD9AF9502

Širvintų rajono savivaldybės direktoriaus 2017-03-21 įsakymas Nr. 9-246, „Dėl Širvintų rajono savivaldybės Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui nuostolių skaičiavimo komisijos darbo reglamento“.

Širvintų rajono savivaldybės direktoriaus 2017-05-22 įsakymas Nr. 9-407 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui nuostolių skaičiavimo komisijos sudarymo“.

Širvintų rajono savivaldybės direktoriaus 2018-06-20 įsakymas Nr. 9-514 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui nuostolių skaičiavimo komisijos sudarymo“ dalinio pakeitimo.

 

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas pateikiamas raštu arba per http://www.epaslaugos.lt

2. Nuosavybę pateisinantys dokumentai.      

Padarius žalą naminiams gyvūnams papildomai pateikiama: gyvūnų skrodimo aktas, pranešimas apie ūkinių gyvūnų perkėlimą ir kaitą, gaišenų važtaraštis.

 

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. Prašymas pateikiamas raštu arba per http://www.epaslaugos.lt

2. Nuosavybę pateisinantys dokumentai.

Padarius žalą naminiams gyvūnams papildomai pateikiama: gyvūnų skrodimo aktas, pranešimas apie ūkinių gyvūnų perkėlimą ir kaitą, gaišenų važtaraštis.

 

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Kęstutis Ciesiūnas, Žemės ūkio ir turto valdymo vyriausiasis specialistas, tel.   8 382 30 271,

el. p.: kestutis.ciesiunas@sirvintos.lt

 

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Jūratė Meškutavičienė, Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja, tel. 8 616 26846

el. p.: jurate.meskutaviciene@sirvintos.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Žemės ūkio pasėliams ir miškui padarytos žalos dydis turi būti įvertintas per 7 dienas nuo atitinkamo žemės, miško ar vandens telkinio savininko, valdytojo ar naudotojo prašymo gavimo seniūnijoje, išskyrus atvejį, kai dėl žalos pobūdžio jos dydis įmanomas nustatyti tik praėjus daugiau negu 7 dienoms (šiuo atveju laikotarpį, kada žala yra geriausiai matoma ir ją įmanoma įvertinti, pasirenka  savivaldybės komisija medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai įvertinti). 

Einamaisiais metais patirta žala apskaičiuojama ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 31 d., išskyrus atvejus kai derliaus netekimui apskaičiuoti naudojamas savivaldybės pasėlio vidutinis derlingumas. Kai derliaus netekimui apskaičiuoti naudojamas savivaldybės pasėlio vidutinis derlingumas, einamaisiais metais padaryta žala apskaičiuojama ne vėliau

Lėšos už laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą turi būti sumokėtos per vieną mėnesį nuo žalos dydžio apskaičiavimo dienos.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Pildomas laisvos formos prašymas.

12.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą vienpusės sąveikos lygis pagal Viešojo administravimo plėtros iki 2010 strategijos, Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimu

Nr. 488.

13.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paslauga yra tarpinė.