. Pradžia

Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais patikslinimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos versija

Pirma

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais patikslinimas.

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Licencija turi būti patikslinta, kai:

1. pakeičiamas licenciją turinčio juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pavadinimas arba teisinė forma ar buveinė;

2. teisės aktų nustatyta tvarka juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui suteikiamas naujas įmonės kodas (jeigu nesikeičia kiti juridinį asmenį ar užsienio juridinio asmens filialą identifikuojantys duomenys) arba keičiasi kiti tiesiogiai nuo juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo nepriklausantys licencijos rekvizitai;

3. juridinis asmuo reorganizuojamas ir dėl to keičiasi licencijoje nurodyti duomenys;

4. keičiami sandėlių, iš kurių vykdoma didmeninė prekyba tabako gaminiais ir (ar) kuriuose šie gaminiai laikomi, adresai ir patalpų pažymėjimas plane arba į licenciją numatoma įrašyti naujų sandėlių (šiuo atveju turi būti patikslinta licencija verstis didmenine prekyba tabako gaminiais);

5. numatomos papildomos arba keičiamos tabako gaminių prekybos vietos arba keleiviams vežti skirtos transporto priemonės, arba sandėliai, kuriuose laikomi ir paskirstomi tabako gaminiai, arba automobilinių parduotuvių aptarnaujamų miestelių ir kaimų pavadinimai (šiuo atveju turi būti patikslinta licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais).

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymas Nr. I-1143;

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimas Nr. 383 „Dėl mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių ir tabako gaminių pardavimo taisyklių patvirtinimo“;

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, norintis patikslinti savo turimą licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, licencijas išduodančiai institucijai raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai arba per kontaktinį centrą pateikia:

1. paraišką, kurioje nurodoma:

1.1. juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė ir elektroninio pašto adresas (jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas jį turi);

1.2. turimos licencijos rūšis, numeris ir išdavimo data;

1.3. priežastis, dėl kurios prašoma patikslinti licenciją;

1.4. duomenys, kurie, vadovaujantis Taisyklių 7.3–7.6 punktuose nustatytais reikalavimais, turi būti nurodyti licencijoje arba atitinkamai iš jos išbraukti;

1.5. kokiu būdu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas norėtų gauti patikslintą licenciją;

2. popierinės formos licencijos originalą (pateikiama licencijas išduodančiai institucijai priėmus sprendimą patikslinti licenciją).

 

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Licencijas išduodanti institucija, patikrinusi juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo paraišką ir kitus dokumentus, kurių reikia licencijai patikslinti, ir nustačiusi, kad paraiška nevisiškai ar netaisyklingai užpildyta arba joje pateikti neteisingi duomenys, arba pateikti ne visi dokumentai, kurių reikia licencijai patikslinti, arba jie neatitinka dokumentams keliamų reikalavimų, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti, gavimo raštu arba elektroninėmis priemonėmis praneša apie tai juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui, pateikusiam paraišką patikslinti licenciją, ir nustato ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą trūkstamiems arba patikslintiems dokumentams pateikti. Juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, norintis, kad licencija būtų patikslinta, turi ištaisyti trūkumus ir per licencijas išduodančios institucijos nustatytą terminą pateikti trūkstamus arba patikslintus dokumentus.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Jūratė Meškutavičienė

Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja

tel. 8 616 26 846,

el. p. jurate.meskutavicienesirvintos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Jūratė Meškutavičienė

Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja

tel. 8 616 26 846,

el. p. jurate.meskutavicienesirvintos.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl licencijos patikslinimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti, gavimo licencijas išduodančioje institucijoje. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai ar netaisyklingai užpildyti dokumentai arba neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Už licencijos patikslinimą nustatyta valstybės rinkliava – 112 Eur.

Rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(į. k. 188659752),

gavėjo bankas AB „Swedbank“,

sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300,

įmokos kodas 52489,

įmokos pavadinimas – valstybės rinkliava už licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais patikslinimą.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

paraiškoje nurodoma:

1. juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė ir elektroninio pašto adresas (jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas jį turi);

2. turimos licencijos rūšis, numeris ir išdavimo data;

3. priežastis, dėl kurios prašoma patikslinti licenciją;

4. duomenys, kurie, vadovaujantis Taisyklių 7.3–7.6 punktuose nustatytais reikalavimais, turi būti nurodyti licencijoje arba atitinkamai iš jos išbraukti;

5. kokiu būdu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas norėtų gauti patikslintą licenciją.

12.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

-

13.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.