. Pradžia

Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais papildymas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos versija

Pirma

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais papildymas.

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

įmonių turimos licencijos turi būti papildytos, kai numatomos papildomos prekybos tabako gaminiais vietos ar (ir) sandėliai.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymas Nr. I-1143;

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimas Nr. 383 „Dėl mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių ir tabako gaminių pardavimo taisyklių patvirtinimo“;

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, norintis patikslinti savo turimą licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, licencijas išduodančiai institucijai raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai arba per kontaktinį centrą pateikia:

1. paraišką, kurioje nurodoma:

1.1. juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė ir elektroninio pašto adresas (jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas jį turi);

1.2. turimos licencijos rūšis, numeris ir išdavimo data;

1.3. priežastis, dėl kurios prašoma papildyti licenciją;

1.4. duomenys, kurie, vadovaujantis Taisyklių 7.3–7.6 punktuose nustatytais reikalavimais, turi būti nurodyti licencijoje arba atitinkamai iš jos išbraukti;

1.5. kokiu būdu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas norėtų gauti papildytą licenciją;

2. popierinės formos licencijos originalą (pateikiama licencijas išduodančiai institucijai priėmus sprendimą papildyti licenciją).

 

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Licencijas išduodanti institucija, patikrinusi juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo paraišką ir kitus dokumentus, kurių reikia licencijai papildyti, ir nustačiusi, kad paraiška nevisiškai ar netaisyklingai užpildyta arba joje pateikti neteisingi duomenys, arba pateikti ne visi dokumentai, kurių reikia licencijai papildyti, arba jie neatitinka dokumentams keliamų reikalavimų, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia licencijai papildyti, gavimo raštu arba elektroninėmis priemonėmis praneša apie tai juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui, pateikusiam paraišką papildyti licenciją, ir nustato ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą trūkstamiems arba patikslintiems dokumentams pateikti. Juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, norintis, kad licencija būtų papildyta, turi ištaisyti trūkumus ir per licencijas išduodančios institucijos nustatytą terminą pateikti trūkstamus arba patikslintus dokumentus.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Jūratė Meškutavičienė

Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja

tel. 8 616 26 846,

el. p. jurate.meskutavicienesirvintos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Jūratė Meškutavičienė

Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja

tel. 8 616 26 846,

el. p. jurate.meskutavicienesirvintos.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl licencijos papildymo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai papildyti, gavimo licencijas išduodančioje institucijoje. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai ar netaisyklingai užpildyti dokumentai arba neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Už licencijos papildymą nustatyta valstybės rinkliava – 112 Eur.

Rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(į. k. 188659752),

gavėjo bankas AB „Swedbank“,

sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300,

įmokos kodas 52489,

įmokos pavadinimas – valstybės rinkliava už licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais papildymą.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

paraiškoje nurodoma:

1. juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė ir elektroninio pašto adresas (jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas jį turi);

2. turimos licencijos rūšis, numeris ir išdavimo data;

3. priežastis, dėl kurios prašoma papildyti licenciją;

4. duomenys, kurie, vadovaujantis Taisyklių 7.3–7.6 punktuose nustatytais reikalavimais, turi būti nurodyti licencijoje arba atitinkamai iš jos išbraukti;

5. kokiu būdu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas norėtų gauti papildytą licenciją.

12.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

-

13.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.