. Pradžia

Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas

Eil. Nr

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos versija

Pirma

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas.

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Licencijos išduodamos Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams, kitose Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėse įsteigtiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms ir jų filialams, jeigu jie atitinka Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus.

Licencija suteikia teisę verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimas Nr. 1450 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“.

3. Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas Nr. I-1143.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti įmonė:

Juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas (toliau – įmonė), norintis gauti licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą, arba per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą pateikia:

1. Nustatytos formos pranešimą apie ketinimą verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais (toliau – pranešimas);

2. Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 11 straipsnio 10 dalyje nurodytą dokumentą ir jo vertimą į lietuvių kalbą (pateikiama, jeigu pranešimą pateikia kitoje Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėje įsisteigusi įmonė).

 

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. Ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pranešimo gavimo licencijas išduodančioje institucijoje, o jeigu pranešime nurodyta diena, nuo kurios įmonė ketina pradėti verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, ir ši diena yra vėlesnė negu kita darbo diena nuo pranešimo gavimo dienos, – ne vėliau kaip pranešime nurodytą dieną registruoja licencijų registravimo žurnale, kad licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išduota.

2. Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo licencijos įregistravimo licencijų registravimo žurnale įmonės pranešime nurodytu būdu išsiunčia jai patvirtinimą, kad jai per Licencijų informacinę sistemą yra išduota licencija.

3. Ne vėliau kaip per 5 dienas nuo pranešimo pateikimo dienos patikrina, ar įmonė atitinka Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 5–7 ir 10 punktuose nustatytus reikalavimus ir yra įvykdžiusi Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatyme nustatytus reikalavimus, ir ne vėliau kaip per 20 dienų patikrina, ar įmonė atitinka šio straipsnio 2 dalies 1–4 punktuose nustatytus reikalavimus.

Jeigu įmonė numato verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais keliose mažmeninės prekybos vietose, esančiose tuo pačiu adresu, jai išduodama viena licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais visose tuo pačiu adresu esančiose mažmeninės prekybos vietose (tokioje licencijoje nurodoma kiekviena tuo pačiu adresu esanti mažmeninės prekybos vieta).

Jei įmonė numato verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais keliose mažmeninės prekybos vietose, esančiose skirtingais adresais, jai išduodamos atskiros kiekvienam adresui licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais.

 

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Jūratė Meškutavičienė

Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja

tel. 8 616 26 846,

el. p. jurate.meskutaviciene@sirvintos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Jūratė Meškutavičienė

Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja

tel. 8 616 26 846,

el. p. jurate.meskutaviciene@sirvintos.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Paslaugos suteikimo trukmė – 5 darbo dienos.

Nuo 2017-11-01 licencijos išduodamos naudojantis Licencijų informacine sistema (LIS).

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Už licencijos išdavimą nustatyta valstybės rinkliava – 190 Eur.

 

Rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(į. k. 188659752),

gavėjo bankas AB „Swedbank“, sąskaitos

Nr. LT24 7300 0101 1239 4300,

 

įmokos kodas 52489,

įmokos pavadinimas – valstybės rinkliava už licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimą.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

 

12.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

-

13.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.