. Pradžia

Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais dublikatų išdavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos versija

Pirma

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais dublikatų išdavimas.

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Licencijos dublikatas išduodamas, jeigu popierinės formos licencijos originalas:

1. prarandamas;

2. sugadinamas.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymas Nr. I-1143;

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimas Nr. 383 „Dėl mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių ir tabako gaminių pardavimo taisyklių patvirtinimo“;

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, norintis gauti licencijos dublikatą, licencijas išduodančiai institucijai raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai arba per kontaktinį centrą pateikia paraišką išduoti licencijos dublikatą, kurioje nurodoma:

1. juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė, elektroninio pašto adresas (jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas jį turi);

2. priežastis, dėl kurios prašoma išduoti licencijos dublikatą;

3. prarastos arba sugadintos licencijos rūšis, numeris ir išdavimo data;

4. kokiu būdu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas norėtų gauti licencijos dublikatą.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Licencijų ir paslaugų skyrius patikrina valstybės rinkliavos už licencijos dublikato išdavimą sumokėjimo faktą.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Jūratė Meškutavičienė

Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja

tel. 8 616 26 846,

el. p. jurate.meskutavicienesirvintos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Jūratė Meškutavičienė

Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja

tel. 8 616 26 846,

el. p. jurate.meskutavicienesirvintos.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl licencijos dublikato išdavimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paraiškos išduoti licencijos dublikatą gavimo licenciją išduodančioje institucijoje. Jeigu paraiška nevisiškai, netaisyklingai užpildyta arba joje pateikti neteisingi duomenys, licencijas išduodanti institucija ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo paraiškos gavimo raštu arba elektroninėmis priemonėmis turi pranešti apie tai juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui ir nustatyti ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą patikslintai paraiškai pateikti. Juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas turi ištaisyti šiuos trūkumus ir per licencijas išduodančios institucijos nustatytą terminą pateikti patikslintą paraišką. Šiuo atveju terminas licencijos dublikatui išduoti skaičiuojamas nuo patikslintos paraiškos licenciją išduodančioje institucijoje gavimo dienos. Licencijos dublikatas išduodamas su žyma „Dublikatas“ paraiškoje nurodytu būdu.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Už licencijos dublikato išdavimą nustatyta valstybės rinkliava – 112 Eur.

Rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (į. k. 188659752),

gavėjo bankas AB „Swedbank“,

sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300,

įmokos kodas 52489,

įmokos pavadinimas – valstybės rinkliava už licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais dublikato išdavimą.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Paraiškoje nurodoma:

1. juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė, elektroninio pašto adresas (jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas jį turi);

2. priežastis, dėl kurios prašoma išduoti licencijos dublikatą;

3. prarastos arba sugadintos licencijos rūšis, numeris ir išdavimo data;

4. kokiu būdu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas norėtų gauti licencijos dublikatą.

12.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

-

13.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.