. Pradžia

Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patikslinimas

Pavadinimas

Aprašymo turinys

Administracinės paslaugos versija

Pirma

Administracinės paslaugos pavadinimas

Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patikslinimas

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Licencija gali būti patikslinta, kai licencijos turėtojas prašo išbraukti sandėlių, kuriuose laikomi ir (ar) iš kurių paskirstomi alkoholiniai gėrimai, adresus, keičia licencijoje nurodytą buveinę, teisinę formą ar pavadinimą, kai keičiamas licencijos turėtojo kodas (suteikiamas naujas kodas), – jeigu nesikeičia kiti licencijos turėtoją identifikuojantys duomenys, taip pat kai keičiasi licencijos rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo licencijos turėtojo.

Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patikslinama ir tais atvejais, kai Savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 9 dalimi, apriboja licencijos turėtojo prekybos alkoholiniais gėrimais laiką. Šiuo atveju licencijos turėtojas pateikia licencijos originalą (jeigu licencijos turėtojui išduota popierinė licencija).

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas Nr. 1-857;

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais taisyklių patvirtinimo“;

3. Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2014-09-25 sprendimas Nr. 1-160 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Licencijos turėtojas, norintis patikslinti licenciją, raštu arba elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai ar per kontaktinį centrą  Žemės ūkio ir turto valdymo  skyriui turi pateikti motyvuotą paraišką ir dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. Patikrina įmonės, pateikusios paraišką patikslinti licenciją, registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jos registravimo duomenis Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje (kai keičiamas buveinės adresas, teisinė forma, pavadinimas ar pakeičiamas (suteiktas naujas) įmonės kodas);
2. Patikrina valstybės rinkliavos už licencijos patikslinimą sumokėjimo faktą.

Administracinės paslaugos teikėjas

Jūratė Meškutavičienė

Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja

tel. 8 616 26 846,

el. p. jurate.meskutavicienesirvintos.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Jūratė Meškutavičienė

Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja

tel. 8 616 26 846,

el. p. jurate.meskutavicienesirvintos.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Licencijos patikslinamos ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti, pateikimo.

Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai arba neteisingai užpildyti dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos (į šį terminą neįskaitomas laikas, per kurį licencijos turėtojas pateikia papildomus ar patikslintus dokumentus).

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Už licencijos patikslinimą nustatyta valstybės rinkliava - 112 Eur.

Rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (į. k. 188659752), gavėjo bankas AB „Swedbank“,

sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 52389,

įmokos pavadinimas – valstybės rinkliava už licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patikslinimą.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Motyvuota laisvos formos paraiška.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

-

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.