. Pradžia

Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais papildymas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos versija

Pirma

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais papildymas.

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais gali būti papildyta, jeigu licencijos turėtojas pakeičia arba papildo sandėlių, kuriuose laikomi ir iš kurių paskirstomi alkoholiniai gėrimai, adresus, pakeičia prekybos alkoholiniais gėrimais laiką, prekybos vietos pavadinimą ar adresą.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas Nr. 1-857;

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais taisyklių patvirtinimo“;

3. Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2014-09-25 sprendimas Nr. 1-160 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Licencijos turėtojas, norintis papildyti licenciją, raštu arba elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai ar per kontaktinį centrą  Žemės ūkio ir turto valdymo  skyriui turi pateikti motyvuotą paraišką ir dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. Patikrina įmonės, pateikusios paraišką patikslinti licenciją, registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jos registravimo duomenis Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje (kai keičiamas buveinės adresas, teisinė forma, pavadinimas ar pakeičiamas (suteiktas naujas) įmonės kodas);

2. Patikrina valstybės rinkliavos už licencijos patikslinimą sumokėjimo faktą.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Jūratė Meškutavičienė

Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja

tel. 8 616 26 846,

el. p. jurate.meskutavicienesirvintos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Jūratė Meškutavičienė

Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja

tel. 8 616 26 846,

el. p. jurate.meskutavicienesirvintos.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Licencijos papildomos ne vėliau kaip per 15 darbo dienų, o tais atvejais, kai esant gamybiniam būtinumui licencijos turėtojas prašo papildyti licenciją orlaivių pavadinimais ir registravimo numeriais, – ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia licencijai papildyti, pateikimo.

Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai arba neteisingai užpildyti dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos (į šį terminą neįskaitomas laikas, per kurį licencijos turėtojas pateikia papildomus ar patikslintus dokumentus).

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Už licencijos papildymą nustatyta valstybės rinkliava - 112 Eur.

Rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (į. k. 188659752), gavėjo bankas AB „Swedbank“,

sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 52389,

įmokos pavadinimas – valstybės rinkliava už licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais papildymą.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Motyvuota laisvos formos paraiška.

12.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

-

13.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.