. Pradžia

Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos versija

Pirma

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas.

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Licencija suteikia teisę verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse.

Įmonė, norinti įsigyti licenciją, raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai arba per kontaktinį centrą pateikia paraišką ir nustatytus dokumentus.

Licencija įmonei išduodama paraiškoje nurodytu būdu: originalas įteikiamas įmonės atstovui atvykus į instituciją arba išsiunčiamas registruotu laišku.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas Nr. 1-857;

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais taisyklių patvirtinimo“;

3. Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2014-09-25 sprendimas Nr. 1-160 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Licencijos prašytojas, norintis įsigyti licencijas, raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai arba per kontaktinį centrą Žemės ūkio ir turto valdymo skyriui pateikia:

1. motyvuotą paraišką, kurioje nurodomi šie duomenys: licencijos prašytojo pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu licencijos prašytojas jį turi), licencijos prašytojo vadovų vardai, pavardės ir asmens kodai arba gimimo datos, jeigu vadovai neturi asmens kodų, kokiu būdu (tiesiogiai licencijas išduodančioje institucijoje ar registruotu laišku) licencijos prašytojas norėtų gauti licenciją, komercinės ūkinės veiklos, kuria verstis prašoma licencijos, rūšis, prekybos alkoholiniais gėrimais laikas, vieta (jos adresas ir pavadinimas), alkoholinių gėrimų pardavimo būdas, licencijos prašytojo veiklos rūšis (prekyba ar viešasis maitinimas), sandėlių, kuriuose bus laikomi ir iš kurių bus skirstomi alkoholiniai gėrimai, adresai. Jeigu norima įsigyti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neapmuitinamoje parduotuvėje ar specialioje prekybos vietoje, tai turi būti nurodoma paraiškoje;

2. daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos susirinkimo (valdybos) arba, jeigu ši bendrija neįsteigta ar bendrija valdo daugiau kaip vieną daugiabutį gyvenamąjį namą, gyvenamojo namo patalpų savininkų ir neprivatizuotų butų nuomininkų daugumos sutikimą (kuriame jį pasirašę asmenys gali nurodyti prekybos alkoholiniais gėrimais laiką), jeigu alkoholiniais gėrimais bus prekiaujama gyvenamajame name.

Šis sutikimas nepateikiamas, jeigu prieš tai šiame gyvenamajame name tose pačiose patalpose veikusi įmonė turėjo licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir licencijos galiojimo metu nebuvo gauta pagrįstų gyvenamojo namo gyventojų skundų, nesikeičia nei įmonės darbo laikas, nei alkoholinių gėrimų pardavimo būdas. Ši nuostata netaikoma, jeigu iki paraiškos gauti naują licenciją pateikimo alkoholiniais gėrimais nebuvo prekiaujama ilgiau kaip vienerius metus.

Pagrįstais laikomi tokie skundai, kuriuos ištyrus paskirtos administracinės nuobaudos už viešosios tvarkos pažeidimus;

3. teisės aktų nustatyta tvarka išduoto maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopiją, patvirtintą licencijos prašytojo antspaudu (jeigu jis antspaudą privalo turėti) ir vadovo parašu;

4. teisę verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patvirtinantį dokumentą, išduotą valstybės, kurioje yra licencijos prašytojo buveinė, kompetentingos institucijos.

 

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Žemės ūkio ir turto valdymo skyrius, gavęs įmonės ar Europos juridinio asmens ar jo filialo (toliau – licencijos prašytojas) paraišką išduoti licenciją:

1. siekdamas nustatyti, ar nėra Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatyme nustatytų aplinkybių, dėl kurių licencijos prašytojui negalėtų būti išduota licencija kreipiasi į:

1.1. teritorinę valstybinę mokesčių inspekciją, kurios teritorijoje yra įregistruotas licencijos prašytojas, prašydamas pateikti informaciją, ar licencijos prašytojas, pateikęs paraišką gauti licenciją, turi mokestinių nepriemokų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui arba savivaldybių biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas), taip pat ar licencijos prašytojui yra įsiteisėjusių Valstybinės mokesčių inspekcijos nutarimų dėl nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą;

1.2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinį skyrių, kurio teritorijoje yra įregistruotas licencijos prašytojas, prašydamas pateikti informaciją, ar licencijos prašytojas yra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui;

1.3. teritorinę muitinę, kurios veiklos zonoje įregistruotas licencijos prašytojas, prašydamas pateikti informaciją, ar licencijos prašytojas vykdo įsipareigojimus muitinei, taip pat ar licencijos prašytojui yra įsiteisėjusių muitinės nutarimų dėl nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą (kai licencijos prašytojas nori įsigyti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neapmuitinamoje parduotuvėje);

1.4. Informatikos ir ryšių departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, prašydamas pateikti informaciją, ar licencijos prašytojui arba jo vadovui ar kitiems darbuotojams (jeigu jie veikė licencijos prašytojo vardu ar dėl jo interesų) yra įsiteisėję apkaltinamieji teismo nuosprendžiai dėl bausmės skyrimo, įsiteisėję teismo nutarimai, nutartys, įsiteisėję įgaliotų policijos pareigūnų priimti nutarimai dėl nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą;

1.5. Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, prašydamas pateikti informaciją, ar licencijos prašytojui yra įsiteisėjusių Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nutarimų dėl nuobaudos skyrimo už alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą;

2. patikrina, ar licenciją išduodančioje institucijoje negauta Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių 50 punkte nurodytų valstybinės priežiūros ir teisėsaugos institucijų pranešimų, nustatytų taisyklių 51 punkte, taip pat, ar licencijos prašytojui išduotas maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas;

3. patikrina licencijos prašytojo registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jo registravimo duomenis (licencijos prašytojo pavadinimą, teisinę formą, kodą, buveinę). Įmonių duomenis patikrina Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje, o Europos juridinio asmens ar jo filialo – jų registravimo Europos Sąjungos valstybės narės juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje, o jeigu atitinkamo registro Europos Sąjungos valstybėje narėje nėra arba registre pateikiamos informacijos nepakanka, kreipiasi su prašymu suteikti atitinkamą informaciją apie šiuos licencijų prašytojus į konkrečios Europos Sąjungos valstybės narės atsakingą instituciją Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 185 „Dėl Europos Sąjungos vidaus rinkos informacinės sistemos naudojimo Lietuvos Respublikoje“ nustatyta tvarka per Vidaus rinkos informacinę sistemą;

6.4. kreipiasi į Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą prašydamas pateikti informaciją, ar licencijos prašytojui yra įsiteisėjusių Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nutarimų dėl nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą, taip pat ar licencijos prašytojo vadovas yra ar buvo įmonių ar Europos juridinių asmenų ar jų filialų, kuriuose nustatyta atvejų, kai Lietuvos Respublikoje buvo gaminami, parduodami ir (ar) laikomi, gabenami alkoholio produktai neturint Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotos licencijos, vadovas.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Jūratė Meškutavičienė

Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja

tel. 8 616 26 846,

el. p. jurate.meskutavicienesirvintos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Jūratė Meškutavičienė

Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja

tel. 8 616 26 846,

el. p. jurate.meskutavicienesirvintos.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Licencijos prašytojui licencija turi būti išduota per 30 dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai, neteisingai užpildyti dokumentai arba jie neatitinka dokumentams keliamų reikalavimų, arba pateikti neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos. Licencija licencijos prašytojui išduodama paraiškoje nurodytu būdu.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Už licencijos išdavimą nustatyta valstybės rinkliava - 490 Eur.

Rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (į. k. 188659752),

gavėjo bankas AB „Swedbank“,

sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300,

įmokos kodas 52389,

įmokos pavadinimas – valstybės rinkliava už licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimą.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Motyvuotą paraišką, kurioje nurodomi šie duomenys: licencijos prašytojo pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu licencijos prašytojas jį turi), licencijos prašytojo vadovų vardai, pavardės ir asmens kodai arba gimimo datos, jeigu vadovai neturi asmens kodų, kokiu būdu (tiesiogiai licencijas išduodančioje institucijoje ar registruotu laišku) licencijos prašytojas norėtų gauti licenciją, komercinės ūkinės veiklos, kuria verstis prašoma licencijos, rūšis, prekybos alkoholiniais gėrimais laikas, vieta (jos adresas ir pavadinimas), alkoholinių gėrimų pardavimo būdas, licencijos prašytojo veiklos rūšis (prekyba ar viešasis maitinimas), sandėlių, kuriuose bus laikomi ir iš kurių bus skirstomi alkoholiniai gėrimai, adresai. Jeigu norima įsigyti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neapmuitinamoje parduotuvėje ar specialioje prekybos vietoje, tai turi būti nurodoma paraiškoje.

12.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

-

13.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.