. Pradžia

Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo panaikinimas įmonės prašymu

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos versija

Pirma

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo panaikinimas įmonės prašymu

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Licencijos galiojimas panaikinamas:

1. įmonei pateikus paraišką dėl licencijos galiojimo panaikinimo;

2. Administracijos direktoriaus įsakymu Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 16, 17, 18, 19 dalyse nustatytais atvejais.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas Nr. 1-857;

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais taisyklių patvirtinimo“;

3. Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2014-09-25 sprendimas Nr. 1-160 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Įmonė, norinti, kad būtų panaikintas licencijos galiojimas, raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai arba per Kontaktinį centrą  pateikia:

1.Prašymą panaikinti licencijos galiojimą.

2. Licencijos ir jos priedų, kurių galiojimą prašoma panaikinti, originalus.

Panaikintą licenciją licencijos turėtojas tiesiogiai ar registruotu laišku privalo grąžinti ją išdavusiai institucijai per 5 darbo dienas po licenciją išduodančios institucijos sprendime nustatytos licencijos galiojimo panaikinimo datos.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Panaikinus licencijos galiojimą, Savivaldybės administracijos direktorius per 3 darbo dienas nuo sprendimo panaikinti licencijos galiojimą priėmimo išsiunčia rašytinį pranešimą licencijos turėtojui ir nurodo licencijos galiojimo panaikinimo priežastis.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Jūratė Meškutavičienė

Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja

tel. 8 616 26 846,

el. p. jurate.meskutavicienesirvintos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Jūratė Meškutavičienė

Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja

tel. 8 616 26 846,

el. p. jurate.meskutavicienesirvintos.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Teisės aktuose nėra nustatytas terminas licencijos galiojimui panaikinti.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Už licencijos galiojimo panaikinimą valstybės rinkliava nenustatyta.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Paraiška yra laisvos formos.

12.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

-

13.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.