. Pradžia

Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais dublikatų išdavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos versija

Pirma

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais dublikatų išdavimas.

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Licencijų dublikatas išduodamas, jeigu licencijos originalas prarandamas arba sugadinamas.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas Nr. 1-857;

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais taisyklių patvirtinimo“;

3. Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2014-09-25 sprendimas Nr. 1-160 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Praradęs ar sugadinęs popierinę licenciją, licencijos turėtojas raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai arba per kontaktinį centrą Žemės ūkio ir turto valdymo skyriui pateikia:

1. paraišką, kurioje licencijos turėtojas nurodo šiuos duomenis: licencijos turėtojo rekvizitus, prarastos ar sugadintos popierinės licencijos numerį, rūšį ir išdavimo datą, priežastį, dėl kurios prašoma išduoti popierinės licencijos dublikatą, ir kokiu būdu (tiesiogiai licencijas išduodančioje institucijoje ar registruotu laišku) norėtų jį gauti;

2. sugadintą popierinę licenciją (jeigu licencijos dublikatas išduodamas dėl to, kad sugadinta popierinė licencija).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Patikrina licencijos prašytojo registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jo registravimo duomenis (licencijos prašytojo pavadinimą, teisinę formą, kodą, buveinę). Įmonių duomenis patikrina Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje, o Europos juridinio asmens ar jo filialo – jų registravimo Europos Sąjungos valstybės narės juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Jūratė Meškutavičienė

Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja

tel. 8 616 26 846,

el. p. jurate.meskutavicienesirvintos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Jūratė Meškutavičienė

Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja

tel. 8 616 26 846,

el. p. jurate.meskutavicienesirvintos.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Licencijos dublikatas išduodamas su žyma ,,Dublikatas“. Sprendimas dėl licencijos dublikato išdavimo priimamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo.

Jeigu paraiška nevisiškai arba neteisingai užpildyta arba joje pateikti neteisingi duomenys, Žemės ūkio ir turto valdymo skyrius ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo paraiškos gavimo raštu ar elektroninėmis priemonėmis turi pranešti apie tai licencijos turėtojui ir nustatyti ne trumpesnį kaip 2 darbo dienų terminą patikslintai paraiškai pateikti. Licencijos turėtojas turi ištaisyti trūkumus per nustatytą terminą ir pateikti patikslintą ir (ar) papildytą paraišką. Šiuo atveju terminas skaičiuojamas nuo patikslintos ir (ar) papildytos paraiškos pateikimo dienos (į šį terminą neįskaitomas laikas, per kurį licencijos turėtojas pateikia papildytą ar patikslintą paraišką).

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Už licencijos dublikato išdavimą nustatyta valstybės rinkliava - 112Eur.

Rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (į. k. 188659752),

gavėjo bankas AB „Swedbank“,

sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 52389,

įmokos pavadinimas – valstybės rinkliava už licencijos dublikato išdavimą.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Paraiškoje licencijos turėtojas nurodo šiuos duomenis: licencijos turėtojo rekvizitus, prarastos ar sugadintos popierinės licencijos numerį, rūšį ir išdavimo datą, priežastį, dėl kurios prašoma išduoti popierinės licencijos dublikatą, ir kokiu būdu jis norėtų jį gauti.

12.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

-

13.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.