. Pradžia

Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos versija

Pirma

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas.

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Leidimas išduodamas vežėjui, įregistravusiam įmonę (filialą) arba, jei vežėjas fizinis asmuo, deklaravusiam gyvenamąją vietą savivaldybės teritorijoje, turinčiam nuosavybės teise priklausantį ar kitais teisėtais pagrindais valdomą, turintį ne daugiau kaip 7 sėdimas vietas, įskaitant vairuotojo vietą, lengvąjį automobilį, atitinkantį Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290 (toliau – Techniniai reikalavimai), ir kuriam per pastaruosius vienerius metus nebuvo panaikintas turėtas leidimas, Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklių 22.4–22.7 punktuose nustatytais pagrindais.

Leidimas išduodamas arba atsisakoma (nurodžius priežastis raštu) jį išduoti per 20 darbo dienų nuo prašymo ir visų dokumentų, reikalingų jam gauti, savivaldybės vykdomojoje institucijoje gavimo dienos. Trūkstamiems dokumentams pateikti ar trūkumams ištaisyti nustatomas 10 darbo dienų terminas.

Kai vežėjas dėl leidimo išdavimo kreipiasi turėdamas transporto priemonę, kuri nėra įregistruota Lietuvoje arba išregistruota, savivaldybės vykdomoji institucija išduoda pažymą apie ketinimą išduoti leidimą, jei vežėjas nustatyta tvarka įregistruos transporto priemonę, atliks šios transporto priemonės privalomąją techninę apžiūrą ir apdraus transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu. Pažyma galioja 10 darbo dienų.

Kiekvienam lengvajam automobiliui gali būti išduotas tik vienas leidimas.

Leidimas neišduodamas vežėjui, jeigu jis neatitinka Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklių 7 punkte nustatytų reikalavimų, savivaldybės vykdomajai institucijai pateikiami ne visi reikiami, nevisiškai ar netaisyklingai užpildyti dokumentai, pateikti dokumentai neatitinka jiems keliamų reikalavimų arba pateikti klaidingi duomenys ir jei vežėjas neįvykdo savivaldybės vykdomosios institucijos reikalavimo pateikti trūkstamus dokumentus ar ištaisyti trūkumus..

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas,  1996-11-19 Nr. I-628;

2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011-11-09 įsakymas Nr. 3-768 „Dėl leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklių patvirtinimo";

3. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. 3-470 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. 3-768 „Dėl leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ .

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Vežėjai, pageidaujantys gauti leidimą, privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. užpildytą prašymą;

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (kai leidimą siekia gauti fizinis asmuo);

3. individualios veiklos registravimo pažymos kopiją (kai leidimą siekia gauti fizinis asmuo);

4. gyvenamosios vietos deklaracijos pažymos kopiją (kai leidimą siekia gauti fizinis asmuo);

5. kelių transporto priemonės registracijos liudijimą;

6. kelių transporto priemonės techninės apžiūros rezultatų kortelę (ataskaitą);

7. transporto priemonės valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą;

8. jeigu transporto priemonė nepriklauso vežėjui nuosavybės teise, dokumentą, patvirtinantį, kad transporto priemonė valdoma teisėtu pagrindu (nuomos, lizingo sutartis ir pan.). 

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Savivaldybės vykdomoji institucija, prieš išduodama leidimą, privalo patikrinti vežėjo pateiktą informaciją ir duomenis.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Jūratė Meškutavičienė

Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja

tel. 8 616 26 846,

el. p. jurate.meskutavicienesirvintos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Jūratė Meškutavičienė

Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja

tel. 8 616 26 846,

el. p. jurate.meskutavicienesirvintos.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Leidimas išduodamas arba atsisakoma (nurodžius priežastis raštu) jį išduoti per 20 darbo dienų nuo prašymo ir visų dokumentų, reikalingų jam gauti, savivaldybės vykdomojoje institucijoje gavimo dienos. Trūkstamiems dokumentams pateikti ar trūkumams ištaisyti nustatomas 10 darbo dienų terminas.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava už leidimo verstis keleivių vežimu lengvaisiais automobiliais taksi išdavimą – 45 Eur.

Rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (į. k. 188659752),

gavėjo bankas AB „Swedbank“,

sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300,

įmokos kodas 52789,

įmokos pavadinimas – valstybės rinkliava už leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimą.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Nustatytos formos prašymas.

12.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

-

13.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.