. Pradžia

Leidimų verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis išdavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos versija

Pirma

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimų verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis išdavimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Suskystintų naftos dujų prekybos leidimus pareiškėjui mažmeninei prekybai Savivaldybės teritorijoje išduoda Savivaldybės administracijos direktorius.

Leidimai verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis išduodami fiziniams asmenims, turintiems teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, arba Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims, kitų valstybių narių juridinių asmenų ar kitų organizacijų padaliniams (toliau – juridinis asmuo), įsteigtiems Lietuvos Respublikoje.

Leidimai išduodami asmenims, turintiems technologinius, finansinius ir vadybinius pajėgumus, leidžiančius tinkamai įvykdyti reguliuojamos veiklos sąlygas.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas 2002 m. gegužės 16 d. Nr. IX-884;

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“;

3. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. 1-19 „Dėl leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo“.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pareiškėjas, norintis gauti leidimą verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis, kartu su prašymu pateikia šiuos dokumentus:

1. deklaraciją apie dujų sandėliavimo ir prekybos vietas. Deklaracijoje nurodomi jų adresai, rezervuarų skaičius, pateikiama informacija apie slėginio įrenginio (rezervuaro) registravimą Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre, taip pat prekybos vietų, sandėlių ir rezervuarų priklausomybė (nuosavi ar naudojami sutarties pagrindu). Jeigu numatoma vykdyti mažmeninę prekybą dujomis jas tiesiogiai pristatant vartotojams (dujų pirkėjams) – tai privaloma nurodyti deklaracijoje;

2. prekybos vietų, sandėlių, rezervuarų teisinės registracijos dokumentų ar sutarčių (sutarčių išrašų), kurių pagrindu pareiškėjas naudojasi dujų prekybos vietomis, sandėliais ir rezervuarais (kai prekybos vietos, sandėliai ir rezervuarai nepriklauso pareiškėjui nuosavybės teise), pareiškėjo patvirtintas kopijas ar jų išrašus;

3. pareiškėjo avarinės tarnybos nuostatus arba sutarties su kitu ūkio subjektu, nustatyta tvarka turinčiu teisę atlikti avarijų (sutrikimų) lokalizavimo ir likvidavimo darbus, pareiškėjo patvirtintą kopiją ar jos išrašą;

4. turimų svarstyklių dujų balionams sverti patikros liudijimo pareiškėjo patvirtintą kopiją arba sutarties su kitu ūkio subjektu dėl tokios paslaugos atlikimo pareiškėjo patvirtintą kopiją ar jos išrašą;

5. pažymą apie turimą technologinę įrangą, prietaisus ir kitas priemones, kurių reikia dujų balionus galutiniam vartotojui (dujų pirkėjui) pristatyti ir prijungti prie jo dujinių įrenginių, arba sutarties su kitu ūkio subjektu, nustatyta tvarka turinčiu teisę teikti dujų balionų pristatymo ir prijungimo paslaugą, pareiškėjo patvirtintą kopiją ar jos išrašą;

6. pažymą apie darbuotojus (nurodyti darbuotojų skaičių, jų kvalifikaciją ir kokias funkcijas jie vykdys).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Patikrina duomenis apie pareiškėją: Juridinių asmenų registro tvarkymo interneto svetainėje patikrinimas įmonės įregistravimo faktas, taip pat ar įmonei nėra pradėta bankroto, reorganizavimo ir (ar) likvidavimo procedūra; per kontaktinius centrus patikrinama ar nėra fizinio asmens atžvilgiu pradėta bankroto procedūra;

1. elektroninėmis priemonėmis užklausia:

1.1 Valstybinę mokesčių inspekciją prie Vidaus reikalų ministerijos, prireikus ir  teritorinė policijos įstaigą, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą prie Vidaus reikalų ministerijos dėl informacijos ar nėra kontroliuojančių valstybinės priežiūros ir teisėsaugos institucijų raštu pateiktų pastabų ir pranešimų dėl pareiškėjo veiklos;

1.2. Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos duomenų apie fizinio ar juridinio siekiančio gauti leidimą, dalyvio, turinčio ne mažiau kaip 10 % akcijų, pajų, dalininkų įnašų, neišnykusį ar nepanaikintą teistumą, per pastaruosius 5 metus priimtus ir įsiteisėjusius apkaltinamuosius teismo nuosprendžius už nusikalstamas veikas nurodytas Lietuvos Respublikos Energetikos ministro 2012-02-02 įsakymu Nr. 1-19 patvirtintose Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių 24 punkte.

1.3. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo:

1.3.1. Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos dėl pareiškėjo technologinių, kvalifikacinių ir vadybinių pajėgumų nustatymo;

1.3.2. Lietuvos Respublikos valstybinę darbo inspekciją prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl pareiškėjo prašyme (deklaracijoje) nurodytų slėginių įrenginių ir rezervuarų įregistravimo Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre.

2. Patikrina nustatytos valstybės rinkliavos už leidimo išdavimą sumokėjimo faktą.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Jūratė Meškutavičienė

Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja

tel. 8 616 26 846,

el. p. jurate.meskutavicienesirvintos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Jūratė Meškutavičienė

Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja

tel. 8 616 26 846,

el. p. jurate.meskutavicienesirvintos.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo išduoti leidimą ir visų tinkamai įformintų dokumentų ir informacijos registravimo leidimus išduodanti institucija priima sprendimą leidimą išduoti, ar atsisakyti išduoti leidimą.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava už leidimo verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis išdavimą –490 Eur.

Rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (į. k. 188659752),

gavėjo bankas AB „Swedbank“,

sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300,

įmokos kodas 52989,

įmokos pavadinimas – valstybės rinkliava už leidimą verstis mažmenine suskystintų naftos dujų prekyba išdavimą.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

1. Prašyme nurodoma:

1.1. pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas arba pareiškėjo (fizinio asmens) vardas ir pavardė, asmens kodas (jeigu fizinis asmuo tokį kodą turi), adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas;

1.2. veiklos, kuria verstis prašoma leidimo, rūšis, kokiomis dujomis numatoma prekiauti (nurodoma tik prašant išduoti leidimą verstis didmenine prekyba dujomis – įrašomi dujų kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą);

1.3. jeigu pareiškėjas (fizinis asmuo) asmens kodo neturi – prašyme privalo nurodyti tikslią gimimo datą;

1.4. juridinio asmens prašyme taip pat turi būti nurodyti šie duomenys: įmonės dalyvių, turinčių ne mažiau kaip 10 procentų akcijų (pajų, dalininkų įnašų), vadovų, savininkų vardai, pavardės ir asmens kodai, o jeigu akcininkas yra juridinis asmuo, ir juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė;

1.5. jeigu pareiškėjas yra Europos Sąjungos valstybės narės pilietis ar kitas užsienietis, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, ir siekia gauti leidimą verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis, privalo leidimą išduodančiai institucijai pateikti dokumentą, patvirtinantį ir (ar) suteikiantį teisę gyventi Lietuvos Respublikoje;

1.6. pareiškėjas prašyme nurodo, kokiu būdu pageidauja gauti iš leidimus išduodančios institucijos informaciją ir išrašytą leidimą.

12.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

-

13.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.