. Pradžia

Leidimų verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos versija

Pirma

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimų verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas.

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Leidimas verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais – dokumentas, suteikiantis teisę ūkio subjektui verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais (degalais), suskystintosiomis naftos dujomis, skirtomis autotransporto priemonėms (toliau – nefasuoti naftos produktai).

Išduodamas atskiras leidimas verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais konkrečioje prekybos vietoje (degalinėje). Leidimas išduodamas neterminuotam laikui. Leidimai verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išduodami fiziniams asmenims, turintiems teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, arba Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims, kitų valstybių narių juridinių asmenų ar kitų organizacijų padaliniams, įsteigtiems Lietuvos Respublikoje.

Leidimai išduodami asmenims, kurie atitinka Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. 1-19 (toliau – Leidimų išdavimo taisyklės) 24 punkto reikalavimus ir turi technologinius, finansinius ir vadybinius pajėgumus, leidžiančius tinkamai įvykdyti reguliuojamosios veiklos sąlygas (Leidimų išdavimo taisyklių 21.3.2, 22 ir 23 punktai).

Pareiškėjas arba leidimo turėtojas dokumentus leidimui gauti pateikia paštu, per kurjerį arba elektroninėmis priemonėmis, tiesiogiai arba per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą. Pateikti pareiškėjo arba leidimo turėtojo dokumentus gali pareiškėjo arba leidimo turėtojo atstovas, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę jam atstovauti ir pateikęs įgaliojimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“;

2. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas, 2002-05-16,  Nr. IX-884;

3. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymas Nr.1-19 „Dėl leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo“;

4. Prekybos naftos produktais taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. 1-41.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pareiškėjas, norintis gauti leidimą verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, pateikia šiuos dokumentus:

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

3. skystojo kuro degalinės ir (ar) suskystintųjų naftos dujų degalinės statybos užbaigimo akto arba teisinės registracijos dokumento pareiškėjo patvirtintą kopiją;

4. degalinės įrenginių metrologinio patikrinimo (atlikto Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo nustatyta tvarka) dokumentų pareiškėjo patvirtintas kopijas;

5. sutarties, kurios pagrindu naudojamasi degaline (kai degalinė nepriklauso pareiškėjui nuosavybės teise), pareiškėjo patvirtintą kopiją ar išrašą;

6. pažymą apie darbuotojus (nurodyti darbuotojų skaičių, jų kvalifikaciją ir kokias funkcijas jie vykdys).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Leidimus išduodanti institucija per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo išsiunčia pareiškėjui patvirtinimą, kad prašymas gautas.

Jeigu pareiškėjo arba leidimo turėtojo prašoma papildomai pateikti trūkstamus duomenis ar dokumentus, leidimus išduodanti institucija, gavusi prašomus duomenis ar dokumentus, praneša pareiškėjui arba leidimo turėtojui apie duomenų ar dokumentų gavimą Leidimų išdavimo taisyklių 40 punkte nustatyta tvarka.

Patikrina pareiškėjo, pateikusio prašymą gauti leidimą, registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jo registravimo duomenis Juridinių asmenų registro tvarkymo interneto svetainėje. Taip pat patikrinama, ar juridinio asmens, siekiančio gauti leidimą, atžvilgiu nėra pradėta bankroto, reorganizavimo ir (ar) likvidavimo procedūra arba fizinio asmens, siekiančio gauti leidimą, atžvilgiu nėra pradėta bankroto procedūra.

Patikrina, ar nėra kontroliuojančių valstybinės priežiūros ir teisėsaugos institucijų raštu pateiktų pastabų ir pranešimų dėl pareiškėjo, pateikusio prašymą gauti leidimą, veiklos. Šiuo tikslu leidimus išduodanti institucija kreipiasi į Informatikos ir ryšių departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos, Valstybinę mokesčių inspekciją, prašydama pateikti informaciją, kurią renka ir (ar) turi atitinkama institucija.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Jūratė Meškutavičienė

Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja

tel. 8 616 26 846,

el. p. jurate.meskutavicienesirvintos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Jūratė Meškutavičienė

Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja

tel. 8 616 26 846,

el. p. jurate.meskutavicienesirvintos.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo išduoti leidimą ir visų tinkamai įformintų dokumentų ir informacijos registravimo leidimus išduodanti institucija priima sprendimą leidimą išduoti, pakeisti ar atsisakyti išduoti leidimą.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Už leidimo išdavimą nustatytas valstybės rinkliava –

490 Eur

Rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (į. k. 88659752),

gavėjo bankas AB „Swedbank“,

sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300,

įmokos kodas 52589,

įmokos pavadinimas – valstybės rinkliava už leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimą.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Pareiškėjas, siekiantis gauti leidimą, pateikia leidimus išduodančiai institucijai nustatytos formos prašymą.

Prašyme nurodoma:

1. pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono ir (ar) fakso numeriai, elektroninio pašto adresas arba pareiškėjo (fizinio asmens) vardas ir pavardė, asmens kodas (jeigu fizinis asmuo šį kodą turi), adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas;

2. veiklos, kuria verstis prašoma leidimo, rūšis, kokiomis nefasuotais naftos produktais ar dujomis numatoma prekiauti. Įrašomi nefasuotų naftos produktų kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą (Leidimų išdavimo taisyklių 1 ir 2 priedai). Dujų kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą nurodomi tik prašant išduoti leidimą verstis didmenine prekyba dujomis;

3. jeigu pareiškėjas (fizinis asmuo) asmens kodo neturi – tiksli gimimo data;

4. juridinio asmens prašyme – šie duomenys: įmonės dalyvių, turinčių ne mažiau kaip 10 procentų akcijų (pajų, dalininkų įnašų), vadovų, savininkų vardai, pavardės ir asmens kodai (jeigu fizinis asmuo šį kodą turi), o jeigu dalyvis yra juridinis asmuo, ir juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė;

5. jeigu pareiškėjas – Europos Sąjungos valstybės narės pilietis ar kitas užsienietis, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis ir siekia gauti leidimą verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais ar dujomis, privalo leidimus išduodančiai institucijai pateikti dokumentą, patvirtinantį ir (ar) suteikiantį teisę gyventi Lietuvos Respublikoje;

6. kokiu būdu pareiškėjas iš leidimus išduodančios institucijos norėtų gauti informaciją apie priimtus sprendimus.

12.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

-

13.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė