. Pradžia

Leidimų verstis mažmenine (didmenine) prekyba nefasuotais naftos produktais patikslinimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos versija

Pirma

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimų verstis mažmenine (didmenine) prekyba nefasuotais naftos produktais patikslinimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Išduoti leidimai verstis mažmenine (didmenine) prekyba  nefasuotais naftos produktais gali būti patikslinami kai:

1. juridinis asmuo (įmonė) pakeičia leidime nurodytą buveinę, teisinę formą ar pavadinimą;

2. teisės aktų nustatyta tvarka suteikiamas naujas įmonės kodas;
3. leidimo turėtojas prašo išbraukti iš leidimo įrašytus naftos produktų terminalų (sandėlių), talpyklų adresus arba keičiasi prekybos nefasuotais naftos produktais vietos (terminalo (sandėlio)adresas;

4. teisės aktų nustatyta tvarka suteikiamas naujas pavadinimas gyvenamosioms vietovėms, gatvėms, pastatams, statiniams (kai keičiasi rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo ūkio subjekto, turinčio leidimą);

5. pasikeičia fizinio asmens, turinčio leidimą, duomenys (vardas, pavardė ir adresas).

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“;

2. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas, 2002-05-16,  Nr. IX-884;

3. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymas Nr.1-19 „Dėl leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo“;

4. Prekybos naftos produktais taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. 1-41.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pareiškėjas, norintis leidime įrašytus duomenis patikslinti, pateikia nustatytos formos prašymą.

Prašyme nurodoma:

1. pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas arba pareiškėjo (fizinio asmens) vardas ir pavardė, asmens kodas (jeigu fizinis asmuo šį kodą turi), adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas;
2. turimo leidimo rūšis, numeris ir išdavimo data;
3. jeigu pareiškėjas (fizinis asmuo) asmens kodo neturi, – tiksli gimimo data;
4. juridinio asmens prašyme – šie duomenys: įmonės dalyvių, turinčių ne mažiau kaip 10 procentų akcijų (pajų, dalininkų įnašų), vadovų, savininkų vardai, pavardės ir asmens kodai (jeigu fizinis asmuo šį kodą turi), o jeigu dalyvis yra juridinis asmuo, ir juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė;

5. jeigu pareiškėjas – Europos Sąjungos valstybės narės pilietis ar kitas užsienietis, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis ir siekia gauti leidimą verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, privalo leidimus išduodančiai institucijai pateikti dokumentą, patvirtinantį ir (ar) suteikiantį teisę gyventi Lietuvos Respublikoje;

6. kokiu būdu pareiškėjas iš leidimus išduodančios institucijos norėtų gauti informaciją apie priimtą sprendimą.

7. Prašomus patikslinti duomenis.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Leidimus išduodanti institucija patikrina nustatytos valstybės rinkliavos už leidimo patikslinimą sumokėjimo faktą.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Jūratė Meškutavičienė

Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja

tel. 8 616 26 846,

el. p. jurate.meskutavicienesirvintos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Jūratė Meškutavičienė

Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja

tel. 8 616 26 846,

el. p. jurate.meskutavicienesirvintos.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo dokumentų, kurių reikia leidime įrašytiems duomenims patikslinti, gavimo.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava už naftos leidimo patikslinimą -  112 Eur  (už leidimo patikslinimą, kai keičiasi rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo įmonės, valstybės rinkliava neimama).

Rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (į. k. 88659752),

gavėjo bankas AB „Swedbank“,

sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300,

įmokos kodas 52589,

įmokos pavadinimas – valstybės rinkliava už leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais patikslinimą.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašyme nurodoma:

1. pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas arba pareiškėjo (fizinio asmens) vardas ir pavardė, asmens kodas (jeigu fizinis asmuo šį kodą turi), adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas;
2. turimo leidimo rūšis, numeris ir išdavimo data;
3. jeigu pareiškėjas (fizinis asmuo) asmens kodo neturi, – tiksli gimimo data;
4. juridinio asmens prašyme – šie duomenys: įmonės dalyvių, turinčių ne mažiau kaip 10 procentų akcijų (pajų, dalininkų įnašų), vadovų, savininkų vardai, pavardės ir asmens kodai (jeigu fizinis asmuo šį kodą turi), o jeigu dalyvis yra juridinis asmuo, ir juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė;

5. jeigu pareiškėjas – Europos Sąjungos valstybės narės pilietis ar kitas užsienietis, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis ir siekia gauti leidimą verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, privalo leidimus išduodančiai institucijai pateikti dokumentą, patvirtinantį ir (ar) suteikiantį teisę gyventi Lietuvos Respublikoje;

6. kokiu būdu pareiškėjas iš leidimus išduodančios institucijos norėtų gauti informaciją apie priimtą sprendimą.

12.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

-

13.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė