. Pradžia

Leidimų verstis didmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis išdavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos versija

Pirma

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimų verstis didmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis išdavimas.

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Leidimus verstis didmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis išduoda Savivaldybės administracijos direktorius.

Leidimai verstis didmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis išduodami valstybės narės piliečiams ar kitiems fiziniams asmenims, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis arba valstybėje narėje įsteigtiems juridiniams asmenims.

Leidimai išduodami asmenims, turintiems technologinius, finansinius ir vadybinius pajėgumus, leidžiančius tinkamai įvykdyti reguliuojamos veiklos sąlygas.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas 2002 m. gegužės 16 d. Nr. IX-884;

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“;

3. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. 1-19 „Dėl leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo“.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pareiškėjas, norintis gauti leidimą verstis didmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis, pateikia prašymą savivaldybės, kurioje yra jo buveinė, administracijos direktoriui.

1. Prašyme nurodoma:

1.1. pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas arba pareiškėjo (fizinio asmens) vardas ir pavardė, asmens kodas (jeigu fizinis asmuo tokį kodą turi), adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas;

1.2. veiklos, kuria verstis prašoma leidimo, rūšis, kokiomis dujomis numatoma prekiauti (nurodoma tik prašant išduoti leidimą verstis didmenine prekyba dujomis – įrašomi dujų kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą);

1.3. jeigu pareiškėjas (fizinis asmuo) asmens kodo neturi – prašyme privalo nurodyti tikslią gimimo datą;

1.4. juridinio asmens prašyme taip pat turi būti nurodyti šie duomenys: įmonės dalyvių, turinčių ne mažiau kaip 10 procentų akcijų (pajų, dalininkų įnašų), vadovų, savininkų vardai, pavardės ir asmens kodai, o jeigu akcininkas yra juridinis asmuo, ir juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė;

1.5. jeigu pareiškėjas yra Europos Sąjungos valstybės narės pilietis ar kitas užsienietis, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, ir siekia gauti leidimą verstis mažmenine prekyba dujomis, privalo leidimą išduodančiai institucijai pateikti dokumentą, patvirtinantį ir (ar) suteikiantį teisę gyventi Lietuvos Respublikoje;

1.6. pareiškėjas prašyme nurodo, kokiu būdu pageidauja gauti iš leidimus išduodančios institucijos informaciją ir išrašytą leidimą.

2. Pareiškėjas, norintis gauti leidimą verstis didmenine prekyba dujomis, kartu 1 punkte nurodytu prašymu pateikia šiuos dokumentus:

2.1. deklaraciją apie dujų sandėliavimo, maišymo ir prekybos vietas. Deklaracijoje nurodomi jų adresai, rezervuarų skaičius, ar įregistruoti slėginiai įrenginiai (rezervuarai) Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre, terminalų (sandėlių), rezervuarų priklausomybė (nuosavi ar naudojami sutarties pagrindu);

2.2. terminalų (sandėlių), rezervuarų teisinės registracijos dokumentų ar sutarčių (sutarčių išrašų), kurių pagrindu pareiškėjas naudojasi dujų terminalais (sandėliais), rezervuarais (kai terminalai (sandėliai), rezervuarai nepriklauso pareiškėjui nuosavybės teise), pareiškėjo patvirtintas kopijas ar jų išrašus;

2.3. pažymą apie darbuotojus (nurodyti darbuotojų skaičių, jų kvalifikaciją ir kokias funkcijas jie vykdys);

2.4. pareiškėjo avarinės tarnybos nuostatus arba sutarties su ūkio subjektu, nustatyta tvarka turinčiu teisę atlikti avarijų (sutrikimų) lokalizavimo ir likvidavimo darbus, kopiją ar jos išrašą.

6

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. Patikrina duomenis apie pareiškėją: Juridinių asmenų registro tvarkymo interneto svetainėje patikrinimas įmonės įregistravimo faktas, taip pat ar įmonei nėra pradėta bankroto, reorganizavimo ir (ar) likvidavimo procedūra; per kontaktinius centrus patikrinama ar nėra fizinio asmens atžvilgiu pradėta bankroto procedūra;

2. elektroninėmis priemonėmis užklausia:

2.1 Valstybinę mokesčių inspekciją prie Vidaus reikalų ministerijos, prireikus ir  teritorinė policijos įstaigą, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą prie Vidaus reikalų ministerijos dėl informacijos ar nėra kontroliuojančių valstybinės priežiūros ir teisėsaugos institucijų raštu pateiktų pastabų ir pranešimų dėl pareiškėjo veiklos;

2.2. Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos duomenų apie fizinio ar juridinio siekiančio gauti leidimą, dalyvio turinčio ne mažiau kaip 10 % akcijų, pajų, dalininkų įnašų, neišnykusį ar nepanaikintą teistumą, per pastaruosius 5 metus priimtus ir įsiteisėjusius apkaltinamuosius teismo nuosprendžius už nusikalstamas veikas nurodytas LR Energetikos ministro 2012-02-02 įsakymu Nr. 1-19 patvirtintose Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių 24 punkte.

2.3. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo:

2.3.1. Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos dėl pareiškėjo technologinių, kvalifikacinių ir vadybinių pajėgumų nustatymo;

2.3.2. Lietuvos Respublikos valstybinę darbo inspekciją prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl pareiškėjo prašyme (deklaracijoje) nurodytų slėginių įrenginių ir rezervuarų įregistravimo Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre.

3. Patikrina nustatytos valstybės rinkliavos už leidimo išdavimą sumokėjimo faktą.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Jūratė Meškutavičienė

Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja

tel. 8 616 26 846,

el. p. jurate.meskutavicienesirvintos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Jūratė Meškutavičienė

Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja

tel. 8 616 26 846,

el. p. jurate.meskutavicienesirvintos.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo išduoti leidimą ir visų tinkamai įformintų dokumentų ir informacijos registravimo leidimus išduodanti institucija priima sprendimą leidimą išduoti, ar atsisakyti išduoti leidimą.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava už leidimo verstis didmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis išdavimą – 490 Eur.

Rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (į. k. 188659752),

gavėjo bankas AB „Swedbank“,

sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300,

įmokos kodas 52989,

įmokos pavadinimas – valstybės rinkliava už leidimą verstis didmenine dujų prekyba išdavimą.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

1. Prašyme nurodoma:

1.1. pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas arba pareiškėjo (fizinio asmens) vardas ir pavardė, asmens kodas (jeigu fizinis asmuo tokį kodą turi), adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas;

1.2. veiklos, kuria verstis prašoma leidimo, rūšis, kokiomis dujomis numatoma prekiauti (nurodoma tik prašant išduoti leidimą verstis didmenine prekyba dujomis – įrašomi dujų kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą);

1.3. jeigu pareiškėjas (fizinis asmuo) asmens kodo neturi – prašyme privalo nurodyti tikslią gimimo datą;

1.4. juridinio asmens prašyme taip pat turi būti nurodyti šie duomenys: įmonės dalyvių, turinčių ne mažiau kaip 10 procentų akcijų (pajų, dalininkų įnašų), vadovų, savininkų vardai, pavardės ir asmens kodai, o jeigu akcininkas yra juridinis asmuo, ir juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė;

1.5. jeigu pareiškėjas yra Europos Sąjungos valstybės narės pilietis ar kitas užsienietis, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, ir siekia gauti leidimą verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis, privalo leidimą išduodančiai institucijai pateikti dokumentą, patvirtinantį ir (ar) suteikiantį teisę gyventi Lietuvos Respublikoje;

1.6. pareiškėjas prašyme nurodo, kokiu būdu pageidauja gauti iš leidimus išduodančios institucijos informaciją ir išrašytą leidimą.

12.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

-

13.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.