. Pradžia

Leidimų verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos versija

Pirma

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimų verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Leidimai verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išduodami valstybės narės piliečiams ar kitiems fiziniams asmenims, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis arba valstybėje narėje įsteigtiems juridiniams asmenims.

Leidimai išduodami asmenims, turintiems technologinius, finansinius ir vadybinius pajėgumus, leidžiančius tinkamai įvykdyti reguliuojamos veiklos sąlygas.

 

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“;

2. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas, 2002-05-16,  Nr. IX-884;

3. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymas Nr.1-19 „Dėl leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo“;

4. Prekybos naftos produktais taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. 1-41.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pareiškėjas, norintis gauti leidimą, pateikia nustatytos formos prašymą. Prašyme nurodoma:

1. pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas arba pareiškėjo (fizinio asmens) vardas ir pavardė, asmens kodas (jeigu fizinis asmuo šį kodą turi), adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas;
2. veiklos, kuria verstis prašoma leidimo, rūšis, kokiais nefasuotais naftos produktais numatoma prekiauti (įrašomi nefasuotų naftos produktų kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą);

3. jeigu pareiškėjas (fizinis asmuo) asmens kodo neturi, – tiksli gimimo data;

4. juridinio asmens prašyme – šie duomenys: įmonės dalyvių, turinčių ne mažiau kaip 10 procentų akcijų (pajų, dalininkų įnašų), vadovų, savininkų vardai, pavardės ir asmens kodai (jeigu fizinis asmuo šį kodą turi), o jeigu dalyvis yra juridinis asmuo, ir juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė;

5. kokiu būdu pareiškėjas iš leidimus išduodančios institucijos norėtų gauti informaciją apie priimtą sprendimą.

 

Pareiškėjas, siekiantis gauti leidimą didmeninei prekybai nefasuotais naftos produktais su prašymu pateikia šiuos dokumentus:

1. deklaraciją apie nefasuotų naftos produktų sandėliavimo ir prekybos vietas, kurioje nurodomi jų adresai, talpyklų (rezervuarų) skaičius, teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos nustatyta tvarka suteikti talpyklų (rezervuarų) numeriai, talpa (kub. metrais), terminalų (sandėlių) priklausomybė (nuosavi ar naudojami sutarties pagrindu). Tuo atveju, kai neturima terminalų (sandėlių) ir didmeninę prekybą nefasuotais naftos produktais planuojama vykdyti pristatant juos tiesiogiai pirkėjams – šių dokumentų pateikti nereikia;

2. terminalų (sandėlių), talpyklų teisinės registracijos dokumentų ar sutarčių, kurių pagrindu pareiškėjas naudojasi nefasuotų naftos produktų terminalais (sandėliais), talpyklomis (kai terminalai (sandėliai), talpyklos nepriklauso pareiškėjui nuosavybės teise), pareiškėjo patvirtintas kopijas ar išrašus. Tuo atveju, kai neturima terminalų (sandėlių) ir didmeninę prekybą nefasuotais naftos produktais planuojama vykdyti pristatant juos tiesiogiai pirkėjams – šių dokumentų pateikti nereikia;

3. pažymą apie darbuotojus (nurodyti darbuotojų skaičių, jų kvalifikaciją ir kokias funkcijas jie vykdys).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Leidimus išduodanti institucija:

1. patikrina duomenis apie pareiškėją: Juridinių asmenų registro tvarkymo interneto svetainėje patikrinimas įmonės įregistravimo faktas, taip pat ar įmonei nėra pradėta bankroto, reorganizavimo ir (ar) likvidavimo procedūra; per kontaktinius centrus patikrinama ar nėra fizinio asmens atžvilgiu pradėta bankroto procedūra;

2. elektroninėmis priemonėmis užklausia:
2.1 Valstybinę mokesčių inspekciją prie Vidaus reikalų ministerijos, prireikus ir  teritorinė policijos įstaigą, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą prie Vidaus reikalų ministerijos dėl informacijos ar nėra kontroliuojančių valstybinės priežiūros ir teisėsaugos institucijų raštu pateiktų pastabų ir pranešimų dėl pareiškėjo veiklos;

2.2. Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos duomenų apie fizinio ar juridinio siekiančio gauti leidimą, dalyvio turinčio ne mažiau kaip 10 % akcijų, pajų, dalininkų įnašų, neišnykusį ar nepanaikintą teistumą, per pastaruosius 5 metus priimtus ir įsiteisėjusius apkaltinamuosius teismo nuosprendžius už nusikalstamas veikas nurodytas  Lietuvos Respublikos Energetikos ministro 2012-02-02 įsakymu Nr. 1-19 patvirtintose Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių (toliau - Taisyklių) 24 punkte.

2.3. Taisyklių 17.1–17.3 punktuose nurodytos veiklos leidimo (didmeninė prekyba nefasuotais naftos produktais) išdavimo atveju – Valstybinė mokesčių inspekciją dėl duomenų apie kuro talpyklų, naftos produktų išdavimo sumuojamųjų skaitiklių ar kitų matavimo priemonių registravimą Valstybinėje mokesčių inspekcijoje pateikimo jos nustatyta tvarka.

3. Nustatytos valstybės rinkliavos už leidimo išdavimą sumokėjimo faktą.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Jūratė Meškutavičienė

Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja

tel. 8 616 26 846,

el. p. jurate.meskutavicienesirvintos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Jūratė Meškutavičienė

Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja

tel. 8 616 26 846,

el. p. jurate.meskutavicienesirvintos.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo išduoti leidimą ir visų tinkamai įformintų dokumentų ir informacijos registravimo leidimus išduodanti institucija priima sprendimą leidimą išduoti, pakeisti ar atsisakyti išduoti leidimą.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Už leidimo išdavimą nustatytas valstybės rinkliava –

490 Eur.

Rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (į. k. 88659752),

gavėjo bankas AB „Swedbank“,

sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300,

įmokos kodas 52589,

įmokos pavadinimas – valstybės rinkliava už leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimą.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Pareiškėjas, norintis gauti leidimą, pateikia leidimus išduodančiai institucijai nustatytos formos prašymą.

Prašyme nurodoma:

1. pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono ir (ar) fakso numeriai, elektroninio pašto adresas arba pareiškėjo (fizinio asmens) vardas ir pavardė, asmens kodas (jeigu fizinis asmuo šį kodą turi), adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas;

2. veiklos, kuria verstis prašoma leidimo, rūšis, kokiomis nefasuotais naftos produktais ar dujomis numatoma prekiauti. Įrašomi nefasuotų naftos produktų kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą (Leidimų išdavimo taisyklių 1 ir 2 priedai). Dujų kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą nurodomi tik prašant išduoti leidimą verstis didmenine prekyba dujomis;

3. jeigu pareiškėjas (fizinis asmuo) asmens kodo neturi – tiksli gimimo data;

4. juridinio asmens prašyme – šie duomenys: įmonės dalyvių, turinčių ne mažiau kaip 10 procentų akcijų (pajų, dalininkų įnašų), vadovų, savininkų vardai, pavardės ir asmens kodai (jeigu fizinis asmuo šį kodą turi), o jeigu dalyvis yra juridinis asmuo, ir juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė;

5. kokiu būdu pareiškėjas iš leidimus išduodančios institucijos norėtų gauti informaciją apie priimtus sprendimus.

12.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

-

13.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė