. Pradžia

Kelių transporto veiklos licencijų verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais kopijų išdavimas, galiojimo pratęsimas, pakeitimas, dublikatų išdavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos versija

Pirma

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Kelių transporto veiklos licencijų verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais kopijų išdavimas, galiojimo pratęsimas, pakeitimas, dublikatų išdavimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Vežėjo, turinčio licenciją verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, keleiviams vežti naudojamai kelių transporto priemonei išduodama licenciją atitinkanti licencijos kopija (toliau – licencijos kopija). Kelių transporto priemonė turi būti valdoma ar naudojama nuosavybės, patikėjimo teise ar nuomojama, neteikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugų, ir neterminuotai arba laikinai, kai kelių transporto priemonės valdymo terminas apribotas kelių transporto priemonės valdymą patvirtinančiu dokumentu, įregistruota Lietuvos Respublikoje ir turėti bendrojo naudojimo valstybinio numerio ženklus.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 "Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo";

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimas Nr. 1434 "Dėl kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo"

;3. Lietuvos respublikos kelių transporto kodeksas,  1996-11-19 Nr. I-628.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

  Vežėjas, pageidaujantis gauti licencijos kopiją arba pratęsti jos galiojimą, turi pateikti:
1. nustatytos formos prašymą;
2. kelių transporto priemonės registracijos liudijimą, jeigu transporto priemonė valdoma nuosavybės ar turto patikėjimo teise, arba vežėjo patvirtintą jo kopiją;
3. kelių transporto priemonės registracijos liudijimą, kuriame nurodyti naudotojo (vežėjo) duomenys, ir nuomos sutartį, jeigu kelių transporto priemonė nuomojama, neteikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugų, arba vežėjo patvirtintas jų kopijas.

Licencijos kopijos išduodamos iki licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, pabaigos.
 Kai reikia pakeisti duomenis licencijos kopijoje, vežėjas turi pateikti nustatytos formos prašymą ir dokumentus, patvirtinančius pakeitimo esmę.
Praradus licencijos kopiją, vežėjui išduodamas licencijos kopijos dublikatas. Norėdamas gauti licencijos kopijos dublikatą, vežėjas turi pateikti nustatytos formos prašymą.
Už licencijų kopijų išdavimą, pratęsimą, pakeitimą, dublikatų išdavimą mokama valstybės rinkliava.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Savivaldybės vykdomoji institucija, prieš išduodama licencijos kopiją, privalo patikrinti vežėjo pateiktą informaciją ir duomenis.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Jūratė Meškutavičienė

Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja

tel. 8 616 26 846,

el. p. jurate.meskutavicienesirvintos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Jūratė Meškutavičienė

Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja

tel. 8 616 26 846,

el. p. jurate.meskutavicienesirvintos.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Licencijos kopijos išduodamos (pratęsiamas jų galiojimas)  arba atsisakoma jas išduoti (pratęsti jų galiojimo laiką) per 30 dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo dienos.
Licencijos kopijos pakeičiamos per 5 darbo dienas nuo prašymo ir dokumentų, patvirtinančių pakeitimo esmę, gavimo dienos.
Licencijos kopijos dublikatas išduodamas per 5 darbo dienas nuo nustatytos formos prašymo gavimo dienos.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais kopijos išdavimas, galiojimo pratęsimas – 35,00 EUR

 

Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais kopijos pakeitimas, pasikeitus joje įrašytiems duomenims – 10,00 EUR

 

Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais kopijos dublikato išdavimas - 7,20 EUR

 

Rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (į. k. 188659752),

gavėjo bankas AB „Swedbank“,

sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300,

įmokos kodas 52789

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Nustatytos formos prašymas.

12.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

-

13.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.