. Pradžia

Dalies palūkanų už suteiktus kreditus kompensavimas ūkininkams

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos versija

Antra

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Dalies palūkanų už suteiktus kreditus kompensavimas ūkininkams 

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Dalies palūkanų už suteiktus kreditus kompensavimą sudaro:

1.Dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam  ir  (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus kompensavimas.

2. Dalies palūkanų, sumokėtų už investicinius kreditus ir lizingo paskolas, dėl kurių nėra suteikta UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija kompensavimas.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Dalies kredito įstaigai sumokėtų  palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijos kompensavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 3D-179 (aktuali redakcija _ Žemės ūkio ministro 2018-06-29 įsakymas

Nr. 3D-437).

2. Dalies palūkanų, sumokėtų už investicinius kreditus ir lizingo paslaugas, dėl kurių nėra suteikta UAB žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 3D-977 (aktuali redakcija _ Žemės ūkio ministro 2018-06-27 įsakymas

Nr. 3D-408).

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Norėdami gauti kompensaciją palūkanoms už trumpalaikiam  ir (ar) biologiniam turtui suteiktus kreditus kompensuoti, gavėjai pateikia:

1.paraišką;

2. trumpalaikio ir (ar) biologinio  turto įsigijimą patvirtinančių dokumentų; originalus (parodyti) ir jų kopijas;

3. finansinės atskaitomybės dokumentų už paskutinį ataskaitinį laikotarpį prieš prašymo pateikimą originalus (parodyti) ir jų kopijas;

4. kredito ir (ar) kredito linijos sutarties originalą (parodyti) ir jos kopiją;

5. kredito įstaigos pažymą apie sumokėtas palūkanas ( ne rečiau kaip kartą per pusę metų);

6. dokumentą, patvirtinantį žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) narių sąrašą;

7. juridinio asmens įstatus;

8. kredito įstaigos pažymą apie orientacinę palūkanų normą.

Paraiška teikiama  patyrus visas išlaidas  trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti bet kuriuo metu iki kredito grąžinimo termino pabaigos.

Norėdamas gauti kompensaciją palūkanoms   už investicinius kreditus ir lizingo paslaugas, dėl kurių nėra suteikta UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantiją gavėjas pateikia:

1.Paraišką;

2.Pažymą apie orientacinę palūkanų normą;

3. Kredito įstaigos ir (ar) lizingo bendrovės pažymą apie sumokėtas palūkanas.

Paraiška teikiama iki einamųjų metų spalio 15 dienos už per einamųjų metų I-III ketvirtį ir prieš tai ėjusių metų IV ketvirtį sumokėtas palūkanas.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Paramos paraiškos formoje išvardyti dokumentai.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Daiva Šimelienė, Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 382 302 71,

el. p.: daiva.simeliene@sirvintos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Jūratė Meškutavičienė, Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja, tel. 8 616 26846

el. p.: jurate.meskutaviciene@sirvintos.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Agentūra, atsižvelgdama į pagalbai išmokėti skirtą metinę sumą, apskaičiuoja mokėtiną pagalbos dydį ir iki einamųjų metų pabaigos išmoka jas pagalbos gavėjui Bendrųjų administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

1. Paraiška dėl dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų kompensacijos išmokėjimo (forma patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 3D-258).  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b785c7705c3811e589fccd6fa118e11c

 

2.Paraiškos dėl palūkanų sumokėtų kredito įstaigai už investicinius kreditus arba finansinės nuomos (lizingo) bendrovei už finansine nuoma (lizingu) įsigyjamą turtą be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos kompensacijos išmokėjimo (forma patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr.3D-334).

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/21e3c970868b11e481c9c95e73113964

12.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

   _

13.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

   _