. Pradžia

Leidimo kirsti, genėti ar pertvarkyti želdinius, augančius ne miško žemėje išdavimas

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos versija

 

Antra

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimo (toliau ‒ Leidimas) kirsti, genėti ar pertvarkyti želdinius, augančius ne miško žemėje išdavimas.

 

3.

Paslaugos gavėjo tipas

Lietuvos piliečiai, užsieniečiai, turintys teisę gyventi Lietuvoje, verslo subjektai, viešojo sektoriaus subjektai.

 

4.

Paslaugos taikymo būdas

Prašymas ir leidimas, atsisakymas išduoti leidimą, pranešimas gali būti išduodami ir elektroninėmis priemonėmis.

 

5.

Informacija apie savarankišką / valstybės deleguojamą funkciją

Savarankiška savivaldybės administracijos funkcija.

 

6.

Paslaugos rezultatas

Įvertinama situacija ir išduodamas Leidimas. Jei Leidimas neišduodamas, tai pareiškėjui siunčiama informacija, dėl Leidimo neišdavimo priežasčių.

 

7.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga apima leidimų kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus želdinius, augančius ne miško žemėje, išdavimą: valstybei ir privatiems asmenims priklausančiose Širvintų miesto teritorijoje, seniūnijų miestelių ir kaimų bendro naudojimo teritorijose, pagal seniūnų ir privačių asmenų prašymus. Taip pat Širvintų rajono saugomose teritorijose, nekilnojamųjų vertybių teritorijose ir jų apsaugos zonose.

8.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas (Žin., 2007, Nr. 80-3215);

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-03-12 nutarimas Nr. 206 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“ (Žin., 2008, Nr. 33-1151);

3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-06-26 įsakymas Nr. D1-343 “Dėl Želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo” (Žin., 2008, Nr. 74-2907);

4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-01-31 įsakymas Nr. D1-87 “Dėl Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (Žin., 2008, Nr. 17-611);

5. Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2008-09-23 sprendimas Nr. 1-206 “Dėl Širvintų rajono želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo” (redakcijos: Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 28 d. sprendimas Nr. 1-107, 2010 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr. 1-86, Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimas Nr. 1-49).

 

9.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1.   Prašymą, kuriame nurodoma: prašytojo vardas ir pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono Nr., numatomi atlikti darbai ir jų vieta, medžių ir krūmų rūšys bei kiekis; saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo priežastis; 2. Numatomų darbų vieta;  

3. Žemės sklypo nuosavybės dokumentai;

4. Žemės sklypo ribų planas;

5. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo;

6. Jeigu žemės sklypas nepadalytas ir yra bendrasavininkai, jų raštiškas sutikimas;

7. Patvirtintas (suderintas) želdinių pertvarkymo projektas, schema.

 

10.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

 

 Nekilnojamo turto registre sutikrinti esamus duomenis su pareiškėjo pateiktais duomenimis.

11.

Administracinės paslaugos teikėjas

Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyriaus vedėjo pavaduotojas Ričardas Putrimas, tel. Nr. 8 616 11920, el. p. ricardas.putrimas@sirvintos.lt;

 

12.

Administracinės paslaugos vadovas

Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyriaus vedėjas Aidas Skardžius tel. Nr. 8 614 24334,

el. p. aidas.skardzius@sirvintos.lt;

 

13.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Gavus fizinio / juridinio asmens prašymą leidimas arba motyvuotas atsisakymas jį išduoti pateikiamas per 30 darbo dienų. (Lietuvos Respublikos ir Savivaldybės teisės aktuose aprašoma tvarka).

 

14.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

 

Paslauga teikiama neatlygintinai.

15.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Nustatytos formos prašymas gauti leidimą saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo darbams (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-87 „Dėl saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo“ patvirtinto Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo 2 priedas), 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.314372/LGdcdJUBwA

16.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

    Įprastos priemonės

17.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Neturint leidimo (jis išduodamas per 5 darbo dienas, įvykdžius darbus), galima šalinti (kirsti) vėjo, sniego, žaibo ar dėl kitų priežasčių išverstus, nulaužtus medžius, genėti medžius, kai kelia pavojų žmonėms, pastatams ir statiniams ar eismui.

 

Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyriaus vedėjas                                        Aidas Skardžius