. Pradžia

Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, įrašymas į sąrašus socialiniam būstui gauti

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos versija

Pirma

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, įrašymas į sąrašus socialiniam būstui gauti

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Teisę į savivaldybės socialinį būstą turi:

 

1. Šeimos ir asmenys, kurių duomenys apie jų gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, o neturinčiųjų gyvenamosios vietos – apie savivaldybę, kurios teritorijoje gyvena, yra įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą; Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) prieš prašymo įrašyti į atitinkamą šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašą pateikimo dieną ir prieš savivaldybės socialinio būsto suteikimą yra mažesni už pajamas ir turtą, kurių didžiausius dydžius nustato Vyriausybė, jeigu jie neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise priklausančio būsto arba nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise turimas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų arba turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba yra mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis asmuo, sergantis lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma. Taip pat šeimos ar asmenys, gyvenantys Savivaldybės išnuomotame socialiniame būste, jeigu jiems išnuomoto socialinio būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba aukščiau nurodytais atvejais mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų ir jų Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruotas turimas turtas (įskaitant gautas pajamas) prieš socialinio būsto sąlygų pagerinimą neviršija Vyriausybės nustatytų pajamų ir turto dydžių, turi teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą.

 

2. Asmenys ir šeimos, kurie už jiems suteiktą valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą įsigytą būstą prarado dėl skolinių įsipareigojimų ar perleido kitiems asmenims arba su kuriais socialinio būsto nuomos sutartis nutraukta jiems pažeidus socialinio būsto nuomos sutarties sąlygas, teisę į paramą būstui išsinuomoti įgyja po 5 metų nuo būsto praradimo, perleidimo kitiems asmenims ar socialinio būsto nuomos sutarties nutraukimo dienos.

 

3. Asmenys ir šeimos, kuriems Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nustatyta tvarka siūloma išsinuomoti socialinį būstą ir kurie rašytiniame pasiūlyme nustatytu laiku be svarbių priežasčių du kartus neatvyksta į savivaldybę dėl socialinio būsto nuomos ir raštu neišreiškia sutikimo ar nesutikimo nuomotis siūlomą socialinį būstą, išbraukiami iš Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašo. Antras pasiūlymas išsinuomoti socialinį būstą be svarbių priežasčių laiku neatvykusiems į savivaldybę ir raštu neišreiškusiems sutikimo ar nesutikimo nuomotis siūlomą socialinį būstą asmenims ir šeimoms pateikiamas ne anksčiau kaip po 15 kalendorinių dienų nuo ankstesnio pasiūlymo pateikimo dienos.


4. Asmens (šeimos), kuriam teikiama valstybės parama savivaldybės socialiniam būstui išsinuomoti ar jo sąlygoms pagerinti, metinės pajamos ir turtas prieš prašymo įrašyti į atitinkamą asmenų (šeimų), turinčių teisę į socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą, sąrašą pateikimo savivaldybės vykdomajai institucijai metus, taip pat prieš savivaldybės socialinio būsto suteikimo metus neturi viršyti šių didžiausių dydžių: asmens be šeimos grynosios metinės pajamos – 32 VRP dydžių ir turtas – 56 VRP dydžių; dviejų, trijų asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 63 VRP dydžių ir turtas – 112 VRP dydžių; keturių ir daugiau asmenų šeimos grynosios metinės pajamos vienam asmeniui neturi viršyti 19 VRP dydžių ir turtas vienam asmeniui – 56 VRP dydžių. (1 VRP – 102 Eur).

Sąrašai skelbiami čia:

http://195.182.85.74/lt/veikla/veiklos-sritys_1432/socialine-parama_1126/informacija-del-socialinio-rdaa/bendrasis-sarasas-socialiniam-w2uq.html

 

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu įstatymas

Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1487 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 472 „Dėl valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Širvintų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašas, patvirtintas Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. 1-123.

Širvintų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. 9-887.

 

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Dokumentų sąrašas, kurį turi pateikti asmenys ar šeimos, turinčios teisę į socialinį būstą:

1. duomenys (deklaracija FR 0001) apie Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruotą turtą (įskaitant gautas pajamas) už praėjusius kalendorinius metus prieš prašymo pateikimo įrašyti į atitinkamą Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinį būsto nuomą, sąrašą;

2. VĮ Registrų centro pažyma apie asmens (šeimos atveju – visų šeimos narių) nuosavybės teise turimą (pastaruosius 5 metus turėtą) nekilnojamąjį turtą su įvertinta vidutine rinkos kaina;

3. pažyma apie asmens (šeimos atveju – visų šeimos narių) deklaruotą gyvenamąją vietą;

4. šeimos sudėties pažyma;

5. pagal aplinkybes – ištuokos liudijimo, mirties liudijimo kopijas;

6. kitos Savivaldybės vykdomosios institucijos pažyma, patvirtinanti, kad asmens, teikiančio prašymą įrašyti į vieną iš sąrašų socialinio būsto nuomai ar sąlygoms pagerinti, šeimos narys, deklaravęs gyvenamąją vietą kitos savivaldybės teritorijoje, toje savivaldybėje nenuomoja socialinio būsto; 

7. prireikus – neįgalumo ar darbingumo lygio pažymos kopija;

8. likusių be tėvų globos asmenų statusą patvirtinantys dokumentai:

8.1. Administracijos direktoriaus įsakymas dėl laikinosios globos nustatymo;

8.2. teismo sprendimas dėl nuolatinės globos nustatymo;

8.3. mirties liudijimo kopijos.

9. Asmens dokumentai: asmens tapatybės kortelės / paso kopija (šeimos atveju – visų šeimos narių), nepilnamečių vaikų gimimo liudijimų kopijos.

10. pažyma iš gydymo įstaigos (šią pažymą pateikia asmenys, sergantys lėtinių ligų, įrašytų į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkiomis formomis).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

-

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Ūkio plėtros skyriaus vyr. specialistė Ona Šilaitė, (8 382) 30 285, el. p. ona.silaitesirvintos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Ūkio plėtros skyriaus vedėja Rita Gujienė, (8 382) 30 283, el. p. rita.gujienesirvintos.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų

 

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama  nemokamai

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo formą rasite čia:

http://195.182.85.74/lt/veikla/veiklos-sritys_1432/socialine-parama_1126/informacija-del-socialinio-rdaa.html

 

12.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

-

13.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė. Pareiškėjas, pateikdamas dokumentus, turi nurodyti tikslią gyvenamąją vietą ir telefono numerį. Pasikeitus gyvenamajai vietai ir telefono numeriui būtina informuoti.