. Pradžia

Pažymos išdavimas gauti subsidijai būsto kredito daliai apmokėti

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos versija

Pirma

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Pažymos išdavimas gauti subsidijai būsto kredito daliai apmokėti.

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Teisę į paramą būstui įsigyti turi asmenys ir šeimos:


1. kurių duomenys apie jų gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, o neturinčiųjų gyvenamosios vietos – apie Savivaldybę, kurios teritorijoje gyvena, yra įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą;

2. kurių Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) neviršija Įstatyme nustatytų dydžių:

2.1. asmens be šeimos grynosios metinės pajamos – 88 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžių ir turtas – 129 VRP dydžių;

2.2. dviejų ar trijų asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 123 VRP dydžių ir turtas – 262 VRP dydžių;

2.3. keturių ar penkių asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 148 VRP dydžių ir turtas – 349 VRP dydžių;

2.4. šešių ar daugiau asmenų šeimos grynosios metinės pajamos vienam asmeniui – 25 VRP dydžių ir turtas vienam asmeniui – 83 VRP dydžių.

3. ir jeigu jie įsigyja pirmąjį tinkamą būstą Lietuvos Respublikos teritorijoje:

3.1. neturi būsto nuosavybės teise pastaruosius 5 metus ir iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos nebuvo pasinaudoję šia paramos forma;

3.2. turi ar turėjo nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise būstą, kurio naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 14 kv. m., arba turimas būstas, neatsižvelgiant į jo naudingąjį plotą, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 proc.;

3.3. neįgalusis ar šeima, kurioje yra neįgalusis, nuosavybės teise turi būstą, nepritaikytą neįgaliųjų poreikiams.

Subsidija valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai padengti apmokant 20 proc. suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio būsto kredito likučio) sumos teikiama šių kreditų gavėjams, jeigu jie yra:

1. buvę likę be tėvų globos (rūpybos) asmenys, iki jiems sukanka 35 metai, ar jų šeimos;

2. šeimos, auginančios tris ar daugiau vaikų (įvaikių);

3. neįgalieji arba šeimos, kuriose yra neįgaliųjų.


Subsidija valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai padengti apmokant 10 proc. suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio būsto kredito likučio) sumos teikiama šių kreditų gavėjams, jeigu jie yra:

1. jaunos šeimos, auginančios vieną ar daugiau vaikų (įvaikių);
2. šeimos, kuriose vienas iš vaikų (įvaikių) tėvų yra miręs.

Asmenims ir šeimoms suteikta subsidija valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti Vyriausybės nustatyta tvarka gali būti panaudota šio kredito pradiniam įnašui ar jo daliai padengti.

Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų suma neturi būti didesnė kaip:

53 tūkst. eurų arba ekvivalentas kita valiuta - asmeniui be šeimos;
87 tūkst. eurų arba ekvivalentas kita valiuta - dviejų ir daugiau asmenų šeimai;

35 tūkst. eurų arba ekvivalentas kita valiuta - būstui rekonstruoti, taip pat būstui pritaikyti neįgaliųjų poreikiams, neatsižvelgiant į asmens šeiminę padėtį.

Prašymas pateikiamas tiesiogiai savivaldybei.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas

Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo ir subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų daliai apmokėti teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. 325 „Dėl Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo ir subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų daliai apmokėti teikimo tvarkos aprašo ir Bankų ar kitų kredito įstaigų atrankos valstybės iš dalies kompensuojamiems būsto kreditams teikti tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmenys, pageidaujantys gauti subsidiją būsto kredito daliai padengti pateikia:

1. duomenys (deklaracija FR 0001) apie Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruotą turtą (įskaitant gautas pajamas) už praėjusius kalendorinius metus;

2. VĮ Registrų centro pažyma apie asmens (šeimos atveju – visų šeimos narių) nuosavybės teise turimą (pastaruosius 5 metus turėtą) nekilnojamąjį turtą su įvertinta vidutine rinkos kaina;

3. pažyma apie asmens (šeimos atveju – visų šeimos narių) deklaruotą gyvenamąją vietą.

 

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

-

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Ūkio plėtros skyriaus vyr. specialistė Ona Šilaitė, (8 382) 30 285, el. p. ona.silaitesirvintos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Ūkio plėtros skyriaus vedėja Rita Gujienė, (8 382) 31 253, el. p. rita.gujienesirvintos.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Pažyma subsidijos gavėjui išduodama per 10 darbo dienų. Kredito gavėjas pažymą pateikia  būsto kreditą suteikiančiam bankui ne vėliau kaip per  15 darbo dienų.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama nemokamai.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymai pateikiami laisva forma.

 

12.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

-

13.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra tarpinė, kuri yra reikalinga kitai paslaugai gauti.