. Pradžia

Leidimo statyti naują statinį išdavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos versija

Antra.

2.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimo statyti naują statinį išdavimas

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Leidimo statyti naują ypatingą ar neypatingą statinį išdavimas, pateikus visus privalomuosius dokumentus bei projektui pritarus visiems privalėjusiems projektą patikrinti subjektams.

Leidimas išduodamas asmeniui (ar jo įgaliotam asmeniui) atvykus į instituciją ar siunčiamas elektroniniu paštu. Valstybinė rinkliava už leidimą privalo būti sumokėta iki leidimo išdavimo.

4.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.

2. Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (toliau – Reglamentas).

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

 

1. Prašymas išduoti leidimą statyti naują (-us) statinį(-ius).

2. Statybos projektas ir kompiuterinė laikmena su statybos projekto įrašu arba tik kompiuterinė laikmena su statybos projekto įrašu, jeigu šį projektą privalantys pasirašyti asmenys jį pasirašė elektroniniais parašais.

3. Statybos projekto ekspertizės aktas (tuo atveju, kai ši ekspertizė pagal SĮ yra privaloma).

4. Žemės sklypo bendraturčių sutikimas, jeigu žemės sklypas jiems priklauso bendrosios nuosavybės teise.

5. Atsakingos institucijos sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos pasirinktoje vietoje leistinumo poveikio aplinkai požiūriu, kai jis privalomas pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą.

6. Sutartis (-ys) ar sutikimas (-ai) dėl kito (-ų) žemės sklypo (-ų) ar teritorijos naudojimo.

7. Besiribojančių žemės sklypų savininkų (valdytojų) rašytiniai sutikimai (susitarimai) pagal Reglamento (2) VIII skyrių ir 11 priedą.

8. Rašytiniai pritarimai projektui pagal Reglamento (2)  10 priedą.

9. Turinčio statytojo teisę asmens paprastos rašytinės formos įgaliojimas pateikti prašymą – tuo atveju, jei prašymą pateikia įgaliotas asmuo.

10. Statinio projekto pakeitimų pagal gautus nepritarimo projektui motyvus aprašymas (pakartotinio prašymo pateikimo atveju).

11. Projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija.

12. Įmokos už savavališkos statybos įteisinimą sumokėjimą patvirtinantis dokumentas ir savavališkos statybos sąnaudų vertę parvirtinančio dokumento kopija.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Savivaldybė (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pareiškėjas, turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad statytojas žemės sklypą, kuriame statomas statinys, valdo nuosavybės teise arba valdo ir naudoja kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Ūkio plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Rima Klevičiūtė-Akturk, tel. Nr. (8 382) 30 284 arba +370 682 34312, el. p.  rima.kleviciute@sirvintos.lt

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Ūkio plėtros skyriaus vedėja Rita Gujienė, +370 686 16605, el. p. rita.gujiene@sirvintos.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Leidimas statyti naują ypatingą statinį išduodamas  ne vėliau kaip per 45 darbo dienas, skaičiuojant nuo visų privalomų pateikti dokumentų gavimo dienos.  

Leidimas statyti naują neypatingą statinį išduodamas  ne vėliau kaip per 30 darbo dienų, skaičiuojant nuovisų privalomų pateikti dokumentų gavimo dienos.

 Jei projektui visi privalėję jį patikrinti subjektai pritarė iki pasibaigiant projekto patikrinimo terminui, Statybą leidžiantis dokumentas gali būti išduodamas nelaukiant projekto patikrinimo termino pabaigos.

 Pakartotinai pateikus pakeistą pagal gautas pastabas statinio projektą, jo tikrinimo ir statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūros atliekamos per dvigubai trumpesnius terminus.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1417 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“,

165 EUR – už leidimo statyti ypatingą statinį išdavimą;

93 EUR - už leidimo statyti neypatingą statinį išdavimą;

Valstybės rinkliava Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR finansų ministerijos, į. k. 188659752, įmokos kodas 53089, mokama į vieną iš biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų:

LT78 7290 0000 0013 0151   AB „Citadele" bankas   

LT74 4010 0510 0132 4763   AB DNB bankas            

LT05 7044 0600 0788 7175   AB SEB bankas             

LT32 7180 0000 0014 1038   AB Šiaulių bankas         

LT74 7400 0000 0872 3870  Danske Bank A/S Lietuvos filialas          

LT12 2140 0300 0268 0220   Nordea Bank AB Lietuvos skyrius         

LT24 7300 0101 1239 4300     AB „Swedbank"          

LT42 7230 0000 0012 0025    UAB Medicinos bankas

 

11.

Prašymo forma

https://www.sirvintos.lt/lt/paslaugos/paraisku-blankai/teritoriju-planavimas-ir-statyba/1603

12.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Prašymas ir kiti dokumentai teikiami tiesiogiai Administracijai arba nuotoliniu būdu per LR statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“, www.planuojustatyti.lt. Užpildomi  atitinkami laukai, nurodytose vietose pridedami privalomi pateikimui dokumentai, juos formuojant pagal Reglamento 11 punkte nurodytus reikalavimus.

 

13.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Nuotoliniu būdu pateiktas prašymas užregistruojamas automatiškai ir tą pačią dieną apie tai per IS „Infostatyba“ informuojamas jo pateikėjas. Tiesiogiai pateiktą prašymą savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas ne vėliau kaip kitą darbo dieną užregistruoja, nurodydamas prašymo priėmimo datą ir suteikdamas registracijos numerį. Statytojas arba jo įgaliotas asmuo apie projekto patikrinimo procedūrų eigą informuojamas raštu arba el. paštu. Savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo dienos patikrina dokumentus. Jei įvykdyti  Reglamento 11 punkto reikalavimai, prašymas užregistruojamas IS „Infostatyba“ ir ne vėliau kaip per 2 darbo dienas joje paskelbiami subjektai, kurie privalo pagal Reglamento 5 priede nurodytą kompetenciją patikrinti projekto atitiktį nustatytiems reikalavimams. Toliau atliekamos Reglamente nurodytos procedūros.